งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของประชาคมอาเซียน ต่อการควบคุมป้องกันวัณโรค นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สุราษฏร์ธานี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของประชาคมอาเซียน ต่อการควบคุมป้องกันวัณโรค นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สุราษฏร์ธานี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบของประชาคมอาเซียน ต่อการควบคุมป้องกันวัณโรค นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สุราษฏร์ธานี 1

2 เนื้อหา สถานการณ์วัณโรค ผลกระทบเมื่อประชาคมอาเซียนเริ่ม และสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนเริ่ม – ขอถาม – โรงพยาบาลใดบ้างจัดระบบคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ ทางเดินหายใจและวัณโรคในผู้ป่วยที่มา OPD 2

3 3

4 วัณโรคและแนวโน้ม- สถานการณ์ระดับโลก Source: WHO Global TB Report 2014. 9M 1.1M 2013 1.3M 0.4M

5 125 107 92 79 68 58 50 43 37 32 28 24 20 18 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 targetglobal 10 / 100k / 100k 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2230 2250 2270 2290 year TB incidence the burden Courtesy slide: Dr Lucica Ditiu

6 continuous transmission 7 billion people in the world today 2 billion people infected with TB 10% 200 million will develop TB 1 TB case infects up to 10 / year 8.6 million developed TB in 2012 WHO 2012 Global Tuberculosis Report; CDC 2013; Styblo 1985; Basu 2009 1 MDR case infects up to 4 / year Courtesy slide: Dr Lucica Ditiu

7 continuous transmission คนไทย 67 ล้านคน 22 ล้านคน ติดเชื้อวัณโรค (infected with TB) 10% 2 ล้านคน จะทยอยป่วยวัณโรค 1 TB case ทำให้มีผู้ติดเชื้อ ประมาณ 10 ราย/ ปี 8 หมื่นคน ป่วยวัณโรค ในปี 2556 WHO 2012 Global Tuberculosis Report; CDC 2013; Styblo 1985; Basu 2009 1 MDR case ทำให้มีผู้ติดเชื้อ ประมาณ 4 ราย/ ปี

8 To end TB as a global pandemic (<10 cases per 100 000 population) To cut the number of deaths from TB by 95% by 2035 To increase the reduction in new cases from 2% per year today to more than 10% per year during the coming two decades

9

10 Estimates of burden of TB, MDR-TB and TB/HIV, Thailand, 2013 Source : Global TB Report 2014,WHO(page 158)

11 วัณโรคและแนวโน้ม- สถานการณ์ประเทศไทย 119 2013 Source: WHO Global TB Report 2014.

12 Source: สำนักวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2558 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน ประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2557

13 มัธยฐานจำนวนผู้ป่วยวัณโรค 5 ปี (2553-2557) รายชื่อจังหวัดที่จำนวน ผู้ป่วยมากกว่า 1000 ราย Source: สำนักวัณโรค 1 - 399 400 - 799 800 - 1199 1200 +

14 อัตราป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน* Prelim data Source: สำนักวัณโรค ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2558 0 - 74 75 - 95 95 - 109 110 + Rate per 100,000 Note: *TB notification rate (/100,000 Pop) พ.ศ. 2556พ.ศ. 2557

15

16 > 100 / 100,000 ปชก. < 100 / 100,000 ปชก. แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานวัณโรครอบ 3 เดือน สำนักวัณโรค

17 ลักษณะผู้ป่วยวัณโรคปอด ที่พบในการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ 2012 พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ยกเว้น กทม ผู้ถูกสำรวจ 61,651 คน (ช=27,478; ญ=34,173) 142 culture-confirmed TB cases (ช=98, ญ=44) – อายุ >=60 ปี 44% – Smear+ 41%, Smear- 59% – อาการ & CXR มีอาการ 35% (Symptom score 3+) CXR abnormal, ไม่มีอาการ 65% PRELIMINARY RESULT. NOT FOR REFERENCE 17

18 เพศและอายุ ผู้ป่วยวัณโรคปอด ที่พบในการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ 2012 PRELIMINARY RESULT. NOT FOR REFERENCE 18

19 19

20

21

22

23

24 วัณโรคยังเป็นปัญหา จำนวนผู้ป่วยสูงติดอันดับที่ 18 ใน Top 22 ของโลก อัตราป่วยยังสูง สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว 30 เท่า อัตราตายระหว่างรักษา 7% (ทุก 15 คน มีเสียชีวิต 1 คน) และในกลุ่ม TB/HIV อัตราตาย 13-14% (ทุก 7 คน มีเสียชีวิต 1 คน) คาดประมาณป่วยวัณโรค 80,000 รายต่อปี ขึ้นทะเบียนรักษา 60,000 รายต่อปี – ต้องเพิ่มความครอบคลุมการวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรค ดื้อยาหลายขนาน (รวมถึงการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ) AEC เพิ่มโอกาสการระบาดของวัณโรคสูงขึ้น 24 Photo: gishealth.moph.go.th, & atom.rmutphysics.com

