งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทีมงานวิทยากร ฐานที่ 1 ( อ. สุวภัทร อ. จันทร์สว่าง อ. ศรีไพร และ อ. อัจฉรา ) ที่มา : วรากรณ์ สามโกเศศ. (2549). รู้จักใช้ เข้าใจเงิน. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทีมงานวิทยากร ฐานที่ 1 ( อ. สุวภัทร อ. จันทร์สว่าง อ. ศรีไพร และ อ. อัจฉรา ) ที่มา : วรากรณ์ สามโกเศศ. (2549). รู้จักใช้ เข้าใจเงิน. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทีมงานวิทยากร ฐานที่ 1 ( อ. สุวภัทร อ. จันทร์สว่าง อ. ศรีไพร และ อ. อัจฉรา ) ที่มา : วรากรณ์ สามโกเศศ. (2549). รู้จักใช้ เข้าใจเงิน. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ).

2 เศรษฐศาสตร์เป็นการเรียน เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกวิธีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างขาดแคลนให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากร ไม่ได้หมายถึง เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ แต่ หมายถึง สิ่งที่มี เราจะต้องใช้เพื่อ ตอบสนองจุดประสงค์ของเราให้ได้ นานที่สุด การตัดสินใจจะเลือกใช้ ทรัพยากรด้วยวิธีใดจึงต้องมีการ เปรียบเทียบ / วิเคราะห์อย่าง สมเหตุสมผล

3 1. ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ แยกแยะสินค้า / บริการ ตอบสนองประโยชน์ คาดหวังหรือไม่ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก - โฆษณา / เลียนแบบผู้ใหญ่ - การลดราคา / ทำตามศิลปิน 3. การบันทึกรายรับ - รายจ่ายของตนเอง / ฝึกวิเคราะห์ 4. ฝึกการเขียนถึงเป้าหมายที่ต้องการ 5. สภาวะกระบวนการออมเงินเพื่อไปถึง เป้าหมายที่ต้องการ

4 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange) 2. เป็นหน่วยนับ (Unit of Account) 3. รักษามูลค่า (Store of Vale) 4. การใช้สกุลเงินแตกต่างกันของแต่ละ ประเทศ แต่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ตาม มูลค่าของเงินแต่ละสกุลเงิน ซึ่งมีมูลค่าไม่ เท่ากัน

5 ความต้องการ (Want) เป็น กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้บริโภค มีทรัพยากร ( เงิน ) จำกัด ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการได้ ( สามารถรอ เวลาได้ ) ความจำเป็น (Need) เป็นความ จำเป็นเร่งด่วนหากไม่ได้หรือไม่บริโภคแล้ว เกิดความเสียหาย เช่น อาหาร

6 1. หลักความจำเป็น 2. หลักการมีประโยชน์ 3. หลักความประหยัดสัมพันธ์กับปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

7 1. สิทธิในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ( คุณภาพ / มาตรฐาน ) ไม่เป็นที่กำหนด 2. สิทธิในการได้รับค่าชดเชย ( กรณี เสียหาย / อยู่ระยะประกัน ) 3. สิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ตัวสินค้าควบคู่กับหน้าที่ของผู้บริโภค 4. สิทธิในการเลือกอย่างมีเหตุผล 5. สิทธิในการตรวจสอบการรับประกัน

8 1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ( สคบ.) 2. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

9 รู้จักใช้ เข้าใจเงิน เงินเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของชีวิต เงินเป็นเป้าหมายของคนจำนวนมาก เงินเหมือนแก้วสารพัดนึกบันดาลให้ ได้รับสิ่งต่างๆสมปรารถนา เงินจึงเป็นสิ่งที่มาคุณค่า / ใช้จ่ายอย่าง รอบคอบ ได้รับประโยชน์สูงสุด

10 เน้นความสำคัญของการทำงาน / การรับและการให้ ความรู้เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ สามารถบริหารจัดการเงินของแต่ละบุคคลไปตาม ขั้นตอนที่เหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะความรู้ด้านการวางแผน การเงิน การรู้จักใช้เงินอย่างมีคุณค่า การดำรงชีวิตอย่างมีแบบแผน มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงิน ( การออม / การ ลงทุน ) ตามแนวพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง

