งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. เชียงใหม่ 8 พค. 2558. บริบทจังหวัดเชียงใหม่ มีช่องทางเข้าออกหลายทาง มีผู้เดินทางเข้าออกตลอดเวลา มีประชากรแฝงจำนวนมาก – นร. นศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. เชียงใหม่ 8 พค. 2558. บริบทจังหวัดเชียงใหม่ มีช่องทางเข้าออกหลายทาง มีผู้เดินทางเข้าออกตลอดเวลา มีประชากรแฝงจำนวนมาก – นร. นศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. เชียงใหม่ 8 พค. 2558

2 บริบทจังหวัดเชียงใหม่ มีช่องทางเข้าออกหลายทาง มีผู้เดินทางเข้าออกตลอดเวลา มีประชากรแฝงจำนวนมาก – นร. นศ. นักธุรกิจ แรงงานย้ายถิ่น แรงงานเพื่อนบ้าน นักท่องเที่ยว มีสถานประกอบการ สถาน บันเทิงหนาแน่น มีโรงแรม หอพัก สถานศึกษา จำนวนมาก ปัจจัยเอื้อต่อการระบาดของโรค N สายการบิน ในประเทศ 8 สาย ต่างประเทศ 18 สาย เฉลี่ย 140 เที่ยวต่อวัน (ไป-กลับ) ผู้โดยสาร เฉลี่ย 18,599 คนต่อวัน 5 อำเภอชายแดน 3 ช่องผ่านทาง(ด่านเก่า)

3 โรคติดต่อสำคัญและโรคที่มีการระบาดในช่วงปี 2557- 58 มี ปชก.กลุ่มเสี่ยงสูง เข้าถึง ART ช้า(ผู้ป่วย ร้อยละ 61.7 เริ่มยาต้าน ไวรัสที่ระดับ CD4<200) อัตราการรักษาสำเร็จต่ำ กว่าเป้าฯ (76.8%) เสียชีวิต 13.8% ขาดยา 6.7% มี MDR TB ผู้ป่วยสูงใน 5 อำเภอ ชายแดน แม่ริม อมก๋อย ผู้ป่วยต่างชาติข้ามแดน ข้าวมันไก่ - เลือดไก่ดิบปนเปื้อน - คุณภาพการปรุง ลาบดิบ หลู้ - อ. ป่วยปี 58 = 200: แสน - อำเภอรอบเมืองมีการ ระบาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย ( หางดง สันทราย สันกำแพง ดอยสะเก็ด เมือง แม่ริม สารภี ) - ร้อยละ 56 อายุ < 15 ปี อ. ป่วยปี 57= 43.1: แสน ปี 58 อำเภอพบผู้ป่วยสูง 5 อันดับแรก แม่วาง เมือง สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย เอดส์ อาหาร เป็น พิษ วัณ โรค ไข้หวัด ใหญ่ มาลา เรีย ไข้ เลือด ออก

4 การตรวจราชการ ระบบการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มาตรฐาน  50%ของอำเภอสามารถควบคุม โรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ – ไข้เลือดออก,หัด  50% ของอำเภอชายแดนสามารถ ควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ ชายแดน - มาเลเรีย  จังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูล ประชากรต่างด้าว และอบรม พัฒนา อสต. (ติดตาม ปี 59) 1. ความพร้อมในการตอบโต้ สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข 2. การป้องกันควบคุมโรคใน พื้นที่ชายแดนและช่อง ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 3. การเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคในชุมชนต่างด้าว ประเด็น เป้าหมาย

5 นโยบาย รัฐบาล : โครงการของขวัญสำหรับประชาชน โครงการรากฟันเทียมและฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบามสม เด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพฯ โครงการทีมหมอประจำครอบครัว โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โครงการ “ สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน ( ตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ) โครงการการจัดตั้ง Palliative care unit ในรพศ, รพท.. รพช

6 กระบวนการหลักในการพัฒนาเมื่อต้นปี  วิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนขาด  กำหนดประเด็นเร่งรัดปี 58  ประเด็นร่วมทั้งจังหวัด  ประเด็นเฉพาะพื้นที่  กำหนดกลวิธี และบริการที่จำเป็น  จัดทำโครงการแก้ไขส่วนขาด

