งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai Medicines Terminology TMT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai Medicines Terminology TMT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai Medicines Terminology TMT
สู่การปฏิบัติ.. โดย นายแพทย์ ธวัชชัย ใจคำวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

2

3 ข้อมูลทั่วไปอำเภอเวียงชัย ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด
การปกครอง 5 ตำบล 5 เทศบาล อบต. รพ. 30 เตียง แห่ง รพสต แห่ง ประชากร 38,533 คน ชาย 19,038คน หญิง 19,495คน ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 15กิโลเมตร มิ.ย )

4 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร สร้างโดย ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เปิดดำเนินการปี 2544

5 บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
ข้าราชการ จำนวน คน ลูกจ้างประจำ จำนวน คน พนักงานราชการ จำนวน คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน คน รวม คน

6 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
จำนวน คน - แพทย์ 4 คน - ทันตแพทย์ 3 - เภสัชกร - พยาบาลวิชาชีพ 41 - นักจัดการงานทั่วไป 1 - นักเทคนิคการแพทย์ คน - นักกายภาพบำบัด - นักวิชาการสาธารณสุข 2 - นักการแพทย์แผนไทย

7 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
- จพ.เภสัชกรรม 3 คน - จพ.ทันตสาธารณสุข 4 - จพ.เวชกรรมฟื้นฟู 1 บุคลากรอื่นๆ 87 หมายเหตุ – มีแพทย์ บางเวลา จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศัลยแพทย์ ท่าน จักษุแพทย์ ท่าน อายุรแพทย์โรคไต 2 ท่าน

8 จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ (รพ. ) ( ปีงบประมาณ 2554–2557 )
จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ (รพ. ) ( ปีงบประมาณ 2554–2557 ) ปีงบประมาณ 2557 ผู้ป่วยทั้งหมด 144,901 ราย ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 396 ราย / วัน ผู้ป่วย ER ทั้งหมดเฉลี่ย 107 ราย / วัน - Emergency เฉลี่ย 13 ราย / วัน - Semi / Non- urgent 94 ราย / วัน

9 Top 10 Case OPD ปี 2557 อันดับ โรค จำนวน ( ราย ) 1 Myalgia 9,696 6
AIDS 2,789 2 HT 8,736 7 Dyspepsia 2,552 3 DM Type 2 8,598 8 COPD 2,534 4 OA Knee 3,751 9 Low back pain 2,393 5 Common cold 3,532 10 Peri apical abscess 1,917

10 จำนวนผู้ป่วยในที่มารับบริการ (รพ. ) ( ปีงบประมาณ 2554 –2557 )
จำนวนผู้ป่วยในที่มารับบริการ (รพ. ) ( ปีงบประมาณ 2554 –2557 ) ปีงบประมาณ 2557 ผู้ป่วยทั้งหมด ราย วันนอนเฉลี่ย 2.80วัน อัตราครองเตียง % ผู้ป่วยเฉลี่ย 23 คน/วัน

11 Gastrointestinal haemorrhage
Top 10 Case IPD ปี 2557 อันดับ โรค จำนวน ( ราย ) (ราย) 1 CKD 263 6 Dyspepsia 81 2 COPD 221 7 Inguinal hernia 75 3 Intestinal Infection 239 8 Pneumonia 71 4 Cataract 107 9 Pyelonephritis 50 5 UTI 90 10 Gastrointestinal haemorrhage 46

12 1.ศัลยกรรม 2.อายุรกรรม 3.จักษุวิทยา
ความร่วมมือโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร กับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1.ศัลยกรรม 2.อายุรกรรม 3.จักษุวิทยา 4.เวชกรรมฟื้นฟู

13 ระบบ REFER

14 ระบบ Refer Fast tract Refer ปกติ Stroke steMI
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ทั่วไป

15 ปัญหาและข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
TMT ปัญหาและข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

16 ปัญหาของ TMT HIS ของโรงพยาบาลไม่รองรับการลองข้อมูล TMT จนท.ห้องยา จึงต้องทำการลงข้อมูลเองภายใน File Excel Column ตามมาตรฐาน TMT มีจำนวนมาก ทำให้การลงข้อมูลอาจเกิดการผิดพลาดได้ เนื่องจากต้องทำข้อมูลแบบ Manual จึงเกิดความล่าช้า จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการทำงานแบบ Manual ทำให้เกิดการสูญเสียบุคลากรสำหรับ Job งานอื่นๆ การตรวจสอบข้อมูลยาของระบบ Drug Catalogue หากใส่ข้อมูลชื่อบริษัทผู้ผลิตผิด ข้อมูลจะไม่ผ่าน ซึ่งในกรณีนี้รหัสยา 24 หลักถูกต้อง ระบบควรตรวจสอบจากรหัสยาเป็นหลัก แล้วทำการอัพเดทข้อมูลให้โรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวก

17 ปัญหาของ TMT (ต่อ) การนำเข้าข้อมูล TMT ไม่มีการ Compare ข้อมูลเดิม เช่น เคยส่งข้อมูลไปแล้ว 300 record มีการผิด 30 record และทำการแก้ไฟล์ส่งไปใหม่ จำนวน 300 record ระบบทำการรวมยาเป็น 600 ซึ่งควรทำการ compare จากข้อมูลเดิมว่ามีการ update ข้อมูลตรง field ไหน

18 ภาพการลง Code TMT

19 ภาพการลง Code TMT

20 ภาพการลง Code TMT

21 ภาพการลง Code TMT

22 ภาพการลง Code TMT

23 ภาพการลง Code TMT

24 ภาพการลง Code TMT

25 ภาพการลง Code TMT

26 รูปแบบ Code 24 หลักเดิม

27 ข้อเสนอแนะ เมื่อมีการส่งข้อมูลควรทำการ compare จากฐานข้อมูลเดิมที่เคยส่งไปตามปัญหาที่นำเสนอ ในระบบการ key ข้อมูล online ควรมี intelisense เพื่อช่วยเหลือผู้ลงข้อมูลทำให้การ key ข้อมูลง่ายขึ้น ข้อมูลหลักที่ควรมีเช่น การ key code 24 หลักเมื่อ key แล้วควรดึงข้อมูลที่เหลือได้จากส่วนกลางซึ่งน่าจะมี database เช่นข้อมูลของบริษัทยา ที่อยู่ เป็นต้น

28


ดาวน์โหลด ppt Thai Medicines Terminology TMT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google