งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV รอบที่ 33 ปี 2558 จังหวัดตราด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV รอบที่ 33 ปี 2558 จังหวัดตราด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV รอบที่ 33 ปี 2558 จังหวัดตราด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

2 ความสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง การติดเชื้อเอ็ชไอวี และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ การติดเชื้อเอ็ชไอวี เพื่อทราบสถานการณ์ความรุนแรงของการติดเชื้อเอ็ชไอวี จำแนกรายกลุ่มประชากร เพื่อทราบแนวโน้วการติดเชื้อเอ็ชไอวี และความเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดของเชื้อเอ็ชไอวี จำแนกรายกลุ่มประชากร เพื่อนำข้อมูลสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงรายกลุ่มประชากรทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

3 ระบบการดำเนินงานเฝ้าระวังจังหวัดตราด ปี 2557 1.SSS ความชุก 3.BSS พฤติกรรม 2.BED อุบัติการณ์ การติดเชื้อ รายใหม่ ชนิด กระดาษ Smart phone -หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ -พนักงานบริการตรง -พนักงานบริการแฝง -ประมง -โลหิตบริจาค -หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ -พนักงานบริการตรง -พนักงานบริการแฝง นร.ม.๒,ม.๕ ปวช.๒ -ทหาร -พนักงานชาย -พนักงานหญิง BIOLOGICALBEHAVIORS

4 1.การเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อ HIV (HIV sentinel serosurveillance) วัตถุประสงค์... ติดตามความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี ของประชากร กลุ่มเป้าหมายระยะเวลา เก็บข้อมูล อำเภอวิธีรายงาน หญิงตั้งครรภ์รายใหม่มิ.ย.-ส.ค.ทุกอำเภอแบบฟอร์ม (ส่งทุกสิ้นเดือน) พนักงานบริการตรง/ แฝง มิ.ย.เมือง,คลองใหญ่, แหลมงอบ,เกาะกูด,เกาะช้าง แบบฟอร์ม (ส่ง 15 ก.ค.) ประมงมิ.ย.ทุกอำเภอแบบฟอร์ม (ส่ง 15 ก.ค.) โลหิตบริจาคมิ.ย.เมืองแบบฟอร์ม (ส่ง 15 ก.ค.)

5 2. การเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ (BED) วัตถุประสงค์... เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ของประชากร กลุ่มเป้าหมายระยะเวลา เก็บข้อมูล อำเภอวิธีรายงาน หญิงตั้งครรภ์รายใหม่มิ.ย.-ส.ค.ทุกอำเภอแบบฟอร์ม (ส่งทุกสิ้นเดือน) พนักงานบริการตรง/ แฝง มิ.ย.เมือง,แหลมงอบ, เกาะช้าง,คลองใหญ่ แบบฟอร์ม (ส่ง 15 ก.ค.)

6 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (Antenatal Clinic)

7 การเก็บตัวอย่าง เจาะเลือด clotted blood 5 ml ทำการตรวจ Anti-HIV/Syphilis ตามงานปกติ แยกซีรัมที่ให้ผล Anti-HIV เป็นบวก ภายในวันที่เจาะ เก็บตัวอย่าง ซีรัมจะต้องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.5 ml ให้รหัส BED แก่ตัวอย่างที่ Positive โดยติดสติ๊กเกอร์ รหัส BED ที่ หลอดบรรจุซีรัม เอกสารนำส่ง BED 1.1 >>> ส่ง สสจ. ( ดังเอกสารที่แจก ) BED 1.2 >>> ส่งศูนย์รับตัวอย่าง พร้อม ตัวอย่างซีรัม ( ใบส่งตัวอย่าง ) จัดเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8  C ระหว่างรอการนำส่ง ห้ามแช่แข็ง

8 การส่งต่อตัวอย่าง นำตัวอย่างส่งรพ. ตราด ทุกวันพุธ, ศุกร์ ภายใน เวลา 12.00 น. บรรจุตัวอย่างลงในกล่องโฟมที่ พร้อม Ice pack แช่แข็ง (~ 2 วัน ) นำส่งห้องปฏิบัติการ รพ. ตราด พร้อมใบ นำส่งตัวอย่าง BED 1.2 รพ. ตราด รวบรวมตัวอย่างและเอกสารส่ง Prolab เดือนกันยายน บรรจุตัวอย่างลงในกล่องโฟมที่จัดให้ พร้อม Ice pack แช่แข็ง แจ้งศูนย์รับตัวอย่างก่อน 1 วัน เพื่อนัดหมาย วัน - เวลารับตัวอย่าง

9 รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับใบอนุญาต ในประเทศไทย

10 การบรรจุตัวอย่างก่อนนำส่ง

11 กลุ่มพนักงานบริการ (Commercial Sex Worker )

12 เอกสารที่ใช้ในระบบเฝ้าระวัง ใช้แบบฟอร์มที่แจ้งในหนังสือราชการ เพิ่มการฟังผลเลือด

13 การเก็บตัวอย่าง เจาะเลือด clotted blood 5 ml นำส่งห้องปฏิบัติการ รพ. เพื่อทำการตรวจ Anti-HIV/Syphilis แยกซีรัมที่ให้ผล Anti-HIV เป็นบวก ภายใน วันที่เจาะเก็บตัวอย่าง – ซีรัมจะต้องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.5 ml จัดเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8  C ระหว่างรอ การนำส่ง ห้ามแช่แข็ง รพ. รวบรวมตัวอย่างและเอกสารส่ง รพ. ตราด – บรรจุตัวอย่างลงในกล่องโฟมที่จัดให้ พร้อม Ice pack แช่แข็ง