7 - เป็นปัญหาทั้งจังหวัด - เป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้งจังหวัด - เป็นประเด็นร่วมที่เชื่อมโยงสู่ปัญหาหลายปัญหา - เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาที่มีในบางอำเภอ - เป็นโครงการเพื่อพัฒนางานบางประเด็นให้ดีขึ้น - เป็นโครงการนำร่อง เพื่อหาแนวทางใหม่ ทุกอำเภอ บางอำเภอ กลุ่มโครงการ A กลุ่มโครงการ B กรอบการจัดทำโครงการ การป้องกันควบคุมโรค ปี 2558 เสนอต่อที่ประชุมแผนเมื่อ 17 ก.ย. 2557 ฟื้นฟู ลดผลกระทบ ป้องกันโรค ควบคุมโรค รักษาพยาบาล เฝ้าระวัง ลดความเสี่ยง

8 1. งานEPI และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2. งานวัณโรค และ เอดส์ 3. ไข้เลือดออก 4. โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 5. NCD เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง ปอดอุดกั้น 6. การป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล (IC) 7. การควบคุมการบริโภคบุหรี่ แอลกอฮอล์ 8. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (บูรณาการDHS)  มาตรฐานSRRT,ระบบ ICS โรคระบาดและสาธารณภัย งานในแผนงานโครงการ กลุ่ม A

9 งานในแผนงานโครงการกลุ่ม B 1. การป้องกันควบคุมโรคเฉพาะพื้นที่ มาเลเรีย อาหารเป็นพิษ หนอนพยาธิ เรื้อน พิษสุนัขบ้า โครงการต่างด้าวฯลฯ 2. การควบคุมการบริโภคบุหรี่ แอลกอฮอล์โดยเฉพาะมาตรการทาง กฎหมาย  ฝาง แม่อาย แม่ริม เมือง สันทราย สันกำแพง สารภี จอมทอง 3. บริการคัดกรองเอชไอวีเชิงรุก แบบแจ้งผลวันเดียวในกลุ่มประชากร เฉพาะ - แม่อาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว แม่แตง แม่ริม เมือง หางดง สารภี สันป่า ตอง 4. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  อำเภอที่มีศูนย์เด็กผ่านการประเมินศูนย์เด็กปลอดโรค น้อยกว่าร้อยละ 50

10 ทบทวนการดำเนินงาน โครงการ ดังต่อไปนี้  งานเร่งรัดตามปัญหาของจังหวัด ( งานกลุ่ม A)  งานเพื่อบรรลุตัวชี้วัดตรวจราชการปี 58  งานเร่งรัดตามนโยบายรัฐมนตรีปี 58 งานระบาด SRRT ระบบ ICS EPI มาตรฐาน วัคซีนคอตีบ-หัด บุหรี่-สุรา TB HIV Malaria ไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ / IC ยาเสพติด อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง NCD - เบาหวาน ความดัน

11 งานระบาด SRRT ระบบICS(โรคระบาด) แผนที่กำหนดไว้ 1. อบรมระบาดฯก่อน ปฏิบัติการ 2. อบรมการสอบสวน อุบัติเหตุจราจร 3.Dead case conference 4. พัฒนาระบบ ICS 5. ประกวดระบบระบาด วิทยาดีเด่น 6.ประชุมเครือข่าย SRRT การดำเนินงานต่อไปสถานการณ์ครึ่งปีแรก  อาหารเป็นพิษ มค.- พค. 20 outbreaks ใน 15อำเภอ  มค-มีค. ไข้หวัดใหญ่ เชียงใหม่ อ.เมือง และ รอบใน  เสียชีวิตจากเครื่อง ทำน้ำอุ่น 3 ราย แม่อาย จอมทอง พร้าว จัดกิจกรรมตามแผน อำเภอทบทวน คณะทำงาน ICS ทบทวนบทบาท SRRT เมื่อเกิดอุบัติภัย ภัยพิบัติ ประเมินอ.ควบคุมโรค เข้มแข็ง/มาตรฐาน SRRT/ระบบระบาด

