งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภานิชา อินทร์ช้าง ผอ. สพป. สุรินทร์ เขต ๒ ภานิชา อินทร์ช้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภานิชา อินทร์ช้าง ผอ. สพป. สุรินทร์ เขต ๒ ภานิชา อินทร์ช้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภานิชา อินทร์ช้าง ผอ. สพป. สุรินทร์ เขต ๒ ภานิชา อินทร์ช้าง ผอ. สพป. สุรินทร์ เขต ๒

2 ๑. นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕ เป้าหมายสู่ความสำเร็จ ๑. นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ๒. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทาง วิชาการ เป็นนักบริหารมืออาชีพ ๔. สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล ๕. เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ ๕ เป้าหมายสู่ความสำเร็จ ๑. นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ๒. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทาง วิชาการ เป็นนักบริหารมืออาชีพ ๔. สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล ๕. เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ

3 ๒. ประกาศนโยบาย “ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ” ๒. ประกาศนโยบาย “ ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ” รูปแบบการขับเคลื่อนตามนโยบาย การปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้ ” ๖ ขั้น ขั้นที่ ๑ สร้างความตระหนักร่วมกัน ขั้นที่ ๒ ให้ความสำคัญแก่ครูและ นักเรียน ขั้นที่ ๓ พากเพียรนำวิธีสอนสู่การ ปฏิบัติ ขั้นที่ ๔ เร่งรัดนิเทศติดตามอย่าง กัลยาณมิตร ขั้นที่ ๕ ประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อการ พัฒนา ขั้นที่ ๖ ชื่นชมความก้าวหน้าและให้ ขวัญกำลังใจ รูปแบบการขับเคลื่อนตามนโยบาย การปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้ ” ๖ ขั้น ขั้นที่ ๑ สร้างความตระหนักร่วมกัน ขั้นที่ ๒ ให้ความสำคัญแก่ครูและ นักเรียน ขั้นที่ ๓ พากเพียรนำวิธีสอนสู่การ ปฏิบัติ ขั้นที่ ๔ เร่งรัดนิเทศติดตามอย่าง กัลยาณมิตร ขั้นที่ ๕ ประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อการ พัฒนา ขั้นที่ ๖ ชื่นชมความก้าวหน้าและให้ ขวัญกำลังใจ

4 ขั้นที่ ๑ สร้างความ ตระหนักร่วมกัน ๑. ประชุมมอบนโยบายแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ๒. คัดกรองนักเรียนที่อ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้ ๑. ประชุมมอบนโยบายแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ๒. คัดกรองนักเรียนที่อ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้

5 ขั้นที่ ๒ ให้ความสำคัญ แก่ครูและนักเรียน ๑. อบรมครู ป. ๑ - ๓ เพื่อให้มี ทักษะการแจกลูกสะกดคำ ๒. คัดกรองนักเรียนเป็นระยะๆเพื่อ ทราบความก้าวหน้า ๓. มอบหมายครูสอนภาษาไทย โดยคำนึงถึงวิชาเอก ประสบการณ์ในการสอนและครูที่ เขียนลายมือสวย ๑. อบรมครู ป. ๑ - ๓ เพื่อให้มี ทักษะการแจกลูกสะกดคำ ๒. คัดกรองนักเรียนเป็นระยะๆเพื่อ ทราบความก้าวหน้า ๓. มอบหมายครูสอนภาษาไทย โดยคำนึงถึงวิชาเอก ประสบการณ์ในการสอนและครูที่ เขียนลายมือสวย

6 ขั้นที่ ๓ พากเพียรนำวิธี สอนสู่การปฏิบัติ ๑. ให้นักเรียนรู้จัก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ๒. สอนโดยการแจกลูกประสมคำ ในแม่ ก กา ๓. สอนโดยให้นักเรียนผัน วรรณยุกต์ตามอักษรสามหมู่ และแม่ ก กา ๑. ให้นักเรียนรู้จัก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ๒. สอนโดยการแจกลูกประสมคำ ในแม่ ก กา ๓. สอนโดยให้นักเรียนผัน วรรณยุกต์ตามอักษรสามหมู่ และแม่ ก กา

