งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Collocations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Collocations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Collocations

2 What is ‘collocations’? ‘Collocation’ refers to words which typically ‘go together’. For example, when talking about beauty, many native English speakers would say that the expression “completely beautiful” does not sound quite right; that “incredibly beautiful” or “extremely beautiful. sound better. Here are examples of collocations of the word ‘house’: Verb collocation: build, decorate, demolish, renovate, live in, occupy, etc. Adjective collocation: magnificent, grand, attractive, luxurious, splendid, etc. Collocations Do you want to improve your vocabulary bank? Try this vocabulary learning strategy No.3! How can I learn collocations? Looking up collocations in specially designed dictionaries called ‘collocation dictionaries’ is an effective way to increase your collocation bank by yourself. Try to be familiar with these dictionaries because they are excellent tools to inspire your writing! ฉันจะเรียนรู้ Collocations ได้อย่างไร ? การค้นหา Collocations ใน พจนานุกรมเฉพาะที่ เกี่ยวกับ Collocations เป็นวิธีการเพิ่มคลัง ศัพท์ด้วยตัวคุณเองที่มี ประสิทธิภาพ พยายาม คุ้นเคยกับพจนานุกรม เหล่านี้เพราะคุณ สามารถใช้เป็น เครื่องมือสร้างแรง บันดาลใจในงานเขียน ของคุณได้ ! Collocation คือ อะไร ? “Collocation” คือ คำซึ่งปกติจะพบว่าไป ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึงความงาม ชาวอังกฤษ ผู้เป็นเจ้าของภาษาจะ พิจารณาว่าคำว่า completely ไม่เหมาะ กับการใช้กับคำว่า beautiful และน่าจะใช้ ร่วมกับคำว่า incredibly หรือ extremely จึงจะ เหมาะสมกว่า ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง Collocation ของคำว่า house คำกริยาที่ใช้ร่วมกัน : build, decorate, demolish, renovate, live in, occupy ฯลฯ คำคุณศัพท์ที่ใช้ ร่วมกัน : magnificent, grand, attractive, luxurious, splendid ฯลฯ How to use this learning record Step 1: Choose a word for which you would like to learn its collocation. Step 2: Use the Oxford Collocations Dictionary (available both paper-based and online) or one with Thai translation called English by Example (compiled by Wong Wattanaphichet) to find the word’s collocations. Step 3: Study the collocations and sample sentences given. Step 4: There are 4 types of collocations: verb, adjective, noun and phrase collocations. Choose the collocation you consider useful; copy them into your learning record. Step 5: Make your own sentences using the new collocations, or look for more sentences containing the collocations. Suggestions: Do not worry whether your sentences are correct or not. The more you write, the more you learn. Consult dictionaries or grammar books/websites for grammatical mistakes. You may get help from friends or your teacher when you have a chance! การใช้แผ่นบันทึกการ เรียนรู้นี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกคำที่ ต้องการเรียนรู้ Collocations เพิ่มเติม ขั้นตอนที่ 2 ใช้ พจนานุกรม Oxford Collocations Dictionary ( มีทั้งแบบ เป็นเล่มและออนไลน์ ) หรือพจนานุกรม Collocations ที่มีคำ แปลภาษาไทยชื่อว่า English by Example ( เรียบเรียงโดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ ) เพื่อหา กลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับ คำศัพท์หลัก (Collocations) ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา Collocations และ ตัวอย่างประโยคที่ให้ ขั้นตอนที่ 4 Collocations มี 4 ชนิด ได้แก่ Collocations ที่ ใช้ร่วมกับคำกริยา คำ วิเศษณ์ คำนาม หรือวลี ให้คุณเลือก Collocations ที่เป็น ประโยชน์ แล้วคัดลอก ลงในแผ่นบันทึกการ เรียนรู้ของคุณ ขั้นตอนที่ 5 แต่ง ประโยคของคุณเองโดย ใช้ Collocations ที่ เรียนรู้ใหม่ หรือค้นคว้า ประโยคที่มี Collocations อยู่ เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ ไม่ต้องกังวลว่าประโยค ที่คุณแต่งจะถูกหรือผิด ยิ่งเขียนคุณก็จะยิ่งเรียนรู้ ถ้าคุณมีปัญหาด้าน ไวยากรณ์ลองตรวจสอบ กับพจนานุกรม หนังสือ / เวปไซด์ไวยากรณ์ และ คุณอาจปรึกษาเพื่อน หรือคุณครูเมื่อมีโอกาส

3 See an example of how to use our learning record on the next page. Examples ตัวอย่างการ กรอกแผ่นบันทึก Word คำ : MONEY My own sentences ประโยคของฉัน Verb collocations คำกริยาที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก borrow, bring in, collect, earn, get, make, raise, receive, run out of, save, spend, squander, throw away, waste - He needs suggestions on how to save money! - I want to know how not to run out of money after the New Year. Noun collocations คำนามที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก pocket, spending -How much pocket money do I need for a 3-day trip to Korea? Adjective collocations คำคุณศัพท์ที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์ หลัก big, easy - I am thinking about making easy money online! Phrase collocations วลีที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก put / sink money into sth, throw your money around - Thailand is sinking money into tourism.

4 Collocations Word คำ : My own sentences ประโยคของฉัน Verb collocations คำกริยาที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก Adjective collocations คำคุณศัพท์ที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์ หลัก Noun collocations คำนามที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก Phrase collocations วลีที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์หลัก Working period: Starting … …/......./...... Ending… …/… …/… …

5


ดาวน์โหลด ppt Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Collocations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google