งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการให้คำแนะนำ ผู้ปกครอง เมื่อพัฒนาการไม่สมวัย และการส่งต่อ Intervention ขิ่ม สกุลนุ่ม, พย. ม ( สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ),APN งานการพยาบาลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการให้คำแนะนำ ผู้ปกครอง เมื่อพัฒนาการไม่สมวัย และการส่งต่อ Intervention ขิ่ม สกุลนุ่ม, พย. ม ( สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ),APN งานการพยาบาลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการให้คำแนะนำ ผู้ปกครอง เมื่อพัฒนาการไม่สมวัย และการส่งต่อ Intervention ขิ่ม สกุลนุ่ม, พย. ม ( สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ),APN งานการพยาบาลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2 Figure 1.2. The relationship among potential stressors due to family characteristics, family patterns of interaction, and child developmental outcomes for children at environmental risk. (From Guralnick, M.J. [2001b]. A developmental systems model for early intervention. Infants and Young Children, 14[2], 3. Copyright © 2001 by Lippincott, Williams & Wilkins; reprinted by permission.)

3 วิธีการทำงานกับ ครอบครัว 1. เริ่มต้น จัดบรรยากาศให้เหมาะสม ศึกษาประวัติและการวินิจฉัยโรค ประเมินสภาพเด็ก อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการ การเก็บรักษาความลับ 2. การหาข้อมูล ประเมินการรับรู้และความคาดหวัง พยายามให้ครอบครัวพูด ตั้งคำถามอย่างเหมาะสม ตั้งใจฟัง

4 วิธีการทำงานกับครอบครัว ( ต่อ )  สรุป สรุปปัญหา / ข้อตกลง / ความ ต้องการของครอบครัว วางแผน  จบการซักประวัติและ Interview ขอบคุณครอบครัว ให้การบ้าน / เป้าหมายในการ พบกันครั้งต่อไป

5 กระบวนการ Empowerment ถือว่าเป็นวิธีหรือเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยหรือ ญาติ พัฒนาศักยภาพ ให้ สามารถจัดการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือตัวเอง โดยต้องมีการ ร่วมมือกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เองที่บ้าน และควบคุมสิ่งต่าง ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต และ สิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ได้ตาม บริบทของโรคนั้น ๆ

6 Key Word ของการสร้างเสริม พลังอำนาจ (Empowerment) 1. การสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ปกครอง 2. ตรงตามความต้องการ 3. ครอบครัวมีส่วนร่วม และ 4. สามารถกลับไปดูแลต่อได้ อย่างมั่นใจ

7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การ ทำงานกับผู้ปกครอง ที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้า

8 กระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ระยะก่อนเข้าสู่โปรแกรม คือ ระยะ ก่อนที่เด็กจะเข้ารับบริการ ได้แก่ การส่งต่อ การค้นหา และการคัดแยก ระยะที่ 2 ระยะที่เด็กเริ่มเข้ารับการบริการ ได้แก่ การตรวจสอบ การพัฒนาแผนการ จัดการ ศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) หรือ แผนบริการเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) การปฏิบัติการสอนและการ ประเมินผล ระยะที่ 3 การสิ้นสุดการรับบริการ โดยการ ส่งต่อไปสู่ โปรแกรมใหม่และจัดที่เรียน

9 ขั้นตอนการกระตุ้น พัฒนาการเด็ก  ให้คำปรึกษา (Counseling) ครอบครัว  ประเมินระดับพัฒนาการโดยใช้ แบบทดสอบ  วางแผนกระตุ้นพัฒนาการตามระดับ พัฒนาการเด็ก โดยฝึกแต่ละขั้นตอน และ สาธิตวิธีฝึกกระตุ้นให้ผู้เลี้ยงดูเด็ก เพื่อ นำไปฝึกที่บ้านต่อ  การติดตามผลนัดมากระตุ้นพัฒนาการ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ  การจำหน่ายเมื่ออายุครบ 4 ปี หรือเมื่อ เด็กมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ และแนะนำด้านการศึกษาตาม ความสามารถของเด็ก

10 1. จัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสม เหมาะ สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ ละช่วงวัย 2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องทุก วัน อย่างน้อยวันละ 3 - 5 ครั้ง โดยฝึก เด็กผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หรือ ฝึกผ่านการเล่นกับเด็ก 3. ขณะฝึกเด็ก ผู้ปกครองควรใช้คำพูด ง่าย สั้น ชัดเจนและคงที่ 4. ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3-5 วินาที ถ้า เด็กยังทำไม่ได้ ให้ผู้ปกครองพูดซ้ำ ( ข้อความเดิม ) พร้อมให้การช่วยเหลือ เด็กจนสำเร็จ สิ่งที่ปกครองต้อง ทำ

11 5. ผู้ปกครองควรให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่ จำเป็น ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กทำได้ การ ช่วยเหลือของผู้ปกครอง อาจทำดังนี้ 5.1 ทางกาย : จับมือทำเมื่อเด็กทำได้ ลดการ ช่วยเหลือลง โดยให้แตะข้อศอกของเด็กและ กระตุ้นโดยใช้คำพูดให้เด็กทำ 5.2 ทางวาจา : บอกให้เด็กทราบในสิ่งที่ ผู้ปกครองต้องการให้เด็กทำ 5.3 ทางท่าทาง : ผู้ปกครองชี้ให้เด็กทำ ผงก ศีรษะเมื่อเด็กทำถูกต้อง ส่ายหน้าเมื่อเด็กทำไม่ ถูก 6. ถ้าเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ให้เปลี่ยนข้อความ แบบต่างๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เช่น ใช้คำ ว่า ไม่ใช่ แทนคำว่า ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

12 7. ผู้ปกครองควรให้แรงเสริมเด็กทันทีเมื่อเด็กทำได้ ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้ทำได้หรือเด็ก ทำได้เอง เช่น ยิ้ม ชมเชย ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 7.1 ให้แรงเสริมเหมาะสมกับวัยช่วงนั้นๆ 7.2 ควรให้แรงเสริมบ่อยๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะ หรือพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้น 7.3 ควรลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กทำได้แล้ว 7.4 ควรขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ หรือป้องกันเด็กไม่ให้ทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น เด็กใช้มือปัดสิ่งของ เป็นสิ่งที่เด็กทำไม่ถูกต้อง ผู้ปกครองบอกเด็กไม่ควรทำและให้เด็กเก็บของ หลังจากนั้นเบี่ยงเบนความสนใจ หรือเพิกเฉย พฤติกรรมที่เด็กทำไม่ถูก เป็นต้น

13 หากถึงอายุที่ควรทำได้แต่เด็กยังทำ ไม่ได้ ผู้ปกครองควรให้โอกาส โดยฝึก ให้ก่อน แต่ถ้าเด็กไม่มีความก้าวหน้าใน 1 เดือน ควรปรึกษาแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

14 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt หลักการให้คำแนะนำ ผู้ปกครอง เมื่อพัฒนาการไม่สมวัย และการส่งต่อ Intervention ขิ่ม สกุลนุ่ม, พย. ม ( สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ),APN งานการพยาบาลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google