งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ นายหิรัญญพงษ์ โอวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่สามารถเข้าใจขั้นตอนการจัดทำ บัญชีต้นทุนได้จึงทำให้นักเรียนสอบไม่ผ่านจาก การเรียนในภาคเรียนปกติ เมื่อนักเรียนจำนวน 23 คน ต้องมาเรียนในภาคฤดูร้อนจึงต้องมีรูปแบบใน การสอนที่แตกต่างเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอน แบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องบัญชีต้นทุนช่วงการ ผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึก ทักษะ

4 สมมติฐานของการวิจัย นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 2 สูงขึ้น

5 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปี ที่ 2 ที่กำลังศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จำนวน นักเรียน 23 คน

6 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ วิธีสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบัญชี ต้นทุนช่วงการผลิตอัตนัย 1 ข้อ ชุดแบบฝึกทักษะ 5 ชุด

8 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลังเรียนโดย ใช้ชุดแบบฝึกทักษะ คนที่คะแนนก่อนเรียนคะแนนหลังเรียน คะแนนเฉลี่ย จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย คะแนนโดย คะแนนอยู่ระหว่าง 5 ถึง 24 คะแนน ส่วนคะแนนหลังเรียนมีคะแนน เฉลี่ย คะแนนโดยคะแนนอยู่ระหว่าง 16 ถึง 30 คะแนน

9 ก่อนเรียนหลังเรียน tsig คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียนโดย ใช้ชุดแบบฝึกทักษะได้คะแนนเฉลี่ย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 4.34 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.52 คะแนนซึ่งคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบ ฝึกทักษะ

10 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลัง เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะได้คะแนนเฉลี่ย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.34 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.52 คะแนนซึ่งคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีต้นทุน 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ที่ได้รับการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google