งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความ คิดเห็น FTA ไทย - สมาคมการค้าเสรี แห่งยุโรป (EFTA) ด้านการค้าบริการและการ ลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความ คิดเห็น FTA ไทย - สมาคมการค้าเสรี แห่งยุโรป (EFTA) ด้านการค้าบริการและการ ลงทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความ คิดเห็น FTA ไทย - สมาคมการค้าเสรี แห่งยุโรป (EFTA) ด้านการค้าบริการและการ ลงทุน

2 2 ภาพรวมการเจรจา การค้าบริการ การเจรจา FTA ไทย -EFTA ด้านการค้าบริการ และการลงทุน ประเด็นนำเสนอ

3 วัตถุดิบใน การผลิต ออกแบบ วิศวกร บริการ ขนส่ง บริหารจัดการ การตลาด การเงิน ซ่อม บำรุง “80% ของสินค้า ส่วนใหญ่ มาจากภาค บริการ ” ความสำคัญของ ภาคบริการ

4 ประเทศ A ประเทศ B รูปแบบการค้าบริการ : ประเทศ A ประเทศ B Mode 1: การให้บริการ ข้ามพรมแดน - การศึกษาทางไกลผ่าน อินเตอร์เน็ท Mode 2: การเดินทาง ไปบริโภคใน ต่างประเทศ - ชาวต่างชาติเดินทางมา ท่องเที่ยวในไทย Mode 3: การจัดตั้ง ธุรกิจ - ธุรกิจไทยเปิดกิจการใน ต่างประเทศ Mode 4: การให้บริการ โดยบุคคลธรรมดา - วิศวกรไทยเดินทางไป ทำงานในต่างประเทศ

5 5 1. บริการด้าน ธุรกิจ / วิชาชีพ 2. บริการด้าน สื่อสาร / โทรคมนาคม 3. บริการด้านการ ก่อสร้าง 4. บริการด้านการ จัดจำหน่าย 5. บริการด้าน การศึกษา 6. บริการด้าน สิ่งแวดล้อม 7. บริการด้าน การเงิน 8. บริการด้าน สุขภาพ 9. บริการด้าน การท่องเที่ยว 10. บริการด้าน นันทนาการ 11. บริการด้าน การขนส่ง 12. บริการอื่นๆ 12 สาขาของภาคบริการในการ เจรจาการค้า

6 ความตกลงด้าน สินค้า ลดภาษี ศุลกากร ลดมาตรการ กีดกันอื่น ประเด็นเจรจาภายใต้ความตก ลงการค้าเสรี ความตกลงด้าน การค้าบริการ ลดการจำกัด และ ข้อกีดกัน ต่างชาติ ความตกลงด้านการลงทุน เปิดเสรีการ ลงทุน คุ้มครองการ ลงทุน

7 7 การเปิดเสรีการค้าบริการ คือ การลด / ยกเลิกกฎระเบียบที่เป็น อุปสรรคต่อการค้าบริการ ข้อจำกัด / อุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด 1. จำนวนผู้ให้บริการ 4. จำนวน ของบุคคลที่ให้บริการ 2. มูลค่าการให้บริการ 5. ประเภทของนิติบุคคล 3. ปริมาณของบริการ 6. สัดส่วน การถือหุ้นในนิติบุคคล ข้อจำกัด / อุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด 1. จำนวนผู้ให้บริการ 4. จำนวน ของบุคคลที่ให้บริการ 2. มูลค่าการให้บริการ 5. ประเภทของนิติบุคคล 3. ปริมาณของบริการ 6. สัดส่วน การถือหุ้นในนิติบุคคล ตัวอย่างข้อจำกัดต่อการปฏิบัติ กับต่างชาติ กฎหมาย / มาตรการที่รัฐของ ประเทศภาคีมีการใช้บังคับ / ปฏิบัติ กับผู้ให้บริการต่างชาติแตกต่างกับ ผู้ให้บริการในชาติตน เช่น กฎหมายที่ดิน ข้อจำกัดด้าน สัญชาติ / การมีถิ่นพำนัก ภาษี สัดส่วนเงินกู้ต่อทุน ทุนขั้นต่ำใน การนำเงินเข้ามาประกอบธุรกิจ ในประเทศ เป็นต้น ตัวอย่างข้อจำกัดต่อการปฏิบัติ กับต่างชาติ กฎหมาย / มาตรการที่รัฐของ ประเทศภาคีมีการใช้บังคับ / ปฏิบัติ กับผู้ให้บริการต่างชาติแตกต่างกับ ผู้ให้บริการในชาติตน เช่น กฎหมายที่ดิน ข้อจำกัดด้าน สัญชาติ / การมีถิ่นพำนัก ภาษี สัดส่วนเงินกู้ต่อทุน ทุนขั้นต่ำใน การนำเงินเข้ามาประกอบธุรกิจ ในประเทศ เป็นต้น Market access Natio nal treat ment Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4

