งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ปีงบประมาณ 2558 ภาพรวมประเทศ รอบที่ 1/2558 นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ปีงบประมาณ 2558 ภาพรวมประเทศ รอบที่ 1/2558 นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ปีงบประมาณ 2558 ภาพรวมประเทศ รอบที่ 1/2558 นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์

2 วัตถุประสงค์ I - inspection มองหา สิ่งดี ๆ M - monitor ตอบสนองนโยบาย E - evaluation ผลลัพธ์ - KPI A - audit จุดเสี่ยง - KRA

3 1. การเงินการคลัง CFO, Plan fin, Accounting, FAI, Unit cost 2. ด้านยา และวย. Efficiency / Rational / Cost / Ethics / M&E 3. ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกัน / ป้องปรามตรวจสอบ / แก้ปัญหา

4 1. การเงินการคลัง OBJ : - การกำกับดูแลให้อยู่รอด พอเพียง - สมรรถนะ และประสิทธิภาพ KPI : Risk score = 7 น้อยกว่า 10 % Unit cost ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย Unit cost ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย แนวทาง - คกก. CFO, Plan fin. - Accounting Audit - Report system - FAI > 80 % - Unit cost เทียบค่าเฉลี่ย - นำไปพัฒนา ต่อยอด

5 วิเคราะห์ข้อมูล * มีคณะกรรมการ CFO เพื่อเฝ้าระวังปัญหาทางการเงิน ควรเร่งสร้างการมีส่วนร่วมด้านการเงิน-คลัง รพ.ระดับ M2 ลงมา * ให้ความสำคัญต่อการการจัดทำแผนฯ Planfin. * ปัญหาคุณภาพบัญชี คือส่งงบไม่ทันตามกำหนดเวลา การจัดทำรายงานการเงิน และตัวชี้วัดทางการเงินเสนอผู้บริหาร * การประเมินติดตาม ตัวชี้วัด FAI ในรอบแรกยังไม่สามารถประเมินการผ่านเกณฑ์ระดับความสำเร็จ ต้นทุนต่อหน่วยส่วนใหญ่ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มบริการ หน่วยบริการส่วนใหญ่ มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ service Data เพื่อทำ Unit Cost ด้วย Quick Method แต่พบว่ายังขาดการนำ ข้อมูลไปต่อยอด / พัฒนาระบบบริการ

6 ค่า Mean+1SD ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกและต้นทุนป่วยใน (Quick Method) ไตรมาส 1/2558 ลำดับกลุ่มระดับบริการ Mean STDEVMean+STDEV Unit Cost OPD Unit Cost RW Unit Cost OPD Unit Cost RW Unit Cost OPD Unit Cost RW 1รพช.10BedsPOP<15000 714.22 13,038.92 220.47 4,344.62 934.69 17,383.55 2รพช.10BedsPOP15000-25000 630.29 13,091.10 144.08 3,020.04 774.37 16,111.13 3รพช.10BedsPOP>25000 484.26 11,636.81 156.40 4,240.07 640.66 15,876.88 4รพช.30BedsPOP<20000 658.32 14,343.02 143.27 3,341.92 801.59 17,684.93 5รพช.30BedsPOP20000-40000 621.93 12,451.43 150.70 3,170.55 772.63 15,621.99 6รพช.30BedsPOP40000-60000 634.25 12,503.86 159.62 2,902.82 793.87 15,406.68 7รพช.30BedsPOP60000-80000 657.56 15,070.74 145.30 3,356.86 802.86 18,427.60 8รพช.60BedsPOP<40000 561.90 10,752.25 145.49 3,894.78 707.39 14,647.03 9รพช.60BedsPOP40000-60000 568.86 12,313.80 99.90 3,628.67 668.77 15,942.47 10รพช.60BedsPOP60000-80000 628.73 11,821.50 139.09 2,926.58 767.82 14,748.08 11รพช.60BedsPOP80000-100000 548.57 12,439.93 91.05 2,804.46 639.62 15,244.38 12รพช.90BedsPOP<60000 608.19 12,710.42 97.51 2,560.16 705.69 15,270.58 13รพช.90BedsPOP60000-80000 598.28 10,545.56 142.56 3,631.00 740.83 14,176.56 14รพช.90BedsPOP80000-100000 592.05 11,725.45 147.23 2,592.22 739.28 14,317.67 15รพช.90BedsPOP100000-120000 556.14 11,328.31 65.46 2,877.65 621.60 14,205.96 16รพช.120BedsPOP<100000 611.30 13,180.36 121.29 2,203.64 732.59 15,384.00 17รพช.120BedsPOP100000-140000 584.52 14,736.31 120.28 1,389.80 704.79 16,126.12 18รพช.150Beds 649.49 12,386.98 117.42 1,452.13 766.91 13,839.11 19รพท.=/<200 688.02 15,288.33 211.21 2,680.64 899.23 17,968.97 20รพท.200to300Beds 753.90 13,747.47 230.72 3,867.55 984.62 17,615.03 21รพท.300to400Beds 832.57 13,627.97 187.13 2,377.56 1,019.70 16,005.53 22รพท.400to500Beds 781.51 13,486.76 110.07 3,727.43 891.58 17,214.19 23รพท.>500Beds 740.04 12,928.74 239.31 2,885.79 979.36 15,814.52 24รพศ.=/<800Beds 992.12 12,202.65 387.13 2,754.88 1,379.25 14,957.53 25รพศ.>800Beds 1,027.70 11,928.52 315.23 1,411.15 1,342.93 13,339.67

