งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Seasonal Flu Vaccine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Seasonal Flu Vaccine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Seasonal Flu Vaccine

2 โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจาก : Influenza virus จำแนกได้ 3 ชนิด คือ A B C
   โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจาก : Influenza virus จำแนกได้ 3 ชนิด คือ A B C Influenza virus A : ทำให้เกิดโรคได้ในคน และสัตว์ การระบาดเกิดขึ้นได้บ่อย และมักเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก Influenza virus B : ทำให้เกิดโรคในคน และเกิดการระบาดในวงจำกัด Influenza virus C ทำให้เกิดโรคได้ในคน และไม่มีการระบาด

3 Structure of the Influenza Virus

4

5 มีมานาน ~ 50 ปีแล้ว Influenza Vaccine
คุณภาพดีขึ้น ( split product และ subunit vaccine ) ลดอัตราป่วย อัตราตาย เพิ่มคุณภาพชีวิต ป้องกันการผสมกลายพันธุ์ ( reassortment ) ระหว่าง เชื้อไข้หวัดใหญ่ในคนและสัตว์ปีก

6 - การเลี้ยงในไข่ไก่ฟัก
เป็นวิธีมาตรฐาน

7 Currently available vaccines
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็น Live Attenuated Influenza vaccine (LAIV) เป็นวัคซีนเชื้อมีชีวิต แต่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ไม่ก่อโรคในคน เชื้ออยู่ได้ในที่อุณหภูมิต่ำ คือโพรงจมูก แต่จะตายเมื่ออยู่ในอวัยวะส่วนอื่นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ให้โดยการพ่นทางจมูกเพื่อเลียนแบบการติดเชื้อโดยธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ และภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานกว่า 1 ปี ผู้ที่ได้รับวัคซีนอาจมีไวรัสแพร่ออกมาทางเดินหายใจได้

8 Currently available vaccines
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย Whole virus vaccine Split vaccine Subunit vaccine - Trivalent Inactivated Influenza vaccine (TIV) - Quadrivalent Inactivated Influenza vaccine (QIV)

9 Inactivated Influenza vaccine
Different Generations of Vaccine

10 Inactivated Influenza vaccine
Whole virus vaccine มีอาการข้างเคียงมาก ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว Split vaccine ประกอบด้วย surface antigen และ internal antigen Subunit vaccine ประกอบด้วย surface antigen

11 ผลข้างเคียงของวัคซีนเชื้อตัวตาย ข้อห้ามใช้ของวัคซีนเชื้อตัวตาย
ไข้พบน้อยมาก ( มักพบใน 6-24 ชม. หลังฉีด ) เฉพาะที่พบน้อย ( ~ 10% ) Guillian - Barre syndrome ~ 1 : 1,000,000 dose ข้อห้ามใช้ของวัคซีนเชื้อตัวตาย Severe anaphylaxis reaction to chicken or egg protein or other components

12 ข้อห้ามและข้อควรระวัง
1. ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่ 2. ผู้ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน 3. โรคที่มีความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย (GBS) 4. โรครุนแรงจากไข้หวัดใหญ่ 5. ผู้ป่วยที่ไดรับยาเคมีบำบัดภายใน 3 เดือน

13 Trivalent Inactivated Influenza vaccine (TIV)
รายละเอียดและส่วนประกอบ ประกอบด้วยไวรัส 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Influenza virus A (H1N1) Influenza virus A (H3N2) Influenza virus B

14 องค์การอนามัยโลก จะเป็นผู้พิจารณา
คาดเดา และกำหนดว่าสายพันธุ์ใดน่าจะมีการ ระบาดในปีนั้นๆ และแยกผลิตเป็น 2 สูตรเพื่อ ประเทศในซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้

15 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ strain
สายพันธุ์ขั้วโลกเหนือ :- ตุลาคม – เมษายน (ฤดูหนาว) สายพันธุ์ขั้วโลกใต้ :- เมษายน - กันยายน(ฤดูฝน) ภูมิคุ้มกันจะสูงพอป้องกันได้ 2 สัปดาห์หลังฉีด ควรได้รับวัคซีนทุกปี วัคซีนอื่นอาจให้พร้อมกันได้แต่ต้องต่างตำแหน่ง ต่าง syringe ( Red Book 2003, P 389. )

16 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทย ปี 2558
Seasonal Flu Vaccine 2015

