งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ จังหวัดอำนาจเจริญ 16-18 กรกฎาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ จังหวัดอำนาจเจริญ 16-18 กรกฎาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ จังหวัดอำนาจเจริญ 16-18 กรกฎาคม 2557

2 7 ประเด็นในการตรวจราชการ 3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนสุขภาพ 3.2 การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลของเขต บริการสุขภาพ 3.3 การบริหารจัดการงบประมาณและการเงินการคลัง 3.4 การบริหารเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 3.5 การควบคุมภายใน 3.6 การจัดการเรื่องร้องทุกข์ 3.7 การสื่อสารและสารนิเทศ

3 การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล จังหวัดอำนาจเจริญ

4 (302) มีแผนกำลังคนและดำเนินการตามแผน - มีการบริหารจัดการ การกระจายบุคลากรในเขต /จังหวัด - มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ประเด็นการตรวจ -การบริหารจัดการ การกระจายบุคลากรใน จังหวัด -การใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน -การใช้ FTE -การบริหารจัดการ labor cost ที่เหมาะสม ตามสถานการการเงิน

5 การบริหารจัดการ และการกระจาย บุคลากรภายในจังหวัด -มีการวางแผนกำลังคน 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2556-2560 -ได้มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ระดับจังหวัด -มีคณะกรรมการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข -มีคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส. -มีการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล และ โปรแกรมระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ผลการดำเนินงานของจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นดังนี้

6 การใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน - มีการจัดทีมแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ไปให้บริการที่ รพ.สต ภายใน cup เดียวกัน สัปดาห์ละประมาณ 1-2 ครั้ง - รพ.อำนาจเจริญได้รับความช่วยเหลือแพทย์สาขาที่ขาดแคลน เช่น อายุรกรรมและอายุรแพทย์โรคไต จาก รพ.50 พรรษา สาขาจิตเวช จาก รพ.ศรีมหาโพธิ์ และสาขากุมารโรคหัวใจ จาก รพ.สรรพสิทธิ ประสงค์ การใช้ FTE - มีการใช้ FTE และ Population-based ในการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุ ลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ เป็นข้าราชการ และการบรรจุ ลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข -มีการใช้ FTE และ Population-based ในการวิเคราะห์และจัดทำกรอบ อัตรากำลังบุคลากร ของหน่วยบริการระดับต่าง ๆ ทั้งในสายงาน บริการเฉพาะด้าน และสายสนับสนุน -มีการใช้ FTE ในการตัดโอนตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนด ตำแหน่ง

7 การวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งสาย วิชาชีพและอื่นๆ ตาม Service Plan - มีการวางแผนการรับสมัคร/ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาขาดแคลนอย่างเป็นระบบ -มีการจัดทำแผนประจำปีเพื่ออบรมบุคลากรในด้านต่าง ๆ และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

8 สรุปประเด็นปัญหาในการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล ของจังหวัดอำนาจเจริญ - การนำ FTE มาบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีปัญหา กรณีที่มีการสำรวจในระยะเวลาที่จำกัด ทำให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ลงข้อมูล เป็นผลให้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจบุคลากรไม่ สอดคล้องกับปัญหาและความเป็นจริงเท่าที่ควร - ขอให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจัดทำ FTE รอบ 2 ในช่วง เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2557 นี้

9 ประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ เนื่องจาก Labor cost ของสถานบริการเกิน เกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลต่อสถานะการเงิน จึงขอให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ เขตบริการสุขภาพที่ 10 อย่างเคร่งครัด โดย - ให้ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมตาม สถานะการเงินการคลังของหน่วยบริการ - ในสถานบริการที่มีวิกฤติทางการเงินห้ามจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวเพิ่ม - การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายใหม่ของทุกหน่วย บริการต้องได้รับอนุมัติจาก นพ.สสจ.ก่อน จึงสามารถจ้างได้

10 การบริหาร ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จังหวัดอำนาจเจริญ

11 จังหวัดอำนาจเจริญ รอบ 2/2557 เป้าหมายลดต้นทุนจัดซื้อ -ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา -วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุ X-ray และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร)

12 ต้นทุนจัดซื้อภาพรวมทั้งจังหวัด ต้นทุนจัดซื้อทั้ง จังหวัด มูลค่าการจัดซื้อ 3 ไตรมาส ร้อยละ เปรียบเทียบ ปี 56 และ ปี 57 3 ไตรมาส ผล ประเมิน ปี 2556 ปี 2557 ยา 84,307,8 47.96 86,654,0 41.13 +2.78X เวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยา 29,852,8 36.13 29,129,9 88.23 - 2.42X วัสดุชันสูตร 25,745,7 94.90 22,984,0 36.20 - 10.73/ รวมทั้ง 3 หมวด 139,906, 478.99 138,768, 065.56 -0.81X

13 อัตราคงคลังภาพรวมทั้งจังหวัด ประเภทเวชภัณฑ์ อัตราคงคลัง เฉลี่ย ผล ประเมิน ยา 2.15/ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2.05/ วัสดุชันสูตร 0.76/

