งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลกระทบที่มีต่อ ประชาชนผู้รับบริการ ของสำนักอาหาร โดย... นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า หัวหน้างานผลิตภัณฑ์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร วันที่ 27 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลกระทบที่มีต่อ ประชาชนผู้รับบริการ ของสำนักอาหาร โดย... นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า หัวหน้างานผลิตภัณฑ์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร วันที่ 27 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลกระทบที่มีต่อ ประชาชนผู้รับบริการ ของสำนักอาหาร โดย... นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า หัวหน้างานผลิตภัณฑ์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

2 หลักการและเหตุผลของ พรบ. เป้าหมาย กฎหมายกลาง เพื่อกำหนด มาตรฐานและ ครอบคลุมทุก งานบริการ ผลผลิตหลัก คู่มือสำหรับ ประชาชน การปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ในการ รับคำขอ ศูนย์รับคำขอ อนุญาต ประโยชน์ ประชาชนเข้าถึง การให้บริการ ภาครัฐได้ง่ายขึ้น การให้บริการ ภาครัฐมี มาตรฐาน ชัดเจน รวดเร็ว ลดความเสี่ยง ของการทุจริต คอร์รับชั่น 2

3 ผลกระทบที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการ 1. คู่มือสำหรับประชาชน (มาตรา 7)  ช่องทางบริการ  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  ขั้นตอน และระยะเวลา  เอกสารหลักฐานประกอบ  ค่าธรรมเนียม  ช่องทางการร้องเรียน 3 ปิดประกาศ ณ จุดบริการ & เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซด์สำนักอาหาร)

4 ผลกระทบที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการ 2. การยื่นคำขอรับบริการ  ยื่น ณ จุดให้บริการแต่ละหน่วยงาน  ศูนย์บริการร่วมกระทรวง/จังหวัด  ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์รับคำขอ (มาตรา14-16) 4

5 ผลกระทบที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการ 3. การตรวจสอบคำขอ (มาตรา 8) 5  แจ้งแก้ไขทันที  หากแก้ไขไม่ได้ทันที จะ บันทึกข้อบกพร่องไว้เป็น หลักฐาน + กำหนด ระยะเวลาการแก้ไข  ขอเอกสารเพิ่มครั้งเดียว เท่านั้น ออกใบรับคำขอ “ไม่สามารถเพิ่มเติม เอกสารได้”

6 ผลกระทบที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการ 4. การแก้ไขคำขอ/เอกสาร (มาตรา 9) 6  แก้ไขตามบันทึกข้อบกพร่อง  ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะส่งคืนคำขอกรณี....  แก้ไขไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  ไม่มาแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ได้

7 ผลกระทบที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการ 5. การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต (มาตรา 10) 7  แจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน  กรณีล่าช้ากว่ากำหนด จะแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า ทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาเสร็จ

8 ผลกระทบที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการ 6. การจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต (ม.14-16) 8  ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน  ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

9 ระยะเวลาเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 9 สำนักอาหาร เริ่มทดลองใช้ 1 มิ.ย.58

10 โปรดติดตาม หัวข้อถัดไป…. 10

11 11 แนวทางการปรับเปลี่ยน วิธีการยื่นคำขออนุญาต ด้านอาหาร โดย... นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า หัวหน้างานผลิตภัณฑ์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

12 สถานการณ์การใช้บริการ ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารจนถึงปัจจุบัน 12 ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์ OSSC Note: ผู้มาติดต่อขอรับบริการสูงเป็นอันดับที่ 1 การให้บริการแออัด ผู้ประกอบการไม่ สะดวก/ล่าช้า/ไม่ ประทับใจ มาตรฐานการให้บริการ ไม่เท่าเทียมกัน

13 13 คู่มือสำหรับ ประชาชน อ่านง่าย ปฏิบัติได้ถูกต้อง บริการนัดหมาย ล่วงหน้า สร้างเครื่องมือให้ผู้ยื่นคำขอ ตรวจสอบตนเอง แนวทาง การปรับปรุง

14 การปรับปรุงวิธีการยื่นคำขออนุญาต ด้านอาหาร 14 1.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนเผยแพร่

15 คู่มือสำหรับประชาชน 15 คู่มือสำหรับ ประชาชน  อ่านง่าย ปฏิบัติได้ถูกต้อง เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน  เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลา เพื่อ ความโปร่งใส  ลดการใช้ดุลยพินิจของ จนท.  ดาว์นโหลดได้จากเว็บไซด์ สำนักอาหาร (http://iodinethailand.fda.mo ph.go.th/food_54/) เมนู “คู่มือ สำหรับประชาชน”  ปิดประกาศที่ OSSC