8 กติกาการเปิดตลาด การค้าบริการ อาเซียน -ASEAN - เร่งรัดการรวมกลุ่ม รวมเป็น ตลาดเดียว - เจรจาการเปิดตลาดทุก 2 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีใน ปี 2015 - กำหนดเป้าหมายการเปิดตลาด องค์การการค้าโลก -WTO - เปิดตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป คำนึงถึงระดับการพัฒนา -- เจรจาจัดทำข้อผูกพันการเปิด ตลาดทุก 5 ปี -- ไม่มีกำหนดเวลาการเปิดเสรี -- มีการเจรจากฎเกณฑ์ของ GATS เอฟ ที เอ -FTA - เปิดตลาดอย่างกว้างขวางแบบต่างตอบ แทน - ครอบคลุมบริการมากที่สุด และลึกกว่า WTO - เปิดตลาดให้เฉพาะคู่ภาคี - มีความยืดหยุ่นในการเจรจาต่อรอง กติกาการเปิดตลาดการค้า บริการ

9

10 10 ได้มีการประชุมเจรจาด้านการค้าบริการ และการลงทุนอย่างเป็นทางการทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2548 ณ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 – 20 มกราคม 2549 ณ จังหวัดเชียงใหม่ การเจรจาได้หยุดชะงักลงเมื่อเดือน กันยายน 2549 การเจรจา FTA ไทย - EFTA

11 11 ใช้แนวทางการเปิดตลาดแบบ Positive-list approach ซึ่งมีตารางข้อ ผูกพันของแต่ละประเทศเป็นส่วนผนวก ความตกลง และใช้รูปแบบข้อผูกพัน เหมือนที่ใช้ในความตกลง GATS สำหรับการลงทุน ให้ครอบคลุมทั้งเรื่อง การส่งเสริม (Promotion) การคุ้มครอง (Protection) และการเปิดเสรี (Liberalisation) โดยไม่รวมการลงทุน สาขาบริการ การเจรจา FTA ไทย - EFTA ( ต่อ )

12 12 สาขาที่ EFTA ผลักดัน ได้แก่ การเงิน โทรคมนาคม ขนส่ง วิศวกร สถาปนิก รวมทั้ง บริการด้านการ ทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical testing and analysis) ไทยผลักดันเรื่องการเข้าไปทำงาน และการยอมรับคุณสมบัติของผู้ ให้บริการด้านนวดไทย สปา ดูแล เด็กและคนชรา และทำอาหารไทย การเจรจา FTA ไทย - EFTA ( ต่อ )

13 EFTA เป็นประเทศผู้ลงทุนสำคัญ และมีศักยภาพใน หลายสาขาทั้งด้านบริการ และอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีชั้นสูง นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยในหลายสาขา เช่น Green renergy, High-value jewelry and fashion, Agro-industry, Value-added services และ High-technology industry ต่างๆ ค่อนข้างสอดคล้องกับศักยภาพของ EFTA ซึ่งอาจ สามารถดึงดูดการลงทุนจาก EFTA เพิ่มขึ้น และจะ มีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของไทย ในอนาคตได้ นโยบายการจัดทำเขตการค้าเสรีจะมีส่วนช่วยสร้าง ความเชื่อมั่น เสถียรภาพ และความสัมพันธ์ด้าน การค้าและการลงทุนระหว่าง EFTA และไทยได้ใน ระยะยาว โอกาสของไทยในการดึงดูดการ ลงทุนจาก EFTA

14 ธุรกิจด้านการ ผลิต : ธุรกิจด้าน อาหาร ยาและ เวชภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ ธุรกิจด้าน บริการ : บริการด้าน โฆษณา ภัตตาคาร ท่องเที่ยว โทรคมนาคม ธนาคาร ประกันภัย พลังงานไฟฟ้า โดย สวิสเซอร์แลนด์จะ เป็นประเทศหลัก ในกลุ่ม EFTA ที่ จะมีแนวโน้มเข้า มาลงทุนในไทย มากที่สุด สาขาที่มีแนวโน้มเข้ามาลงทุนและ ดำเนินธุรกิจในไทย

15 ขอบคุณสำหรับทุก ความเห็น Website www.thaifta.com www.dtn.go.th สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม Call Center โทร. 02- 507-7555 สำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ 44/100 ถ. นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000


ดาวน์โหลด ppt เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความ คิดเห็น FTA ไทย - สมาคมการค้าเสรี แห่งยุโรป (EFTA) ด้านการค้าบริการและการ ลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google