14 ข้อสั่งการในการตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2557 ข้อเสนอแนะ การให้โรงพยาบาลจังหวัดเป็นคลัง สำรองยาที่ใช้น้อย จัดซื้อยาก โดยใช้การ จัดสรรงบประมาณร่วมด้วย

15 ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ พบว่ามีการดำเนินการโดยให้ รพ.อำนาจเจริญ จัดทำ Vendor list และมีการแลกเปลี่ยนยาที่มี มูลค่าเท่ากัน ระหว่าง รพ. ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รพ.ชานุมาน มีการดำเนินการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทที่ ชัดเจน เช่น รพ.ชานุมาน มีการวิเคราะห์และ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์ ใน ภาวะวิกฤติทางการเงิน ทำให้สามารถลดต้นทุน มูลค่าการจัดซื้อได้ทุกหมวดเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยา (ลดลง 45.98%)เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ลดลง 23.38%)และวัสดุชันสูตร (ลดลง 28.23%)

16 สิ่งที่น่าชื่นชม 1.มีการกำกับ ติดตาม การบริหาร จัดการคลังในโรงพยาบาลทุกแห่ง และทุกคลังเวชภัณฑ์ ทำให้อัตราคง คลังผ่านเกณฑ์ (ประมาณ 1-2 เดือน) 2.มีการจัดซื้อร่วมจังหวัดในทุกหมวด เวชภัณฑ์ ได้แก่ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุชันสูตร

17 ข้อสังเกตจากการตรวจราชการ รอบ 2/2557 มูลค่าจัดซื้อยาภาพรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.78 มูลค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ภาพรวม จังหวัด ลดลงร้อยละ 2.42 มูลค่าจัดซื้อวัสดุชันสูตร ภาพรวม จังหวัด ลดลงร้อยละ 10.73 ภาพรวมจัดซื้อทั้ง 3 หมวด ลดลงร้อยละ 0.81

18 ข้อสังเกตเพิ่มเติม รอบ 2 /2557 มี รพ. 3 แห่งที่มูลค่าการจัดซื้อยาเพิ่มขึ้น มาก ได้แก่ รพ.ลืออำนาจ (+45.13%) รพ.ปทุมราชวงศา (+30.86%) และรพ.หัวตะพาน (+13.42%) รพ.ปทุมราชวงศา มีมูลค่าการจัดซื้อ เพิ่มขึ้นในทุกหมวด ได้แก่ ยา (+30.86%) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(+36%) วัสดุชันสูตร (+8.47%)

19 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1.ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในเชิง ลึกของโรงพยาบาลที่ยังมีการเพิ่มต้นทุน อย่างต่อเนื่องในทุกหมวดเวชภัณฑ์ 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้าน เวชภัณฑ์ภายใต้บริบทที่มีข้อจำกัด โดยให้ โรงพยาบาลที่สามารถดำเนินการได้ดี (รพ.ชานุมาน) ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์

20 การบริหารจัดการ งบประมาณการเงินการคลัง จังหวัดอำนาจเจริญ

21 สถานการณ์การเงินการคลังปี 2556-2557 หน่วยบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 10

22 รายงานจำนวนโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 วิกฤติ ระดับ 7 ปี2556 จังหวัด ไตรมาส 1/56 Risk Scoring ระดับ 7 ไตรมาส 2/56 Risk Scoring ระดับ 7 ไตรมาส 3/56 Risk Scoring ระดับ 7 ไตรมาส 4/56 Risk Scoring ระดับ 7 1ศรีสะเกษ1200 2อุบลราชธานี1012137 3ยโสธร1454 4อำนาจเจริญ1366 5มุกดาหาร0120 รวมระดับ 713222617 รวมทั้งหมด64 % ระดับ 720.31%34.38%40.63%26.56% เป้าหมาย ระดับ 7 <10%

23 รายงานจำนวนโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 วิกฤติ ระดับ 7 ปี2557 จังหวัด ไตรมาส 1/57 Risk Scoring ระดับ 7 ไตรมาส 2/57 Risk Scoring ระดับ 7 พค.57 Risk Scoring ระดับ 7 ไตรมาส 4/57 Risk Scoring ระดับ 7 1ศรีสะเกษ000 2อุบลราชธานี139 3ยโสธร222 4อำนาจเจริญ324 5มุกดาหาร122 รวมระดับ7191521 รวมทั้งหมด71 % ระดับ 726.7621.1229.57 เป้าหมาย ระดับ 7 <10%

24 คณะกรรมการ CFO เขต 10 จัดทำแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อมูลการเงินและบัญชีโรงพยาบาล ครอบคลุม 100% 1.ทีม CFO เขต -ตรวจสอบรพ.วิกฤติระดับ 7 จำนวน 15 แห่ง 2.ทีม CFO จังหวัด-ตรวจสอบรพ.ที่เหลือในจังหวัด 3.กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 สค. 57

25 แนวทางการตรวจสอบรพ.วิกฤติทางการเงิน ของ CFO เขต 1.ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของบัญชีและรายงานการเงิน 2.ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 3.ผลการวิเคราะห์ด้านการเงินการคลัง 3.1ประสิทธิภาพการให้บริการตามศักยภาพของรพ. 3.2ตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 3.3การปฏิบัติตามแผนเงินบำรุงปี2557 3.4เปรียบเทียบผลงานบริการ/รายได้/ค่าใช้จ่าย/การบริหาร จัดการด้านยา-Lab –วัสดุอื่นๆ ตามกลุ่มรพ.ภายในเขต 3.5ความเป็นไปได้ของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ/มาตรการที่รพ. กำหนดเพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน 3.6ข้อคิดเห็นของCFO ต่อการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา ทางการเงินของรพ.

