งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV รอบที่ 33 ปี 2558 จังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV รอบที่ 33 ปี 2558 จังหวัดตราด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV รอบที่ 33 ปี 2558 จังหวัดตราด
กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

2 ความสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง การติดเชื้อเอ็ชไอวี และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ การติดเชื้อเอ็ชไอวี
เพื่อทราบสถานการณ์ความรุนแรงของการติดเชื้อเอ็ชไอวี จำแนกรายกลุ่มประชากร เพื่อทราบแนวโน้วการติดเชื้อเอ็ชไอวี และความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อเอ็ชไอวี จำแนกรายกลุ่มประชากร เพื่อนำข้อมูลสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงรายกลุ่มประชากรทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

3 ระบบการดำเนินงานเฝ้าระวังจังหวัดตราด ปี 2557
BIOLOGICAL BEHAVIORS 1.SSS ความชุก 3.BSS พฤติกรรม -หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ -พนักงานบริการตรง -พนักงานบริการแฝง -ประมง -โลหิตบริจาค ชนิดกระดาษ Smart phone 2.BED อุบัติการณ์การติดเชื้อรายใหม่ -ทหาร -พนักงานชาย -พนักงานหญิง นร.ม.๒,ม.๕ ปวช.๒ -หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ -พนักงานบริการตรง -พนักงานบริการแฝง

4 1.การเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อ HIV (HIV sentinel serosurveillance)
วัตถุประสงค์... ติดตามความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี ของประชากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาเก็บข้อมูล อำเภอ วิธีรายงาน หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ มิ.ย.-ส.ค. ทุกอำเภอ แบบฟอร์ม (ส่งทุกสิ้นเดือน) พนักงานบริการตรง/แฝง มิ.ย. เมือง,คลองใหญ่,แหลมงอบ,เกาะกูด,เกาะช้าง (ส่ง 15 ก.ค.) ประมง โลหิตบริจาค เมือง

5 2. การเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ (BED)
วัตถุประสงค์... เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ของประชากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาเก็บข้อมูล อำเภอ วิธีรายงาน หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ มิ.ย.-ส.ค. ทุกอำเภอ แบบฟอร์ม (ส่งทุกสิ้นเดือน) พนักงานบริการตรง/แฝง มิ.ย. เมือง,แหลมงอบ, เกาะช้าง,คลองใหญ่ (ส่ง 15 ก.ค.)

6 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (Antenatal Clinic)

7 การเก็บตัวอย่าง เจาะเลือด clotted blood 5 ml
ทำการตรวจ Anti-HIV/Syphilis ตามงานปกติ แยกซีรัมที่ให้ผล Anti-HIV เป็นบวก ภายในวันที่เจาะเก็บตัวอย่าง ซีรัมจะต้องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.5 ml ให้รหัส BED แก่ตัวอย่างที่ Positive โดยติดสติ๊กเกอร์รหัส BED ที่ หลอดบรรจุซีรัม เอกสารนำส่ง BED 1.1 >>> ส่ง สสจ. (ดังเอกสารที่แจก) BED 1.2 >>> ส่งศูนย์รับตัวอย่าง พร้อมตัวอย่างซีรัม (ใบส่งตัวอย่าง) จัดเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8C ระหว่างรอการนำส่ง ห้ามแช่แข็ง

8 การส่งต่อตัวอย่าง นำตัวอย่างส่งรพ. ตราด ทุกวันพุธ,ศุกร์ ภายในเวลา น. บรรจุตัวอย่างลงในกล่องโฟมที่ พร้อม Ice pack แช่แข็ง (~ 2 วัน) นำส่งห้องปฏิบัติการ รพ. ตราด พร้อมใบนำส่งตัวอย่าง BED 1.2 รพ. ตราด รวบรวมตัวอย่างและเอกสารส่ง Prolab เดือนกันยายน บรรจุตัวอย่างลงในกล่องโฟมที่จัดให้ พร้อม Ice pack แช่แข็ง แจ้งศูนย์รับตัวอย่างก่อน 1 วัน เพื่อนัดหมายวัน-เวลารับตัวอย่าง

9 รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย
รหัสที่มีกำหนดไว้ในแบบฟอร์ม BED 1.2

10 การบรรจุตัวอย่างก่อนนำส่ง

11 กลุ่มพนักงานบริการ (Commercial Sex Worker)

12 เอกสารที่ใช้ในระบบเฝ้าระวัง
เพิ่มการฟังผลเลือด ใช้แบบฟอร์มที่แจ้งในหนังสือราชการ

13 การเก็บตัวอย่าง เจาะเลือด clotted blood 5 ml
นำส่งห้องปฏิบัติการ รพ. เพื่อทำการตรวจ Anti-HIV/Syphilis แยกซีรัมที่ให้ผล Anti-HIV เป็นบวก ภายในวันที่เจาะเก็บตัวอย่าง ซีรัมจะต้องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.5 ml จัดเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8C ระหว่างรอการนำส่ง ห้ามแช่แข็ง รพ. รวบรวมตัวอย่างและเอกสารส่ง รพ.ตราด บรรจุตัวอย่างลงในกล่องโฟมที่จัดให้ พร้อม Ice pack แช่แข็ง

