งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
BEST PRACTICE กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

2 ครูผู้ฝึกทักษะคณิตคิดเร็วด้วยโปรแกรม GSP
ชื่อผลงาน

3 นางสาวนิตร เหลาสา ชื่อเจ้าของผลงาน

4 ความเป็นมา - นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นโยบายโรงเรียนบำรุงวิทยา พัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียน โดยจัดให้มีการแข่งขันความสามารถของนักเรียน ความเป็นมา

5 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ด้านการคิดเลขเร็วให้เต็มศักยภาพ วัตถุประสงค์

6 จัดกิจกรรมตามระบบคุณภาพ
P – D – C – A กิจกรรม/วิธีการ

7 วางแผน ( Plan ) คัดเลือก (Check ) แข่งขัน ( Action )
จัดตั้งชุมนุมคณิตคิดเร็ว รับสมัครนักเรียนที่สนใจ และมีความสามารถการคำนวณ วางแผน ( Plan ) ฝึกสอนด้วยโปรแกรม GSP ในชั่วโมงชุมนุม สอนวิธีการคิดให้เร็ว แม่นยำและการเขียนสมการที่ ถูกต้อง ปฏิบัติการสอน (Do ) คัดเลือกนักเรียนที่เป็นที่ 1 ในสมาชิกชุมนุม โดยจากการประเมินหลาย ๆ ครั้ง คัดเลือก (Check ) ฝึกซ้อมให้มากขึ้น จำลองสถานการณ์การแข่งขัน โดยแข่งกับครู เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยและพร้อมก่อน แข่งขันจริง แข่งขัน ( Action )

8 ตัวอย่างการฝึก

9 เด็กหญิงจีรนันท์ ปรากฏหาญ เด็กชายนภัสกร ติยะไทธาดา
ปีการศึกษา 2556 ชื่อนักเรียน อันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ป.1-3 ระดับกลุ่มลำปลายมาศ 1 อันดับ 4 คณิตคิดเร็ว ป.1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557 ผลสำเร็จ เด็กหญิงจีรนันท์ ปรากฏหาญ เด็กชายนภัสกร ติยะไทธาดา

10 ผลการได้รับการยอมรับ
- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตคิดเร็ว - นักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ฝึกและโรงเรียน มีความภาคภูมิใจ ผลการได้รับการยอมรับ

11 ภาพประกอบ เด็กหญิงจีรนันท์ ปรากฏหาญ เด็กชายนภัสกร ติยะไทธาดา
เด็กหญิงจีรนันท์ ปรากฏหาญ เด็กชายนภัสกร ติยะไทธาดา ชนะเลิศคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3 ระดับกลุ่มลำปลายมาศ 1 นางสาวนิตร เหลาสา ครูผู้ฝึกสอนคณิตคิดเร็ว

12


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google