งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย Thai Health Information Standards Development Center TMI Annual Conference 2014 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ห้อง Grand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย Thai Health Information Standards Development Center TMI Annual Conference 2014 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ห้อง Grand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย Thai Health Information Standards Development Center TMI Annual Conference 2014 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ห้อง Grand C โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ นพ. บุญชัย กิจสนาโยธิน Ph.D.(Health Informatics) ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) กระทรวงสาธารณสุข

2 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) กรอบการนำเสนอ  ทำไมต้องพัฒนา TMT และ TMT คืออะไร?  TMT หน้าตาเป็นอย่างไร?  การนำ TMT ไปใช้กับระบบการเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล 2

3 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) 3 Download เอกสารและ slides TMT ได้ที่ www.this.or.th

4 ความเป็นมาหลักการและเหตุผล

5 CSMBS 2532-2553 July 13, 20125TiemSB @ Gmail.com

6 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ 1.คณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์ 2.คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาชื่อสามัญ 3.คณะอนุกรรมการกำหนดแนวเวชปฏิบัติ ข้อบ่งชี้การใช้ยา การตรวจ วินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล 4.คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาลและการเบิกจ่าย 5.คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพื่อสนับสนุนการบริหาร เวชภัณฑ์ 6.คณะอนุกรรมการปรับปรุงกลไกการจ่ายเงินโดยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 7.คณะอนุกรรมการระบบข้อมูลการบริการทางการแพทย์ และผลการดำเนินงาน Clearing House 6

7 eHealth Components (WHO-ITU Model)  All components are essential  All components should be balanced

8 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) Governmental Digital Economy Policy 8

9 StandardsNational 1. Core data set standards Minimal data sets for insurance process, Health center activities reports 2. Semantic standards ICD 10 TM, ICD 9 CM Citizen IDs, Facility IDs 3. Syntactic standardsX 4. Security and privacy standardsX Thai Health Data Standards: Current

10 Thai Health Data Standards: Developing StandardsNational 1. Core data set standards Referral, Chronic Diseases 2. Semantic standards Drug Terminology (TMT), SNOMED-CT Lab. Code (LOINC) Providers IDs 3. Syntactic standards HL7 messaging, CDA 4. Security and privacy standardsX

11 บัญชียาและรหัสยามาตรฐาน (Medicines Terminology) ประกอบด้วย 1.คำจำกัดความ(Term/Name)มาตรฐานของยาแต่ละตัว + ข้อมูลที่ เกี่ยวกับสารเคมีของตัวยา ชื่อสามัญ(Generic), ชื่อการค้า(Trade name), dose form, strength, unit of used, therapeutic group, pack size, 2.รหัสที่ชี้เฉพาะ(Uniquely identify) ไปที่คำจำกัดความมาตรฐานของยา แต่ละตัว แต่ละมุมมอง(Concepts) 3.ความสัมพันธ์(relationships) ระหว่าง Terms/Names ที่สามารถบ่งชี้ ถึง Synonym, ingredients, packaging

12 1.ใช้งานได้หลาย Functions  Pharmacy/Claim Reimbursement  Pharmacy Management, Monitor & Evaluation  Electronic Medical Records (EMR)  Patient safety : Drug Prescribing, Dispensing, Administration  Health Information Exchange : Drug records sharing 2.สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 3.พัฒนาต่อยอดได้ 4.เชื่อมโยงกับระบบสากลได้ SNOMED-CT (Systematic Nomenclature of Medicine Clinical Terms) หลักการแนวคิด การพัฒนา ระบบข้อมูลยารหัสมาตรฐาน

13 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) ขอบเขตของ TMT (1) 13

14 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) ขอบเขตของ TMT (2)  TMT standardize  Drug Name : WHO INN (International Nonproprietary Name)  Dosage form : EDQM (European Directorate for the Quality of Medicine & Health Care)  Strength  Unit of measure  Manufacturer 14

15 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) ขอบเขตของ TMT (3)  ข้อมูลด้านยาที่ TMT ไม่ครอบคลุม  ข้อมูลผลอันไม่พึงประสงค์ของยา (Adverse effects)  ข้อพึงระวังและคำแนะนำการใช้ยา (Cautionary and advisory label recommendations)  ข้อบ่งชี้การใช้ยา (Indication)  ข้อห้ามการใช้ยา (Contraindication)  อันตรกิริยาของยา (Drug interaction)  พิสัยขนาดการใช้ยา (Normal dose ranges)  การเก็บและข้อมูลที่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน (Storage and supply chain related information) 15

