งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นิมิต Vision ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ Spiritual Leadership.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นิมิต Vision ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ Spiritual Leadership."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นิมิต Vision ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ Spiritual Leadership

2 2 คน 3 ประเภท 3 Types of People 1. คนที่มีส่วนทำให้อนาคตเกิดขึ้น People who contribute to the future. 2. คนที่ปล่อยให้อนาคตเกิดขึ้นเอง People who simply let the future happen. 3. คนที่แค่อยากรู้ว่า มีอะไรเกิดขึ้น People who are curious about what happened.

3 สภาพแวดล้อม - ภายนอก Outside Environment สภาพแวดล้อม - ภายใน Inside Environment อนาคต Future ปัจจุบัน Present ผู้กำหนดทิศทาง Direction setter นักเปลี่ยนแปลง Changer โฆษก ( กระบอกเสียง ) Spokesperson โค้ช Coach ผู้จัดการ Manager บทบาทของผู้นำ Role of Leadership 3

4 LOGO 4 ผู้นำฝ่ายจิต วิญญาณ Spiritual Leadership ผู้นำฝ่ายจิต วิญญาณ Spiritual Leadership นิมิต Vision

5 นิมิต คืออะไร What is a Vision? เป้าหมายในอุดมคติที่จะเกิดขึ้น อนาคต Ideal goal for the future. ภาพอนาคตที่มองเห็นจากภายใน ความคิด จิตใจ A picture perceived inside a heart for the future. ปฐก. 15:4-5 4 เวลา​นั้น​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​มา​ถึง​อับ​ราม​ว่า “ คน​นี้​ จะ​ไม่​ได้​เป็น​ผู้​รับ​มรดก​ของ​เจ้า แต่​บุตร​ชาย​ที่​เกิด​จาก​เจ้า​ จะ​เป็น​ผู้​รับ​มรดก​ของ​เจ้า ” 5 พระ​องค์​จึง​พา​อับ​ราม​ออก​มา​ข้าง​นอก​แล้ว​ตรัส​ว่า “ มอง​ดู​ ฟ้า​สิ ถ้า​เจ้า​สามารถ​นับ​ดาว​ทั้ง​หลาย​ได้ ก็​นับ​ไป ” แล้ว​พระ​ องค์​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า “ เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​จะ​เป็น​เช่น​นั้น ” 5

6 6 นิมิต VISION ภาพที่เห็นชัดเจนในความคิด A clear mental image กำหนดแนวทางอนาคต Future orientation แรงปรารถนา Passion ความโดดเด่น เฉพาะตัว Uniqueness จดจ่อ Focus มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง Preferable change นำโดยพระเจ้า Imparted by God

7 7 ความหมายของคำว่า นิมิต Vision Defined มีความสามารถ มองเห็นในสิ่งที่ควร ทำ Ability to see what needs to be done มีความสามารถ ลงมือทำในสิ่งที่ควร ทำ Ability to do what needs to be done เชื่อมั่นว่า พระเจ้าจัดเตรียมคนไว้ให้ Conviction that one is placed where God wants them to be พร้อมที่จะยอมรับ ในความขาดแคลน พร้อมที่จะเติบโตในความเชื่อ Willingness to admit inadequacies in what needs to be done. Willingness to grow in faith.

8 8 ความโดดเด่น เฉพาะตัว : ทำไมพระ เจ้าถึงนำพันธกิจนี้ขึ้นมา ที่นี่ เวลานี้ และ พระองค์ต้องการอะไรจากเรา Uniqueness: Why has God raised up this ministry in this place at this time and what does he want from me/us? จดจ่อ : “ เพื่อที่จะให้นิมิตนี้บรรลุผล... นิมิตต้องเรียบง่ายเพียงพอที่จะจดจำ ได้และให้ทิศทางอย่างเจาะจง ” ( จอร์จ บาร์นา - ผู้เขียนหนังสือ เกี่ยวกับ นิมิต ) Focus: “For the Vision to be effective… it must be simple enough to be remembered and specific enough to give directions” (George Barna) ความหมายของคำว่า นิมิต Vision Defined

9 9 นิมิต Vision นิมิต สะกดเราไว้ VISION seizes us นิมิต เร่งเร้าเรา VISION motivates us นิมิต มุ่งมาที่เรา VISION focuses for us นิมิต ทำให้เราจดจ่อ VISION focuses us นิมิต คว้าเราไว้ VISION grabs us นิมิต ขับเคลื่อนด้วยแรงปรารถนา VISION is driven by passion

10 10 นิมิตต้องได้รับการฟูมฟัก VISION must be nurtured นิมิตต้องได้รับการกระตุ้น VISION must be fanned นิมิตต้องได้รับการเอาใจใส่อย่าง ต่อเนื่อง VISION must be cared for constantly นิมิต Vision

11 11 ผลประโยชน์แห่งนิมิต BENEFITS OF VISION นิมิตนั้นจุดไฟในตัวเราให้ลุกขึ้น ทำ ให้เกิดขึ้น VISION SPARKS THE FIRE INTO ACTION. นิมิตให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของ OWNERSHIP นิมิตเน้นการจดจ่อ FOCUS นิมิตลดความตึงเครียดต่อการ ส่งผ่านผู้นำรุ่นต่อไป REDUCE THE TENSION IN LEADERSHIP TRANSITIONS

12 12 แหล่งที่มาของนิมิต The Source of Visions จากผู้นำ ไม่ใช่จากผู้ตาม From a leader and not a follower. ระหว่าง นิมิต และ ความทะเยอทะยาน Between a vision and an ambition. สิ่งที่ยึดในปัจจุบันต่อสิ่งที่ยังมองไม่เห็น ในอนาคต From the present to the future. การหยั่งรู้ภายใน และแรงบันดาลใจ Intuition and Inspiration.  การหยั่งรู้ภายใน = ประสบการณ์ + ความรู้ Intuition = Experience + Knowledge.