14 ติดสติ๊กเกอร์ BED เฉพาะ+ve
รหัสสติ๊กเกอร์ กลุ่มเป้าหมาย รพ.ตราด หญิงตั้งครรภ์ (น้ำเงิน) ( ) พนักงานบริการตรง (เขียว) 23 5… ( ) พนักงานบริการแฝง (แดง) 23 9… ( ) ติดสติ๊กเกอร์ BED เฉพาะ+ve

15 เฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ การติดเชื้อเอ็ชไอวี (BSS-Behavioral Surveillance System)

16 วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง
เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 16

17 พนักงานชาย/หญิงในโรงงาน/สถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย ชนิดเครื่องมือ ระยะเวลาเก็บข้อมูล ทหารกองประจำการ แบบสอบถามกระดาษ 1-30 มิ.ย.58 พนักงานชาย/หญิงในโรงงาน/สถานประกอบการ นักเรียน ม.2, ม.5, ปวช.2 เครื่อง Smart phone ส.ค.58

18 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย อำเภอ ทหาร พนักงานชาย พนักงานหญิง เมืองตราด 50 150
คลองใหญ่ เขาสมิง 20 30 บ่อไร่ แหลมงอบ เกาะกูด เกาะช้าง 70 80 รวม 100 400

19 รายชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง
อำเภอ ชั้น ม.2 ม.5 ปวช.2 เมืองตราด โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคฯ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด คลองใหญ่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เขาสมิง โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม โรงเรียนสะตอวิทยาคมฯ บ่อไร่ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพ แหลมงอบ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม เก็บข้อมูลระหว่าง 16 – 29 ส.ค

20 การรายงานผลดำเนินการเฝ้าระวังฯ ทั้งหมด
ใช้แบบรายงานดังเอกสารที่แจ้ง รพ./สสอ.ทุกแห่ง ใบนำส่งตัวอย่าง lab BED ส่ง สสจ.ตราด ภายในวันที่ 15 ก.ค.58 ยกเว้นกลุ่ม ANC ส่งทุกสิ้น มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.

21 การส่ง Lab ให้นำ serum อย่างน้อย 0.5 cc ส่งพร้อมใบนำส่ง lab
หญิงตั้งครรภ์ (serum HIV+) ร.พ.ตราด ทุกวันพุธ,ศุกร์ น. พนักงานบริการ (serum HIV+) ทุกวันพุธ, ศุกร์ น. ร.พ.ตราด การส่ง Lab ให้นำ serum อย่างน้อย 0.5 cc ส่งพร้อมใบนำส่ง lab

22 อำเภอ ระบบเฝ้าระวัง กลุ่มเป้าหมาย เมือง SSS ANC, CSWตรงและแฝง, โลหิตบริจาค, ประมง BED ANC, CSWตรงและแฝง BSS ทหาร, พนักงานในสถานประกอบการ, นักเรียน คลองใหญ่ ANC, CSWตรงและแฝง, ประมง ANC

23 อำเภอ ระบบเฝ้าระวัง กลุ่มเป้าหมาย เขาสมิง SSS ANC BED BSS พนักงานในสถานประกอบการ, นักเรียน บ่อไร่ แหลมงอบ ANC, CSWตรงและแฝง, ประมง ANC, CSWตรงและแฝง

24 อำเภอ ระบบเฝ้าระวัง กลุ่มเป้าหมาย เกาะกูด SSS ANC, CSWตรงและแฝง,ประมง BED ANC BSS พนักงานในสถานประกอบการ เกาะช้าง ANC, CSWตรงและแฝง

25 จุดเน้น ขอความร่วมมือ ใบนำส่ง lab กลุ่ม CSW ต้องระบุอายุในช่องหมายเหตุ
2. ใช้ชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตในไทย การส่ง serum ต้องมีปริมาณอย่างน้อย 0.5 cc ขอความร่วมมือ ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของสิ่งสนับสนุนจากสำนักระบาดวิทยา โดยเฉพาะรหัสเลือด ขอสนับสนุนคณะทำงานในการเก็บข้อมูล BSS นักเรียน (16-29 ส.ค.58) การส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา

26 รายการที่สสจ.จัดเตรียมสนับสนุน
1. แบบสอบถามชนิดกระดาษ สำหรับทหาร , พนักงานในสถานประกอบการ 2. แบบสอบถามนักเรียน เฉพาะเกาะกูดและเกาะช้าง 3. อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับสนับสนุน จากสำนักระบาดวิทยา พร้อมสติ๊กเกอร์ หนังสือราชการขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (ฉก.นย.,ประธานชมรมร้านอาหารที่มีดนตรี, สถานประกอบการ) 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

27 สวัสดีและขอบคุณ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV รอบที่ 33 ปี 2558 จังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google