งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MATLA B Week 4. Outline I/O and file manipulation ( บทที่ 3 หัวข้อ 3.7) Simple plot ( บทที่ 2 หัวข้อ 2.8) Interpolation and Curve fitting ( บทที่ 6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MATLA B Week 4. Outline I/O and file manipulation ( บทที่ 3 หัวข้อ 3.7) Simple plot ( บทที่ 2 หัวข้อ 2.8) Interpolation and Curve fitting ( บทที่ 6)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MATLA B Week 4

2 Outline I/O and file manipulation ( บทที่ 3 หัวข้อ 3.7) Simple plot ( บทที่ 2 หัวข้อ 2.8) Interpolation and Curve fitting ( บทที่ 6)

3 I/O and file manipulation เป็นการส่งผ่านข้อมูล กับโปรแกรม อื่น การเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อ เป็นระบบการบันทึกข้อมูลและรับส่ง ข้อมูล เป็นการ เปิด - อ่าน - เขียน - ปิด file บน MATLAB

4 การเปิด file คำสั่ง fid = fopen(filemane, permission) – เป็นการเปิด file ที่ชื่อ filename –Permission : กำหนดลักษณะการเปิด ‘r’ : เปิดเพื่ออ่านอย่างเดียว read ‘w’ : เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว write ‘r + ’ : อ่านและเขียน ไม่มีการสร้างใหม่ ‘w + ’ : ตัดหรือสร้างใหม่สำหรับการอ่านหรือ เขียน

5 การปิด file คำสั่ง st = fclose(fid) – เป็นการปิด file ที่ได้จากการใช้คำสั่ง fopen ก่อนหน้านี้

6 การเขียน Binary file คือ แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ ได้โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้ นามสกุล (file type) ว่า.bin คำสั่ง count = fwrite(fid,A,precision) – เขียน element ของ Matrix A ลงไปใน file ที่ กำหนดโดย fid – เขียนตามลำดับ column –Count จะบอกว่าได้มีการเขียนกี่ครั้ง

7 การอ่าน Binary file คำสั่ง [A,count] = fread(fid,size,precision) – อ่าน Binary data จาก file ที่กำหนดโดย fid ให้ไปอยู่ใน matrix A –Count จะบอกว่าได้มีการอ่านกี่ครั้ง –size : ( ตัวเลือก ) ถ้าไม่กำหนดจะอ่านจน หมด file N : อ่าน N element เข้าเป็น column vector inf : อ่านจนจบ file ( ค่าเบื้องต้น ) [M,N] : อ่านข้อมูลให้เข้าสู่ Matrix ขนาด M X N

8 การเขียนและอ่าน Binary file precision

9 การเขียนและอ่าน Binary file precision

10 ตัวอย่าง

11

12

13

14 การเขียน Format file เป็น format string หรือ ข้อมูลใน รูปแบบของ text ( ตัวหนังสือ ) แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้ นามสกุล (file type) ว่า.txt หรือ.dat คำสั่ง count = fprintf(fid,format,A) – เขียน format data เฉพาะ real part ของ A ภายใต้เงื่อนไข format string ที่ กำหนดลงบน file ที่กำหนดโดย fid –Count จะบอกว่าได้มีการเขียนกี่ครั้ง

15 การอ่าน Format file คำสั่ง [a,count] = fscanf(fid,format,size) – อ่านค่าจาก format file ที่กำหนดโดย fid ให้อยู่ในรูปแบบตาม format string ที่ให้ แล้ว เก็บไว้ใน matrix A –Count จะบอกว่าได้มีการอ่านกี่ครั้ง –size จะบอกว่าอ่านครั้งละเท่าไหร่

16 ตัวอย่าง

17

18

19 Simple Plot เขียนกราฟ x-y แบบง่ายๆ คำสั่ง plot(x,y) : สร้าง linear plot ของ x-y โดย x เป็นแกนนอน และ y เป็นแกนตั้ง plot(z) : ถ้า z เป็น complex number จะ plot ด้วย (Re(z),Im(z)) plot(x,y,’str’) : เมื่อ ‘str’ คือ character string กำหนดลักษณะและสีของเส้นกราฟ plot(x,y,’str1’,w,v,’str2’) : plot curve มากกว่า 1 เส้น ในระบบแกนเดียวกัน

20 Character string

21 Simple Plot คำสั่ง plotyy(x1,y1,x2,y2) : สร้าง linear plot ของ x1-y1 และ x2- Y2 แต่จะวางแกน y ไว้สองข้างของ กราฟ y1 อยู่ซ้ายมือและ y2 อยู่ขวามือ semilogx(x,y) : สร้าง plot ของ x-y โดย x เป็น สเกล log และ y เป็นเชิงเส้น semilogy(x,y) : สร้าง plot ของ x-y โดย y เป็น สเกล log และ x เป็นเชิงเส้น loglog(x,y) : สร้าง plot บนสเกล log ของ x-y

