งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน
โรงเรียนธาราคีรี

2 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียนชั้น ป.1 - 3
วันที่ 17 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียนชั้น ป.1 - 3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนมีความสำนึกในการช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและสงบสุข

3 เป้าหมาย เชิงปริมาณ ลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 31 คน เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักอดทน และมีความรับผิดชอบ

4 ผลการดำเนินงาน นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 31 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนทุกคนตื่นเต้นและมีความกระตือรือล้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น นักเรียนรู้จักแบ่งหน้าที่กัน และทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเพื่อนๆได้สำเร็จ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมต่างๆ ทุกคนสามัคคีกันช่วยกันทำกิจกรรมให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

5 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google