7 เขต จำนวน รพ. CRQRCashNWCNI+Depreciation จำนวน รพ. วิกฤต ระดับ 7 ร้อยละ 11002.121.901.535,787,608,972505,450,62766.00 2461.431.220.981,282,456,663420,540,291510.87 3462.602.231.871,995,462,013300,852,24436.52 4682.101.931.513,948,931,597-75,565,50422.94 5641.801.611.212,974,005,341458,167,23357.81 6662.212.051.735,696,323,908580,705,84223.03 7651.861.631.292,950,661,085457,175,75646.15 8782.402.081.652,769,528,722894,996,54811.28 9862.702.441.996,433,962,383824,569,0620- 10701.891.701.443,991,809,712502,147,790710.00 11722.302.131.852,547,476,098572,414,97856.94 12751.951.821.563,550,645,666274,565,1851317.33 รวม8362.111.891.5543,928,872,1635,716,020,058536.34 สถานะการเงินระดับเขต ไตรมาส 1/2558

8 ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ * กระบวนการแก้ปัญหาทางการเงินให้พันวิกฤติระดับ 7 - มีแผนการเฝ้าระวัง ตรวจเยี่ยม เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันที่ชัดเจน - การปรับเกลี่ยเงินระดับจังหวัด/การกันเงินตามจ่าย - มีแผนงานควบคุมกำกับ/สนับสนุนจากจังหวัดเชื่อมเครือข่าย - ใช้แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin)เป็น เครื่องมือฯ - มีการช่วยเหลือใน cup ที่ประชากรน้อย /การจัดซื้อยาร่วม - พัฒนาทีมบัญชีพี่เลี้ยงจังหวัด/CFO/ บัญชีเกณฑ์คงค้างฯ - ออกตรวจสอบคุณภาพบัญชีโดยการใช้วิธี Cross จังหวัด

9 ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ * - หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย - มีนโยบายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการทำ unit cost และ พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการเงินและข้อมูลบริการ - กำหนดเป็นตัวชี้วัดงานด้านสาธารณสุขปี 2558 จัดทำ ศูนย์ต้นทุน รพ. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และการ ตรวจสอบข้อมูลและติดตามการส่งข้อมูลการเงินและ ข้อมูลบริการทุกเดือน - ปรับปรุงข้อมูลบัญชี จัดหมวดหมู่ค่ารักษาพยาบาลในงาน บริการให้ตรงกับผังบัญชี ตรวจสอบเวชระเบียนให้ ครบถ้วน บันทึกข้อมูลบริการให้ถูกต้อง

10 ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย * การจัดสรรงบรายหัว UC ในพื้นที่มีประชากรน้อย * เจ้าหน้าที่ขาดความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง ความรู้ในการตรวจสอบบัญชี/ ไม่มีระบบการตรวจสอบความ ถูกต้องของบัญชีในภาพจังหวัดและเขต * ข้อมูลการคำนวณจัดทำต้นทุนยังไม่ครบถ้วน ขาดความ น่าเชื่อถือ และไม่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหา * ขาดการมีส่วนร่วมของทีมงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาการ จัดการภายใน รพ. เช่นการเก็บรายได้ล่าช้า ความสมบูรณ์ของ เวชระเบียน * ขาดแคลนบุคลากรทางการเงินที่มีความรู้ ทักษะ การลาออก บ่อย อัตรากำลังส่วนงานบัญชีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำให้บัญชีไม่มีคุณภาพ * ทีม CFO เขต มีศักยภาพในการทำงาน แต่มีภาระงาน รับผิดชอบหลายด้าน ไม่สามารถติดตามกำกับได้อย่างใกล้ชิด

