งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดย ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ต่างๆในรายวิชา (239224) ภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบัน 4 (CONTEMPORARY JAPANESE IV)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดย ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ต่างๆในรายวิชา (239224) ภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบัน 4 (CONTEMPORARY JAPANESE IV)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดย ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ต่างๆในรายวิชา (239224) ภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบัน 4 (CONTEMPORARY JAPANESE IV)

2 ขั้นตอนหรือ กิจกรรม การเรียนการสอน

3 จับคู่ ช่วยกัน ทบทวน เรียน ไวยากรณ์ จากง่ายไป ยาก ตามลำดับ ขั้น เรียนศัพท์โดยใช้ภาพ ในการจำ และให้ฝึก ออกเสียงคำศัพท์นั้นๆ โดยการพูดทบทวน ซ้ำๆหลายรอบ ผู้เรียนทบทวน คำศัพท์ ผู้สอนจะสมมติ เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา เพื่อโยงเข้าสู่เนื้อหาที่ จะเรียนในบทนั้นๆ

4 จากเรื่องที่เรียนไป ผู้สอนได้ กำหนดคำถาม ประเด็น ปัญหามาให้ โดยให้ผู้เรียน แบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งบท สนทนาขึ้นมาเอง ทบทวนคำศัพท์และ ไวยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ เรียนมา เป็นรายบุคคล ดูวีดีโอสถานการณ์สมมติ ในการใช้คำศัพท์และ ไวยากรณ์นั้นๆ ผู้เรียน ออกมา นำเสนอ หน้าชั้น เรียน ฝึกพูด ออก เสียง แสดง สถานการ ณ์สมมติ หน้าชั้น เรียน

5 ฝึกฟัง และ ตอบคำถาม ทำ แบบฝึกหัด ทดสอบท้าย บทเพื่อวัด ความรู้ความ เข้าใจ ผู้สอนแจ้ง เนื้อหาที่จะ เรียนในคาบ ต่อไป

6 เป็นผู้สร้าง สิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียน สามารถรับ สารไปเก็บไว้ ใน หน่วยความจำ ได้ในปริมาณ มาก ภา พ เพาเ วอร์ พอย ต์ วิดี โอ บทบา ทครู ตั้งคำถาม และกระตุ้น ให้ผู้เรียนคิด หาคำตอบ ด้วยตนเอง เป็นผู้ เตรียม ข้อมูล และ ให้ข้อมูล เพื่อ ถ่ายทอดสู่ ตัวผู้เรียน

7 เป็นผู้รับ ข้อมูล ความรู้ จาก ผู้สอน จัดเก็บรวบรวม ความรู้ใน หน่วยความจำ ด้วยตนเองโดย มีผู้สอนเป็น ผู้ช่วยกระตุ้น คิด วิเคราะห์ และสร้าง องค์ ความรู้ ด้วย ตนเอง บทบาท ผู้เรียน

8 การใช้สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน สื่อ เพาเวอร์ พอยต์ ตัวหนังสือน้อย เข้าใจง่าย ใช้รูปภาพต่างๆเพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจมาก ยิ่งขึ้น มีการใช้สี การเน้นคำ ต่างๆ ในการเน้นจุดที่ สำคัญเพื่อเพิ่มความ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

9 เครื่อง ฉายโปร เจ็คเตอร์ ใช้ฉายสื่อ เพาเวอร์ พอยต์ ใช้ฉายใบงาน และหนังสือ เพื่อให้ทุกคน เห็นได้ชัด ใช้ ฉาย วีดีโอ ผู้สอนให้ผู้เรียนดู วิดีโอเป็นสถานการณ์สมมติ ในการใช้คำศัพท์ และไวยากรณ์ในบทนั้นๆ สื่อ วิดีโ อ

10 เท ป ผู้สอนเปิดเทป ให้ผู้เรียนฝึกฟัง จากเจ้าของ ภาษา ไมค์ โคร โฟน ใช้ขยายเสียงของ ผู้สอน และสื่อที่ใช้ เสียงเพื่อให้ผู้เรียน ได้ยินทุกคน

11 วิเคราะห์ว่าการ เรียนการสอนใน ชั้นเรียนที่ไป สังเกต สอดคล้อง กับทฤษฎีใดบ้าง

12 ผู้สอนเตรียมขั้นตอนการสอนมาแล้ว สอนตามขั้นตอน โดยการสอนนั้นเริ่ม จากขั้นตอนที่ง่ายไปขั้นตอนที่ยาก ผู้สอนถ่ายทอดข้อมูล เนื้อหาใน บทเรียนให้กับผู้เรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนดูตามหนังสือที่เรียนและ ผู้สอนมีภาพประกอบพาอ่านและฝึกออก เสียง จากนั้นให้เวลาผู้เรียนจำ ผู้สอนก็จะ ทวนซ้ำและมีการทดสอบผู้เรียน โดยการ ให้ตอบคำถามรายบุคคล แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

13 เมื่อผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกัน หรือใช้โทรศัพท์ใน ระหว่างที่เรียน ผู้สอนก็จะ เรียกให้ตอบคำถามและผู้สอน ก็ดุใส่และบอกให้ตั้งใจเรียน ผู้สอนสั่งการบ้าน แล้วตรวจเช็ค ข้อผิด ถูก ผู้สอนให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน ของแต่ละบทและนำมาสะท้อนผล ในชั้นเรียน แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

14 แนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา นิยม (cognitivism) ในการสอนขั้น แรก ผู้สอนจะใช้ บัตรคำศัพท์ที่เป็น รูปภาพ โดยให้ ผู้เรียนออกเสียง ตามและ จินตนาการตาม และพยายามให้ ผู้เรียนจดจำให้ ได้ เมื่อผู้สอนสอนบท สนทนา ภาษาญี่ปุ่นจะมี การนำวิดีโอมา เปิดให้ผู้เรียนดู เพื่อให้เห็นเห็น ภาพและสามารถ ที่จะจดจำบท สนทนานี้ได้ จากนั้นก็ให้ลอง มาฝึกทดสอบหน้า ชั้นเรียน

15 แนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญา นิยม (cognitivism) เมื่อผู้สอนสอนหลักไวยกรณ์ สอนโดยใช้ Power Point โดยผู้สอนก็จะเน้นคำหรือ รูปแบบไวยากรณ์ให้เห็นชัด เพื่อให้ผู้เรียนจำได้ง่ายขึ้น ผู้สอนมีการใช้เพลงในการ สอนเพื่อนให้ผู้เรียนจดจำ เนื้อหาได้ง่ายขึ้น

16 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม และให้ แต่งประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น ในบริบทต่างๆกันภายในกลุ่ม แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (constructivism)

17 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวเสาวรส เชียงทา (563050212-7) 2. นางสาวชลิตติญา ทา ทอง (563050307-6) 3. นางสาวนันทิพร มิ่งขวัญ (563050447-0) 4. นางสาวปรียาภรณ์ อันทะรักษ์ (563050448-8) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการ สอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาที่ 2/2557

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดย ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ต่างๆในรายวิชา (239224) ภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบัน 4 (CONTEMPORARY JAPANESE IV)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google