งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนที่ 14 อายุรกรรม. จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วย SEPSIS ( ร้อยละ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนที่ 14 อายุรกรรม. จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วย SEPSIS ( ร้อยละ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนที่ 14 อายุรกรรม

2

3

4

5 จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วย SEPSIS ( ร้อยละ )

6 แผน 14 อายุรกรรม แผน / โครงการกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์ 1. โครงการ : พัฒนาระบบ บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ การดูแลรักษา / ติดตามผู้ป่วยขาดยา ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วย √ 2. แผน : ควบคุมและป้องกันวัณ โรค รพ. ทุ่งโพธิ์ ค้นหา คัดกรอง ให้ ความรู้ ติดตามผู้สัมผัส กลุ่มดี กลุ่ม เสี่ยง ย.1 3. แผน : พัฒนาระบบบริการ การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก รพ. สต. ทรงธรรม ส่งเสริมให้รพ. สต. ใช้ ยาจากสมุนไพรเพิ่มขึ้น พัฒนารพ. สต. ต้นแบบ ปชช. กลุ่มดี ย. 2 แผน 15 ก่อหนี้แล้ว 16.57 %

7 แผน / โครงการกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์ 1. แผนงานจัดระบบแนว ทางการดูแลและเฝ้าระวังการ เกิดภาวะ Sepsis รพ. ไทรงาม การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ การดูแลตนเอง ประชาชน ทั่วไป ย.1 2. การเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วย วัณโรค เนินกรอย โนนใหญ่ แม่ยื้อ แก้ว สุวรรณ บ้านใหม่ฯ ค้นหา คัดกรอง ให้ ความรู้ ติดตามผู้สัมผัส กลุ่มดี กลุ่ม เสี่ยง ย.1

8

9 แผน / โครงการกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายยุทธศา สตร์ 1. แผนพัฒนางานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ สสอ. ขาณุฯ สลกบาตร ดอนโค้ง ดอนแตง วังชะพลู วังน้ำพุ วังหามแห ส่องตา แล ปางมะนาว สำรวจแหล่ง ส่งเสริม ถุงยางอนามัย ประชุมคณะทำงาน ให้ความรู้ กลุ่มดี กลุ่ม เสี่ยง ย.1 2. โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก หนองชุมแสง ปางมะนาว รณรงค์ ออกสุ่ม ประเมิน big cleaning day กลุ่มดี กลุ่ม เสี่ยง ย.1 3. การเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ป่าพุทรา วังน้ำพุ วังหามแห ปาง มะนาว ค้นหา คัดกรอง ให้ ความรู้ กลุ่มดี กลุ่ม เสี่ยง ย.1 ยางสูง วังน้ำพุ ปางมะนาว วังหามแหค่ายา วัสดุป้องกันโรค ซื้อเครื่องพ่น ย.4

10 แผน / โครงการกิจกรรม 1. แผนการให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติด เชื้อในกระแสเลือด ให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อใน กระแสเลือดแก่ทีมบุคลากร 2. โครงการ : พัฒนาระบบบริการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ดูแล รักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ ให้ คำปรึกษา ติดตามเยี่ยมบ้าน 3. แผน : พัฒนาคลินิกโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ให้ได้มาตรฐาน จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

11 แผน / โครงการกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์ 1. โครงการพัฒนาระบบ บริการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis ( สสอ.) พัฒนา 1669 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ คัดกรอง / ค้นหาผู้ป่วย ภาวะ Sepsis ประชาชน ทั่วไป ย.1 2. โครงการป้องกันควบคุม ไข้เลือดออก วังชะโอน คุยประดู่ เขาคีริส ลานไผ่ รณรงค์ ออกสุ่มประเมิน อบรมแกนนำ big cleaning day กลุ่มดี กลุ่ม เสี่ยง ย.1 จัดซื้อเครื่องพ่น ย.4 3. การเฝ้าระวังและค้นหา ผู้ป่วยวัณโรค คุยประดู่ คัดกรอง รณรงค์กลุ่มดี กลุ่ม เสี่ยง ย.1

12

13

14

15

16

17 ข้อเสนอแนะ จำนวนแผนงาน / โครงการ ใน MIS : แผน ( เล่ม ) การรายงานโครงการ / กิจกรรมใน MIS ให้ตรง แผนงาน 25 แผนงาน 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ กิจกรรมในโครงการที่รายงานใน MIS มี รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย ทำอะไร ที่ไหน จำนวนเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนที่ 14 อายุรกรรม. จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วย SEPSIS ( ร้อยละ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google