16 ประโยชน์จากการมีบัญชียาและรหัสยามาตรฐานประโยชน์จากการมีบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน  ใช้ในระบบข้อมูลการบริหารจัดการ (administration) ด้านยา ควบคุมการใช้ยาให้ เหมาะสมได้ทั้งในระดับประเทศ และระดับองค์กร (กองทุนประกันสุขภาพ, โรงพยาบาล) เช่นการ ติดตามกำกับดูแลค่าใช้จ่ายด้านยา บริหารจัดการ สินค้าคงคลัง(inventory) เป็นต้น

17  ใช้ในระบบข้อมูลการให้บริการของผู้ให้บริการ (Health Care Services) เช่นการสั่งยา (drug prescription) การจ่ายยา(drug dispensing) การบริหารยาให้กับผู้ป่วย (drug administration) ทำให้ระบบการบริการสุขภาพ มีความปลอดภัยมากขึ้น ประโยชน์จากการมีบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน(2)

18  สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทั้งด้านบริหารจัดการ (Executive and Management Decision support) และระบบ การตัดสินใจทางคลินิก (Clinical decision support) ประโยชน์จากการมีบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน (3)

19 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) 19 TMT an Example

20 Safety Drug interaction TPU Trade Product Use TPU Trade Product Use TPP Trade Product Pack TPP Trade Product Pack GP Generic Product GP Generic Product TP Trade Product TP Trade Product GPU Generic Product Use GPU Generic Product Use VTM Virtual Therapeutic Moiety VTM Virtual Therapeutic Moiety GPP Generic Product Pack GPP Generic Product Pack SUBS Substance SUBS Substance ระบบข้อมูลบริการใน รพ. ที่ สามารถใช้ประโยชน์จาก TMT Pharm Class (ATC) ED, NED ADR Bio Equivalent Quality Public Inform Prescription Dispensing Price Cost Control Reimbursed Price Inventory Logistic (GS1) Safety Drug interaction

21 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) 21 TMTID(TPU)FSN (Fully Specify Name)MANUFACTURER 103990AUTIDINE-40 (famotidine 40 mg) film- coated tablet, 1 tablet AUROBINDO PHARMA, INDIA 255192AUTO (domperidone 10 mg) tablet, 1 tablet พาตาร์แลบ 614701AUTO (domperidone 5 mg/5 mL) oral suspension, 30 mL bottle พาตาร์แลบ 545895AUXIME (cefotaxime 1 g) powder for solution for injection, 1 g vial AUROBINDO PHARMA, INDIA 255214AVACAN 1000 (amoxicillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg) film-coated tablet, 1 tablet KHANDELWAL LABORATORIES, INDIA

22 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) TPU 23,834 items TPU 23,834 items TPP xx,xxx items TPP xx,xxx items GP 5,658 items GP 5,658 items TP 22,811 items TP 22,811 items GPU 6,770 items GPU 6,770 items VTM 1,932 items VTM 1,932 items GPP x,xxx items GPP x,xxx items SUBS 1,641 items SUBS 1,641 items Dosage Form Strength Unit of Uses Pack content Manufacturer จำนวนรายการยาใน TMT RF20140421 62,646 items

23 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) ความครอบคลุมของ TMT  รายการยาจากทะเบียนยาของ อ.ย., บริษัทยา และ รพ.แจ้ง  มีการ update รายการยาในฐานที่ขึ้นทะเบียน อ.ย.ทุกเดือน ตั้งแต่ พ.ย. 56 มีทะเบียนยาเปลี่ยนแปลง 100-200 รายการต่อ เดือน  รายการยาของรพ. มหาวิทยาลัย กับ TMT 23 รพ.รายการยาจากบริษัทมี TMTID (TPU)% ศิริราช2173185786 รามาธิบดี2230191586

24 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) กระบวนการบำรุงรักษา TMT (1) 24

25 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) กระบวนการบำรุงรักษา TMT (2)  Update ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 56 ถึง 3 พ.ย. 57 = 33 ครั้ง 25

26 26 TMT Release Files (TMTRF20140602.ZIP)

27 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) เครื่องมือช่วยรพ. หา TMTID จากรายการยาของรพ.  ใช้ Excel มี Guideline ใน TMT Release.zip  คำแนะนาการใช้งาน TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT.xls 27

28  Webpage www.this.or.thwww.this.or.th  Email: tmt@this.or.thtmt@this.or.th  Telephone : 02 832 9020  Facebook: https://www.facebook.com/thishsri https://www.facebook.com/thishsri 28 กลไกการให้บริการข้อมูลและตอบปัญหา TMT

