งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MP 12501 การออกแบบและพัฒนา หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ พัฒนาหลักสูตร นางสาวศศิวิมล จันทรังษี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MP 12501 การออกแบบและพัฒนา หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ พัฒนาหลักสูตร นางสาวศศิวิมล จันทรังษี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MP 12501 การออกแบบและพัฒนา หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ พัฒนาหลักสูตร นางสาวศศิวิมล จันทรังษี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2 แหล่งที่มาของข้อมูล เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, บทความวิชาการ : ปัจจัยที่ มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร, ศูนย์ศึกษาธุรกิจและ รัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จาก http:// www.kriengsak.com www.kriengsak.com เดือน คำดี, พุทธปรัชญา, ( กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๔ ), หน้า ๑๑๘. พุทธบูชา, ธรรมชาติของความรู้ จาก http://www.buddhabucha.net/general- epistemology/ http://www.buddhabucha.net/general- epistemology/ ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ จาก http://banchakor.wordpress.com/summarizing อ้างอิงข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ. ศ. 2556. http://banchakor.wordpress.com/summarizing องค์ประกอบของวิชาคณิตศาสตร์ จาก http://totsachit.blogspot.com/2011/08/blog- post.html โดย ทศชิต บรรลุศิลป์, อ้างอิงข้อมูลเมื่อวัน จันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ. ศ. 2554. http://totsachit.blogspot.com/2011/08/blog- post.html

3 ความรู้ที่ได้รับ เข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ พัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นด้าน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ระบบราชการ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งปัจจัย เหล่านี้ล้วนส่งผลดีและผลเสียต่อการ พัฒนาหลักสูตรอย่างมีความสำคัญ รวมทั้งได้เข้าใจถึงธรรมชาติของความรู้ ที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ และ ลักษณะ ของธรรมชาติของคณิตศาสตร์ องค์ประกอบของคณิตศาสตร์

4 การนำไปใช้ประโยชน์ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะ ความรู้เดิมของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อให้ มีความเหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละ วิชาด้วย ( วิชาคณิตศาสตร์ )

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา หลักสูตร ปัจ จัย เทคโน โลยี เศรษฐ กิจ ระบบ ราชก าร การเมื อง สังคม และ วัฒนธ รรม

6 ธรรมชาติของความรู้ ความรู้ วิธีการคิดตาม ทฤษฎี วิธีการคิดตาม หลักความจริง ประสาท สัมผัส สัมผัสภายนอก สัมผัสภายนอก สัมผัสภายใน สัมผัสภายใน

7 ธรรมชาติของความรู้ จิตนิยมแบบญาณ วิทยา Epistemological Idealism สัจนิยมแบบญาณ วิทยา Epistemological Realism ควา มรู้

8 ธรรมชาติและโครงสร้าง ของคณิตศาสตร์ความคิด ความเป็นเหตุ เป็นผล สัญลักษ ณ์ ศิลปะ ธรรมชาติ ของ คณิตศาสตร์

9 ธรรมชาติและโครงสร้าง ของคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt MP 12501 การออกแบบและพัฒนา หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ พัฒนาหลักสูตร นางสาวศศิวิมล จันทรังษี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google