งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม ผู้วิจัย นายประวิง รุ่นประพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม ผู้วิจัย นายประวิง รุ่นประพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม ผู้วิจัย นายประวิง รุ่นประพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครู www.mbk.ac.th

2 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการ พัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม วีระ ไทยพานิช (2528 : 51) กล่าวว่า จะต้อง รู้จักผู้เรียนของท่านเพื่อเลือกสื่อที่ดีที่สุดเพื่อจะได้ บรรลุจุดมุ่งหมาย ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนจะเป็น ตัวช่วยอย่างดีในการเลือกสื่อตลอดจนวิธีการในการ สอนให้เข้ากับลักษณะและความสามารถของผู้เรียน เหตุผลและความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู แผนกบริหารธุรกิจ ด้วยการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สื่อประสม อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ ช่วยพัฒนาทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 1 ดีขึ้น และส่งผลให้นักศึกษามี เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป

3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สื่อประสม

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียน

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

6 สรุปผลการวิจัย ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู แผนกบริหารธุรกิจ นักศึกษา 27 คน มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 63 มีค่า = 2.33 คิดเป็นร้อยละ 23.30 มี คะแนนหลังเรียนรวม = 213 มีค่า = 7.89 คิดเป็นร้อยละ 78.90 นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01 ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู แผนกบริหารธุรกิจ นักศึกษา 27 คน มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 63 มีค่า = 2.33 คิดเป็นร้อยละ 23.30 มี คะแนนหลังเรียนรวม = 213 มีค่า = 7.89 คิดเป็นร้อยละ 78.90 นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01 การวิจัยพบว่า นักศึกษามีการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนการปรับเปลี่ยนการเรียน การสอนทำให้นักศึกษาไม่เบื่อ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น ตามลำดับ

7 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม ผู้วิจัย นายประวิง รุ่นประพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google