งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทั่วไปอำเภอเวียงชัย การปกครอง 5 ตำบล 5 เทศบาล 1 อบต. รพ. 30 เตียง 1 แห่ง รพสต. 9 แห่ง ประชากร 38,533 คน ชาย 19,038 คน หญิง 19,495 คน ระยะทางห่างจากตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทั่วไปอำเภอเวียงชัย การปกครอง 5 ตำบล 5 เทศบาล 1 อบต. รพ. 30 เตียง 1 แห่ง รพสต. 9 แห่ง ประชากร 38,533 คน ชาย 19,038 คน หญิง 19,495 คน ระยะทางห่างจากตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ข้อมูลทั่วไปอำเภอเวียงชัย การปกครอง 5 ตำบล 5 เทศบาล 1 อบต. รพ. 30 เตียง 1 แห่ง รพสต. 9 แห่ง ประชากร 38,533 คน ชาย 19,038 คน หญิง 19,495 คน ระยะทางห่างจากตัว จังหวัด 15 กิโลเมตร มิ. ย. 2556 )

4 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร สร้างโดย ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เปิดดำเนินการปี 2544

5 ข้าราชการ จำนวน 60 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 61 คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน 24 คน รวม 157 คน บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระ ญาณสังวร

6 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จำนวน 157 คน - แพทย์ 4 คน - ทันตแพทย์ 3 คน - เภสัชกร 3 คน - พยาบาลวิชาชีพ 41 คน - นักจัดการงานทั่วไป 1 คน - นักเทคนิคการแพทย์ 3 คน - นักกายภาพบำบัด 4 คน - นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน - นักการแพทย์แผนไทย 1 คน

7 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร - จพ. เภสัชกรรม 3 คน - จพ. ทันตสาธารณสุข 4 คน - จพ. เวชกรรมฟื้นฟู 1 คน - บุคลากรอื่นๆ 87 คน หมายเหตุ – มีแพทย์ บางเวลา จากโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ - ศัลยแพทย์ 1 ท่าน - จักษุแพทย์ 4 ท่าน - อายุรแพทย์โรคไต 2 ท่าน

8 จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ( รพ. ) ( ปีงบประมาณ 2554–2557 ) ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 396 ราย / วัน ผู้ป่วย ER ทั้งหมดเฉลี่ย 107 ราย / วัน - Emergency เฉลี่ย 13 ราย / วัน - Semi / Non- urgent 94 ราย / วัน ปีงบประมาณ 2557 ผู้ป่วยทั้งหมด 144,901 ราย

9 Top 10 Case OPD ปี 2557 อันดั บ โรค จำนวน ( ราย ) อัน ดับ โรค จำนวน ( ราย ) 1Myalgia9,6966AIDS2,789 2HT8,7367Dyspepsia2,552 3DM Type 28,5988COPD2,534 4OA Knee3,7519 Low back pain 2,393 5Common cold 3,53210Peri apical abscess 1,917

10 จำนวนผู้ป่วยในที่มารับบริการ ( รพ. ) ( ปีงบประมาณ 2554 –2557 ) วันนอนเฉลี่ย 2.80 วัน อัตราครองเตียง 81.22 % ผู้ป่วยเฉลี่ย 23 คน / วัน ปีงบประมาณ 2557 ผู้ป่วยทั้งหมด 2825 ราย

11 Top 10 Case IPD ปี 2557 อันดั บ โรค จำนวน ( ราย ) อันดั บ โรค จำนวน ( ราย ) 1CKD2636 Dyspepsia 81 2COPD2217Inguinal hernia 75 3 Intestinal Infection 2398Pneumonia71 4Cataract1079Pyelonephriti s 50 5UTI9010Gastrointestin al haemorrhage 46

12 1. ศัลยกรรม 2. อายุรกรรม 3. จักษุวิทยา 4. เวชกรรมฟื้นฟู ความร่วมมือโรงพยาบาล สมเด็จพระญาณสังวร กับ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์

13 ระบบ REFER

14

15 TMT ปัญหาและข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ สังวร

16 ปัญหาของ TMT HIS ของโรงพยาบาลไม่รองรับการลองข้อมูล TMT จนท. ห้องยา จึงต้องทำการลงข้อมูลเอง ภายใน File Excel Column ตามมาตรฐาน TMT มีจำนวนมาก ทำให้ การลงข้อมูลอาจเกิดการผิดพลาดได้ เนื่องจากต้องทำข้อมูลแบบ Manual จึงเกิดความ ล่าช้า จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการทำงานแบบ Manual ทำให้เกิดการสูญเสียบุคลากรสำหรับ Job งานอื่นๆ การตรวจสอบข้อมูลยาของระบบ Drug Catalogue หากใส่ข้อมูลชื่อบริษัทผู้ผลิตผิด ข้อมูลจะไม่ผ่าน ซึ่งในกรณีนี้รหัสยา 24 หลักถูกต้อง ระบบควร ตรวจสอบจากรหัสยาเป็นหลัก แล้วทำการอัพเดท ข้อมูลให้โรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวก

17 ปัญหาของ TMT ( ต่อ ) การนำเข้าข้อมูล TMT ไม่มีการ Compare ข้อมูลเดิม เช่น เคยส่ง ข้อมูลไปแล้ว 300 record มีการ ผิด 30 record และทำการแก้ไฟล์ ส่งไปใหม่ จำนวน 300 record ระบบทำการรวมยาเป็น 600 ซึ่ง ควรทำการ compare จากข้อมูล เดิมว่ามีการ update ข้อมูลตรง field ไหน

18 ภาพการลง Code TMT

19

20

21

22

23

24

25

26 รูปแบบ Code 24 หลักเดิม

27 ข้อเสนอแนะ เมื่อมีการส่งข้อมูลควรทำการ compare จาก ฐานข้อมูลเดิมที่เคยส่งไปตามปัญหาที่นำเสนอ ในระบบการ key ข้อมูล online ควรมี intelisense เพื่อช่วยเหลือผู้ลงข้อมูลทำให้การ key ข้อมูลง่าย ขึ้น ข้อมูลหลักที่ควรมีเช่น การ key code 24 หลักเมื่อ key แล้วควรดึงข้อมูลที่เหลือได้จากส่วนกลางซึ่ง น่าจะมี database เช่นข้อมูลของบริษัทยา ที่อยู่ เป็นต้น

28


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทั่วไปอำเภอเวียงชัย การปกครอง 5 ตำบล 5 เทศบาล 1 อบต. รพ. 30 เตียง 1 แห่ง รพสต. 9 แห่ง ประชากร 38,533 คน ชาย 19,038 คน หญิง 19,495 คน ระยะทางห่างจากตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google