12 -อบรมบุคลากร -ซ้อมแผน อีโบล่า ระดับจังหวัด,อำเภอ -จัดระบบรองรับการ ระบาดแบบบูรณาการ -ประชุมเชิงปฏิบัติการ IC แก่จนท.รพสต. - รพช.นิเทศ ICรพสต. แผนที่กำหนดไว้ สถานการณ์ครึ่งปีแรก -อีโบล่า ระบาด ที่อาฟริกา ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน - MERS CoV ระบาด ตะวันออกกลาง - ไข้หวัดใหญ่ เชียงใหม่ อ. เมือง และรอบในมค-มีค. - ทบทวนระบบ รองรับการระบาด แบบบูรณาการทุก ระดับ -รพ. ประเมิน ระบบงาน IC - ติดตาม งานIC ของ รพสต. โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ IC การดำเนินงานต่อไป

13 1. ประกวดหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ปลอดลูกน้ำ 2. อบรมเครื่องพ่น 3. อบรม อสม. เชี่ยวชาญ 4. สุ่มสำรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ 5. เตรียมวัสดุ เวชภัณฑ์ ควบคุมโรค 6. รณรงค์สร้างกระแส แผนที่กำหนดไว้สถานการณ์ครึ่งปี 1. อำเภอที่มี หมู่บ้านเกิดโรค 2 nd gen 4แห่ง คือ หางดง เมือง ฮอด ดอยสะเก็ด (ตค.-เมย.) 2. วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ยังมี HI > 10 และ CI ไม่เป็น 0 ไข้เลือดออก การดำเนินงานต่อไป อำเภอจัดประชุมซักซ้อม ความพร้อมระบบ ควบคุมโรคและการรักษา รพสต. ประชุมผู้นำ ชุมชน mapping พื้นที่ เสี่ยงและความพร้อม ของ อสม. ตรวจสอบความพร้อม วัสดุ เวชภัณฑ์ควบคุม โรคทุกตำบล

14 1. แจกมุ้ง สารทาป้องกันยุงกัด 2. อบรม MPW /BMPW /MLO / VHV เวียงแหง เชียงดาว อมก๋อย ดอยเต่า 3 ประชุมผู้ประสานงาน 5 อำเภอ 4. รพสต.ใน 5 อำเภอชายแดน ใช้rapid test คัดกรอง 5 รณรงค์วันมาลาเรียโลกที่ อำเภออมก๋อย แผนที่กำหนดไว้ สถานการณ์ครึ่งปี ยังไม่มีการเกิด โรคใน 2 nd generation ใน 5 อำเภอ ชายแดน Malaria - อำเภอชายแดน 1 อำเภอรับการ จัดสรรสิ่งสนับสนุน รอบ 2 (พ.ค.) 2. อบรม VHV ใน 5 อำเภอชายแดน 3. พัฒนาระบบการ ติดตามผู้ป่วย 5 ครั้ง หลัง D/C การดำเนินงานต่อไป

15 1. ดำเนินการมาตรการเร่งรัด 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ การดูแลวัณโรคดื้อยา 3. ขยายอำเภอที่ผ่านการ ประเมินมาตรฐานวัณโรค 4. พัฒนาเครือข่ายภาค ประชาชน ขยายพื้นที่ ต้นแบบการมีส่วนร่วม (แม่ อาย แม่วาง) แผนที่กำหนดไว้ TB การดำเนินงานต่อไป 1. เร่งรัดคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อHIV (CXR ปีละ2ครั้ง) และ, ผู้สูงอายุติด บ้านติดเตียง 2. เพิ่มมาตรการ DOTโดย จนท.สธ. -ผู้ป่วยวัณโรคทุกคนต้องมีจนท.สธ. รับผิดชอบ - ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้จนท.สธ.ในพื้นที่ ภูมิลำเนาผู้ป่วย 3. Case conferences - พัฒนาบริการตามมาตรการเร่งรัด

16 ประชุม เครือข่าย CO อบรม HIV VCT แบบแจ้งผลวันเดียวแก่ รพสต. พัฒนาการลด Stigma พัฒนาบริการให้เข้าถึงประชากรที่เสี่ยง (MSM,IDU,SW,Migrant) เฝ้าระวังพฤติกรรมและการติดเชื้อ HIV  พัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาต้าน ไวรัสที่ CD4 สูงขึ้นและลดการเสียชีวิตผู้ป่วยที่ ได้รับยาต้าน  พัฒนาระบบบริการในเรือนจำ แผนที่กำหนดไว้ HIV/AIDS  ดำเนินการต่อตาม แผนที่กำหนดไว้  รพ.สต.ที่ได้รับการ อบรมแล้ว จัดบริการ ปรึกษาตรวจ HIV  รพ.จัดทำ แผนพัฒนาบริการ ตามส่วนขาด การดำเนินงานต่อไป

