งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการควบคุมป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการควบคุมป้องกันโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการควบคุมป้องกันโรค
ทบทวนแผนงานโครงการ ระบบการควบคุมป้องกันโรค กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.เชียงใหม่ 8 พค. 2558

2 บริบทจังหวัดเชียงใหม่
5 อำเภอชายแดน 3 ช่องผ่านทาง(ด่านเก่า) ปัจจัยเอื้อต่อการระบาดของโรค N มีช่องทางเข้าออกหลายทาง มีผู้เดินทางเข้าออกตลอดเวลา มีประชากรแฝงจำนวนมาก นร.นศ. นักธุรกิจ แรงงานย้ายถิ่น แรงงานเพื่อนบ้าน นักท่องเที่ยว มีสถานประกอบการ สถานบันเทิงหนาแน่น มีโรงแรม หอพัก สถานศึกษา จำนวนมาก สายการบิน ในประเทศ 8 สาย ต่างประเทศ 18 สาย เฉลี่ย 140 เที่ยวต่อวัน (ไป-กลับ) ผู้โดยสารเฉลี่ย 18,599 คนต่อวัน

3 โรคติดต่อสำคัญและโรคที่มีการระบาดในช่วงปี 2557-58
มี ปชก.กลุ่มเสี่ยงสูง เข้าถึง ART ช้า(ผู้ป่วยร้อยละ 61.7 เริ่มยาต้านไวรัสที่ระดับ CD4<200) เอดส์ อาหารเป็นพิษ ข้าวมันไก่ -เลือดไก่ดิบปนเปื้อน -คุณภาพการปรุง ลาบดิบ หลู้ -อ.ป่วยปี58 = 200:แสน -อำเภอรอบเมืองมีการระบาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย (หางดง สันทราย สันกำแพง ดอยสะเก็ด เมือง แม่ริม สารภี) -ร้อยละ 56 อายุ< 15 ปี อัตราการรักษาสำเร็จต่ำกว่าเป้าฯ (76.8%) เสียชีวิต 13.8% ขาดยา 6.7% มี MDR TB ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ไข้เลือด ออก มาลาเรีย ผู้ป่วยสูงใน 5 อำเภอชายแดน แม่ริม อมก๋อย ผู้ป่วยต่างชาติข้ามแดน อ.ป่วยปี57= 43.1:แสน ปี58 อำเภอพบผู้ป่วยสูง5อันดับแรก แม่วาง เมือง สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย

4 การตรวจราชการ ระบบการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มาตรฐาน
การตรวจราชการ ระบบการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้มาตรฐาน เป้าหมาย ประเด็น ความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชนต่างด้าว 50%ของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ ไข้เลือดออก,หัด 50% ของอำเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ชายแดน - มาเลเรีย จังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลประชากรต่างด้าว และอบรมพัฒนา อสต. (ติดตาม ปี 59)

5 นโยบาย รัฐบาล : โครงการของขวัญสำหรับประชาชน
โครงการรากฟันเทียมและฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โครงการทีมหมอประจำครอบครัว โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โครงการ “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน (ตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก) โครงการการจัดตั้ง Palliative care unit ในรพศ,รพท..รพช

6 กระบวนการหลักในการพัฒนาเมื่อต้นปี
วิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนขาด กำหนดประเด็นเร่งรัดปี58 ประเด็นร่วมทั้งจังหวัด ประเด็นเฉพาะพื้นที่ กำหนดกลวิธี และบริการที่จำเป็น จัดทำโครงการแก้ไขส่วนขาด

