งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Suffixes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Suffixes."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Suffixes

2 What is a ‘suffix’? A ‘suffix’ is a word ending. When suffixes are added to words, new words are formed with a different function. Common suffixes are as follows: -ation, -ition, -ment,-hood, -ness, -ence, -ance, -ty, -ity when added form nouns. -able, -ible, -ful, -less, -en, -ic, -ical, -itive, -al, -ar -ious, -y when added form adjectives. -ate, -ify, -en, -ize when added form verbs. -y when added form adverbs. Here are examples of how words’ functions change when suffixes are added: verb to adverb. : clear – clearly adjective to noun.: sick – sickness verb to noun: agree – agreement noun to noun: friend – friendship noun to adjective: nation - national Suffixes Do you want to improve your vocabulary bank? Try this vocabulary learning strategy No.6! Why learn suffixes? Learning vocabulary does not involve only remembering new words, but also the ability to analyze how they are formed. Exploring suffixes will make you become more familiar with changes of words and be able to apply them later with new contexts! ทำไมต้องเรียนรู้ Suffixes? การเรียนรู้คำศัพท์ไม่ได้ เกี่ยวข้องเพียงแค่การจำ คำศัพท์ให้ได้ แต่เกี่ยวข้อง กับความสามารถในการ วิเคราะห์ว่าศัพท์นั้นมี ส่วนประกอบอะไรบ้าง การ ค้นคว้าเกี่ยวกับ Suffixes จะ ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการ เปลี่ยนแปลง และสามารถนำ ความรู้นั้นไปประยุกต์ใน บริบทที่ต่างกันออกไปได้ ! Suffix คืออะไร ? Suffix คือ ส่วนที่มาต่อท้าย คำ เมื่อเพิ่ม Suffix ไปในคำ ก็จะเกิดคำใหม่ขึ้น โดยเป็น คำที่มีหน้าที่ของคำแตกต่าง ออกไป Suffix ที่พบบ่อย ได้แก่ -ation, -ition, -ment,- hood, -ness, -ence, -ance, -ty, -ity เติมท้ายคำแล้ว เกิดเป็นคำนาม -able, -ible, -ful, -less, - en, -ic, -ical, -itive, -al, -ar, -ious, -y เติมท้ายคำแล้ว เกิดเป็นคำคุณศัพท์ -ate, -ify, -en, -ize when added form verbs. -y เติมท้ายคำแล้วเกิดเป็น คำวิเศษณ์ ลองดูตัวอย่างการเปลี่ยน หน้าที่ของคำต่อไปนี้ กริยา. เป็น วิเศษณ์. : clear – clearly คุณศัพท์ เป็น นาม.: sick – sickness กริยา เป็น นาม : agree – agreement นาม เป็น นาม : friend – friendship นาม เป็น นาม : nation – national การใช้แผ่นบันทึกการ เรียนรู้นี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกสื่อ ด้านการอ่านจาก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ หรืออื่นๆที่คุณ ชอบอ่าน คุณไม่ จำเป็นต้องอ่านทั้งหมด แค่อ่านคร่าวๆ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อคุณพบ คำที่สนใจค้นคว้าการ ประกอบโดยเติม Suffix ให้ทำเครื่องหมายไว้ ขั้นตอนที่ 3 ใช้ พจนานุกรมประเภทใดก็ ได้รวมทั้งพจนานุกรม ออนไลน์ในการค้นหาคำที่ เลือก จะเป็นการดีมากถ้า คุณทำการค้นคว้าคำที่ เลือกจากหลายๆแหล่ง ขั้นตอนที่ 4 เขียนคำที่ ค้นคว้าลงในช่องที่ตรงกับ การเปลี่ยนหน้าที่ของคำ ในแผ่นบันทึกการเรียนรู้ ของคุณ คำแนะนำ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ พัฒนาไป การผสมคำ ใหม่ๆจึงเกิดตามขึ้นมา ด้วย อย่าประหลาดใจถ้า คุณไปพบคำใหม่ที่มี Suffix แต่กลับไม่พบว่ามี อยู่ในพจนานุกรม ! How to use this learning record Step 1: Choose any kind of reading texts e.g. newspapers, magazines, websites etc. you enjoy reading. You don’t need to read the whole text-just skim through it. Step 2: When you find interesting words and you would like to explore their formation by ‘suffixes’, mark them. Step 3: Use any kind of dictionary, including online ones, to explore the chosen words. It is worth exploring your chosen words using many sources. Step 4: Write them down in the corresponding word formation blanks of your learning record. Suggestions: Because of advancements in technology, new formations of words are always developing. Don’t be surprised if you find a word which has an acceptable suffix but is not included in a dictionary!

3 See an example of how to use our learning record on the next page. Examples ตัวอย่างการ กรอกแผ่นบันทึก Types of changes ชนิดของการเปลี่ยน My exploration การค้นคว้าของฉัน ‘verb’ to ‘adverb’clear – clearly ‘adjective’ to ‘noun’clear – clearance, clearing; sick – sickness, dark – darkness ‘adjective’ to ‘verb’legal - legalize ‘verb’ to ‘adjective’notice – noticeable; digest – digestible; quarrel – quarrelsome; select – selective; imagine – imaginative; differ – different ‘verb’ to ‘noun’agree – agreement; speak - speaker ‘noun’ to ‘noun’friend – friendship; move - movement ‘noun’ to ‘adjective’joy – joyful; nation – national; comfort – comfortable; end – endless; courage –courageous; dirt – dirty; guilt – guilty; child – childish; legend – legendary; wood – wooden; gentleman – gentlemanly; family – familiar; symbol - symbolic ‘noun’ to ‘verb’nation – nationalize

4 Suffixes Types of changes ชนิดของการเปลี่ยน My exploration การค้นคว้าของฉัน ‘verb’ to ‘adverb’ ‘adjective’ to ‘noun’ ‘adjective’ to ‘verb’ ‘verb’ to ‘adjective’ ‘verb’ to ‘noun’ ‘noun’ to ‘noun’ ‘noun’ to ‘adjective’ ‘noun’ to ‘verb’ Working period: Starting … …/......./...... Ending… …/… …/… …

5


ดาวน์โหลด ppt Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Suffixes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google