งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD CSSD ยุคดิจิตอล 24 – 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD CSSD ยุคดิจิตอล 24 – 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD CSSD ยุคดิจิตอล 24 – 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ร่วมกับ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกับ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ 08.30 – 10.30 Transformation Leadership ดร. ยุวดี เกตุสัมพันธ์ 10.30 -12.00 เส้นทางสู่การทำวิจัย ในงานจ่ายกลาง ผ. ศ. ดร. สุธีกาญจน์ ไชยลาภ คณะพยาบาล - ศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 12.00 - 13.30 รับประทานอาหารและเยี่ยมชม Booth 13.30 – 15.- 0 คิดใหม่ทำใหม่ ในงานจ่ายกลาง (Routine to Research) อ. อัครินทร์ นิมมานนิตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล 15.-0 - 17.00 Update Knowhow & Technology ( แยกห้อง ) วิทยากรจากบริษัท 17.00 ปิดประชุม 08.30 – 10.30 พลังเครือข่ายภูมิภาค สร้างความเข็มแข็ง CSSD อ. วราภรณ์ ประทุมนันท์ อ. มุกดา พรมแก้วงาม อ. ชนิสรา จินดารัตน์ อ. นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ ดำเนินรายการ 10.30- 12.00 สมาคมกับความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพ / เสริม สมรรถนะบุคคลากร CSSD ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาอบรมรุ่นที่ 1,2 อ. นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี ผู้ดำเนินรายการ 12.00 - 13.30 รับประทานอาหารและเยี่ยมชม Booth 13.30 – 14.45 เส้นทางสู่รางวัล APSIC อ. มะลิวัลย์ 4 รพ. อ. กัตติกา สุขวัลย์ รพ. ศิริราช อ. นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ รพ. ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ อ. นิตยา ประพันธศิริ รพ. ตากสิน อ. โสภา หลิ่วโรจน์ทรัพย์ รพ. รามาธิบดี อ. กัญพัชร ศักดิ์ศรีสกุลชัย ผู้ดำเนินรายการ 14.45 – 16.00 การดูแลเครื่องมือเฉพาะทางจักษุ อ. นวรัตน์ ศราวุธสกุล รพ. บ้านแพ้ว ( มหาชน ) 16.00- 16.30 Website Supply like เลย.............(Idea ดีมีรางวัล ) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เลขานุการสมาคม 16.30 ปิดประชุม

2 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 กระแสการ เปลี่ยนแปลงด้าน IT และการสื่อสารใน ปัจจุบันรวมถึงนโยบาย DIGITAL ECONOMY ของรัฐบาลจะนำไปสู่การ เข้าถึง DIGITAL TECHNOLOGY อย่าง ทั่วถึงในไม่ช้า ทำให้มีโอกาสการเข้าถึง ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ประหยัด สะดวก สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน การบริหารจัดการ ลดการจัดเก็บ การ ค้นหา เอกสาร การเดินทางการขนส่ง ฯลฯ ดังนั้น การนำกระบวนทาง DIGITAL มาพัฒนาคุณภาพบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุขจึงมีความ จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ รักษาพยาบาลรวมทั้งความปลอดภัยจาก การรับบริการในและสถานบริการทาง การแพทย์ การเปลี่ยนแปลงด้าน พัฒนาการทำงานของงานจ่ายกลาง ไปสู่ ยุค DIGITAL เพื่อให้สมาชิก รวมถึง ประชาชนได้ประโยชน์และโอกาสก้าวหน้า ทันสมัยตามยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ว การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลเป็น DIGITAL TRANSFORMING CSSA นอกจาก เทคโนโลยีแล้ว การเตรียม มาตรฐานทางวิชาการให้พร้อมเพื่อให้ ระบบงานได้มาตรฐานและเข้าสู่เวที อาเซียนหรือนานาชาติได้ และในปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่ว โลกประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อดื้อ ยาและการกลับมาของเชื้อต่างๆ ซึ่งมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและทวีความรุนแรง ยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วย สถานบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขทุกแห่งจึงต้องดำเนินการ ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจาย เชื้อดื้อยาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ การจัดการ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สะอาด ปราศจากเชื้อ รวมถึงประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำมา ใช้กับ ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึง จำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัย และนำ ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานเข้าสู่ มาตรฐานสากล 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้กับงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการแพทย์ ที่ทันสมัย 3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและประสบการณ์ตลอด การซักถามข้อสงสัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มเป้าหมาย 1,600 คน ประกอบด้วย บุคลากรหน่วยจ่ายกลาง ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ทันตกรรม พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ บุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหาร ส่วนตำบล บุคลากร สาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป ค่าใช้จ่ายจากการ เดินทาง ที่พัก ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม ประชุมเบิกจ่ายต้นสังกัด หลักการและ เหตุผล วัตถุประส งค์ งบประมา ณ ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaicssa.com www.thaicssa.com ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ผู้เข้าร่วม ประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาประยุกต์ ใช้ในงานได้ อย่างหลากหลาย มีเครือข่ายในวิชาชีพ และสหสาขาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน 07.00 - 08.30 ลงทะเบียน 08.30 - 08.45 พิธีเปิดการประชุม นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ 08.45 – 09.30 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Digital Transforming CSSD” นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี 09.30 -10.30 เชื้อมรณะและการเตรียมรับมือของ CSSD นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี อ. ศศิรินทร์ ชวพรธนานนท์ 10.30 - 12.00 มุมมองและแนวคิดของ สภาการพยาบาล กับ พยาบาลงานจ่ายกลาง ผศ. อังคณา สริยาภรณ์. อุปนายกสภาการ พยาบาล / นายกสภาการพยาบาล อ. ปลื้มฤดี ภู่โสภา ผู้ดำเนินรายการ 12.00 - 13.30 รับประทานอาหารและเยี่ยมชม Booth 13.30 - 15.30 Transform knowledge updates CSSD รศ. ดร. อะเคื้อ อุณหะเลขกะ 15.30 - 17.00 Update Knowhow & Technology ( แยกห้อง ) วิทยากรจากบริษัท 17.00 ปิดประชุม วิธีการสมัคร  ส่งทางไปรษณีย์ : ใบสมัครพร้อมสำเนาส ลิปโอนเงิน มาที่ สมาคมศูนย์กลางงาน ปราศจากเชื้อ 87/92 หมู่บ้านบัวทองแลนด์ ซ.2/2 ถ. บางกรวย - ไทรน้อย ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110  E-MAIL : แนบ FILE หรือ SCAN ใบ สมัครและ สลิปโอนเงิน มาที่ สอบถาม : ดวงจิตร์ นุตตโร 0847179452 thaicssa@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD CSSD ยุคดิจิตอล 24 – 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google