7 กรอบการจัดทำโครงการ การป้องกันควบคุมโรค ปี 2558
เสนอต่อที่ประชุมแผนเมื่อ 17 ก.ย. 2557 กลุ่มโครงการ A ทุกอำเภอ เฝ้าระวัง - เป็นปัญหาทั้งจังหวัด - เป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้งจังหวัด - เป็นประเด็นร่วมที่เชื่อมโยงสู่ปัญหาหลายปัญหา ลดความเสี่ยง ป้องกันโรค ควบคุมโรค กลุ่มโครงการ B บางอำเภอ รักษาพยาบาล เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาที่มีในบางอำเภอ เป็นโครงการเพื่อพัฒนางานบางประเด็นให้ดีขึ้น เป็นโครงการนำร่อง เพื่อหาแนวทางใหม่ ฟื้นฟู ลดผลกระทบ

8 งานในแผนงานโครงการ กลุ่มA
งานEPI และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน งานวัณโรค และ เอดส์ ไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ NCD เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง ปอดอุดกั้น การป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล (IC) การควบคุมการบริโภคบุหรี่ แอลกอฮอล์ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (บูรณาการDHS) มาตรฐานSRRT ,ระบบ ICS โรคระบาดและสาธารณภัย

9 งานในแผนงานโครงการกลุ่ม B
การป้องกันควบคุมโรคเฉพาะพื้นที่ มาเลเรีย อาหารเป็นพิษ หนอนพยาธิ เรื้อน พิษสุนัขบ้า โครงการต่างด้าวฯลฯ 2. การควบคุมการบริโภคบุหรี่ แอลกอฮอล์โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมาย ฝาง แม่อาย แม่ริม เมือง สันทราย สันกำแพง สารภี จอมทอง บริการคัดกรองเอชไอวีเชิงรุก แบบแจ้งผลวันเดียวในกลุ่มประชากรเฉพาะ -แม่อาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว แม่แตง แม่ริม เมือง หางดง สารภี สันป่าตอง 4. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค อำเภอที่มีศูนย์เด็กผ่านการประเมินศูนย์เด็กปลอดโรค น้อยกว่าร้อยละ 50

10 ทบทวนการดำเนินงาน โครงการ ดังต่อไปนี้
งานเร่งรัดตามปัญหาของจังหวัด(งานกลุ่มA) งานเพื่อบรรลุตัวชี้วัดตรวจราชการปี58 งานเร่งรัดตามนโยบายรัฐมนตรีปี58 งานระบาด SRRT ระบบ ICS บุหรี่-สุรา โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ / IC NCD - เบาหวาน ความดัน ไข้เลือดออก Malaria ยาเสพติด TB HIV อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง EPI มาตรฐาน วัคซีนคอตีบ-หัด

11 งานระบาด SRRT ระบบICS(โรคระบาด)
แผนที่กำหนดไว้ สถานการณ์ครึ่งปีแรก การดำเนินงานต่อไป 1. อบรมระบาดฯก่อนปฏิบัติการ 2. อบรมการสอบสวนอุบัติเหตุจราจร 3.Dead case conference 4. พัฒนาระบบ ICS 5. ประกวดระบบระบาดวิทยาดีเด่น 6.ประชุมเครือข่าย SRRT อาหารเป็นพิษ มค.-พค. 20 outbreaks ใน 15อำเภอ มค-มีค. ไข้หวัดใหญ่ เชียงใหม่ อ.เมือง และรอบใน เสียชีวิตจากเครื่องทำน้ำอุ่น 3 ราย แม่อาย จอมทอง พร้าว จัดกิจกรรมตามแผน อำเภอทบทวนคณะทำงาน ICS ทบทวนบทบาท SRRT เมื่อเกิดอุบัติภัย ภัยพิบัติ ประเมินอ.ควบคุมโรคเข้มแข็ง/มาตรฐาน SRRT/ระบบระบาด

12 โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ IC
แผนที่กำหนดไว้ สถานการณ์ครึ่งปีแรก การดำเนินงานต่อไป -อบรมบุคลากร -ซ้อมแผน อีโบล่าระดับจังหวัด ,อำเภอ -จัดระบบรองรับการระบาดแบบบูรณาการ -ประชุมเชิงปฏิบัติการIC แก่จนท.รพสต. - รพช.นิเทศ ICรพสต. -อีโบล่า ระบาด ที่อาฟริกาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน - MERS CoV ระบาดตะวันออกกลาง - ไข้หวัดใหญ่ เชียงใหม่ อ.เมือง และรอบในมค-มีค. - ทบทวนระบบรองรับการระบาดแบบบูรณาการทุกระดับ -รพ. ประเมินระบบงาน IC - ติดตาม งานIC ของ รพสต.