16 ภาพรวมคู่มือ ปชช. 16 สำนักอาหาร (31) Pre-M (28) กลุ่ม ม. (3) สถานที่ (14) ผลิตภัณฑ์ (10) โฆษณา (1) ส่งออก (1) อนุมัติ สูตร/spec (2) ประเมิน ความ ปลอดภัย (3)

17 17 ตัวอย่าง

18 การยื่นคำขออนุญาตตั้งแต่ 1 มิ.ย.58 1. ศึกษารายละเอียดตามคู่มือประชาชน 2. กรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่ระบุในคู่มือประชาชน 3. ตรวจสอบตนเองด้วย Checklist 4. นัดหมายล่วงหน้า เพื่อยื่นคำขออนุญาต 18

19 19 ตัวอย่าง

20 การปรับปรุงวิธีการยื่นคำขออนุญาต ด้านอาหาร 20 2. บริการด้วยระบบ นัดหมายล่วงหน้า

21 21 จองคิวออนไลน์ ง่ายนิดเดียว เข้าเว็บไซด์สำนักอาหาร  เมนู “ระบบจองคิวยื่นคำขออนุญาต” หรือ URL : http://203.157.72.105/foodbooking/

22 22 ช่องทาง 1.ทางอินเทอร์เน็ต 2.ทางโทรศัพท์ 3.ติดต่อด้วยตนเองที่ ประชาสัมพันธ์ จองคิวออนไลน์ ง่ายนิดเดียว เข้าเว็บไซด์สำนักอาหาร  เมนู “ระบบจองคิวยื่นคำขออนุญาต” 1. ลงทะเบียนกำหนด username และ password 3. เลือกวัน เวลา ที่ต้องการมายื่นคำขอ 2. กรอกรายละเอียดการจองคิว 4. กดปุ่ม “ยืนยันการจองคิว” 5. ทำการพิมพ์ข้อมูลลำดับคิว ที่ระบบแสดงบนหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โทร. 02 590 7187 02 590 7011 รายละเอียดติดตามหัวข้อถัดไป การนัดหมายล่วงหน้า เพื่อยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร วรรณภรณ์ (ปุ๊ก) วิภาดา (อ้อ)

23 23 เงื่อนไขการจองคิวล่วงหน้า 1.ผู้จองต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ที่รับคำขอ ณ สถานที่ยื่นคำขอที่ แจ้งในหลักฐานการจองคิวก่อนเวลานัด ไม่น้อยกว่า 15 นาที หากผิด เวลา คิวดังกล่าวจะถูกเลิก ต้องเข้าระบบนัดหมายใหม่ ผู้ยื่นคำขอเซ็นต์รายงานตัว ณ ช่องบริการนั้นๆ 2.การจองคิวในระบบนี้ใช้สำหรับการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารเท่านั้น ไม่รวมการให้คำปรึกษา 3.เปิดให้จองคิวได้ทุกวัน ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน 4.กรณียกเลิกการจองคิวหรือเปลี่ยนแปลงวันเวลา ท่านสามารถยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงได้ก่อนถึงวันนัดหมายไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถจองคิวทางอินเตอร์เน็ตได้อีกภายใน 3 วันทำการนับ จากวันที่นัดหมาย

24 24 เงื่อนไขการจองคิวล่วงหน้า 5.ข้อมูลที่กรอก ต้องเป็นข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ และเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น หากวันมายื่นจริงมีข้อมูลไม่ตรงกับที่นัดหมายไว้ จะไม่สามารถใช้คิวนั้น ได้ 6.ผู้มายื่นคำขอ ต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจในการยื่นคำขอ แก้ไขเอกสาร หรือลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ 7.หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ท่านทราบทาง e-mail address ที่ ให้ไว้

25 25 ข้อจำกัด ลำดับรายการข้อจำกัดการรับคำขอ 1.สบ.5 ปกติ10 รายการ/วัน/สถานที่ 2.อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ 1 รายการ/วัน/สถานที่ (อ.,พ.,พฤ) 3.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ /อนุมัติสูตร+spec.3 รายการ/วัน/สถานที่ 4.โฆษณา3 คำขอ/วัน/บริษัทโฆษณา 5.ประเมินความปลอดภัย 1 เรื่อง/วัน (อ.,พ.,พฤ) 6.หนังสือรับรองส่งออก5 คำขอ/วัน/สถานที่

26 26 3. ปรับเปลี่ยนวิธี ให้บริการที่ OSSC การปรับปรุงวิธีการยื่นคำขออนุญาต ด้านอาหาร