26 ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการเงินและบัญชี รพ.วิกฤติระดับ 7 ของ CFO เขต 26 พค.57 -รพ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 10 มิย.57 -รพ. 50 พรรษาฯ จ.อุบลฯ 25 มิย.57 -ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 3 กค.57 -รพ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 7 กค.57 -รพ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

27 สาเหตุหลักที่ ร.พ. มีวิกฤติการเงินการคลัง 1.สาเหตุทางด้านบัญชี ไม่ถูกต้อง 2.สาเหตุด้านการบริหารจัดการ 2.1 นโยบายและระบบการจัดสรรงบแม่ข่าย-ลูกข่าย ด้านการเงินการคลังในเครือข่าย 2.2 การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล เช่น มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูง, การควบคุมภายใน การก่อหนี้ของหน่วยจัดซื้อ, อัตราการสำรองคลังวัสดุสูง 2.3 ศักยภาพและด้านทรัพยากร ทำเล พื้นที่ บุคลากร ครุภัณฑ์ มีการส่งต่อผู้ป่วย Refer มาก 2.4 การควบคุมกำกับแผนการเงินการคลัง ยังขาดประสิทธิภาพ เช่น ประสิทธิภาพการเรียกเก็บลูกหนี้, ใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผน 3. นโยบายและปัจจัยอื่น ๆ : การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น : ปริมาณผู้ป่วยนอก (UC OP) เพิ่มขึ้น : การแยกหน่วยบริการเพิ่ม (CUP Split) ในเครือข่ายเดียวกัน : โครงการฯ ตามนโยบายส่วนกลางเพิ่ม ทำให้ใช้ทรัพยากร วสด. ในการบริการเพิ่มขี้น / การตรวจรับรองคุณภาพ

28 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ทีม CFO เขตลงพื้นที่ ร.พ. หัวตะพาน วันที่ 17 ก.ค. 2557

29 1.รพช.F2 ขนาด 30 เตียง 2.รพ.สต.ลูกข่าย 11 แห่ง 3.ประชากร 51,854 คน (UC 38,000 คน) 4.บุคลากรหลัก แพทย์ 4 คน/ทันตแพทย์ 3 คน เภสัชกร 3 คน/พยาบาล 58 คน 5.ผลงานบริการ -OPD visit 7,000 /เดือน -อัตราครองเตียง 115.47% / CMI 0.61 ข้อมูลพื้นฐานรพ.หัวตะพาน

30 1.เงินสด 800,000.- 2.หนี้สิน 24,000,000.- 3.ค่าเสื่อม 2,900,000.- (คงเหลือ 30,000.-) 4.ผลการดำเนินงาน 8 เดือน -5,072,282.01.- 5.ทุนสำรองสุทธิ -19,619,584.29.- สถานะการเงินรพ.หัวตะพาน ณ 31 พค.57

31 ผลการตรวจสอบข้อมูลการเงินและบัญชี ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ------------------------------------------ สาเหตุ 1.การบันทึกบันชีผิดหมวด/ประเภท 2.ขาดการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน 3.ความเสี่ยงทางการบริหาร -การบริหารการเงินการคลัง -การบริหารพัสดุ “ไม่ทุจริต แต่ ผิดระเบียบ”

32 ข้อเสนอแนะ 1.ให้จัดทำแผนประมาณการรับ-จ่าย ใน Planfin ครอบคลุม ทุกแหล่งเงิน ทั้งรายรับและรายจ่าย 2.ให้มีการวางระบบไหลเวียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบบัญชี และสอบทานข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งบัญชี ตั้งแต่ระบบจัดซื้อ คลัง ศูนย์รายได้ ฯลฯ 3.ให้งานบัญชี ซักซ้อมและทำความเข้าใจและวิเคราะห์รายการ ในการลงบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง 4.ให้ รพ. เร่งดำเนินการ จัดทำบัญชีตามนโยบายบัญชี ให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 ก.ค. 57 และ รายงานให้จังหวัด/ เขตทราบด้วย 5.จังหวัดควรควบคุมกำกับให้รพ.ทุกแห่งบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง เป็นไปตามนโยบายบัญชี สธ. โดยเคร่งครัด

33 “ร่วมด้วยช่วยกัน”


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ จังหวัดอำนาจเจริญ 16-18 กรกฎาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google