11 ทางออกของปัญหา 1. เพิ่มรายได้ - โครงสร้างรายได้ - บริการ / แผนธุรกิจ 2. ลดรายจ่าย - วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหลัก - Prevention mode 3. อุดรูรั่ว - Med.Rec.Audit - ระบบจัดการลูกหนี้ - Utilization Review

12 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด/เขต * กำกับติดตามแผนการเงินการคลัง (Planfin) ให้เชื่อมโยงสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจน * ให้ CFO จังหวัดวิเคราะห์สถานะการเงินระดับ 7, ประเมินการ ดำเนินงานตาม Planfin, เฝ้าระวังปัญหา Early Detection รายงานที่ประชุมจังหวัดทุกเดือน * ให้ทุก รพ. มี คกก.การเงินการคลัง เพื่อวางแผนทางการเงิน ติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหารวมถึงให้มีการนำ Unit Cost และ HGR (Hospital Group Ratio) เป็นเครื่องมือการ วิเคราะห์ * เพิ่มโครงสร้างหน่วยจัดเก็บรายได้ ในโรงพยาบาลให้ชัดเจน * รพ.ที่มีทุนสำรองสุทธิสูง ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงเป็น สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

13 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวง * ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง และพัฒนา เครื่องมือการเงินการคลังให้มีความต่อเนื่อง * ส่งผลการวิเคราะห์ต้นทุนให้จังหวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และ เป็นข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบในระดับประเทศ * แยกเงินเดือนข้าราชการออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว * พิจารณาเงินเพิ่มพิเศษในพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่เกาะ ประชากร เบาบาง รพ.ในกลุ่มสมเด็จพระยุพราชและกลุ่มชัยพัฒน์ * พัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชี และบรรจุกรอบ อัตรากำลัง จัดสรรตำแหน่งให้กับสายวิชาชีพ หรือ พนักงาน ราชการให้กับ รพ.ที่ยังคงใช้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวทำบัญชี

14 * มาตรการ พปง. ระดับจังหวัดเพิ่มเติมของเขต เพื่อเฝ้าระวัง ปัญหารวดเร็วขึ้น และมีระบบการช่วยเหลือกันในระดับจังหวัด (เขต 8) * ระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์และสะท้อนข้อมูลกลับให้หน่วย บริการใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนางานผ่านทางเว็บไซต์ ที่ สสจ. กาฬสินธุ์ * พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีของเขตสุขภาพที่ 6 ทำให้นักบัญชี สามารถเก็บข้อมูลบัญชีได้ครบถ้วน * ปรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินค่ารักษาจากคนไข้ต่างด้าว ให้ คล้าย รพ.เอกชนเพื่อเพิ่มรายได้ (เขต 6 รพ.ตราด) * โครงสร้าง CFO ระดับจังหวัด ขึ้นตรงต่อนายแพทย์ สสจ. (เขต 6 จ.ปราจีนบุรี) * นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง

15 OBJ : การบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ จริยธรรม ใช้สมเหตุผล 2. ด้านยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) กลไก แผน ผล จัดซื้อร่วม 2.สมเหตุสมผล (Rational) DUE / แพ้ยาซ้ำ / ใช้เหมาะสม 3.เกณฑ์จริยธรรมฯ จัดซื้อจัดหา (Ethics) 4.ควบคุมต้นทุน (Cost) 5. ติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง (M&E)

16 1) มีการบริหารจัดการโดยคณะกก.ด้านยา/เวชภัณฑ์ฯ ทุกระดับ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เขต 2,7,8,10,11,12 มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการระดับเขต คณะกก.ด้านเวชภัณฑ์ฯ ผลงานไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน 2) มีกรอบบัญชีรายการยา/วย. ที่สอดคล้องตามระดับสถานบริการ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์ฯ 3) มีแผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ฯ ทุกจังหวัดมีการจัดทำและอนุมัติแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยา&เวชภัณฑ์ ฯ