27 ผังการให้บริการ ด้านอาหาร ณ OSSC 2 3 456 7 89 10101 1212 1313 1414 1818 1515 2626 1616 1717 1919 2020 2727 2828 2525 2323 2121 24242 2929 3030 ครัวพัสดุ สนง.ossc การเงิน 3737 3636 3535 3434 3 3232 3131 ประชาสัมพันธ์ สำนักยา รวม 4 เครื่อง กองควบคุมเครื่องมือ แพทย์ รวม 3 เครื่อง กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย รวม 1 เครื่อง สำนักอาหาร รวม 3 เครื่อง กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง รวม 4 เครื่อง สนง. OSSC รวม 9 เครื่อง เครื่องที่กองจัดซื้อเอง จำนวน 8 เครื่อง โถงกลาง 1 เครื่องศูนย์ IT จัดสรรให้ OSSC จำนวน 14 เครื่อง เครื่องที่ศูนย์ IT จัดสรรให้กอง จำนวน 2 เครื่อง 31 B เพิ่มช่องบริการ

28 28 ปรับวิธีให้บริการที่ OSSC 1.แยกช่องบริการรับคำขอและให้คำปรึกษางานสถานที่ (ช่อง 31) ออกเป็น 2 ช่อง คือ  31 (เดิม)  รับคำของานสถานที่  31 B (พื้นที่ใหม่)  ให้คำปรึกษางานสถานที่ 2.ปรับช่อง 18 เป็นช่องบริการรับ-คืนเอกสาร อย่างเดียว 3.Re process (Fast tract) ย้ายจากช่องรับคำขอ ที่ 18 เป็นช่อง 21-22 4.งานอนุมัติสูตร+spec ปรับแยกการให้บริการจากช่อง 23-24 มารับที่ห้อง 325 5.ปิดระบบกดคิวของ OSSC ช่องรับคำขอ โดยใช้หลักฐานการจองคิวล่วงหน้า รายงานตัวที่ช่องบริการล่วงหน้า 15 นาทีได้เลย 6.ช่อง 18, ช่อง 31B (ให้คำปรึกษางานสถานที่) และ 32 (ให้คำปรึกษางาน ผลิตภัณฑ์) ยังคงกดคิวที่ OSSC เช่นเดิม 7.เพิ่มบัตรเล็กประจำช่องสำหรับให้ผู้ประกอบการประเมินผลความพึงพอใจ ของ OSSC

29 29 4. การตรวจสอบคำขอ ณ ช่องบริการ การปรับปรุงวิธีการยื่นคำขออนุญาต ด้านอาหาร

30 30 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอด้วย checklist ฉบับเดียวกันกับผู้ประกอบการ

31 31 การรับคำขอ ณ ช่องบริการ 1.กรณีครบถ้วนถูกต้อง  ออกใบรับคำขอ  ระยะเวลาการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ ประชาชน  เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งผลทาง e-mail ตามที่ระบุใน checklist ภายใน 7 วัน  กรณีล่าช้า จะแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าทาง e- mail ทุก 7 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ (ไม่ต้องเสียเวลาตาม เรื่อง)

32 32 การรับคำขอ ณ ช่องบริการ 2. กรณีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 1)เล็กน้อย ให้แก้ไขทันทีในคิว ถ้าทันเวลา 2)หลายรายการ ขอความร่วมมือนำกลับไปแก้ไขให้ สมบูรณ์ก่อนค่อยมายื่นใหม่ 3)หาก ผปก.ยืนยันจะยื่นคำขอ  เขียนบันทึกข้อบกพร่อง กำหนดระยะเวลาการ แก้ไขภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวัน รับคำขอ และลงนามร่วมกัน (ผู้ยื่น & พนง.จนท.)  ออกใบรับคำขอ (สถานะรอแก้ไข)

33 33 การรับคำขอ ณ ช่องบริการ 3.การแก้ไขข้อบกพร่อง (ขอความร่วมมือ ผปก. ติดต่อ แก้ไข/ปรึกษา จ.-พฤ.) 1)กรณีแก้ไขครบถ้วนถูกต้อง จะเริ่มนับเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 2)กรณีแก้ไขไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่มาแก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งคืนคำขอ--ลงนามรับเรื่องคืน

34 34

35 35 คำขอฯ ค้างพิจารณาก่อนวันที่ 21 ก.ค.58 1.รีบส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยด่วน มิเช่นนั้นจะคืนคำขอ เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน 2.กรณีที่แก้ไขไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม ใบรับคำขอ จะส่งคืนคำขอเช่นกัน

36


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลกระทบที่มีต่อ ประชาชนผู้รับบริการ ของสำนักอาหาร โดย... นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า หัวหน้างานผลิตภัณฑ์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร วันที่ 27 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google