งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Suffixes Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Suffixes Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Suffixes Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT
Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT

2 Suffixes Do you want to improve your vocabulary bank?
Try this vocabulary learning strategy No.6! How to use this learning record Step 1: Choose any kind of reading texts e.g. newspapers, magazines, websites etc. you enjoy reading. You don’t need to read the whole text-just skim through it. Step 2: When you find interesting words and you would like to explore their formation by ‘suffixes’, mark them. Step 3: Use any kind of dictionary, including online ones, to explore the chosen words. It is worth exploring your chosen words using many sources. Step 4: Write them down in the corresponding word formation blanks of your learning record. Suggestions: Because of advancements in technology, new formations of words are always developing. Don’t be surprised if you find a word which has an acceptable suffix but is not included in a dictionary! Suffixes Suffix คืออะไร? Suffix คือ ส่วนที่มาต่อท้ายคำ เมื่อเพิ่ม Suffix ไปในคำก็จะเกิดคำใหม่ขึ้น โดยเป็นคำที่มีหน้าที่ของคำแตกต่างออกไป Suffix ที่พบบ่อยได้แก่ -ation, -ition, -ment,-hood, -ness, -ence, -ance, -ty, -ity เติมท้ายคำแล้ว เกิดเป็นคำนาม -able, -ible, -ful, -less, -en, -ic, -ical, -itive, -al, -ar, -ious , -y เติมท้ายคำแล้วเกิดเป็นคำคุณศัพท์ -ate, -ify, -en, -ize when added form verbs. -y เติมท้ายคำแล้วเกิดเป็นคำวิเศษณ์ ลองดูตัวอย่างการเปลี่ยนหน้าที่ของคำต่อไปนี้ กริยา. เป็น วิเศษณ์. : clear – clearly คุณศัพท์ เป็น นาม.: sick – sickness กริยา เป็น นาม: agree – agreement นาม เป็น นาม: friend – friendship นาม เป็น นาม: nation – national What is a ‘suffix’? A ‘suffix’ is a word ending. When suffixes are added to words, new words are formed with a different function. Common suffixes are as follows: -ation, -ition, -ment,-hood, -ness, -ence, -ance, -ty, -ity when added form nouns. -able, -ible, -ful, -less, -en, -ic, -ical, -itive, -al, -ar -ious , -y when added form adjectives. -ate, -ify, -en, -ize when added form verbs. -y when added form adverbs. Here are examples of how words’ functions change when suffixes are added: verb to adverb. : clear – clearly adjective to noun.: sick – sickness verb to noun: agree – agreement noun to noun: friend – friendship noun to adjective: nation - national การใช้แผ่นบันทึกการเรียนรู้นี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกสื่อด้านการอ่านจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ หรืออื่นๆที่คุณชอบอ่าน คุณไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมด แค่อ่านคร่าวๆ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อคุณพบคำที่สนใจค้นคว้าการประกอบโดยเติม Suffix ให้ทำเครื่องหมายไว้ ขั้นตอนที่ 3 ใช้พจนานุกรมประเภทใดก็ได้รวมทั้งพจนานุกรมออนไลน์ในการค้นหาคำที่เลือก จะเป็นการดีมากถ้าคุณทำการค้นคว้าคำที่เลือกจากหลายๆแหล่ง ขั้นตอนที่ 4 เขียนคำที่ค้นคว้าลงในช่องที่ตรงกับการเปลี่ยนหน้าที่ของคำในแผ่นบันทึกการเรียนรู้ของคุณ คำแนะนำ เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไป การผสมคำใหม่ๆจึงเกิดตามขึ้นมาด้วย อย่าประหลาดใจถ้าคุณไปพบคำใหม่ที่มี Suffix แต่กลับไม่พบว่ามีอยู่ในพจนานุกรม! ทำไมต้องเรียนรู้ Suffixes? การเรียนรู้คำศัพท์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การจำคำศัพท์ให้ได้ แต่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการวิเคราะห์ว่าศัพท์นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง การค้นคว้าเกี่ยวกับ Suffixes จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ในบริบทที่ต่างกันออกไปได้! Why learn suffixes? Learning vocabulary does not involve only remembering new words, but also the ability to analyze how they are formed. Exploring suffixes will make you become more familiar with changes of words and be able to apply them later with new contexts!

3 Examples ตัวอย่างการกรอกแผ่นบันทึก
Types of changes ชนิดของการเปลี่ยน My exploration การค้นคว้าของฉัน ‘verb’ to ‘adverb’ clear – clearly ‘adjective’ to ‘noun’ clear – clearance, clearing; sick – sickness, dark – darkness ‘adjective’ to ‘verb’ legal - legalize ‘verb’ to ‘adjective’ notice – noticeable; digest – digestible; quarrel – quarrelsome; select – selective; imagine – imaginative; differ – different ‘verb’ to ‘noun’ agree – agreement; speak - speaker ‘noun’ to ‘noun’ friend – friendship; move - movement ‘noun’ to ‘adjective’ joy – joyful; nation – national; comfort – comfortable; end – endless; courage –courageous; dirt – dirty; guilt – guilty; child – childish; legend – legendary; wood – wooden; gentleman – gentlemanly; family – familiar; symbol - symbolic ‘noun’ to ‘verb’ nation – nationalize See an example of how to use our learning record on the next page.

4 Suffixes Types of changes My exploration ชนิดของการเปลี่ยน
Working period: Starting … …/ / Ending… …/… …/… … Types of changes ชนิดของการเปลี่ยน My exploration การค้นคว้าของฉัน ‘verb’ to ‘adverb’ ‘adjective’ to ‘noun’ ‘adjective’ to ‘verb’ ‘verb’ to ‘adjective’ ‘verb’ to ‘noun’ ‘noun’ to ‘noun’ ‘noun’ to ‘adjective’ ‘noun’ to ‘verb’

5


ดาวน์โหลด ppt Suffixes Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google