งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย กระบวนการเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนทางยา โดยทบทวน เปรียบเทียบรายการยาของผู้ป่วยที่ใช้อยู่ปัจจุบันทั้งที่นำมาหรือไม่นำมากับยาที่แพทย์สั่งใหม่ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจทำให้เกิดการใช้ยาซ้ำซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย กระบวนการเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนทางยา โดยทบทวน เปรียบเทียบรายการยาของผู้ป่วยที่ใช้อยู่ปัจจุบันทั้งที่นำมาหรือไม่นำมากับยาที่แพทย์สั่งใหม่ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจทำให้เกิดการใช้ยาซ้ำซ้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเปรียบเทียบ และทบทวนการใช้ยาของผู้ป่วย (Medication reconciliation)

2 ความหมาย กระบวนการเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนทางยา โดยทบทวน เปรียบเทียบรายการยาของผู้ป่วยที่ใช้อยู่ปัจจุบันทั้งที่นำมาหรือไม่นำมากับยาที่แพทย์สั่งใหม่ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจทำให้เกิดการใช้ยาซ้ำซ้อน การขาดยา หรือเกิดอันตรกิริยา

3 Medication Reconciliation
ในระยะเริ่มต้นให้มีการดำเนินการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยในมีการดำเนินการทั้ง ๓ ขั้นตอน คือ Admission Transfer Discharge

4 Admission Medication Reconciliation
พยาบาล หาข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ต่อเนื่อง และบันทึกในแบบฟอร์ม เภสัชกร ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาในHosXp บันทึกลงในแบบฟอร์มและเปรียบเทียบ ทวนสอบกับคำสั่งแรกรับ หาความคลาดเคลื่อน บันทึกแจ้งแพทย์หากพบ หรือสงสัย แพทย์ ทบทวนรายการยาและคำสั่งใช้ยาในเวลาที่กำหนด แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ร่วมกันทวนสอบ โดยใช้แบบฟอร์มสื่อสาร

5 Transfer Medication Reconciliation
ผู้ป่วยย้ายแผนก มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน พยาบาล แนบใบแบบฟอร์มไปพร้อมการย้ายทุกครั้ง แพทย์ ทบทวนรายการยาในแบบฟอร์มทุกครั้ง แพทย์ พยาบาล ร่วมกันทวนสอบ โดยใช้แบบฟอร์มสื่อสาร

6 Discharge Medication Reconciliation
พยาบาล ตรวจสอบและบันทึกรายการในแบบฟอร์ม เภสัชกร เปรียบเทียบรายการยา ป้องกันME อธิบายให้ผู้ป่วยหรือญาติ พิมพ์รายการยาให้ผู้ป่วย แพทย์ ทบทวนรายการยาในแบบฟอร์มทุกครั้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ร่วมกันทวนสอบ โดยใช้แบบฟอร์มสื่อสาร

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย กระบวนการเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนทางยา โดยทบทวน เปรียบเทียบรายการยาของผู้ป่วยที่ใช้อยู่ปัจจุบันทั้งที่นำมาหรือไม่นำมากับยาที่แพทย์สั่งใหม่ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจทำให้เกิดการใช้ยาซ้ำซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google