งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Drug Information Service: DIS การให้บริการข้อมูล ข่าวสารทางยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Drug Information Service: DIS การให้บริการข้อมูล ข่าวสารทางยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Drug Information Service: DIS การให้บริการข้อมูล ข่าวสารทางยา

2 เป้าหมายในการให้บริการ - เพื่อให้บริการข้อมูลที่เป็น กลาง ถูกต้อง สอดคล้องกับ ความต้องการในเวลาที่ เหมาะสม - เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน ข้อมูลต่างๆ ด้านยา

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4 ขั้นตอนการตอบคำถาม 1. การรับคำถามและหาภูมิหลังของ คำถาม o วาจา o โทรศัพท์ / โทรสาร o จดหมาย / กระดาษโน้ต o Webboard o อื่นๆ

5 ขั้นตอนการตอบคำถาม 2. วัตถุประสงค์ในการถาม o เป็นข้อมูลในการรักษา o เพิ่มพูนความรู้ o อื่น ๆ

6 ขั้นตอนการตอบคำถาม 3. การจัดกลุ่มประเภทของคำถาม o Identification o Availability o Pharmacokinetic o Drug interaction o Dosage/Admin. o Therapeutic use o Compatibility/Stability o ADR/Side effect o Toxicity/Poison o Pregnancy o สมุนไพร o อื่น ๆ

7 ขั้นตอนการตอบคำถาม 4. การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็น ระบบ o แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary literature source) o แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary literature source) o แหล่งข้อมูลตติยภูมิ (Tertiary literature source)

8 ขั้นตอนการตอบคำถาม 5. การตอบคำถาม o วาจา o โทรศัพท์ / โทรสาร o จดหมาย / กระดาษ โน้ต o Webboard o อื่นๆ

9 บันทึกการให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านยา

10 แบบฟอร์มการให้บริการ

11 กิจกรรมการดำเนินงาน o การบริการตอบคำถามด้านยา o งานเผยแพร่ข้อมูลด้านยา o การสอนและฝึกอบรมเกี่ยวกับการ ให้บริการ DIS แก่ เภสัชกรและ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ o สนับสนุนและประสานเกี่ยวกับการ เผยแพร่ความรู้ด้านยาในเรื่องต่างๆ

12 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานปี 2555 1. อัตราการตอบคำถาม ถูกต้องและทันเวลา 100 % 2. ความพึงพอใจของผู้มารับ บริการ แผนพัฒนาต่อเนื่อง 3. จำนวนครั้งของการให้ ฝึกอบรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 ครั้ง นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 2 ครั้ง

13 ผลการดำเนินงาน

14

15 แผนพัฒนาต่อเนื่อง

16


ดาวน์โหลด ppt Drug Information Service: DIS การให้บริการข้อมูล ข่าวสารทางยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google