งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพ. สต. ที่ให้บริการสุขภาพที่มี คุณภาพ ≥ ร้อยละ 45 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่า น มีทันตบุคลากรให้บริการสุขภาพช่อง ปากที่มีคุณภาพ สัปดาห์ละ 1 วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพ. สต. ที่ให้บริการสุขภาพที่มี คุณภาพ ≥ ร้อยละ 45 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่า น มีทันตบุคลากรให้บริการสุขภาพช่อง ปากที่มีคุณภาพ สัปดาห์ละ 1 วัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพ. สต. ที่ให้บริการสุขภาพที่มี คุณภาพ ≥ ร้อยละ 45 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่า น มีทันตบุคลากรให้บริการสุขภาพช่อง ปากที่มีคุณภาพ สัปดาห์ละ 1 วัน

2 เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจ สุขภาพช่องปาก ≥ ร้อยละ 85 กลุ่มเป้าหมาย 57 คน ได้รับการตรวจ สุขภาพช่องปาก 57 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่า น

3 เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการทา ฟลูออไรด์วานิช ≥ ร้อยละ 60 เป้าหมาย 92 คน ได้รับการทา ฟลูออไรด์วานิช 62 คน คิดเป็นร้อยละ 67.39 ผ่า น

4 เด็กปฐมวัย (3 ปี ) มีปัญหาฟันน้ำนมผุ ≤ ร้อยละ 57 พบปัญหาฟัน น้ำนมผุ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เป้าหมาย 39 คน ผ่า น


ดาวน์โหลด ppt รพ. สต. ที่ให้บริการสุขภาพที่มี คุณภาพ ≥ ร้อยละ 45 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่า น มีทันตบุคลากรให้บริการสุขภาพช่อง ปากที่มีคุณภาพ สัปดาห์ละ 1 วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google