17 1.รณรงค์ให้วัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ/หัด 2. อบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นิเทศงาน EPI ระดับอำเภอ 3. นิเทศ ประเมิน มาตรฐาน EPI ทั้ง 3 มาตรฐาน แผนที่กำหนดไว้สถานการณ์ครึ่งปี 1. ผลงานรณรงค์ให้ วัคซีนป้องกันโรคคอ ตีบ 40% ( 85%) 2. นิเทศติดตาม มาตรฐาน EPI ทั้ง3 ด้าน 4 แห่ง 3. อัตราป่วยโรคหัด 0.54 (9 ราย) EPI มาตรฐาน วัคซีนคอตีบ-หัด 1. ขยายการรณรงค์ให้ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ถึงเดือนกรกฎาคม 2. รณรงค์ให้วัคซีนหัด (พ.ค. – ก.ย.) 3. พัฒนางาน EPI ตาม ส่วนขาดให้ผ่านมาตรฐาน 4. ส่ง จนท.เข้าอบรม EPI เบื้องต้นจากสถาบันวัคซีน การดำเนินงานต่อไป

18 NCD (เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือด) กิจกรรมตามแผน SP กิจกรรมตามแผนกองทุน โรคเรื้อรัง กิจกรรมตามแผนกองทุน สุขภาพตำบล กิจกรรมตามแผนสุขภาพ ดีวิถีไทย ดำเนินการต่อตามแผน เพิ่มมาตรการตามนโยบายลด ความแออัด ผู้ป่วยเบาหวาน ความ ดันฯ ที่โรงพยาบาล เป้าหมายทั้งจังหวัด ผู้ป่วยเบาหวาน, ความดันฯ ในเขต รับผิดชอบรพสต. รับบริการที่รพสต. ต่อ รพช.ใน อัตราส่วน 60:40 อำเภอตั้งทีมพัฒนาและ ประเมิน งาน NCD คุณภาพ แผนที่กำหนดไว้ การดำเนินงานต่อไป

19  ประชุมยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ การจังหวัด  ประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไข ปัญหาผู้เสพผู้ติดและการคืนสู่ สังคม  อบรม “ ระบบ รง. บสต.”  อบรม “ วิทยากรค่ายยาเสพติด มาตรฐานใหม่ ”  จัดตั้ง ศูนย์เพื่อการคัดกรองทุก อำเภอ  ประเมิน HA ยาเสพติด 7รพ. แผนที่กำหนดไว้ ยาเสพติด  เปิดศูนย์คัดกรองฯ 24 ชั่วโมง ( ผอ. รพ. เป็นประธาน ) - ทุกอำเภอจัดประชุม ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ปกครอง ตำรวจ เรื่องข้อปฏิบัติของ ศูนย์คัดกรอง  รณรงค์ ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับ การบำบัด แบบสมัครใจ  จัดระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม - อบรม การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ - ปรับทัศนคติ ของชุมชน การดำเนินงานต่อไป

20  อำเภอประเมินตนเองรอบที่ 1 ผ่านทั้งหมด16 อำเภอ  ทีมจังหวัดนิเทศทุกอำเภอ 11- 22 พ.ค  สคร.10ประเมินรับรอง 10 อำเภอวันที่16-17-29 ก.ค  อำเภอประเมินตนเอง รอบที่ 2 ส.ค 58 แผนที่กำหนดไว้ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  คัดเลือกอำเภอเพื่อประเมิน รับรองโดย สคร.10  อำเภอเตรียมเอกสาร หลักฐานเตรียมนิเทศ และ ประเมินรับรอง และประเมิน ตนเองรองที่ 2 การดำเนินงานต่อไป

21


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. เชียงใหม่ 8 พค. 2558. บริบทจังหวัดเชียงใหม่ มีช่องทางเข้าออกหลายทาง มีผู้เดินทางเข้าออกตลอดเวลา มีประชากรแฝงจำนวนมาก – นร. นศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google