งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Remark * The weight proportion between objective and plan is as follows : CEO : Objective - 100,, COO/CO/DO : Objective - 80 Plan – 20,, GM : Objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Remark * The weight proportion between objective and plan is as follows : CEO : Objective - 100,, COO/CO/DO : Objective - 80 Plan – 20,, GM : Objective."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Remark * The weight proportion between objective and plan is as follows : CEO : Objective - 100,, COO/CO/DO : Objective - 80 Plan – 20,, GM : Objective - 60 Plan - 40,, HD / DHD : Objective - 40 Plan – 60, Sr. Mgr / Mgr : Objective – 20 Plan – 80, Non /Mgr : Objective – 10 Plan - 90 ReasonPoints Objectives Setting Superior’s Name Line Operation/Department Objectives Company Goals Key Objectives Objectives (Indicate expected result and target) Plan (Indicate activities to be carried out in order to achieve the set objective within specific time) Write your remarks or comments and submit to your superior for discussion Part A : MBO Achievement Rating (in percent) Self Evaluation Objective % Part A Points Part D : Overall Rating Part B Points Part C Points Adjustment abcd S General Evaluation Performance Grading AB+B+ C 120-116115-106105-96< 75 Grade assigned Notes Remark: You are allowed to adjust your points within +/- 10 points only in cases such as having environmental changes and outside factors of your operation. Your Signature ………………………………………………………………… Employee Copy Operation/Department/Division/Section : Position : Employee ID Name BB-B- Appraised by Total Weight Review Plan % Comments by Superior Superior’s Evaluation Objective (3) Plan (4) Points Objective (1) x (3) Plan (2) x(4) Sub total Total = (Sub total X 60%) a First Rater Second Rater Final Appraiser 95-8685-75 Date : / / Original - To be returned to HR Department Copy - For staff to keep HR MBO Non-Mgr (B) - 02 Objective (1) Plan (2) Management By Objectives & Performance Evaluation Form (Non-Manager) - FY ………… Appraisal Period :from January 1, …………… to December 31, ……………… Factors 2)Best Action4 pts. 1)Challenging Spirit4 pts. Part B : Competencies Total 20 Point 4)Communication4 pts. Self Evaluation Superior ’ s Evaluation 5)Customer Satisfaction4 pts. 3)Teamwork4 pts. Total Points a+b+c+d Part C : Time Attendance Total 40 Point c Sub total a+b+c FR-336-095-43/08-07-51(R.1) Total 100 pts …………………… Endorsed by Staff …………………… Endorsed by Superior

2 Remark * The weight proportion between objective and plan is as follows : CEO : Objective - 100,, COO/CO/DO : Objective - 80 Plan – 20,, GM : Objective - 60 Plan - 40,, HD / DHD : Objective - 40 Plan – 60, Sr. Mgr / Mgr : Objective – 20 Plan – 80, Non /Mgr : Objective – 10 Plan - 90 ลายเซ็นต์พนักงาน ………………………………………………………………… เหตุผลคะแนน กำหนดวัตถุประสงค์โดย ชื่อผู้บังคับบัญชา วัตถุประสงค์ของ สายงาน / แผนก เป้าหมายของบริษัท วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์ ( อธิบายความคาดหวังของผลงานและเป้าหมาย ) แผนงาน ( อธิบายกิจกรรมที่จะทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ) เขียนคำอธิบายถึงเหตุผลหรือความคิดเห็น และส่งให้ผู้บังคับบัญชาสำหรับพิจารณา ส่วน A : คะแนนการประเมินผลงานหรือความสำเร็จจากแผนงานของ MBO ( เป็นเปอร์เซ็นต์ %) ตนเองประเมิน วัตถุประสงค์ (%) ส่วน A คะแนน ส่วน D : สำหรับรวมคะแนนในแต่ละส่วน ส่วน B คะแนน ส่วน C คะแนน ปรับคะแนน ( เพิ่ม / ลด ) abcd S เกณฑ์การประเมินผลงาน ระดับเกรดจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน AB+B+ C 120-116115-106105-96< 75 กำหนดเกรด บันทึก บันทึก : หัวหน้าสามารถปรับเปลี่ยนคะแนนของพนักงานจากการประเมินได้ ระหว่าง บวก / ลบ 10 คะแนนเท่านั้น โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ด้าน / ฝ่าย / แผนก สำเนาสำหรับ พนักงาน ด้าน / ฝ่าย / ส่วน / แผนก : ตำแหน่ง : รหัสพนักงาน ชื่อ - นามสกุล BB-B- ประเมินผลโดย รวมคะแนน ปรับปรุง แผนงาน (%) ความคิดเห็น ของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาประเมิน วัตถุประสงค์ (3) แผนงาน (4) คะแนน วัตถุประสงค์ (1) X (3) แผนงาน (2) X (4) รวม คะแนนถ่วงน้ำหนัก = ( รวม X 60%) a ครั้งแรกครั้งสองครั้งสุดท้าย 95-8685-75 วันที่ : / / กรุณาคืนต้นฉบับให้กับแผนกทรัพยากรบุคคล เก็บสำเนา เอาไว้ที่พนักงาน HR MBO Non-Mgr (B) - 02 วัตถุประสงค์ (1) แผนงาน (2) แบบฟอร์มการบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ และ การประเมินผลงาน ( สำหรับพนักงาน ) - ประจำปี ……………. ระยะเวลาในการประเมินผล : ตั้งแต่ 1 มกราคม ……………… ถึง 31 ธันวาคม …………………. ปัจจัย 2) การกระทำที่ดีที่สุด 4 คะแนน 1) จิตวิญญาญแห่งความท้าทาย 4 คะแนน ส่วน B : ความสามารถหลัก รวม ( คะแนนเต็ม 20) 4) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 4 คะแนน ตนเอง ประเมิ น หัวหน้ า ประเมิ น 5) ความพึงพอใจของลูกค้า 4 คะแนน 3) การทำงานเป็นทีม 4 คะแนน คะแนน ทั้งหมด a+b+c+d ส่วน C : เวลาในการปฏิบัติงาน ( คะแนนเต็ม 40) c รวม a+b+c FR-336-095-43/08-07-51(R.1) คะแนน เต็ม (100) …………………… ลายเซ็นรับรอง ผู้บังคับบัญชา …………………… ลายเซ็นรับรอง ผู้ใต้บังคับบัญชา


ดาวน์โหลด ppt Remark * The weight proportion between objective and plan is as follows : CEO : Objective - 100,, COO/CO/DO : Objective - 80 Plan – 20,, GM : Objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google