17 4) การดำเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบฯพัสดุ รพศ./รพท. ทุกแห่งมีการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ แต่ปีงบประมาณ 2558 รพช.หลายแห่งเริ่มจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคาเป็นบาง รายการ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยา&เวชภัณฑ์ ฯ 5) จัดซื้อร่วม จังหวัดต่างๆ มีการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและหรือเวชภัณฑ์ฯ ระดับจังหวัด หรือ ระดับเขต ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยายังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อร่วมใน ระดับเขต เขต 7 มีแผนการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 จังหวัดต่างๆในเขตมีการจัดทำกรอบรายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฯ ร่วม ระดับ จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมกว่า 100 รายการ 6) มีแผนการสำรองร่วม จังหวัดต่างๆ มีการสำรอง/เริ่มมีการวางแผนการสำรองยาและเวชภัณฑ์ฯร่วม มีการจัดทำแผนการสำรองร่วมระดับเขตในเขต 8, 11, 12

18 2.การสั่งใช้และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ (Rational use) 1.มีระบบการกำกับประเมินการใช้ยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2.มีระบบป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้ำ 3.มีการสั่งใช้ยาที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้ รพ.ส่วนใหญ่มีระบบควบคุมกำกับประเมินใช้ยา 9 กลุ่ม ยา NED ยาที่มีราคาแพง ยาที่มีมูลค่าการใช้สูง และยาบัญชี ง. การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา DUE ยังขาดข้อมูลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพในแง่ของผลการใช้ยาเป็นไปตามเกณฑ์มากน้อยเพียงใด บางจังหวัด เช่น จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ ระดับจังหวัดได้มีนโยบายในการที่จะกำกับติดตามให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงฯ ประเด็นการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างสมเหตุผล สสจ.มหาสารคาม ได้ เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของรพ.และเครือข่ายบริการ

19 3. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ฯ ทุกเขตมีแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมยาและเวชภัณฑ์ฯ 4. ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและภาวะโรคที่ซับซ้อนขึ้น นโยบายการเพิ่มศักยภาพ รพ.รองรับ service plan สาขาต่างๆ และนโยบายการคัดกรองสุขภาพ ของ สปสช.เป็นทำให้ต้นทุน ค่ายาและเวชภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น ยาบางรายการไม่สามารถหาซื้อได้ เช่น ยาที่ GPO หยุดผลิต มีราคาต่ำ ผู้ผลิตเอกชนไม่สามารถขายให้ได้ในราคาที่ GPO ตั้ง ขาย ทำให้ต้องซื้อราคาที่สูงขึ้น และยาที่ส่วนกลางเคยสนับสนุน แต่ปัจจุบันไม่สนับสนุน ทำให้มีปัญหาต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น

20 ขาดกลไกการติดตามประเมินผลในภาพรวมของเขตสุขภาพ เขตและหน่วยบริการยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งรายงาน และการควบคุมกำกับด้านต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ฯ (ไม่มีใน 43 แฟ้ม) ทำให้การนำเข้าข้อมูลเพื่อการวางแผน/วิเคราะห์ผลงานและความ เสี่ยงด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ มีความล่าช้า ปัญหาด้านการรวบรวมและความถูกต้องของข้อมูล เวชภัณฑ์ฯ (วัสดุ การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุ X-ray) เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบ หลายฝ่าย และผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำแผน จัดซื้อ และการบริหารคงคลัง 5. การรายงานและการควบคุมกำกับ (M&E)

21 21 ตัวชี้วัด : ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน ( ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ 2557)

22 22 ตัวชี้วัด : มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน ( เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยา & เวชภัณฑ์ทั้งหมด )

23 23 ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง มีนโยบายลดการสั่งใช้ยาที่ไม่จำเป็น มากกว่าเน้นเรื่อง ต้นทุนการจัดซื้อ เนื่องจากลดลงมาต่อ เนื่องนานแล้ว การใช้ตัวชี้วัด การลดค่าใช้จ่ายด้านยา และเวชภัณฑ์ ต่างๆ อย่างเดียว ไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพการควบคุม ค่าใช้จ่ายด้านยา ควรใช้ข้อมูลต้นทุนทางค่ายา หรือ ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์หมวดอื่นๆ ต่อ OPD visit ของแต่ละ ระดับ รพ. แทน ปรับปรุงราคากลางของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็น ปัจจุบัน

