งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Monogeanea หรือที่เรียกกันทั่วไปใน ชื่อไทยว่า ปลิงใส จัดเป็นสัตว์กลุ่มหนึ่งที่มี สมาชิกมากที่สุดใน Phylum Platyhelminthes ( หนอนตัวแบน ) ปลิง ใสทุกนิดดำรงชีวิตเป็นปรสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Monogeanea หรือที่เรียกกันทั่วไปใน ชื่อไทยว่า ปลิงใส จัดเป็นสัตว์กลุ่มหนึ่งที่มี สมาชิกมากที่สุดใน Phylum Platyhelminthes ( หนอนตัวแบน ) ปลิง ใสทุกนิดดำรงชีวิตเป็นปรสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Monogeanea หรือที่เรียกกันทั่วไปใน ชื่อไทยว่า ปลิงใส จัดเป็นสัตว์กลุ่มหนึ่งที่มี สมาชิกมากที่สุดใน Phylum Platyhelminthes ( หนอนตัวแบน ) ปลิง ใสทุกนิดดำรงชีวิตเป็นปรสิต โดยพบทั้งที่ เป็น ปรสิตภายนอก และปรสิตภายใน ของ ปลา รวมทั้งสัตว์ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ เช่นสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แม้กระทั่ง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างไรก็ ตาม ปลาจัดเป็นเจ้าบ้าน (host) ที่มีปรสิต กลุ่มนี้มากที่สุด (Euzet, L. and Combes 1998).

3 การจัด หมวดหมู่ Lebedev (1988) ได้แบ่งกลุ่มของปลิงใส ออกเป็น 3 Subclass คือ Oligonchoinea, Polyonchoinea และ Polystomatoinea กลุ่มแรก เป็นกลุ่มปลิงใสที่มีโครงสร้างในการยึด 2 แบบ คือ clamp และ hook ได้แก่ พยาธิปลิง แฝด (Paradiplozoon, Diplozoon) ซึ่งพบอยู่ ตามเหงือก ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด อันดับ (order) Gyrodactylidea และ Dactylogyridea ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ มีทั้งที่เป็นปรสิตภายนอก ( เหงือก ผิวตัว รูทวาร, ตา, ช่องปาก ) และปรสิต ภายใน ( ทางเดินอาหาร, อวัยวะสืบพันธุ, หัวใจ ) กลุ่มนี้มี hooks และ anchors เป็นโครงสร้าง สำหรับยึดเกาะ

4 ส่วนกลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มที่มี sucker แข็งแรงทำ หน้าที่ยึดเกาะ กลุ่มนี้มีรายงานว่าพบเป็นปรสิตทั้ง ภายในและภายนอกของสัตว์เลื้อยคลาน ( เต่า ), สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ( กบ ) ตลอดจนสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นม ( ฮิปโปโปเตมัส ) (du Preeze and Kok, 1995; Rohde and Pearson, 1980; Thurston, 1965) ในกลุ่ม โมโนจีเนีย ที่พบในปลาน้ำจืดที่สำคัญ ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีรูปแบบการ แพร่กระจายคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ ชนิด ของ host และองศาของความจำเพาะเจาะจง ยกเว้น Gyrodactylus ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบได้ทั่วไปไม่ จำเพาะต่อกลุ่มปลา ส่วนโมโนจีเนียกลุ่ม อื่น ๆ จะ จำเพาะต่อปลา ดังนี้ (Lim, 1998)

5 สกุล Dactylogyrus จะพบในปลาครอบครัว Cyprinidae ( ตะเพียน, ไน, สร้อย ), Osteoglossidae ( ปลาตะพัด ) สกุล Dactylogyroides,Thaparogyrus,Paradipl ozoon,Dogiellus จะพบในปลาครอบครัว Cyprinidae ( ตะเพียน, ไน, สร้อย ) สกุล Pseudodactylogyroides จะพบในปลา ครอบครัว Eleotridae ( ปลาบู่ ) สกุล Heterochocleidus จะพบในปลา ครอบครัว Belontidae ( ปลากริม ) สกุล Trianchoratus และ Eutrianchoratus จะ พบในปลาครอบครัว Ophicephalidae (Channidae) ( ปลาช่อน )

