งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD CSSD ยุคดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการประจำปี 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD CSSD ยุคดิจิตอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการประจำปี 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD CSSD ยุคดิจิตอล
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 08.30 – 10.30 Transformation Leadership ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์ เส้นทางสู่การทำวิจัย ในงานจ่ายกลาง ผ.ศ.ดร.สุธีกาญจน์ ไชยลาภ คณะพยาบาล-ศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับประทานอาหารและเยี่ยมชม Booth 13.30 – 15.-0 คิดใหม่ทำใหม่ ในงานจ่ายกลาง (Routine to Research) อ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Update Knowhow & Technology (แยกห้อง) วิทยากรจากบริษัท 17.00 ปิดประชุม 08.30 – 10.30 พลังเครือข่ายภูมิภาค สร้างความเข็มแข็ง CSSD อ.วราภรณ์ ประทุมนันท์ อ.มุกดา พรมแก้วงาม อ.ชนิสรา จินดารัตน์ อ.นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ ดำเนินรายการ สมาคมกับความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพ/ เสริมสมรรถนะบุคคลากร CSSD ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาอบรมรุ่นที่1,2 อ. นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี ผู้ดำเนินรายการ รับประทานอาหารและเยี่ยมชม Booth 13.30 – 14.45 เส้นทางสู่รางวัล APSIC อ.มะลิวัลย์ 4 รพ. อ.กัตติกา สุขวัลย์ รพ.ศิริราช อ.นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ อ.นิตยา ประพันธศิริ รพ.ตากสิน อ.โสภา หลิ่วโรจน์ทรัพย์ รพ.รามาธิบดี อ.กัญพัชร ศักดิ์ศรีสกุลชัย ผู้ดำเนินรายการ 14.45 – 16.00 การดูแลเครื่องมือเฉพาะทางจักษุ อ.นวรัตน์ ศราวุธสกุล รพ.บ้านแพ้ว (มหาชน) Website Supply like เลย (Idea ดีมีรางวัล) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เลขานุการสมาคม 16.30 ปิดประชุม ร่วมกับ การประชุมวิชาการประจำปี 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD CSSD ยุคดิจิตอล 24 – 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกับ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ

2 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล
1.ได้รับความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ทันสมัย 3.ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตลอดการซักถามข้อสงสัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มเป้าหมาย 1,600 คน ประกอบด้วย บุคลากรหน่วยจ่ายกลาง ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ทันตกรรม พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล กระแสการเปลี่ยนแปลงด้าน ITและการสื่อสารในปัจจุบันรวมถึงนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลจะนำไปสู่การเข้าถึง Digital Technology อย่างทั่วถึงในไม่ช้า ทำให้มีโอกาสการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วประหยัดสะดวก สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน การบริหารจัดการ ลดการจัดเก็บ การค้นหา เอกสาร การเดินทางการขนส่ง ฯลฯ ดังนั้น การนำกระบวนทาง Digital มาพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลรวมทั้งความปลอดภัยจากการรับบริการในและสถานบริการทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการทำงานของงานจ่ายกลาง ไปสู่ยุค Digitalเพื่อให้สมาชิก รวมถึงประชาชนได้ประโยชน์และโอกาสก้าวหน้าทันสมัยตามยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลเป็นDigital Transforming CSSA นอกจาก เทคโนโลยีแล้ว การเตรียมมาตรฐานทางวิชาการให้พร้อมเพื่อให้ระบบงานได้มาตรฐานและเข้าสู่เวทีอาเซียนหรือนานาชาติได้ และในปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อดื้อยาและการกลับมาของเชื้อต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วย สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกแห่งจึงต้องดำเนินการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สะอาดปราศจากเชื้อ รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำมา ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัย และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานเข้าสู่มาตรฐานสากล วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียน พิธีเปิดการประชุม นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ 08.45 – 09.30 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Digital Transforming CSSD” นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี เชื้อมรณะและการเตรียมรับมือของCSSD อ.ศศิรินทร์ ชวพรธนานนท์ มุมมองและแนวคิดของ สภาการพยาบาล กับ พยาบาลงานจ่ายกลาง ผศ.อังคณา สริยาภรณ์. อุปนายกสภาการพยาบาล/นายกสภาการพยาบาล อ.ปลื้มฤดี ภู่โสภา ผู้ดำเนินรายการ รับประทานอาหารและเยี่ยมชม Booth Transform knowledge updates CSSD รศ.ดร.อะเคื้อ อุณหะเลขกะ Update Knowhow & Technology (แยกห้อง) วิทยากรจากบริษัท 17.00 ปิดประชุม ค่าลงทะเบียน 3,200บาท ดาวน์โหลดใบสมัครที่ ค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง ที่พัก ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจ่ายต้นสังกัด งบประมาณ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาประยุกต์ ใช้ในงานได้อย่างหลากหลาย มีเครือข่ายในวิชาชีพและสหสาขาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์:ใบสมัครพร้อมสำเนาสลิปโอนเงิน มาที่ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ 87/92 หมู่บ้านบัวทองแลนด์ ซ.2/2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  แนบ file หรือ Scan ใบสมัครและ สลิปโอนเงิน มาที่ สอบถาม : ดวงจิตร์ นุตตโร


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการประจำปี 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD CSSD ยุคดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google