งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มพ. China (Bubble) ลงทุนภาครัฐ ลงทุน ภาคเอกชน Japan (QE) EU (QE) Nokia Sams ung USA (QE) มหาวิทยาลัย นักเรียน ม. ปลาย ส่งออก นำเข้า การใช้จ่าย ภาคเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มพ. China (Bubble) ลงทุนภาครัฐ ลงทุน ภาคเอกชน Japan (QE) EU (QE) Nokia Sams ung USA (QE) มหาวิทยาลัย นักเรียน ม. ปลาย ส่งออก นำเข้า การใช้จ่าย ภาคเอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มพ. China (Bubble) ลงทุนภาครัฐ ลงทุน ภาคเอกชน Japan (QE) EU (QE) Nokia Sams ung USA (QE) มหาวิทยาลัย นักเรียน ม. ปลาย ส่งออก นำเข้า การใช้จ่าย ภาคเอกชน - คนไทย - นักท่องเที่ยว ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ? ชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของปัญญา ? เข้มแข็ง ( ภูมิคุ้มกัน ) How to ? Assure ? ( คน - หมอ - มพ.) Koda k Olym pia Why QA ? 1 ทัน ตะ

2 เดินทางไกลกับ 20 ปี QA ไทย 2538 ทม. QA (9 องค์ ) 2541 กลับจาก UK 2542 พ. ร. บ. กศ. ( หมวด 6) 2544 – 51 อธิการใหม่ NUQA รอบ แรก ( ปี กศ. 43) 2543(4) ก่อตั้ง สมศ. 2545 สมศ. รอบแรก (NU ม. แรก ) ( ปี กศ. 43) 2546 ทม. สกอ. 2546 สภา NU ม. วิจัย 2550 NUQA รอบ 7 ( ปี กศ. 49) ( สุดท้าย ) 2551 สมศ. รอบ 2 ( ปี กศ. 49) ( วิจัย ดีมาก ) 2551 IQA สกอ. ปีแรก ( ปี กศ. 50) ( เต็ม 3) (NU CHE) 2553 IQA สกอ. ( เต็ม 5) (NU BUU UP) 2554 UPQA รอบแรก (UP ปี กศ. 53) 2556 สมศ. รอบ 3 (UP ปี กศ. 55) 2557 ยกเครื่อง สกอ. – สมศ. – ทปอ. 2558 Where to go ? 2 พยาบา ล

3 Changed QA Concept CHE & ONESQA เพื่อรับรอง Ranking สุต จินตา ภาวนา Self SM ( 9 องค์ & AU & TRF & CUQA) เพื่อพัฒนา แข่งกับตัวเอง สุต จินตา ภาวนา NU PDCA Index UP PDCA Index 255425552556 2557 2558 วิริยะ 0 1 2 3 4 5 2.96 4.42 4.55 5.00 4.51 3.51 Development Implementation Focus on Assessment Focus on Improvement Maintenance Accreditation Ranking Overall Assessment Results National Benchmarking EQA 3 4.45 4.55 สติ วิจัย ปีติปัสสั ททิ สมาธิ อุเบก ขา วิริย ะ ฉันทะ จิต ตะ วิมัง สา 3 แพทย์

4 รูปที่ 1 แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 4 เภสัช

5 ทางเลือก สกอ. VS ทปอ. 5 วิทย์ แพทย์

6 1 การ แข่งขัน การ พัฒนา การล้ม หายตาย จาก สัตตะ Questions 6 สห เวช

7 2 รอบ 2 ม. วิจัย ม. ทั่วไป มรภ. มรม. 7 เกษตร

8 3 รอบ 4 AUN QA (Eng) AUN QA ( ไทย ) หลักสูตร ทั่วไป จุฬา, มหิดล, AEC 3 พระจอม - ม. ทั่วไป, ม. เอกชน - มรภ., มรม. - ว. พยาบาล 8 ICT

9 4 IQA EQA ระบบ เดียวกัน สองระบบ แยกกัน 9 วิทย์

10 5 KPIs Tailor - Made One Size Fit All ทนทาน เปลี่ยน น้อย เปลี่ยน บ่อย 10 วิศ วะ

11 6 ผู้ ประเมิน AEC ม. ชั้น นำ ม. ทั่วไป 11 SEEN

12 12 นิติ

13 Stakeholders Satisfaction Quality Assurance and (Inter)national benchmarking Programme Specification Programme Structure & Content Student Assessment Academic Staff Quality Support Staff Quality Student Quality Facilities & Infrastructure Quality Assurance of Teaching & Learning Stakeholders Feedback Pass Rates Drop Out Rates Employability Expected Learning Outcomes A c h i e v e m e n t s Teaching & Learning Strategy Student Advice & Support Staff Development Activities Graduation Time Research AUN-QA at Programme Level (2011) 13 QA at Programme Level P 11 -12 E ที่มา 7 th AUN-QA workshop 13 รัฐศาสตร์

14 14 MIS

15 15 ศิลป ศาสตร์

16 คะแนน รอบ 1 – 2 (NUQA) 1--Awareness 2Plan ฉันทะ Attempt 3Do วิริยะ Achieveme nt 4Check จิตตะดีมาก 5Act วิมังสาดีเยี่ยม 16 สถาปัตย์

17 เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ คะแนนความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการใน การพัฒนา 1 สติ ไม่ปรากฏการดำเนินการ ( ไม่มีเอกสาร ไม่ มีแผน หรือไม่มีหลักฐาน ) คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้อง ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 2 วิจัย มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ Awareness คุณภาพไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการ ปรับปรุง แก้ไข หรือ พัฒนา 3 วิริยะ มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมีการดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน Attempt คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถ ทำให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 4 ปิติ มีเอกสารและหลักฐานการ ดำเนินการตามเกณฑ์ Achievement มีคุณภาพของการดำเนินการ ของหลักสูตรตามเกณฑ์ 5 ปัสสัททิ มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ มีคุณภาพของการดำเนินการของ หลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 6 สมาธิ ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 7 อุเบกขา ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก หรือ แนวปฏิบัติชั้นนำ 17 ว. การ จัดการ

18 18 ว. การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt มพ. China (Bubble) ลงทุนภาครัฐ ลงทุน ภาคเอกชน Japan (QE) EU (QE) Nokia Sams ung USA (QE) มหาวิทยาลัย นักเรียน ม. ปลาย ส่งออก นำเข้า การใช้จ่าย ภาคเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google