7 ขั้นที่ ๔ เร่งรัดนิเทศแบบ กัลยาณมิตร ๑. นิเทศภายใน ๒. นิเทศภายนอก ๓. นิเทศผ่านสื่อ ออนไลน์ ๔. นิเทศแบบ กัลยาณมิตร ๕. นิเทศแบบคู่สัญญา ๑. นิเทศภายใน ๒. นิเทศภายนอก ๓. นิเทศผ่านสื่อ ออนไลน์ ๔. นิเทศแบบ กัลยาณมิตร ๕. นิเทศแบบคู่สัญญา

8 ขั้นที่ ๕ ประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนา ๑. เขียนตอบ เติมคำ เขียนตามคำบอก ๒. เรียงความ ย่อความ ๓. ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ หลังเรียน ๑. เขียนตอบ เติมคำ เขียนตามคำบอก ๒. เรียงความ ย่อความ ๓. ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ หลังเรียน

9 ขั้นที่ ๖ ชื่นชมความก้าวหน้า และให้ขวัญกำลังใจ ๑. ประกาศวันแห่ง ความสำเร็จ มอบ โล่ รางวัล เกียรติบัตร ๒. ให้คำชมเชย ความดี ความชอบตามที่ เห็นสมควร ๑. ประกาศวันแห่ง ความสำเร็จ มอบ โล่ รางวัล เกียรติบัตร ๒. ให้คำชมเชย ความดี ความชอบตามที่ เห็นสมควร

10 ๓. นโยบายการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม ด้วยระบบ DLTV และ DLIT ๑. อบรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียน โดยผ่าน ระบบ DLTV และ DLIT ตามนโยบาย พลิกโฉมโรงเรียน ป. ๑ ให้อ่านออกเขียนได้ ภายใน ๑ ปี ๒. ชั้น ป. ๑ – ๓ วิชาภาษาไทย จะใช้ สอนโดยใช้รูปแบบ BBL ( Brain based Learning) ๓. รร. ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะ ขับเคลื่อนคุณภาพโดยใช้ ระบบ DLIT ๑. อบรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียน โดยผ่าน ระบบ DLTV และ DLIT ตามนโยบาย พลิกโฉมโรงเรียน ป. ๑ ให้อ่านออกเขียนได้ ภายใน ๑ ปี ๒. ชั้น ป. ๑ – ๓ วิชาภาษาไทย จะใช้ สอนโดยใช้รูปแบบ BBL ( Brain based Learning) ๓. รร. ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะ ขับเคลื่อนคุณภาพโดยใช้ ระบบ DLIT

11 ๔. ทุกเขตพื้นที่จะมีห้องเรียน BBL จัดกิจกรรมตาม รูปแบบ BBL โดยใช้กุญแจ ๕ ดอก ดังนี้ ๑ ) สนามเด็กเล่น BBL ๒ ) ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง BBL ๓ ) พลิกกระบวนการเรียนรู้ แบบ BBL ๔ ) หนังสือเรียนและใบงาน แบบ BBL ๕ ) สื่อและนวัตกรรมการ เรียนรู้ แบบ BBL ๔. ทุกเขตพื้นที่จะมีห้องเรียน BBL จัดกิจกรรมตาม รูปแบบ BBL โดยใช้กุญแจ ๕ ดอก ดังนี้ ๑ ) สนามเด็กเล่น BBL ๒ ) ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง BBL ๓ ) พลิกกระบวนการเรียนรู้ แบบ BBL ๔ ) หนังสือเรียนและใบงาน แบบ BBL ๕ ) สื่อและนวัตกรรมการ เรียนรู้ แบบ BBL