24 24 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง เว็บไซต์ฐานข้อมูลราคายาและเวชภัณฑ์ (เขต 1 เชียงใหม่) ระบบยา refer จังหวัด (เขต 1 เชียงใหม่ แพร่ เชียงราย) ระบบ IT เชื่อมโยงข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ระหว่างรพ.และ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ (เขต 2 รพ.ตสม.) ระบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์ online บนเว็บสสจ. (เขต 2 สสจ.อุตรดิตถ์) ประกาศราคาน้ำยาที่ต้นทุนแฝงสูง แบบราคาต่อ case และ กำหนดราคาตามจำนวนปริมาณส่งตรวจ (เขต 7) การบูรณาการ การนิเทศติดตามระบบคุณภาพห้อง LAB และคลังเลือด ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการคลัง บุคลากร service plan และระบบสารสนเทศ ที่(เขต 7) จังหวัดกาฬสินธุ์

25 25 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง การดำเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต โดยวิธีต่อรองราคา ร่วม ผ่านระบบ Electronics Web Server โดยนำรายการยา ที่มีมูลค่าการจัดซื้อต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และรายการยา องค์การเภสัชกรรมที่มีการแจ้งขาดบ่อยมาดำเนินการจำนวน 200 รายการ (เขต 8) การเชื่อมต่อข้อมูลงานพัสดุและระบบบัญชีเป็นระบบ เดียวกัน ในจังหวัดอุบลราชธานี ระบบการรายงานข้อมูลการจัดซื้อเพื่อทำราคาอ้างอิง จังหวัดศรีสะเกษ การจัดซื้อร่วมในทุกหมวดวัสดุ (ยา วัสดุการแพทย์ ทันต กรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์) ในจังหวัดอำนาจเจริญ

26 3. ธรรมาภิบาล ส่งเสริมป้องกัน - หน่วยงานคุณธรรม / รพ.คุณธรรม ป้องปราม ตรวจสอบ - การตรวจสอบภายใน แก้ไขปัญหา - ดำเนินการด้วยธรรมาภิบาล OBJ : ความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ

27 หน่วยงานคุณธรรม หน่วยรับตรวจ ( สสจ./ รพท./ รพศ.) มี 192 หน่วยรับตรวจ ดำเนินการแล้ว จำนวน 159 หน่วย ร้อยละ 82.8 ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 33 หน่วย ร้อย ละ 17.2 ดำเนินการครบทุกหน่วยรับตรวจแล้ว 7 เขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 / 2 / 3 / 7 / 9 / 11 / 12 ประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ 1. ลพบุรี 3. นครปฐม 5. ราชบุรี 7. อุดรธานี 2. สระบุรี 4. สมุทรสงคร าม 6. นครพนม 8. หนองคาย

28 หน่วยรับตรวจที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ ( ต่อ ) ประเภทโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล ศูนย์ 1. รพ. พระนั่งเกล้า จ. นนทบุรี 7. รพ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 2. รพ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 8. รพ. ราชบุรี จ. ราชบุรี 3. รพ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 9. รพ. โพธาราม จ. ราชบุรี 4. รพ. สมเด็จ พระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ จ. สุพรรณบุรี 10. รพ. สมเด็จพระพุทธ เลิศหล้า จ. สมุทรสงคราม 5. รพ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 11. รพ. สมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 6. รพ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี 12. รพ. ชลบุรี

29 หน่วยรับตรวจที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ ( ต่อ ) ประเภทโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล ศูนย์ 13. รพ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20. รพ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 14. รพ. ระยอง 21. รพ. แกลง จ. ระยอง 15. รพ. มาบตาพุด จ. ระยอง 22. รพ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 16. รพ. นครพนม 23. รพ. บึงกาฬ 17. รพ. หนองคาย 24. รพ. อุดรธานี 18 รพ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี 25. รพ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 19. รพ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช

30 - ความล่าช้า / ไม่เข้าใจประเด็นตรวจฯ - ผู้บริหารบางแห่งไม่ให้ความสำคัญเรื่องวินัย - ขาดการวิเคราะห์เชิงลึกถึงปัจจัยที่มีผลต่อ การทำผิดวินัย ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ส่วนกลาง / ผู้บริหาร - พัฒนาองค์ความรู้สายงานต่าง ๆ และสร้าง ความตระหนัก ด้านธรรมาภิบาลอย่าง ครอบคลุมและต่อเนื่อง - ผู้บริหารควรเห็นความสำคัญ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