25 25 อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ ที่ครบรอบรายงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2556 (TB07 2555, TB08 2556) จำแนกราย สคร. Update : Feb 10, 2014, BTB

26 26 อัตราขาดยา ของวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ ที่ครบรอบรายงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2556 (TB07 2555, TB08 2556) จำแนกราย สคร. Update : Feb 10, 2014, BTB

27 27 อัตราตายระหว่างรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ ที่ครบรอบรายงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556 (TB07 2555, TB08 2556) จำแนกราย สคร. Update : Feb 10, 2014, BTB

28 การค้นหาวัณโรคในเรือนจำ 2557

29 ปัญหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก วัณโรค 9 ล้านราย MDR- TB 4.8 แสน ราย %MDR ใน TB ราย ใหม่ %MDR ใน TB รักษาซ้ำ 3.5% 2% 20.5% 19% โลก ไทย Source: Global TB report 2014

30 MDR-TB cases, 2556 Source: Bureau of TB, PMDT 07, as of 16 Jan 2558 N=200 cases Top ten provinces - คาดประมาณวัณโรคดื้อยา MDR-TB ปีละ 1900 รายในประเทศ ไทย - พบขึ้นทะเบียนปีละ 200 ราย

31 แนวโน้มร้อยละของผู้ปวย วัณโรครายใหม่ที่เป็น MDR-TB, ประเทศไทย นิวยอร์ค (1992) 22% รัสเซีย 20 - 28%

32 ค้นให้พบ จบด้วยหาย เป้าหมายคือหยุดวัณโรค –Infection control มาตรฐาน – การวินิจฉัยรวดเร็ว – ติดตามตรวจผู้สัมผัส เข้มข้น – กำกับกินยารักษาจนหาย โดยมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องใกล้ชิด

33 เร่งค้นหาใน กลุ่มเสี่ยง รักษาให้หาย การรักษาคือ การป้องกัน เพราะหยุดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น อยู่ในชุมชน รับการ รักษา

34 วัณโรคยังเป็นปัญหา การค้นหาและรักษาคือการป้องกัน World TB day 2014: Theme Find. Treat. Cure TB US CDC’s World TB day slogan: Find TB. Treat TB. 34 ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายน้อยกว่า ร้อยละ 5 ขาดยาเป็น 0 Zero and Five To Minimize MDR-TB

35 วิเคราะห์ Gaps 35 Reach Recruit TestTreatRetain ค้นให้พบจบด้วยหาย Reach Recruit Diagnosis Start Treatment Complete Treatment 20,000 missed case 1,500 MDR missed cases การเข้าถึง บริการของกลุ่ม เสี่ยง เช่น Migrant, elderly, HIV, prisoner, … DS-TB: การ วินิจฉัยที่มี ความไวเพิ่มขึ้น MDR-TB : ทดสอบความ ไวยา(DST) ควรครอบคลุม และรวดเร็วกว่า ปัจจุบัน Childhood TB MDR-TB HIV/TB co- treatment Migrants Success rate DOT (พี่เลี้ยง กำกับกินยา) Follow up lab Case management in complicated cases M & E : Record & Report System ที่ทำให้การ รายงานสูงขึ้น และประเมินผลได้

36 Improved recording and reporting (2)

37 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ 2558-2562 Vision : Thailand free of TB Overall Goal to reduce incidence cases of TB from 80,000 to 60,000 by 2019 (25% reduction) (Draft) National Strategic Plan for Tuberculosis Control 2015- 2019 37 หมายเหตุ – อาจมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ถ้าผลการสำรวจความชุกสรุปเป็น ทางการ

38 Operational Objectives 1. To ensure Universal access to standard TB diagnosis and effective treatment for presumptive TB patient services including special populations who are at high risk of TB disease and those living in border areas by 2019 38 2. To reduce the case fatality rate from TB, from a national average of 7% to 3% by 2019 ; or to reduce TB mortality in the general population from 14/100 000 ( estimated) in 2012 to 7/ 100 000 by 2019 3. To strengthen the leadership and strategic management capacity for TB control by 2018. 1.Universal access to care 2.Reduce TB death 3.M&E and HRD เข้าถึงการวินิจฉัย และรักษา ลดปัญหาการ เสียชีวิต ติดตามประเมิน และ พัฒนาบุคลากร