29  จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ช่องทางอย่างเป็นทางการสำหรับสอบถาม ปัญหาบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)  คำถาม & ขอ TMTID มี.ค. 56 – เม.ย. 57  ผ่านทาง email 44% (67 ครั้ง) Tel 56% (88 ครั้ง)  รายการยาที่ขอรหัส TMTID 1,138 รายการ 29 กลไกการให้บริการข้อมูลและตอบปัญหา TMT (2) ประเภทจำนวนPercentage โรงพยาบาล40080 บริษัทยา10020 ประเภท จำนวนPercentage โรงพยาบาล45640.07% บริษัทยา65957.91% Unidentified232.02%

30 Thai Health Information Standards Development Center (THIS) www.this.or.th การนำTMT ของยา 9 กลุ่ม ไปใช้ในการเบิกจ่ายยา ผป. นอกของกรมบัญชีกลาง (ว 178) 30

31 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) การนำบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน TMT ไปใช้  คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่าย ค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ มีมติให้ สปสช. และ ประกันสังคม นำ TMT ไปทดลองใช้ (4 เมษายน 2556)  กรมบัญชีกลางประกาศให้ใช้ TMT ในการเบิกจ่ายยา ผป.นอก ของกรมบัญชีกลาง (หนังสือ กบก. ว 178 14 พ.ค. 2556)  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) คณะ ประกาศ TMT ให้เป็นมาตรฐานรหัสยาสำหรับการทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์การบริการทางการแพทย์ของไทย (Healthcare services eTransaction)

32 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) 30 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การ เบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ มีมติ  ให้กระทรวงสาธารณสุขนำ TMT ไปดำเนินการประกาศให้เป็นมาตรฐาน บัญชีรายการยาและรหัสยาของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงรหัสยาของ โรงพยาบาลต่างๆ การเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ  ในระยะต่อไปให้นำTMTผนวกเข้าไว้ในโปรแกรมของโรงพยาบาล เพื่อใช้ สำหรับการสั่งซื้อและการเบิกจ่ายทั้ง 3 กองทุน  ในระยะยาวให้ใช้สำหรับจัดซื้อยาตามระเบียบพัสดุ รวมทั้งจะขยายต่อยอด กับระบบยาอื่นๆ เช่นการขึ้นทะเบียนตำรับยา การกระจายยา 32 การนำบัญชียาและรหัสยามาตรฐานไปใช้ (2)

33 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) Thai Health Information Standard Development Center (THIS)

34 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย Thai Health Information Standards Development Center www.this.or.th http://www.facebook.com/thishsri this@this.or.th

35 สำนักพัฒนาระบบ ตรวจสอบการ รักษาพยาบาล (สพตร.) สำนักงานกลาง สารสนเทศบริการ สุขภาพ (สกส.) ศูนย์พัฒนากลุ่มโรค ร่วมไทย (ศรท.) ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบ ข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.) สำนักงานวิจัยเพื่อการ พัฒนาหลักประกัน สุขภาพไทย (สวปก.) สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคน พิการ (สสพ.) สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการ วิจัยในมนุษย์ (สคม.) HSRI’s Affiliated Agencies สวรส สวรส

36 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) Thai Health Information Standards Development Center (THIS) 36 พันธกิจ พันธกิจ พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพใน ประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบ สามารถทำงานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ To develop and facilitate the development of Thailand health information system standards which is compatible with international standards, in order to achieve health information systems interoperability with the ultimate goal of better health system

37 HIS standards Interoperability Compatible with international standards, Effective health system มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ ระบบข้อมูลสามารถทำงานร่วมกันได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 37 Keywords

38

39 Thai Health Informatics Academy Thai Health Information Standard Development Center(THIS) ทำไมควรใช้รหัสยา TMT และไม่ควรใช้รหัสยา 24 หลัก 39 คุณสมบัติที่ควรมีรหัสยา TMTรหัสยา 24 หลัก ข้อมูลขนาดการใช้ (Unit of Use) และขนาดบรรจุ(Pack size)√× การเบิกจ่ายยาเป็นรายรายการในระดับ Trade product√× Uniquely identify ยา ทั้งในระดับ generic และ trade product √× จำนวนหลักของรหัสยา6-1824 ระบบตรวจสอบการลงรหัสผิด(check digit system)√× เชื่อมโยงระบบข้อมูลการสั่งยา(drug prescribing)ของแพทย์ กับระบบข้อมูลการจ่ายยา(drug dispensing) ของเภสัชกร และ ระบบข้อมูลการบริหารยาของพยาบาลได้ (drug administrating) √× 1.สอดคล้องกับมาตรฐานสากล√ (SNOMED-CT)×


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย Thai Health Information Standards Development Center TMI Annual Conference 2014 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ห้อง Grand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google