งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ เฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 31 ก. ค. 2557 อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ เฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 31 ก. ค. 2557 อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ เฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 31 ก. ค. 2557 อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D.

2 Scope 1. วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ของ สวส. 2. ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังเชิงรุก 3. การจัดตั้งเครือข่ายโรคติดเชื้อ อุบัติใหม่ 4. วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ของการ จัดตั้งเครือข่าย

3 สำนักจัดการความรู้ และเทคโนโลยี สำนักยาและวัตถุเสพติด กองแผนงานและวิชาการ อธิบดี กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักคุณภาพและความปลอดภัย อาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข National Institute of Health (NIH) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รองอธิบดี (3) สถาบันชีววัตถุ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ศูนย์ชีวศาสตร์ การแพทย์ สำนักงานเลขานุการ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย สถาบันวิจัยสมุนไพร สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ Department of Medical Sciences

4 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ ประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ สาธารณสุข ในการสร้างสรรค์องค์ ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ ดีของประชาชน วิสัยทัศน์

5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข บทบาทหน้าที่ : 1. วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ ชีว ภัณฑ์ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อการวินิจฉัย ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค 2. วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และประเมิน เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการระบาดของโรคอุบัติ ใหม่ โรคข้ามพรมแดน และโรคที่เกิดจากภัยพิบัติ 3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังเชิงรุกทาง ห้องปฏิบัติการที่เป็นปัญหาสาธารณสุข และแจ้ง เตือนภัย 4. พัฒนาคุณภาพและเครือข่าย ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานวิธี วิเคราะห์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 5. เป็นศูนย์ข้อมูลของเชื้อโรคและพาหะนำโรค ด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศ และสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ด้านสาธารณสุข

6 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข 6. เป็นศูนย์เก็บจุลินทรีย์ แมลง และ ตัวอย่างทางการแพทย์ 7. ดำเนินการตาม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 8. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเฝ้า ระวังทางห้องปฏิบัติการ (Lab-based surveillance) 1. นโยบายชัดเจน 2. Roadmap 3. แผนดำเนินการแต่ละปี 4. บุคลากรพร้อม ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 5. เครื่องมือพร้อม 6. IT พร้อม 7. งบประมาณพร้อม

8 ยุทธศาสตร์ เรื่อง 1.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรค ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 2.การจัดระบบการเลี้ยง และสุขภาพสัตว์และสัตว์ป่าให้ ปลอดโรค 3พัฒนาระบบจัดการความรู้และส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา 4พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และเตรียม ความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 5การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงของ โรคติดต่ออุบัติใหม่ แผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ตัวชี้วัด ข้อ 3 เครือข่ายห้องปฏิบัติการสามารถตรวจหาเชื้อสาเหตุของ โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ตามเวลามาตรฐานที่แต่ละ หน่วยงาน กำหนด และมีห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยที่มี มาตรฐานเพียงพอ กลยุทธ์ ข้อ 3 พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายทาง ห้องปฏิบัติการ

10 กลยุทธ์ ข้อ 3 พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติ ให้มีมาตรฐานสากล ด้านประกันคุณภาพ และระบบชีวนิรภัย 2 สร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยที่มีมาตรฐานเพียงพอ เพื่อการตรวจหาเชื้อ อุบัติใหม่ 3 พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถสนับสนุน งานด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในสภาวะที่มีการระบาดใหญ่ 4 จัดหากำลังคนด้านห้องปฏิบัติการให้เพียงพอสำหรับการรับมือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งสภาวะปกติ และในสภาวะที่มีการระบาดใหญ่ 5 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในการตรวจหา เชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่และจัดการข้อมูลทางระบาดวิทยา 6 จัดทำแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับชาติ สำหรับการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ

11 กลยุทธ์ ข้อ 3 พัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 7 พัฒนาระบบและแผนการจัดเก็บรวมทั้งส่งต่อสิ่งส่งตรวจให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีการฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ 8 ให้องค์กรตามกฎหมายดำเนินการควบคุม ประเมินคุณภาพตาม มาตรฐานสากล เพื่อให้การรับรองคุณภาพน้ำยา ชุดทดสอบที่ใช้ใน งานบริการสำหรับการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทั้งที่ผลิตในประเทศและ นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 9 พัฒนาระบบการรายงานผลเพื่อให้สามารถแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 10 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชื้อโรค ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลความไวและการดื้อ ยาต้านจุลชีพข้อมูลพันธุกรรมของเชื้อโรคติดต่อ รวมทั้งปรับปรุงการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่าย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์โดย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 11 จัดให้มีเครือข่ายของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงในการตรวจ วินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการของกลุ่มโรคต่างๆ

12 IHR 8 Core capacities (สมรรถนะหลัก) 1.National legislation, policy and financing 2.Coordination and NFP communication 3.Surveillance 4.Response 5.Preparedness 6.Risk communication 7.Human resource capacity 8.Laboratory 8.1 Laboratory diagnostic and confirmation capacity 8.2 Laboratory biosafety and biosecurity Points of Entry ช่องทางเข้าออก Hazards -infectious -Zoonosis -Food safety -Chemical -Radiation

13 Core capacity8Laboratory Component8.1Laboratory diagnostic and confirmatory capacity Indicator8.1.1Laboratory services available to test for priority health threats 8.1.1.1 Is there a policy to ensure the quaility of laboratory diagnostic capability (e.g. licensing, accreditation)? 8.1.1.2 Are national standards/guideline available? 8.1.1.3 Does your country have access to networks of international laboratories to meet diagnostic and confirmatory laboratory requirements and support outbreak investigations for events specified in Annex 2 of IHR? 8.1.1.4Is there national laboratory capacity to meet diagnostic and confirmatory lab requirement for priority diseases? 8.1.1.5 Is an up date and accessible inventory of public and private laboratories with relevant diagnostic capacity available 8.1.1.6 Do national reference laboratories participate successfully in EQAS for mafor public health disciplines for diagnostic laboratories? 8.1.1.7Are more than 10 non-AFP hazadous specimens per year referred to national reference laboratories for examination 8.1.1.8Are all national reference laboratories accredited to international standards or national standards adapted from international standrards?

