งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลคะแนน o-net ปี 52-54. จุดประสงค์ 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลคะแนน o-net ปี 52-54. จุดประสงค์ 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลคะแนน o-net ปี 52-54

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 2. เพื่อดูผลคะแนน o-net เฉลี่ยของแต่ละปีว่า แตกต่างกัน เท่ากัน แตกต่างกัน ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อดูผลคะแนน o-net เฉลี่ยของแต่ละปีว่า แตกต่างกัน เท่ากัน แตกต่างกัน ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น 3. ปีใดที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน เฉลี่ยวิชาภาษาไทยมากที่สุดและน้อยที่สุด 3. ปีใดที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน เฉลี่ยวิชาภาษาไทยมากที่สุดและน้อยที่สุด 4. เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนที่สอบในช่วง 3 ปีนี้ สอบได้คะแนนที่ดีขึ้นหรือลดลงในแต่ละรายวิชา 4. เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนที่สอบในช่วง 3 ปีนี้ สอบได้คะแนนที่ดีขึ้นหรือลดลงในแต่ละรายวิชา 5. ปีใดมีผู้เข้าสอบมากที่สุดและวิชาใดได้ผล คะแนนเฉลี่ยดีที่สุดใน 3 ปี 5. ปีใดมีผู้เข้าสอบมากที่สุดและวิชาใดได้ผล คะแนนเฉลี่ยดีที่สุดใน 3 ปี 6. เพื่อทราบถึงเหตูของการลดลงของคะแนน 6. เพื่อทราบถึงเหตูของการลดลงของคะแนน

3 วิชา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย350, สังคม อังกฤษ คณิตศาสต ร์ วิทยาศาสต ร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อาชีพ

4 วิชาที่สอบได้ ( พัฒนา ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผู้เข้าสอบ ปี 52 ได้คะแนนเฉลี่ย มีผู้เข้าสอบ ปี 53 ได้คะแนนเฉลี่ย มีผู้เข้าสอบ ปี 54 ได้คะแนนเฉลี่ย 48.72

5 วิชาที่สอบด้อย ( แก้ไข ) วิชาภาษาไทย สอบได้คะแนนลดทุก ปี วิชาภาษาไทย สอบได้คะแนนลดทุก ปี มีผู้เข้าสอบ ปี 52 ได้คะแนนเฉลี่ย มีผู้เข้าสอบ ปี 53 ได้คะแนนเฉลี่ย มีผู้เข้าสอบ ปี 54 ได้คะแนนเฉลี่ย 41.88

6 วิชาที่ควรปรับปรุง วิชาภาษาไทย วิชาภาษาไทย

7 อ้างอิง ที่มา :http://www.spm6.org ที่มา :http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิ. ย เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิ. ย. 2555


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลคะแนน o-net ปี 52-54. จุดประสงค์ 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google