งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายสัณห์ อุทยารัตน์ ส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เบสแบนด์ด้วยชิป DSP SCORPion Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายสัณห์ อุทยารัตน์ ส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เบสแบนด์ด้วยชิป DSP SCORPion Research."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายสัณห์ อุทยารัตน์ ส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เบสแบนด์ด้วยชิป DSP SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting July 18, 2003 NECTEC RRC filter

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization หัวข้อนำเสนอ  Introduction to RRC filter  Design Criteria of RRC filter  RRC filter Design  ACLR Performance  EVM Performance  Conclusion  Future work

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Introduction to RRC filter  จะใช้ในการสร้าง pulse shape ขึ้นเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ ถูกส่งออกไปรบกวนกับตัวข้างเคียง  ตามมาตรฐาน 3GPP จะมีค่า Impulse response ตาม สมการข้างล่าง โดยจะใช้ค่า roll-off = 0.22

4 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Design Criteria of RRC filter  Reduce Computation  จำนวน Tap delays จะต้องน้อย การประมวลผลจะ เร็วขึ้น  Performance (Meet 3GPP 25.101 and 25.102)  ACLR (Adjacent Channel Leakage power Ratio)  EVM (Error Vector Magnitude)

5 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization RRC filter Design  RRC filter Characteristics  จากการศึกษา [KIM00],[Guilaud00] ซึ่งให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้าง Filter พอสรุปได้ว่า oFIR จำนวน 25 Tap ( และได้ทดลองทำ 19 Tap ไว้ด้วย ) 4 Sample/Chip o 16-Bit integer coefficient Hamming Window  Using Digital Filter designer in ADS2002 to aid design process  Measure ACLR Performance  Measure EVM Performance

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization RRC filter Design [2]: Impulse Response

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ACLR Performance  ACLR เป็นอัตราส่วนพลังงานที่ช่องสัญญาณที่ สนใจกับพลังงานในช่องสัญญาณข้างเคียง  ช่องสัญญาณข้างเคียงจะวัดที่ช่องข้างเคียงตัวที่ สนใจไปถึง 2 ระดับคือที่ 5 MHz กับ 10 MHz ข้างเคียงตัวมัน  ข้อกำหนดใน 3GPP  ถ้าพลังงานในช่องข้างเคียงน้อยกว่า -50 dBm ไม่ ต้องสนใจค่า ACLR  ถ้ามากกว่า -50 dBm จะต้องตรวจสอบค่า ACLR โดยจะต้องมากกว่า 33 dB กับ 43 dB ที่ ช่องสัญญาณข้างเคียง 5 MHz กับ 10 MHz ตามลำดับ

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ACLR Performance [2]  จากโปรแกรม ADS 2002 สามารถออกแบบการวัดค่า ACLR ได้ตามรูปข้างล่างนี้ แทนที่ด้วย Filter ที่ได้ออกแบบ

9 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ACLR performance [3]: Fixed-Point FIR Filter Using 19 Tap delays -110.25 dBm -58 dBm Pass ACLR

10 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ACLR performance [4]: Fixed-Point FIR Filter Using 25 Tap delays -119 dBm -70.32 dBm Pass ACLR

11 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization EVM Performance  เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของสัญญาณ กับสัญญาณที่วัดออกมาได้ ( โดยเปรียบเทียบกับ Ideal Case)  บ่งบอกถึงคุณภาพของ Baseband filter (RRC filter), Modulation และ ส่วนวงจร RF  ตามข้อกำหนด 3GPP จะมีค่าได้ไม่เกิน 17.5%

12 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization EVM Performance [2]  จากโปรแกรม ADS 2002 สามารถออกแบบการวัดค่า EVM ได้ตามรูปข้างล่างนี้ แทนที่ด้วย Filter ที่ได้ออกแบบ

13 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization EVM Performance [3]  จากการตรวจสอบปรากฏว่า ค่า EVM ได้ตามตารางดังนี้ จำนวน Tap delay ที่ใช้งานค่า EVM 19 Taps8.671 % 25 Taps7.283 % Pass EVM

14 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Conclusion  ขณะนี้ได้ทำการออกแบบ RRC filter สำหรับ สถานีเคลื่อนที่ โดยใช้ FIR Filter จำนวน 19 และ 25 Tap เรียบร้อยแล้ว  ผลที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ (ACLR และ EVM)  คาดว่าการประมวลผลที่ได้จะลดลงจากเดิม เนื่องจากมีการใช้จำนวน Tap ที่น้อยลงในการ ประมวลผล

15 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Future work  จะศึกษาเพิ่มเติมว่าต้องมี design criteria ตัว อื่นๆ หรือไม่  ศึกษาการทำงานของบอร์ด DSP ร่วมกับการ ทำงานของ Viterbi Co-Processor บนชิป 6416


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายสัณห์ อุทยารัตน์ ส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เบสแบนด์ด้วยชิป DSP SCORPion Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google