งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ดำเนินงาน โรงเรียนธาราคีรี. วันที่ 17 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียน ชั้น ป.1 - 3 เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ดำเนินงาน โรงเรียนธาราคีรี. วันที่ 17 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียน ชั้น ป.1 - 3 เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ดำเนินงาน โรงเรียนธาราคีรี

2 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียน ชั้น ป.1 - 3 เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนมีความสำนึกในการ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความ เจริญก้าวหน้าและสงบสุข วัตถุประสงค์

3 เป้าหมาย เชิงปริมาณ ลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 31 คน เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการ เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักอดทน และมีความรับผิดชอบ

4 ผลการดำเนินงาน นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 31 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนทุกคนตื่นเต้นและมีความ กระตือรือล้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ จัดขึ้น นักเรียนรู้จักแบ่งหน้าที่กัน และทำงานที่ ได้รับมอบหมายจากเพื่อนๆได้สำเร็จ ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรม ต่างๆ ทุกคนสามัคคีกันช่วยกันทำกิจกรรม ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

5 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ดำเนินงาน โรงเรียนธาราคีรี. วันที่ 17 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียน ชั้น ป.1 - 3 เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google