14 รหัสสติ๊กเกอร์ กลุ่มเป้าหมายรพ.ตราด หญิงตั้งครรภ์ (น้ำเงิน) 23 3... (001-020) พนักงานบริการตรง (เขียว) 23 5… (001-100) พนักงานบริการแฝง (แดง) 23 9… (001-200) ติดสติ๊กเกอร์ BED เฉพาะ+ve

15 เฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ การติดเชื้อเอ็ชไอวี (BSS-Behavioral Surveillance System)

16 วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์ในกลุ่มประชากร เป้าหมาย เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุ่มประชากร เป้าหมาย

17 กลุ่มเป้าหมายชนิดเครื่องมือระยะเวลาเก็บ ข้อมูล ทหารกองประจำการแบบสอบถาม กระดาษ 1-30 มิ.ย.58 พนักงานชาย/หญิงใน โรงงาน/สถานประกอบการ แบบสอบถาม กระดาษ 1-30 มิ.ย.58 นักเรียน ม.2, ม.5, ปวช.2เครื่อง Smart phone 16 -29 ส.ค.58

18 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย อำเภอทหารพนักงานชายพนักงานหญิง เมืองตราด50150 คลองใหญ่50 เขาสมิง2030 บ่อไร่3020 แหลมงอบ3020 เกาะกูด50 เกาะช้าง7080 รวม100400

19 รายชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง อำเภอชั้น ม.2 ม.5ปวช.2 เมืองตราดโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โรงเรียนตราดสรรเสริญ วิทยาคม โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยา คาร วิทยาลัยเทคนิคฯ วิทยาลัยสารพัดช่าง ตราด คลองใหญ่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เขาสมิงโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมโรงเรียนสะตอวิทยาคมฯ บ่อไร่โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมโรงเรียนหนองบอน วิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพ บ่อไร่ แหลมงอบโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม เก็บข้อมูลระหว่าง 16 – 29 ส.ค. 2558

20 การรายงานผลดำเนินการเฝ้าระวังฯ ทั้งหมด -ใช้แบบรายงานดังเอกสารที่แจ้ง รพ./สสอ.ทุกแห่ง -ใบนำส่งตัวอย่าง lab BED ส่ง สสจ.ตราด ภายในวันที่ 15 ก.ค.58 ยกเว้นกลุ่ม ANC ส่งทุกสิ้น มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.

21 ข้อตกลงการส่ง LAB หญิงตั้งครรภ์ (serum HIV+) ร.พ.ตราด ทุกวันพุธ,ศุกร์ 12.00 น. พนักงานบริการ (serum HIV+) ร.พ.ตราด ทุกวันพุธ, ศุกร์ 12.00 น. การส่ง Lab ให้นำ serum อย่างน้อย 0.5 cc ส่งพร้อมใบนำส่ง lab

22 อำเภอระบบเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย เมืองSSSANC, CSWตรงและแฝง, โลหิตบริจาค, ประมง BEDANC, CSWตรงและแฝง BSSทหาร, พนักงานในสถานประกอบการ, นักเรียน คลองใหญ่SSSANC, CSWตรงและแฝง, ประมง BEDANC BSSทหาร, พนักงานในสถานประกอบการ, นักเรียน

23 อำเภอระบบเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย เขาสมิงSSSANC BEDANC BSSพนักงานในสถานประกอบการ, นักเรียน บ่อไร่SSSANC BEDANC BSSพนักงานในสถานประกอบการ, นักเรียน แหลมงอบSSSANC, CSWตรงและแฝง, ประมง BEDANC, CSWตรงและแฝง BSSพนักงานในสถานประกอบการ, นักเรียน

24 อำเภอระบบเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย เกาะกูดSSSANC, CSWตรงและแฝง,ประมง BEDANC BSSพนักงานในสถานประกอบการ เกาะช้างSSSANC, CSWตรงและแฝง BEDANC, CSWตรงและแฝง BSSพนักงานในสถานประกอบการ

25 ขอความร่วมมือ ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของสิ่งสนับสนุนจาก สำนักระบาดวิทยา โดยเฉพาะรหัสเลือด ขอสนับสนุนคณะทำงานในการเก็บข้อมูล BSS นักเรียน (16-29 ส.ค.58) การส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา จุดเน้น 1.ใบนำส่ง lab กลุ่ม CSW ต้องระบุอายุในช่องหมายเหตุ 2. ใช้ชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตในไทย 3.การส่ง serum ต้องมีปริมาณอย่างน้อย 0.5 cc

26 รายการที่สสจ.จัดเตรียมสนับสนุน 1. แบบสอบถามชนิดกระดาษ สำหรับทหาร, พนักงานในสถานประกอบการ 2. แบบสอบถามนักเรียน เฉพาะเกาะกูดและเกาะช้าง 3. อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับสนับสนุน จากสำนักระบาดวิทยา พร้อมสติ๊กเกอร์ 4.หนังสือราชการขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (ฉก.นย.,ประธานชมรมร้านอาหารที่มีดนตรี, สถานประกอบการ) 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

27


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV รอบที่ 33 ปี 2558 จังหวัดตราด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google