31 โรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital) ข้อสังเกต : ความเข้าใจเกี่ยวกับ รพ.คุณธรรม ผู้บริหารสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสารในทุกภาคส่วน see - feel - change

32 ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการ รพ. คุณภาพ

33 ร้อยละของระดับ รพ. คุณธรรม

34 1. การจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558 1. การจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558 ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการ จัดทำแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดราชบุรีที่ไม่ได้ ดำเนินการจัดทำ และเขต สุขภาพที่ 12 จังหวัดสตูล ตรัง ปัตตานี อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการ จัดทำแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดราชบุรีที่ไม่ได้ ดำเนินการจัดทำ และเขต สุขภาพที่ 12 จังหวัดสตูล ตรัง ปัตตานี อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

35 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามนโยบายกระทรวงกำหนดให้มี เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตและวิธีการ ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ ภายในกรอบ เวลาที่กำหนด เขตสุขภาพจังหวัดที่ดำเนินการ 4, 5 - นครนายก สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี - สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม กาญจนบุรี 6, 7 - ปราจีนบุรี - กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 8, 9 - อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู สกลนคร - สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ 10, 11 - อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ - นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต - พัทลุง สงขลา ยะลา

36 3. การปฏิบัติงานตรวจสอบ เขตสุขภาพรายละเอียด 1 - ลำปาง เชียงราย ดำเนินการครบ ตามแผนการตรวจสอบ - เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา ดำเนินการ ไปบางส่วน - แม่ฮ่องสอน แพร่ นาน ยังไม่ได้ ดำเนินการ 2 - 11 อยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ 12 - นราธิวาส ดำเนินการครบตาม แผนการตรวจสอบ - พัทลุง สงขลา ยะลา อยู่ในระหว่าง การตรวจสอบ - สตูล ตรัง ปัตตานี ยังไม่ได้ ดำเนินการตรวจสอบ * อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แผนการตรวจสอบโดยกำหนด แผนการตรวจสอบในเดือนเมษายน 2558

37 4. การจัดทำรายงานตรวจสอบ ภายใน เขตสุขภาพรายละเอียด 1 - 12 อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำ 5. สรุปผลการตรวจสอบภายใน ภาพรวมของจังหวัด เขตสุขภาพรายละเอียด 1 - 12 อยู่ในระหว่างการสรุปผลการ ดำเนินงานรอบ 6 เดือน

38 เรื่องที่ดำเนินการต่อและหรือ ประสานการแก้ไข ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในและ ระบบการควบคุมภายใน และพัฒนาผู้ทำหน้าที่ ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ระดับ จังหวั ด ระดับเขต ควรจัดทำแผนการตรวจสอบภายในระดับเขต เพื่อเป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ระดับ กระทรวง *** ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ไม่ มีการกำหนดตำแหน่งในโครงสร้างของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ***

39 ด้านแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ : การแก้ไขปัญหาปฏิบัติงานผิดพลาด ถูกทักท้วง ถูกสอบสวน ถูกลงโทษทางวินัย

40 ประเด็นจากที่ประชุม 1.เพิ่ม Focus เรื่อง HR การบริหารงานบุคคล 1) อัตรากำลัง 2) ทิศทางนโยบาย จพ.การเงิน บัญชี พัสดุ 1.กำหนดตำแหน่งใหม่ 2.ไม่ยุบตำแหน่งเกษียณ 3.กำหนดตำแหน่งในสายงาน พนักงานราชการ

41 ข้อเสนอจากที่ประชุม 7.ข้อมูลจากการตรวจราชการ 1.คนละทิศละทาง เนื่องจาก เวลาน้อย, อยู่ระดับ 7, unit cost 2.ระบบรับข้อมูลจากกลุ่มประกัน “ให้ทันเวลา” (คุณภาพข้อมูล) 3.การ re-check ข้อมูล 4.ไม่ได้ใช้ Planfin มาบริหารจัดการ / ทำอย่างไร คุณภาพ Planfin 5. ไตรมาส 1 มีเงินเข้า มีผลต่อระดับ 7

42 สรุป 1.ทีมตรวจ จากส่วนกลาง 2.กระบวนการตรวจราชการ คณะ 3 Audit เพิ่ม HR 3.ผลลัพท์ : ต้นทุนยาลดลง 10 %

43 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ปีงบประมาณ 2558 ภาพรวมประเทศ รอบที่ 1/2558 นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google