งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน ครูผู้ฝึกทักษะคณิตคิดเร็วด้วยโปรแกรม GSP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน ครูผู้ฝึกทักษะคณิตคิดเร็วด้วยโปรแกรม GSP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

3 ชื่อผลงาน ครูผู้ฝึกทักษะคณิตคิดเร็วด้วยโปรแกรม GSP

4 ชื่อเจ้าของ ผลงาน นางสาวนิตร เหลาสา

5 ความ เป็นมา - นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นโยบายโรงเรียนบำรุงวิทยา พัฒนาและส่งเสริมความสามารถนักเรียน โดยจัดให้มีการแข่งขันความสามารถของนักเรียน

6 วัตถุประส งค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถของผู้เรียน ด้านการคิดเลขเร็วให้เต็ม ศักยภาพ

7 กิจกรรม / วิธีการ จัดกิจกรรมตามระบบ คุณภาพ P – D – C – A

8 วางแผน ( Plan ) ปฏิบัติการ สอน (Do ) คัดเลือก (Check ) แข่งขัน ( Action ) จัดตั้งชุมนุมคณิตคิดเร็ว รับ สมัครนักเรียนที่สนใจและมี ความสามารถการคำนวณ ฝึกสอนด้วยโปรแกรม GSP ใน ชั่วโมงชุมนุม สอนวิธีการคิดให้เร็ว แม่นยำ และการเขียนสมการที่ถูกต้อง ฝึกสอนด้วยโปรแกรม GSP ใน ชั่วโมงชุมนุม สอนวิธีการคิดให้เร็ว แม่นยำ และการเขียนสมการที่ถูกต้อง คัดเลือกนักเรียนที่เป็นที่ 1 ใน สมาชิกชุมนุม โดยจากการประเมินหลาย ๆ ครั้ง คัดเลือกนักเรียนที่เป็นที่ 1 ใน สมาชิกชุมนุม โดยจากการประเมินหลาย ๆ ครั้ง ฝึกซ้อมให้มากขึ้น จำลอง สถานการณ์การแข่งขันโดย แข่งกับครู เพื่อให้นักเรียน คุ้นเคยและพร้อมก่อนแข่งขัน จริง

9 ตัวอย่าง การฝึก

10 ผลสำเร็ จ ปีการศึกษา 2556 ชื่อนักเรียน อันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ป.1-3 ระดับกลุ่มลำ ปลายมาศ 1 อันดับ 4 คณิตคิดเร็ว ป.1-3 ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557 ชื่อนักเรียน อันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ป.1-3 ระดับกลุ่มลำ ปลายมาศ 1 เด็กหญิงจีรนันท์ ปรากฏหาญ เด็กชายนภัสกร ติยะ ไทธาดา

11 ผลการได้รับการ ยอมรับ - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการ แข่งขันคณิตคิดเร็ว - นักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ฝึกและ โรงเรียน มีความภาคภูมิใจ

12 ภาพประ กอบ เด็กหญิงจีรนันท์ ปรากฏหาญ เด็กชายนภัสกร ติยะ ไทธาดา ชนะเลิศคณิตคิดเร็ว ป.1- ป.3 ระดับกลุ่มลำปลายมาศ 1 นางสาวนิตร เหลาสา ครูผู้ฝึกสอนคณิตคิดเร็ว

13


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน ครูผู้ฝึกทักษะคณิตคิดเร็วด้วยโปรแกรม GSP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google