งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา พิมพ์ไทย 1 ที่สอนโดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์ สัมผัสของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา พิมพ์ไทย 1 ที่สอนโดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์ สัมผัสของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา พิมพ์ไทย 1 ที่สอนโดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์ สัมผัสของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ อาจารย์สุภาวดี แก้วเก้า

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความ ชำนาญในการพิมพ์ดีดทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้วิจัย จึงได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิมพ์สัมผัสมาช่วยในการเรียนการ สอนในชั้นเรียนทำให้ผู้เรียนที่เรียน จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ เกิด ประโยชน์และมีผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจที่สอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัส 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัส

4 วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) 3. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์ สัมผัส 4. เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มที่สอนโดยโปรแกรม คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ดีด ไทย

5 ตารางผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่สอนโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ กลุ่มที่สอนด้วยเครื่องพิมพ์ดีด จากตารางพบว่า ค่าคะแนนของกลุ่มที่เรียนด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสทั้งหมด 45 คน มีค่าคะแนนสูงสุด 19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 15 คะแนน จากคะแนน เต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.88 คิดเป็นร้อยละ 84.44 ค่า คะแนนของกลุ่มที่เรียนด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไทยทั้งหมด 45 คน มีค่า คะแนนสูงสุด 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 10.66 คิดเป็นร้อยละ 53.33 รายการ จำนวน ( คน ) คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด ค่าเฉลี่ยร้อยละ โปรแกรมคอมฯ 45191516.8884.44 เครื่องพิมพ์ดีด ไทย 4514610.6653.33

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ของนักศึกษา ที่เรียนด้วยการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พิมพ์ดีดไทย 1 สูงกว่านักศึกษาที่ เรียนด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไทย

7 ภาพประกอบ

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา พิมพ์ไทย 1 ที่สอนโดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์ สัมผัสของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google