17 ข้อมูลวัคซีนสายพันธุ์ปี 2015

18 Vaccine Southern strain
3. ข้อมูลวัคซีนสายพันธุ์ปี 2015 สายพันธุ์ที่ผลิตจากซีกโลกใต้ (Southern strain) ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ : ชนิด A (H1N1) , ชนิด A (H3N2) , ชนิด B ปี Vaccine Southern strain ชนิด A (H1N1) ชนิด A (H3N2) ชนิด B 2551 Solomon Islands/3/2006 Brisbane/10/2007 Florida/4/2006 2552 Brisbane/59/2007 2553 Calilfornia/7/2009 Perth/16/2009 Brisbane/60/2008 2554 2555 2556 Victoria/361/2011 Wisconsin/1/2010 2557 Texas/50/2012 Massuchusetts/2/2012 2558 Switzerland/ /2013 Phuket/3073/2013 ปี 53 – บุคลากร 400,000 dose , ประชาชน 1,977,000 dose = 2,377,000 dose ปี 54 – บุคลากร 400,000 dose , ประชาชน 2,400,000 dose = 2,800,000 dose ปี 55 – บุคลากร 450,000 dose , ประชาชน 2,844,000 dose = 3,294,000 dose (แผนซื้อวัคซีนประชาชน 3.1 ล้าน dose , แต่ไม่ผ่านการทดสอบ 256,000 dose) ปี 56 – บุคลากร 500,000 dose , ประชาชน 3,000,000 dose = 3,500,000 dose

19 วัคซีนสำหรับประชาชน และบุคลากร
วัคซีนสำหรับประชาชน (สปสช.) แบบ single dose ของบริษัท abbott = influvac แบบ multiple (4 dose) ของ เมอริเออร์ชีววัตถุ เป็นบริษัทร่วมทุนของ GPO และ sanofi = influenz วัคซีนสำหรับบุคลากร (กรมควบคุมโรค) (300,000 dose) เป็นsingle dose ของบริษัท biogenetech = agrippal

20 Single Doses ประชาชน Dimension
1 vial per box (ขนาด ก*ย*ส ของ carton – 17x27x147 มม ) 120 vial per carton (ขนาด ก*ย*ส ของ carton - 235x285x165 มม ) 102 Carton per Pallet (ขนาด ก*ย*ส ของ pallet 1200x1000x1120 มม)

21 Single Doses บุคลากร

22 การเก็บรักษาวัคซีน เก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง
เก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง เก็บในกล่องหรือซองสีชาป้องกันแสง

23 การเก็บรักษาวัคซีน ในตู้เย็น ระหว่างการขนส่งและขณะให้บริการ

24 การฉีดวัคซีน 1. ฉีดเข้ากล้าม (IM) 2. DOSE : ผู้ใหญ่ และเด็ก อายุ > 3 ปี 0.5 ml เด็ก 6 เดือน – 35 เดือน 0.25 ml 3. เด็กต่ำกว่า 9 ปี ถ้ายังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนให้ฉีด เข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์

25 ข้อควรระวังในการใช้วัคซีน
ข้อห้ามใช้วัคซีน ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่ ผู้ที่มีประวัติแพ้สารที่เป็นส่วนประกอบในวัคซีน ได้แก่ Neomycin, Formaldehyde(Octoxinol-9), Thimerosol กรณีเจ็บป่วยและมีไข้สูง หรือมีการติดเชื้อเฉียบพลัน ข้อควรระวังในการใช้วัคซีน ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

26 อาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง
ปวด บวมแดง ห้อเลือด (ecchymosis) ตุ่มนูน (Induration) บริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ เหงื่อออก หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ได้นาน 1-2 วัน

27 อาการข้างเคียงรุนแรง (พบน้อย)
อาการข้างเคียงรุนแรง (พบน้อย) Aaphylaxis บวม ใบหน้า ลำตัว ริมฝีปาก ลิ้น ปฏิกิริยาทางผิวหนัง ผื่น ลมพิษ การอักเสบของหลอดเลือด (vasculitis) ปวดปลายประสาท (neurolagia) Guillain-barre syndrome (GBS) ปริมาณเกร็ดเลือดลดลงชั่วคราว

28 การฉีดวัคซีนปีละครั้ง
Thank you การฉีดวัคซีนปีละครั้ง หลังฉีด 2 สัปดาห์ ภูมิจึงขึ้นสูงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Seasonal Flu Vaccine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google