22 Simple Plot คำสั่ง title(‘txt’) : เขียนชื่อกราฟ วางที่ด้านบน ตรงกลาง xlabel(‘txt’) : เขียนชื่อแกน x วางตรงกลาง ของแกน x ylabel(‘txt’) : เขียนชื่อแกน y วางตรงกลาง ของแกน y grid on : ให้แสดงลายเส้นบนกราฟ grid off : ไม่ต้องแสดงลายเส้นบนกราฟ hold on : plot ซ้ำในกราฟรูปเดิม โดยไม่ ต้องลบกราฟเดิม hold off : ยกเลิก hold on

23 SubPlot การสร้างกราฟย่อยใน Graphic window เดียว คำสั่ง subplot(m,n,p) : สร้างกราฟย่อย โดยวางอยู่ใน รูป matrix ขนาด mxn และให้ plot ลงในตำแหน่ง p

24 Interpolation and Curve fitting คือ การเปลี่ยนข้อมูลที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม ให้เป็น function ที่มีความต่อเนื่อง Interpolation : ฟังก์ชั่นจะผ่านทุก จุดของข้อมูล Curve fitting: ฟังก์ชั่นอาจจะผ่านหรือ ผ่านทุกจุดของข้อมูลก็ ได้ แต่จะต้องเป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่อง และใกล้เคียงกับทุกจุดมาก ที่สุด

25 Interpolation วิธีที่ MATLAB ใช้คือ –Polynomial interpolation: เชื่อมต่อจุด ข้อมูล 2 จุดที่อยู่ติดกัน ด้วยเส้นโค้งหรือเส้นตรง ถ้าเป็น เส้นตรง linear interpolation –Cubic-Spline interpolation: เป็น Curve ที่ได้จาก polynomial degree 3 ที่เชื่อมต่อ ระหว่างจุดสองจุด และ slope ระหว่างเส้นสอง เส้นที่รอยต่อจะเท่ากัน

26 Linear Interpolation คำสั่ง : interp1(x,y,s) : หา linear interpolation ของชุด ข้อมูล x และ y เมื่อ y=y(x) โดยจะ ได้ผลคำตอบเป็น y=y(s) Note : ค่า x จะต้องเรียงจากน้อยไปหามาก

27 ตัวอย่าง การทดสอบระยะทางที่วัตถุ เคลื่อนที่ เปลี่ยนไปตามเวลา ถ้าต้องการหาระยะทางที่วัตถุ เคลื่อนที่ไปได้ เมื่อเวลา t = 2.5 วินาที

28 Cubic Interpolation คำสั่ง : interp1(x,y,s,’cubic’) : หา interpolation ของชุด ข้อมูล x และ y เมื่อ y=y(x) จะ ได้ผลคำตอบ เป็น y=y(s) โดยใช้ cubic interpolation Note : ค่า x จะต้องเรียงจากน้อยไปหามาก

29 Spline Interpolation คำสั่ง : interp1(x,y,s,’spline’) : หา interpolation ของชุด ข้อมูล x และ y เมื่อ y=y(x) จะ ได้ผลคำตอบ เป็น y=y(s) โดยใช้ cubic spline interpolation spline(x,y,s) : จะให้ piecewise polynomial ที่ ได้จากการ Interpolate ข้อมูล (x,y) โดย polynomial จะอยู่ใน รูป y=y(x) ppval(pp,s) : pp คือ piecewise polynomial และ s คือ จุดที่ต้องการหาค่า

30 ตัวอย่าง

31

32

33 Curve fitting วิธีที่ MATLAB ใช้คือ –Least square : เลือก Curve ที่ได้จาก polynomial ซึ่งมี degree ตามที่ต้องการ โดย curve จะผ่านจุด ข้อมูลที่ผลรวมระยะห่างกำลัง สองน้อยที่สุด P(x) = a n x n + a n-1 x n-1 + a n-2 x n-2 +…+ a 2 x 2 + a 1 x + a 0

34 Curve fitting คำสั่ง : polyfit(x,y,n) : fit curve ของข้อมูล x และ y ด้วย polynomial degree n ผลที่ได้จะเป็นค่า สปส ของ polynomial เรียงจากกำลังมาก ไปน้อย polyval(P,x): หาค่า polynomial ที่ x ใดๆ

35 ตัวอย่าง

36 Next Week บทที่ 7 Numerical integration and differentiation บทที่ 8 Solution of ordinary Differential Equations


ดาวน์โหลด ppt MATLA B Week 4. Outline I/O and file manipulation ( บทที่ 3 หัวข้อ 3.7) Simple plot ( บทที่ 2 หัวข้อ 2.8) Interpolation and Curve fitting ( บทที่ 6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google