6 สกุล Eutrianchoratus พบในปลาครอบครัว Anabantidae ( ปลาหมอไทย ) สกุล Quadriacanthus จะพบในปลาครอบครัว Clariidae ( ปลาดุก ) สกุล Hamatopeduncularia และ Chahanellus จะพบในปลาครอบครัว Ariidae ( ปลาอุก, ปลากด 2 น้ำ ) สกุล Cornudiscoides และ Bifurcohaptor จะ พบในปลาครอบครัว Bagridae ( ปลากดน้ำจืด, ปลาแขยง ) สกุล Mizelleus จะพบในปลาครอบครัว Siluridae ( ปลาเนื้ออ่อน )

7 สกุล Sundanochus ครอบครัว Plistolepidae ( ปลาหมอช้างเหยียบ สกุล Notopterodiscoides และ Malayanodiscoides จะพบในปลาครอบครัว Notopteridae ( ปลากราย, สลาด ) สกุล Cichlidogyrus จะพบในปลาครอบครัว Cichlidae ( ปลานิล ) สกุล Bychowskyella จะพบในปลาครอบครัว Clariidae, Bagridae, Siluridae, Sisoridae ( ปลาแค้ ), Heteropneustidae ( ปลาจีด ) สกุล Thaparocleidus จะพบในปลาครอบครัว Bagridae, Siluridae, Notopteridae, Sisoridae ( ปลาแค้ ), Schilbeidae ( ปลา สังกะวาด ), Pangasiidae ( ปลาสวาย )

8 พยาธิใบไม้โมโนจีเนียเดิมจัดอยู่ใน classTrematoda,Order Monogenea แต่ มีลักษณะต่างจากพยาธิใบไม้อื่นๆๆมากจึง แยกออกมาเป็นคลาสใหม่ โมโนจีเนียเป็น ปรสิตเกาะที่เหงือกและผิวของตัวปลามีบาง ชนิดที่พบในกระเพาะปัสสาวะของกบและ เต่า และมีหนึ่งชนิดที่พบในตาของฮิปโปโป เทมัส ในสภาพธรรมชาติ พยาธิกลุ่มนี้ทำ อันตรายต่อโฮสต์น้อย แต่ถ้าโฮสต์มาอยู่ รวมกันมากๆ เช่น ตามฟาร์มเลี้ยง จะทำให้ เกิดการระบาดติดต่อกันได้ ลักษ ณะ

9 AB ภาพ A-B Gyrodactylus

10

11 C C. Polystoma (A. Engemann and Hegner, 1981; C. Lutz, 1986)

12 วัฎจักรชีวิต วัฎจักรชีวิตของโมโนจีเนียต้องการ โฮสต์เพียงชนิดเดียว มีเพศรวมไข่ฟักเป็น ตัวอ่อนที่มีซีเลียคือ ออนไคไมราซีเดียม (onchomiracidium) ซึ่งจะว่ายน้ำและเกาะ กับตัวโฮสต์โดยใช้ตาขอที่อยู่ท้ายตัวยึดเกาะ แล้วพัฒนาเป็นตัวแก่ซึ่งจะมีอวัยวะยึดเกาะที่ มีขนาดใหญ่อยู่ทางตอนท้ายของตัวแก่ เรียกว่าโอพิสแธปเทอร์ (opisthaptor) อวัยวะนี้อาจมีตะขอขนาดใหญ่หรือเล็ก แว่น ดูดหรือก้ามหนีบ หรือมีประกอบกันมากกว่า หนึ่งอย่างก็ได้ บางสกุลมีอวัยวะยึดเกาะอยู่ ด้านหน้าสุดรอบปากเรียกว่า โพรแฮปเทอร์ (pohaptor)

13  สกุลที่พบทั่วไปคือ Gyrodactylus และ Dactylogyrus ซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็น ปรสิตภายนอกของปลาส่วน Polystoma เป็นชนิดที่พบในกระเพาะปัสสาวะกบ สกุล นี้มีแว่นดูด 6 อันอยู่ด้านท้ายของตัว


ดาวน์โหลด ppt Monogeanea หรือที่เรียกกันทั่วไปใน ชื่อไทยว่า ปลิงใส จัดเป็นสัตว์กลุ่มหนึ่งที่มี สมาชิกมากที่สุดใน Phylum Platyhelminthes ( หนอนตัวแบน ) ปลิง ใสทุกนิดดำรงชีวิตเป็นปรสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google