14 8.1.1.9 Are there national reference regulation compatible with international guidelines in force for packaging and transport of clinical specimens ? 8.1.1.10 Is there a functional system for collection, packaging and transport for clinical specimens? 8.1.1.11Have sample collection and transportation kits been pre-positioned at appropriate levels for immediate mobilization during a PH event? 8.1.1.12Has staff at national or relevant levels been trained for the safe shipment of infectious substances according to international standards (ICAO/IATA)? 8.1.1.13Do the processes for shipment of infectious substances when investigating an urgent public health event consistently meet ICAO/IATA standards? 8.1.1.14 Can clinical specimens from investigation of urgent public health events be delivered to appropriate national or international reference laboratories within the appropriate timeframe of collection for testing or transport? 8.1.1.15 Have at least 10 hazardous specimens per year shipped internationally to a collaborating laboratory as part of an investigation or exercise?

15 Core capacity8Laboratory Component8.2Laboratory biosafety and biosecurity Indicator8.2.1Laboratory bosafety and laboratory biosecurity (Biorisk management) practice in place and implemented 8.2.1.1 Are biosafety guidelines accessible to laboratories? 8.2.1.2 Are regulations, policies or strategies for laboratory biosafety available? 8.2.1.3 Has a responsible entity been designated for laboratory biosafety and biosecurity? 8.2.1.4 Are relevant staff trained in laboratory biosafety and laboratory biosecurity guidelines? 8.2.1.5 Has an institution or person responsible for inspection, (could include certification of biosafety equipment) of laboratories for compliance with biosafety requirements been identified? 8.2.1.6 Has a biorisk assessment been conducted in laboratories to guide and update biosafety regulations, procedures and practice, including for decontamination and management of infectious waste?

16 NETWORK Link Learn Share Network พัฒนาระบบ ใช้ K. สร้าง K. -Policy -Objective -Member -Performance -Communication -Financial support

17 สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ พ. ศ. 25 40: เครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อ ดื้อยา พ. ศ. 2548: เครือข่ายไข้หวัดใหญ่ พ. ศ. 2553: เครือข่ายกำจัดโรค หัดตามพันธสัญญานานาชาติ พ. ศ. 2556: เครือข่าย ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติ ใหม่ สมาชิก 64 ห้องปฏิบัติการ

18 เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติด เชื้ออุบัติใหม่ วัตถุประสงค์ 1. เฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ทางห้องปฏิบัติการ ของประเทศ ให้สอดคล้องกับ IHR 2005 2. พัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายฯ 3. เตรียมความพร้อมและวางแผนสนับสนุนการตอบโต้ การระบาดของโรค อย่างเป็นระบบและทันเวลา 4. จัดทำฐานข้อมูลโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ของประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ กำหนดนโยบายควบคุมและป้องกันโรค 5. สนับสนุนองค์ความรู้ เรื่องโรคและเชื้อก่อโรค รวมทั้งเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย ให้กับสมาชิก เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง 6. ติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

19 OBJECTIVE ห้องปฏิบัติการได้รับ การพัฒนาสมรรถนะ ตรวจจับการ ระบาดของโรค ระบบการเฝ้าระวังโรคทาง ห้องปฏิบัติการ ข้อมูลโรคติดเชื้อทางของประเทศ ความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการ เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

20 Pathogens Bacteria 1.Vibrio cholerae 2. Salmonella spp. 3.Shigella spp. 4.Streptococcus pneumoniae 5.Legionella pneumophila 6.Leptosipira interogans* 7.Yersinia pestis* 8.Bacillua anthracis* 9.Food-, water-borne pathogens Virus 1. Enteroviruses (EV 71/Coxsackie A16) 2. Dengue* 3. Chikungunnya 4. SARS 5. Viral hemorrhagic fever (Ebola, Marburg, CCHF, RVF) 6. West Nile* * Targeted pathogens for this workshop สมาชิก 64 ห้องปฏิบัติการ

21 ประโยชน์ของการจัดตั้ง เครือข่าย 1. สามารถตรวจจับการระบาดของโรคได้ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม 2. มีข้อมูลและระบบการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน การวางนโยบายการรักษาและควบคุมโรค 3. ทราบอุบัติการณ์ ความชุกของเชื้อก่อโรคระดับประเทศ 4. ได้รับความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบบัติการภายในและต่างประเทศ 5. ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมโยงเครือข่าย ห้องปฏิบัติการสุขภาพคน และสุขภาพสัตว์

22 ผลการดำเนินการ 2556: จัดตั้งเครือข่าย ( สัมนา 4 ครั้ง ) กำหนดเชื้อก่อโรค ประเมินศักยภาพการตรวจ วิเคราะห์ จัดความรับผิดชอบตาม ศักยภาพ 2557: อบรมการตรวจวิเคราะห์ เชื้อ zoonosis : เชื่อมเครือข่ายฯกับ เครือข่ายสุขภาพสัตว์ 2558:?

23 SUSTAINABLE NETWORK แนวทางการพัฒนา SHARE FAIR -Mutual benefit CARE SUPPORT- Financial support

24 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ เฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 31 ก. ค. 2557 อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google