งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 (ต่อ) ไวยากรณ์เรกูลาร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 (ต่อ) ไวยากรณ์เรกูลาร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 (ต่อ) ไวยากรณ์เรกูลาร์

2 <noun>  <article> <noun> <article>  a
ไวยากรณ์เรกูลาร์ ทุกภาษาต้องมีไวยากรณ์รองรับ ไวยากรณ์ทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ในการสร้างภาษา <sentence>  <noun> <noun>  <article> <noun> <article>  a <article>  the <noun >  doc

3 ไวยากรณ์เรกูลาร์ <> คือตัวแปร(Variable) เช่น <sentence>
สัญลักษณ์ที่ไม่ได้ล้อมรอบด้วยเครื่องหมาย <> เรียก เทอร์มินอล เช่น a, the, doc, cat สามารถใช้ไวยากรณ์เรกูลาร์ (Regular Grammar) อธิบายภาษาเรกูลาร์ได้อีก นอกจากใช้นิพจน์เรกูลาร์ และไฟไนต์ออโตมาตา

4 ไวยากรณ์เรกูลาร์ (Regular Grammar)
นิยาม กำหนดให้ไวยากรณ์ G = (V,T,S,P) ไวยากรณ์ G จะเป็น เรกูลาร์เมื่อ G อยู่ในรูปอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ V1t1V2 (ไวยากรณ์แบบ Right-linear) V1t2 หรือ V1V2t1 (ไวยากรณ์แบบ Left-linear) V1t2 โดยที่ และ

5 ตัวอย่างที่ 1 ไวยากรณ์เรกูลาร์
G = (V,T,S,P)โดยที่ V = {V1,V2} T = {a,b} S = {V1} P : V1a V1 | abV2 V2a | b ไวยากรณ์นี้ถือว่าเป็นไวยากรณ์แบบ Right-linear

6 ตัวอย่างที่ 2 ไวยากรณ์เรกูลาร์
G = (V,T,S,P)โดยที่ V = {S} T = {a,b} S = {S} P : SabS Sa ไวยากรณ์นี้ถือว่าเป็นไวยากรณ์แบบ Right-linear และสามารถสร้างสตริงจากไวยากรณ์ G ได้หลายสตริง เช่น SabSaba SabSababSabababa สรุปภาษาของไวยากรณ์เรกูลาร์ G ได้ L(G) = (ab)*a

7 แบบฝึกหัด

8 ข้อ 1 G = (V,T,S,P)โดยที่ V = {S} T = {a,b,c} S = {S} P : SabcS Sab*
ข้อ 2 G = (V,T,S,P)โดยที่ V = {S} T = {a,b} S = {S} P : SSabS Sb

9 การลดรูปสถานะของไฟไนต์ออโตมาตา

10 การลดรูปสถานะของไฟไนต์ออโตมาตา
ไฟไนต์ออโตมาตาสามารถอธิบายภาษาเรกูลาร์ได้ ไฟไนต์ออโตมาตาที่ยาวซับซ้อน ทำความเข้าใจได้ยาก สามารถลดรูปไฟไนต์ออโตมาตาได้

11 หลักการลดรูปสถานะของไฟไนต์ออโตมาตา
e d c qj qi q a b พยายามกำจัดสถานะที่ไม่ใช่สถานะเริ่มต้นและสถานะสุดท้าย ในที่นี้คือ q สร้างนิพจน์เรกูลาร์ที่ต้องใช้ในการเดินจากสถานะเริ่มต้น qi ไปยังสถานะสุดท้าย qj และจาก qj ไป qi

12 ตัวอย่างที่ 1 การลดรูปสถานะของไฟไนต์ออโตมาตา
e d c qj qi q a b ce*b ae*d ce*d qj qi ae*b

13 ตัวอย่างที่ 2 การลดรูปสถานะของไฟไนต์ออโตมาตา
1 qk qi qj 1 0,1 0,10*1 10*0 qk qi 0,1

14 แบบฝึกหัด

15 จงทำการลดรูปสถานะของไฟไนต์ออโตมาตาดังต่อไปนี้
1 1 qk qi qj 1 1 1 qk qi qj 1


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 (ต่อ) ไวยากรณ์เรกูลาร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google