13 ไข้เลือดออก การดำเนินงานต่อไป แผนที่กำหนดไว้ สถานการณ์ครึ่งปี
อำเภอจัดประชุมซักซ้อมความพร้อมระบบควบคุมโรคและการรักษา รพสต. ประชุมผู้นำชุมชน mapping พื้นที่เสี่ยงและความพร้อม ของ อสม. ตรวจสอบความพร้อมวัสดุ เวชภัณฑ์ควบคุมโรคทุกตำบล 1. ประกวดหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ปลอดลูกน้ำ 2. อบรมเครื่องพ่น 3. อบรม อสม.เชี่ยวชาญ 4. สุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ 5. เตรียมวัสดุ เวชภัณฑ์ควบคุมโรค 6. รณรงค์สร้างกระแส อำเภอที่มีหมู่บ้านเกิดโรค 2 nd gen 4แห่งคือ หางดง เมือง ฮอด ดอยสะเก็ด(ตค.-เมย.) วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ยังมี HI > 10 และ CI ไม่เป็น 0

14 ยังไม่มีการเกิดโรคใน 2 nd generation ใน 5 อำเภอชายแดน
Malaria - อำเภอชายแดน แผนที่กำหนดไว้ สถานการณ์ครึ่งปี การดำเนินงานต่อไป 1. แจกมุ้ง สารทาป้องกันยุงกัด 2. อบรม MPW /BMPW /MLO / VHV เวียงแหง เชียงดาว อมก๋อย ดอยเต่า 3 ประชุมผู้ประสานงาน 5อำเภอ 4. รพสต.ใน 5 อำเภอชายแดนใช้rapid test คัดกรอง 5 รณรงค์วันมาลาเรียโลกที่อำเภออมก๋อย ยังไม่มีการเกิดโรคใน 2 nd generation ใน 5 อำเภอชายแดน 1 อำเภอรับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนรอบ 2 (พ.ค.) 2. อบรม VHV ใน 5 อำเภอชายแดน 3. พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วย 5 ครั้งหลัง D/C

15 -พัฒนาบริการตามมาตรการเร่งรัด
TB แผนที่กำหนดไว้ เร่งรัดคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อHIV (CXR ปีละ2ครั้ง) และ ,ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เพิ่มมาตรการ DOTโดย จนท.สธ. -ผู้ป่วยวัณโรคทุกคนต้องมีจนท.สธ.รับผิดชอบ - ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้จนท.สธ.ในพื้นที่ภูมิลำเนาผู้ป่วย 3. Case conferences ดำเนินการมาตรการเร่งรัด พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการดูแลวัณโรคดื้อยา ขยายอำเภอที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวัณโรค พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ขยายพื้นที่ต้นแบบการมีส่วนร่วม (แม่อาย แม่วาง) การดำเนินงานต่อไป -พัฒนาบริการตามมาตรการเร่งรัด

16 HIV/AIDS การดำเนินงานต่อไป แผนที่กำหนดไว้ ประชุม เครือข่าย CO
ดำเนินการต่อตามแผนที่กำหนดไว้ รพ.สต.ที่ได้รับการอบรมแล้ว จัดบริการ ปรึกษาตรวจ HIV รพ.จัดทำแผนพัฒนาบริการตามส่วนขาด ประชุม เครือข่าย CO อบรม HIV VCT แบบแจ้งผลวันเดียวแก่ รพสต. พัฒนาการลด Stigma พัฒนาบริการให้เข้าถึงประชากรที่เสี่ยง (MSM,IDU,SW,Migrant) เฝ้าระวังพฤติกรรมและการติดเชื้อ HIV พัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสที่ CD4 สูงขึ้นและลดการเสียชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับยาต้าน พัฒนาระบบบริการในเรือนจำ