11 ชีวิต ความสุข และ เงิน ผู้คนส่วนมากมีความเข้าใจว่า ความสุข เกิดจากเงิน ยิ่งมีเงินมากก็มีความสุขมาก ผู้คนจำนวนไม่น้อยพบว่า... ความสุขมิได้เพิ่ม ตามจำนวนเงิน แต่... เงินทำให้ชีวิตอยู่รอด ไม่ใช่สิ่ง สำคัญที่สุด

12 เงิน เงิน เงิน มีหน้าที่เป็นเพียง ตัวกลาง หรือ สะพานไปสู่ ความสุขเหล่านั้น เงิน... จึงไม่ใช่ตัว ความสุข ดังนั้น เงินจึง ไม่ใช่เป้าหมาย ของชีวิต

13 ทัศนคติเกี่ยวกับเงิน ศัตรู เงิ น นา ย มิต ร ทา ส

14 นาย ทาส มิตร ศัตรู หากเรายอมให้เงินเป็นนาย ชีวิตอับเฉา / ลืม จริยธรรม ทำทุกอย่างเพื่อเงิน หากเรายอมให้เงินเป็นทาส เราคือคนเยี่ยม ยอด ( มีวินัยทางการเงิน ) หากเรายอมให้เงินเป็นมิตร เงินเราจะ เพิ่มพูนจากการลงทุน การออม / การวางแผน หากเรายอมให้เงินเป็นศัตรู กู้ทุกอย่างที่ ขวางหน้าจะมีดอกเบี้ยทิ่มแทงทั้งหลับ - ตื่น

15 เงิน ทอง น้อง พี่ หนี้ ทุกข์ ชีวิตต้องกู้ ดำรงอยู่ด้วยการเป็น หนี้ ดอกเบี้ยจากการกู้จะทิ่มแทงเรา ทั้งหลับและตื่น มีเงิน คือ น้อง มีทอง คือ พี่ มีหนี้ คือ ทุกข์

16 การรู้จักใช้ เข้าใจเงินที่ดี ถูกต้อง การใช้เงินแต่ละครั้งนั้นทำให้ เกิดความพอใจไม่เท่ากัน การใช้จ่ายเงินอย่าง สมเหตุสมผลคือการใช้เงิน อย่างเกิดประโยชน์

17 ใช้เงินอย่างคุ้มค่า สมเหตุสมผล จะแน่ใจอย่างไรว่า ใช้เงินอย่างคุ้มค่า สมเหตุสมผล พิจารณาโดยการประเมินก่อนว่ามี ประโยชน์มาก / น้อย พิจารณาราคาก่อนสามารถจ่ายได้ / ไม่ได้ จึงตัดสินใจซื้อ / ไม่ซื้อ สิ่งสำคัญที่สุดในการเข้าใจ และรู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าคือ “ รู้จักตนเองและมีสติ ”

18 ระดับชั้นตัวชี้วัดหมายเหตุ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๓ส.๓.๑/๒ส.๓.๒/๑ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๓ส.๓.๑/๒ส.๓.๒/๑ ประถมศึกษาปีที่ ๒ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๑ ประถมศึกษาปีที่ ๓ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๑ ส.๓.๑/๒ส.๓.๑/๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๒ส.๓.๑/๓ส.๓.๒/๑ส.๓.๒/๒ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๒ส.๓.๑/๓ส.๓.๒/๑ส.๓.๒/๒ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๒ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๒ ประถมศึกษาปีที่ ๖ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๒ส.๓.๑/๑ส.๓.๑/๒ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินสัมพันธ์กับมาตรฐานและตัวชี้วัด

19

20 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คณะทีมงานวิทยากร ฐานที่ 1 ( อ. สุวภัทร อ. จันทร์สว่าง อ. ศรีไพร และ อ. อัจฉรา ) ที่มา : วรากรณ์ สามโกเศศ. (2549). รู้จักใช้ เข้าใจเงิน. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google