งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ นายหิรัญญพงษ์ โอวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่สามารถเข้าใจขั้นตอนการจัดทำ บัญชีต้นทุนได้จึงทำให้นักเรียนสอบไม่ผ่านจาก การเรียนในภาคเรียนปกติ เมื่อนักเรียนจำนวน 23 คน ต้องมาเรียนในภาคฤดูร้อนจึงต้องมีรูปแบบใน การสอนที่แตกต่างเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอน แบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องบัญชีต้นทุนช่วงการ ผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึก ทักษะ

4 สมมติฐานของการวิจัย นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 2 สูงขึ้น

5 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปี ที่ 2 ที่กำลังศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จำนวน นักเรียน 23 คน

6 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ วิธีสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบัญชี ต้นทุนช่วงการผลิตอัตนัย 1 ข้อ ชุดแบบฝึกทักษะ 5 ชุด

8 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลังเรียนโดย ใช้ชุดแบบฝึกทักษะ คนที่คะแนนก่อนเรียนคะแนนหลังเรียน 12426 21930 31723 41824 51720 61322 72025 81519 91121 101722 111521 12517 131126 141527 151822 161829 172430 18 28 191725 201629 211016 221929 23917 คะแนนเฉลี่ย 15.9123.83 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 15.91 คะแนนโดย คะแนนอยู่ระหว่าง 5 ถึง 24 คะแนน ส่วนคะแนนหลังเรียนมีคะแนน เฉลี่ย 23.83 คะแนนโดยคะแนนอยู่ระหว่าง 16 ถึง 30 คะแนน

9 ก่อนเรียนหลังเรียน tsig คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 10.8 8 0.00 15.914.5223.834.34 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียนโดย ใช้ชุดแบบฝึกทักษะได้คะแนนเฉลี่ย 23.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 4.34 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียน 15.91 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.52 คะแนนซึ่งคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบ ฝึกทักษะ

10 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลัง เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะได้คะแนนเฉลี่ย 23.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.34 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียน 15.91 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.52 คะแนนซึ่งคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google