13 Spiritual Leadership Vision, Where? มาจากพระเจ้า ผ่านทาง ผู้นำ From God through the Leader. สภษ. 29:18 ที่​ที่​ไม่​มี​นิมิต ประ​ชา​ชน​ก็​ ปล่อยตัว แต่​คน​ที่​ รัก​ษา​ธรรม​บัญ​ญัติ​ย่อม​เป็น​สุข เราไม่ได้สร้างนิมิต แต่เรารับนิมิต Visions are not created, but they are received. นิมิตเป็นของประทานจากพระเจ้า Visions are a gift from God. 13

14 Spiritual Leadership Vision, Where? นิมิตเป็นพระสัญญาจากพระเจ้า Visions are promises from God. ไม่ใช่จากปัจจุบันไปสู่อนาคต แต่เป็น จากอนาคตไปสู่อนาคต Not from the present to the future but from the future to the future. โดยความเชื่อ By faith. ฮบ. 11:1 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น แยกแยะระหว่าง ความโลภ และความ เชื่อ Distinguish between greed and faith. 14

15 Spiritual Leadership Vision, Where? ปฐมกาล บทที่ 11, 12 Genesis 11 & 12 อับราม และโลท ( ปฐมกาล บทที่ 13) Abraham and Lot (Genesis 13) นหม. 2:12 แล้ว​ข้าพ​เจ้า​ลุก​ขึ้น​ใน​เวลา​กลาง​คืน คือ​ข้าพ​เจ้า​กับ​ชาย​บาง​คน​ที่​อยู่​กับ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​ เจ้า​ไม่​ได้​บอก​ให้​ใคร​ทราบ​เรื่อง​ที่​พระ​เจ้า​ของ​ ข้าพ​เจ้า​ทรง​ดล​ใจ​ให้​ข้าพ​เจ้า​ทำ​เพื่อ​เย​รู​ซา​เล็ม ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​นำ​สัตว์​อื่น​ไป​กับ​ข้าพ​เจ้า​นอก​จาก​ สัตว์​ที่​ข้าพเจ้า​ขี่​อยู่ พระเยซู เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า จาก การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า Jesus discerned God’s through with God. ให้เราแสวงหานิมิต We must visions. 15

16 การแบ่งปันนิมิต Sharing the Vision นิมิตที่ไม่แบ่งปันออกไป ไม่ใช่นิมิต A vision that is not shared is no vision. ผู้นำต้องแบ่งปันนิมิต A leader must share the vision. o มีใจอยากแบ่งปัน Passion. o อุทิศตนเพื่อนิมิต Sacrifice o การสำแดงออกในชีวิต Life ผู้ติดตามจะเชื่อวางใจ เพราะผู้นำ อุทิศตน ทุ่มเท เพื่อนิมิตนั้น Vision can be shared when the leadership is trusted. 16

17 นิมิตจากพระเจ้าสะท้อนให้เห็นพระประสงค์ ของพระองค์ ที่มีต่อชุมชนนั้น A vision from God can show God’s purpose. for that community. สภาพความเติบโตทางจิตวิญญาณของ ชุมชน มีความสำคัญที่พวกเขาจะเข้าใจ นิมิตจากพระเจ้า และสำคัญกว่า การชี้นำ และการแบ่งปันจากผู้นำ A community’s maturity to receive God’s vision is more important than the leader’s sharing of the vision, and the leader aids the maturity. พระเจ้าเท่านั้นทำให้พระสัญญาของ พระองค์สำเร็จ ในเวลา ในวิธี และด้วยฤทธิ์ อำนาจของพระองค์ God fulfills His promise, and the accomplishment comes in His time, in His way, with His power. 17 การแบ่งปันนิมิต Sharing the Vision

18 18 การขับเคลื่อนนิมิต Executing the Vision 1. ด้วยการแบ่งปันนิมิต Vision-Sharing 2. ด้วยทรัพยากรที่พระเจ้าให้ Resource Mobilization 3. ด้วยการจัดระบบ โครงสร้าง เพื่อมุ่งสู่ นิมิต Structure Development 4. ด้วยการวางแผนความคิดอย่างมี ยุทธศาสตร์ Strategic Thinking 5. ด้วยการประสานการทำงานร่วมกัน Power of Synergy

19 19 บทบาทในการหล่อหลอมนิมิต Role of Vision Casting เหมือนกาว Glue ( เหมือนแม่เหล็ก Magnet. เหมือนไม้บรรทัด Ruler.

20 LOGO 20 บุคคลที่ยังไม่พบเหตุผลที่มีคุณค่า เพียงพอ ในการแบ่งปันชีวิตของเขา ก็จะไม่มีเหตุผลที่จะดำรงชีวิตอยู่ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร A person who has not found a cause worth giving his life for has no reason to live. Martin Luther King Jr.


ดาวน์โหลด ppt LOGO นิมิต Vision ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ Spiritual Leadership.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google