งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พิมพ์ไทย 1 ที่สอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พิมพ์ไทย 1 ที่สอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พิมพ์ไทย 1 ที่สอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ อาจารย์สุภาวดี แก้วเก้า

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความชำนาญในการพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสมาช่วยในการเรียนการสอนในชั้นเรียนทำให้ผู้เรียนที่เรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ เกิดประโยชน์และมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจที่สอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัส 2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัส

4 วัตถุประสงค์ (ต่อ) 3.เพื่อศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัส 4.เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่สอนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ดีดไทย

5 ตารางผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่สอนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ กลุ่มที่สอนด้วยเครื่องพิมพ์ดีด
จากตารางพบว่า ค่าคะแนนของกลุ่มที่เรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสทั้งหมด 45 คน มีค่าคะแนนสูงสุด 19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ ค่าคะแนนของกลุ่มที่เรียนด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไทยทั้งหมด 45 คน มีค่าคะแนนสูงสุด 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ย10.66 คิดเป็นร้อยละ 53.33 รายการ จำนวน (คน) คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ร้อยละ โปรแกรมคอมฯ 45 19 15 16.88 84.44 เครื่องพิมพ์ดีดไทย 14 6 10.66 53.33

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 ของนักศึกษาที่เรียนด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 สูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไทย

7 ภาพประกอบ

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พิมพ์ไทย 1 ที่สอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google