12 ๕. การพลิกโฉมโรงเรียนป. ๑ ให้ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี ด้วย ระบบ DLIT สพฐ. จัดอบรมพร้อม กันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป้าหมายคือผู้บริหารโรงเรียนและ ครู ป. ๑ ทุกโรงเรียน ( สพป. สร. ๒ จัดประชุม ณ โรงเรียนรัตนบุรี อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ ) ๕. การพลิกโฉมโรงเรียนป. ๑ ให้ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี ด้วย ระบบ DLIT สพฐ. จัดอบรมพร้อม กันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป้าหมายคือผู้บริหารโรงเรียนและ ครู ป. ๑ ทุกโรงเรียน ( สพป. สร. ๒ จัดประชุม ณ โรงเรียนรัตนบุรี อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ )

13 ๔. นโยบาย “ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ” สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ) ซึ่งมี วิสัยทัศน์ว่า “ สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นใน คุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปราม การทุจริต เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล ” สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ) ซึ่งมี วิสัยทัศน์ว่า “ สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นใน คุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปราม การทุจริต เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล ”

14 ๑ ) เพื่อลดปัญหาการทุจริตใน สังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น ๒ ) เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในกลุ่ม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ๓ ) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด นำ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และความ โปร่งใสของปปช. ไปประยุกต์ใช้ ๑ ) เพื่อลดปัญหาการทุจริตใน สังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น ๒ ) เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในกลุ่ม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ๓ ) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด นำ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และความ โปร่งใสของปปช. ไปประยุกต์ใช้

15 ๕. นโยบายปฏิรูป การศึกษา ซูเปอร์บอร์ดการศึกษา มี เป้าหมาย ๖ ประการ ๑. เด็กจบ ป. ๑ ต้องอ่านออก เขียนได้ และต้องมี การประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ๒. เด็กชั้น ม. ๑ - ๖ ต้องเลือก เรียนวิชาเสริม เป็นสาขาวิชาชีพ เพื่อการ วางแผนอาชีพ ในอนาคตได้ ๑. เด็กจบ ป. ๑ ต้องอ่านออก เขียนได้ และต้องมี การประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ๒. เด็กชั้น ม. ๑ - ๖ ต้องเลือก เรียนวิชาเสริม เป็นสาขาวิชาชีพ เพื่อการ วางแผนอาชีพ ในอนาคตได้

16 ๓. เชื่อมโยงการศึกษากับ การส่งเสริมวิชาชีพ ให้ตรง ความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ ๔. ในระดับอุดมศึกษา ให้เน้น การวิจัย เพื่อเชื่อมต่อกับ งานวิจัยกับภาคเอกชน ๓. เชื่อมโยงการศึกษากับ การส่งเสริมวิชาชีพ ให้ตรง ความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ ๔. ในระดับอุดมศึกษา ให้เน้น การวิจัย เพื่อเชื่อมต่อกับ งานวิจัยกับภาคเอกชน 3

17 ๕. ให้นักเรียนมี ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษที่มาจาก ประเทศต้นทาง เคยชินกับ เจ้าของภาษา ๖. ผลิตคุณครูที่มีความ เข้มข้น อาทิ คุรุทายาท ที่มี ความสามารถตอบรับการ สอนของเด็กได้อย่างแท้จริง ๕. ให้นักเรียนมี ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษที่มาจาก ประเทศต้นทาง เคยชินกับ เจ้าของภาษา ๖. ผลิตคุณครูที่มีความ เข้มข้น อาทิ คุรุทายาท ที่มี ความสามารถตอบรับการ สอนของเด็กได้อย่างแท้จริง 3

18 ด้วยความ ขอบคุณ สพป. สร. ๒ ด้วยความ ขอบคุณ สพป. สร. ๒


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภานิชา อินทร์ช้าง ผอ. สพป. สุรินทร์ เขต ๒ ภานิชา อินทร์ช้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google