17 EPI มาตรฐาน วัคซีนคอตีบ-หัด
แผนที่กำหนดไว้ สถานการณ์ครึ่งปี การดำเนินงานต่อไป 1.รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ/หัด 2. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศงาน EPI ระดับอำเภอ 3. นิเทศ ประเมินมาตรฐาน EPI ทั้ง 3 มาตรฐาน 1. ผลงานรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 40% ( 85%) 2. นิเทศติดตามมาตรฐาน EPI ทั้ง3 ด้าน 4 แห่ง 3. อัตราป่วยโรคหัด 0.54 (9 ราย) 1. ขยายการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ถึงเดือนกรกฎาคม 2. รณรงค์ให้วัคซีนหัด (พ.ค. – ก.ย.) 3. พัฒนางาน EPI ตามส่วนขาดให้ผ่านมาตรฐาน 4. ส่ง จนท.เข้าอบรม EPI เบื้องต้นจากสถาบันวัคซีน

18 NCD (เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือด)
แผนที่กำหนดไว้ การดำเนินงานต่อไป ดำเนินการต่อตามแผน เพิ่มมาตรการตามนโยบายลดความแออัด ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ ที่โรงพยาบาล เป้าหมายทั้งจังหวัด ผู้ป่วยเบาหวาน, ความดันฯ ในเขตรับผิดชอบรพสต. รับบริการที่รพสต. ต่อ รพช.ใน อัตราส่วน 60:40 อำเภอตั้งทีมพัฒนาและประเมิน งาน NCD คุณภาพ กิจกรรมตามแผน SP กิจกรรมตามแผนกองทุนโรคเรื้อรัง กิจกรรมตามแผนกองทุนสุขภาพตำบล กิจกรรมตามแผนสุขภาพดีวิถีไทย

19 ยาเสพติด การดำเนินงานต่อไป แผนที่กำหนดไว้
ประชุมยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการจังหวัด ประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดและการคืนสู่สังคม อบรม “ระบบ รง. บสต.” อบรม “วิทยากรค่ายยาเสพติด มาตรฐานใหม่” จัดตั้ง ศูนย์เพื่อการคัดกรองทุกอำเภอ ประเมิน HA ยาเสพติด 7รพ. เปิดศูนย์คัดกรองฯ 24 ชั่วโมง (ผอ.รพ.เป็นประธาน) ทุกอำเภอจัดประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปกครอง ตำรวจ เรื่องข้อปฏิบัติของศูนย์คัดกรอง รณรงค์ ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด แบบสมัครใจ จัดระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม อบรม การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปรับทัศนคติ ของชุมชน สมัครใจ เป้า 1560 ราย ผลงาน 533 ราย คิดเป็น % บังคับบำบัด เป้า 825 ราย ผลงาน 443 ราย คิดเป็น %

20 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แผนที่กำหนดไว้ การดำเนินงานต่อไป อำเภอประเมินตนเองรอบที่ 1 ผ่านทั้งหมด16 อำเภอ ทีมจังหวัดนิเทศทุกอำเภอ พ.ค สคร.10ประเมินรับรอง 10 อำเภอวันที่ ก.ค อำเภอประเมินตนเอง รอบที่ 2 ส.ค 58 คัดเลือกอำเภอเพื่อประเมินรับรองโดย สคร.10 อำเภอเตรียมเอกสารหลักฐานเตรียมนิเทศ และประเมินรับรอง และประเมินตนเองรองที่ 2

21


ดาวน์โหลด ppt ระบบการควบคุมป้องกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google