39 Operational Objectives 39 1.Universal access to care 2.Reduce TB death 3.M&E and HRD ตรวจวินิจฉัยกลุ่มที่มี ภาวะเสี่ยง ดูแลรักษาและ สนับสนุนผู้ป่วย การรักษาการเจ็บป่วย ร่วม การใช้ยาวัณโรค พื้นฐาน ( แนวที่หนึ่ง ) การควบคุมการ แพร่กระจายเชื้อ Infection control: hospitals, community วัณโรคในเด็ก โรงพยาบาลเอกชน

40 Operational Objectives 40 1.Universal access to care 2.Reduce TB death 3.M&E and HRD การประสานกัน ระหว่างงาน TB & HIV การจัดการวัณโรค ดื้อยา MDR-TB การรักษากลุ่มที่มี ความเสี่ยงต่อการ เสียชีวิตสูง

41 Operational Objectives 41 1.Universal access to care 2.Reduce TB death 3.M&E and HRD ระบบรายงาน พัฒนาต่อจาก TB clinic management software (TBCM) electronic and web- based reporting system การบริหารแผนงาน ควบคุมโรคและนิเทศ ติดตาม การฝึกอบรม พัฒนา บุคลากร การสนับสนุนทางวิชาการ การทำงานกับเครือข่าย และสร้างความร่วมมือ

42 กองทุนโลก New Funding Model (NFM) อยู่ส่วนไหนของแผนประเทศ ค้นให้พบ – ค้นหาในกลุ่มเสี่ยง – Lab ใหม่ ๆ เร็วขึ้น GeneXpert, LPA ค้นหาเชื้อดื้อ ยา จบด้วยหาย – ยาใหม่ – ระบบกำกับกินยาทางไกล M&E – ระบบรายงาน online 42

43 การสอบสวนโรค เป็นโรคที่รู้ธรรมชาติของโรคดีอยู่แล้ว รู้วิธีการติดต่อของโรค สามารถเน้นการควบคุมโรคได้เลย***เป็นส่วนสำคัญ การสอบสวน ช่วยหาปัจจัยเสี่ยงการป่วย การขาดการ รักษา 43 สอบสวน + ควบคุม +++ สอบสวน +++ ควบคุม + สอบสวน ++ ควบคุม +++ สอบสวน +++ ควบคุม + รู้ไม่รู้ แหล่งทีมาของเชื้อ / วิธี ถ่ายทอดเชื้อ รู้ ไม่รู้ เชื้อ สา เหตุ

44 ผลกระทบระบบควบคุมวัณโรค เมื่อเริ่มประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนเริ่ม เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 44 Host AgentEnv. Primary Prevention (vaccine, health edu) Secondary Prevention (screening&Prompt treatment) Tirtiary Prevention (Treatment & Rehab) Chain of Infection -Source -Route of transmission -Susceptible Host

45 ผลกระทบระบบควบคุมวัณโรค เมื่อเริ่มประชาคมอาเซียน 45 RecruitTestTreatRetain ค้นให้พบจบด้วยหาย Reach Recruit Diagnosis Start Treatment Complete Treatment M & E : Record & Report System

46 ผลกระทบระบบควบคุมวัณโรค เมื่อเริ่มประชาคมอาเซียน ประชากรจากเพื่อนบ้านมีแนวโน้มเคลื่อนย้ายมา ทำงานในประเทศไทยมากขึ้น ประเด็นที่ น่าสนใจ – อัตราป่วยในแรงงานจาก เพื่อนบ้านสูงกว่าคนไทย – การตรวจสุขภาพเมื่อแรกเข้า – การส่งตัวกลับประเทศ – การรับการรักษาเมื่อป่วยวัณโรค ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ระบบยา 46

47 อัตราป่วยวัณโรครายใหม่ ประเทศไทยและเพื่อนบ้าน* ประเทศ จำนวน (all forms) อัตรา(per 100 000) ไทย80,000119 เมียนมาร์200,000377 กัมพูชา61,000411 ลาว14,000204 เวียดนาม130,000147 มาเลเซีย24,00080 47 *Source: Global TB Report 2013, WHO

48 ผลกระทบระบบควบคุมวัณโรค เมื่อเริ่มประชาคมอาเซียน สิ่งที่ต้องคงไว้ – มาตรฐานการวินิจฉัยและรักษา วัณโรคในคนไทย (และต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วย) สิ่งที่ต้องทำเพิ่ม – การจัดบริการสุขภาพด้านวัณ โรคสำหรับประชากรข้ามชาติ (ค้นให้พบ จบ ด้วยหาย) สิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องทำ คือ เตรียมพร้อม ใจ (ทัศนคติ) กาย ความรู้เรื่องโรค และระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 48

49 49

50 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของประชาคมอาเซียน ต่อการควบคุมป้องกันวัณโรค นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สุราษฏร์ธานี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google