งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Line Operation/Department Part A : MBO Achievement Rating (in percent)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Line Operation/Department Part A : MBO Achievement Rating (in percent)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Line Operation/Department Part A : MBO Achievement Rating (in percent)
Management By Objectives & Performance Evaluation Form (Non-Manager) - FY ………… Appraisal Period : from January 1, …………… to December 31, ……………… HR MBO Non-Mgr (B) - 02 Original - To be returned to HR Department Copy - For staff to keep Employee Copy Operation/Department/Division/Section : Position : Objectives Setting Appraised by Superior’s Name First Rater Second Rater Final Appraiser Employee ID Name Line Operation/Department Objectives Company Goals Key Objectives Review Part A : MBO Achievement Rating (in percent) Objectives (Indicate expected result and target) Plan (Indicate activities to be carried out in order to achieve the set objective within specific time) Total Weight Self Evaluation Write your remarks or comments and submit to your superior for discussion Superior’s Evaluation Comments by Superior Points Objective (1) Plan (2) Objective % Plan % Objective (3) Plan (4) Objective (1) x (3) Plan (2) x(4) Part D : Overall Rating Part B : Competencies Sub total Part A Points Part B Points Part C Points Sub total Adjustment Total Points Total 100 pts Factors Self Evaluation Superior’s Evaluation a Points Reason Total = (Sub total X 60%) a b c a+b+c d a+b+c+d 1) Challenging Spirit 4 pts. Endorsed by Superior …………………… Part C : Time Attendance Total 40 Point c Remark: You are allowed to adjust your points within +/- 10 points only in cases such as having environmental changes and outside factors of your operation. 2) Best Action 4 pts. General Evaluation Endorsed by Staff …………………… 3) Teamwork 4 pts. Your Signature ………………………………………………………………… Performance Grading Grade assigned Notes 4) Communication 4 pts. 105-96 95-86 85-75 < 75 5) Customer Satisfaction 4 pts. S A B+ B B- C Total Point Date : / / FR / (R.1)

2 กำหนดวัตถุประสงค์โดย ผู้บังคับบัญชาประเมิน เกณฑ์การประเมินผลงาน
แบบฟอร์มการบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ และ การประเมินผลงาน (สำหรับพนักงาน) - ประจำปี ……………. ระยะเวลาในการประเมินผล : ตั้งแต่ มกราคม ……………… ถึง ธันวาคม …………………. HR MBO Non-Mgr (B) - 02 กรุณาคืนต้นฉบับให้กับแผนกทรัพยากรบุคคล เก็บสำเนา เอาไว้ที่พนักงาน สำเนาสำหรับพนักงาน ด้าน/ฝ่าย/ส่วน/แผนก : ตำแหน่ง : กำหนดวัตถุประสงค์โดย ประเมินผลโดย ชื่อผู้บังคับบัญชา ครั้งแรก ครั้งสอง ครั้งสุดท้าย รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล วัตถุประสงค์ของ สายงาน/แผนก เป้าหมายของบริษัท วัตถุประสงค์หลัก ปรับปรุง ส่วน A : คะแนนการประเมินผลงานหรือความสำเร็จจากแผนงานของ MBO (เป็นเปอร์เซ็นต์ %) วัตถุประสงค์ (อธิบายความคาดหวังของผลงานและเป้าหมาย) แผนงาน (อธิบายกิจกรรมที่จะทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด) รวมคะแนน ตนเองประเมิน เขียนคำอธิบายถึงเหตุผลหรือความคิดเห็น และส่งให้ผู้บังคับบัญชาสำหรับพิจารณา ผู้บังคับบัญชาประเมิน ความคิดเห็น ของผู้บังคับบัญชา คะแนน วัตถุประสงค์ (1) แผนงาน (2) วัตถุประสงค์ (%) แผนงาน (%) วัตถุประสงค์ (3) แผนงาน (4) วัตถุประสงค์ (1) X (3) แผนงาน (2) X (4) ส่วน D : สำหรับรวมคะแนนในแต่ละส่วน ส่วน B : ความสามารถหลัก รวม ส่วน A คะแนน ส่วน B คะแนน ส่วน C คะแนน รวม ปรับคะแนน (เพิ่ม/ ลด) คะแนน ทั้งหมด คะแนนเต็ม (100) ปัจจัย ตนเองประเมิน หัวหน้าประเมิน a คะแนน เหตุผล คะแนนถ่วงน้ำหนัก = (รวม X 60%) a b c a+b+c d a+b+c+d 1) จิตวิญญาญแห่งความท้าทาย 4 คะแนน ลายเซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา …………………… บันทึก: หัวหน้าสามารถปรับเปลี่ยนคะแนนของพนักงานจากการประเมินได้ระหว่าง บวก/ลบ 10 คะแนนเท่านั้น โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ด้าน/ ฝ่าย/ แผนก 2) การกระทำที่ดีที่สุด 4 คะแนน ส่วน C : เวลาในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 40) c 3) การทำงานเป็นทีม 4 คะแนน เกณฑ์การประเมินผลงาน ลายเซ็นรับรองผู้ใต้บังคับบัญชา …………………… ลายเซ็นต์พนักงาน ………………………………………………………………… ระดับเกรดจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดเกรด บันทึก 4) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 4 คะแนน 105-96 95-86 85-75 < 75 5) ความพึงพอใจของลูกค้า 4 คะแนน S A B+ B B- C รวม (คะแนนเต็ม 20) วันที่ : / / FR / (R.1)


ดาวน์โหลด ppt Line Operation/Department Part A : MBO Achievement Rating (in percent)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google