งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ทองคำ ทองเจือ อ. ทองคำ ทองเจือ โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ดศึกษา ) โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ดศึกษา ) อ. ศศิธร สินลา อ. ศศิธร สินลา โรงเรียนแม่โป่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ทองคำ ทองเจือ อ. ทองคำ ทองเจือ โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ดศึกษา ) โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ดศึกษา ) อ. ศศิธร สินลา อ. ศศิธร สินลา โรงเรียนแม่โป่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อ. ทองคำ ทองเจือ อ. ทองคำ ทองเจือ โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ดศึกษา ) โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ดศึกษา ) อ. ศศิธร สินลา อ. ศศิธร สินลา โรงเรียนแม่โป่ง ประชาสามัคคี โรงเรียนแม่โป่ง ประชาสามัคคี อ. ชลิดา สิทธิโชค อ. ชลิดา สิทธิโชค โรงเรียนแม่คือวิทยา โรงเรียนแม่คือวิทยา อ. นิลลักษณ์ คงวิทย์ อ. นิลลักษณ์ คงวิทย์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ( อ. เมือง ) โรงเรียนบ้านห้วยทราย ( อ. เมือง )

3 สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ ( ประถมฯ ) มาตรฐาน ส ๓. ๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ ความจำเป็นของการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจในสังคมโลก ส๓. ๒ ป. ๔ / ๑ อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ส๓. ๒ ป. ๔ / ๒ อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน ส๓. ๒ ป. ๕ / ๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร ส๓. ๒ ป. ๕ / ๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม ส๓. ๒ ป. ๖ / ๑ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล ส๓. ๒ ป. ๖ / ๒ ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

4 ๑.เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ๒.ตรวจสอบมาตรฐาน ๒.ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับแต่ละกิจกรรม ๓.ส่งใบงานที่แจกให้ท้ายเอกสาร ประกอบการอบรม ( แลกเกียรติบัตร *) ๔. นำเสนอองค์รู้ในแต่ละฐาน ๔. นำเสนอองค์รู้ในแต่ละฐาน ในรูปแบบของ แผนที่ความคิด แผนที่ความคิด (Mind (Mind Map)


ดาวน์โหลด ppt อ. ทองคำ ทองเจือ อ. ทองคำ ทองเจือ โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ดศึกษา ) โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ดศึกษา ) อ. ศศิธร สินลา อ. ศศิธร สินลา โรงเรียนแม่โป่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google