งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการ เปรียบเทียบ และทบทวนการใช้ ยาของผู้ป่วย (Medication reconciliation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการ เปรียบเทียบ และทบทวนการใช้ ยาของผู้ป่วย (Medication reconciliation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการ เปรียบเทียบ และทบทวนการใช้ ยาของผู้ป่วย (Medication reconciliation)

2 ความหมาย กระบวนการเปรียบเทียบและ ปรับเปลี่ยนทางยา โดยทบทวน เปรียบเทียบรายการยาของ ผู้ป่วยที่ใช้อยู่ปัจจุบันทั้งที่นำมา หรือไม่นำมากับยาที่แพทย์สั่ง ใหม่ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน ทางยาที่อาจทำให้เกิดการใช้ยา ซ้ำซ้อน การขาดยา หรือเกิด อันตรกิริยา

3 Medication Reconciliation ในระยะเริ่มต้นให้มีการ ดำเนินการในกลุ่มผู้ป่วยโรค เรื้อรัง ผู้ป่วยในมีการ ดำเนินการทั้ง ๓ ขั้นตอน คือ Admission Transfer Discharge

4 Admission Medication Reconciliation พยาบาล หาข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วย ใช้อยู่ต่อเนื่อง และบันทึกในแบบฟอร์ม เภสัชกร ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาใน HosXp บันทึกลงในแบบฟอร์มและ เปรียบเทียบ ทวนสอบกับคำสั่งแรกรับ หาความคลาดเคลื่อน บันทึกแจ้งแพทย์ หากพบ หรือสงสัย แพทย์ ทบทวนรายการยาและคำสั่งใช้ ยาในเวลาที่กำหนด แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ร่วมกัน ทวนสอบ โดยใช้แบบฟอร์มสื่อสาร

5 Transfer Medication Reconciliation ผู้ป่วยย้ายแผนก มีโอกาสเกิด ความคลาดเคลื่อน พยาบาล แนบใบแบบฟอร์มไป พร้อมการย้ายทุกครั้ง แพทย์ ทบทวนรายการยาใน แบบฟอร์มทุกครั้ง แพทย์ พยาบาล ร่วมกันทวนสอบ โดยใช้ แบบฟอร์มสื่อสาร

6 Discharge Medication Reconciliation พยาบาล ตรวจสอบและบันทึก รายการในแบบฟอร์ม เภสัชกร เปรียบเทียบรายการยา ป้องกัน ME อธิบายให้ผู้ป่วยหรือญาติ พิมพ์รายการยาให้ผู้ป่วย แพทย์ ทบทวนรายการยาใน แบบฟอร์มทุกครั้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ร่วมกันทวนสอบ โดยใช้แบบฟอร์มสื่อสาร

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ระบบการ เปรียบเทียบ และทบทวนการใช้ ยาของผู้ป่วย (Medication reconciliation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google