งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เหลียวหลังแลหน้า กับ การพัฒนาคุณภาพ HA ชูขวัญ ศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การ 2 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เหลียวหลังแลหน้า กับ การพัฒนาคุณภาพ HA ชูขวัญ ศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การ 2 กุมภาพันธ์ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เหลียวหลังแลหน้า กับ การพัฒนาคุณภาพ HA ชูขวัญ ศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การ 2 กุมภาพันธ์ 2556

2 LOGO ทำไมต้องคุณภาพ ????

3 สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ ผู้ป่วย ได้รับการดูแลอย่างมี คุณภาพและประสิทธิภาพ มี ความเสี่ยงน้อย ได้รับการพิทักษ์ สิทธิ์ผู้ป่วย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4 สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงาน จะปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศ การทำงานที่ดีขึ้น มีความเสี่ยง ความผิดพลาด น้อยลง ได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพตนเอง

5 สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ สถานบริการสาธารณสุข มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทำให้ อยู่รอด และยั่งยืน

6 สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพ บริการสาธารณสุขทั้งระบบจะดีขึ้น อย่าง ต่อเนื่อง เกิดสังคมแห่งการ เรียนรู้ร่วมกันอย่าง กว้างขวาง ด้วยการให้คำปรึกษา และการประเมิน

7 สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาคุณภาพ สังคม มีความเชื่อมั่นต่อระบบบริการของ โรงพยาบาลมากขึ้น มีความโปร่งใส ได้รับการรับรอง ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบเพื่อ การตัดสินใจเลือกสถานบริการได้

8 ผ่านมาตรฐาน โรงพยาบาล สายใยรักษ์ ระดับทอง เส้นทางการพัฒนาคุณภาพ 2543254425452546254725482549255025512552255325542555 กิจกรรม OD กิจกรรม ESB กิจกรรม 5 ส. HA HPH ระบบบริการ ด้วยหัวใจ ความเป็น มนุษย์ ผ่าน มาตรฐา นบริการ สาธาร ณสุข PKM HA Overall Scoring SWOT Analysis CQI ผ่านมาตรฐานอาชี วอนามัย ระดับ 5 ผ่านมาตรฐาน HA มาตรฐาน HPH กรมอนามัย นโยบายคุณภาพ  ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกระดับ มีความรักสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพและความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้นให้เกิดบริการที่มีมาตรฐานและมีการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการในทุก โอกาส เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  สนับสนุนให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ผ่าน มาตรฐาน ยาเสพติด ผ่านมาตรฐาน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย 8

9 LOGO กลับมาดูที่รพ.เราสิคะ...

10 แผนภูมิการแบ่งงานภายในโรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาล ชุมชน กลุ่มภารกิจ อำนวยการ กลุ่มภารกิจ เทคนิคบริการ และบริการ ทาง การแพทย์ กลุ่มภารกิจ เวช ปฏิบัติครอบครัว และชุมชน กลุ่มภารกิจการพยาบาล

11 โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพ หมายเหตุ  ทีมงานต่างๆ ผสมผสาน งานด้าน ส่งเสริม สุขภาพ  มุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมา ย เนื้อหา ตาม องค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้อง  การ ประสานงาน ทั้งแนวตั้ง และแนวราบ ผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการมีส่วนร่วม ชุมชน คณะกรรมการบริหาร / ทีมนำพัฒนา คุณภาพ องค์กรวิชาชีพ องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล ทีมผู้ประสาน งานคุณภาพ ทีม Facilitator ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน คณะกรรมการHRM คณะกรรมการ PTC คณะกรรมการIC คณะกรรมการ ENV คณะกรรมการIM ทีมเวชระเบียน คณะกรรมการระบบยา คณะกรรมการRM คณะกรรมการ PCT ทีมนำเฉพาะด้าน 11

12 ภาษา HA วันละ หลายๆคำ  คณะกรรมการHRM : Human Resource Management พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะกรรมการIC ; Infection Control ควบคุมและป้องกัน การติดเชื้อ  คณะกรรมการIM : Information Management บริหาร สารสนเทศ  คณะกรรมการRM : Risk Management บริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการ PCT: Patient Care Team ทีมนำทางคลินิก  คณะกรรมการ PTC : คณะบริหารจดการยาละเวชภัณฑ์  คณะกรรมการ ENV: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย www.themegallery.com LOGO

13 HA คืออะไร...

14 HA คืออะไร  HA ย่อมาจาก Hospital Accreditation  HA เป็นกลไกอันหนึ่ง (Mechanism) ที่มี วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรเกิดการพัฒนา ระบบงานจะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและทั่วถึงทั้ง องค์กร  HA จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนา คุณภาพ การแก้ไขปัญหาและเรื่องอื่น ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการบริหารคุณภาพของโรงพยาบาล  HA คาดหวังที่จะให้โรงพยาบาลมีการประเมิน ตนเองและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง โดยใช้แนวทางที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานโรงพยาบาล www.themegallery.com LOGO

15 HA คืออะไร Accreditation คืออะไร  กระบวนการประกันคุณภาพระบบ บริการของสถานพยาบาลในทุก ด้าน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ระดับชาติเป็นระบบที่ทำด้วยความ สมัครใจ www.themegallery.com LOGO

16 ทำความเข้าใจกับ HA กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสมบูรณ์ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ การเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง การทำงานเป็นทีม การทบทวนประเมินตนเองทุกระดับ การปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

17 17 ระบบงานสำคัญของ รพ. ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ตอนที่ IV ตอนที่ III ตอนที่ II ตอนที่ I การนำ การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล กระบวนการดูแลผู้ป่วย ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลของ องค์กร ด้านการนำและสังคม ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ผลลัพธ์

18 LOGO การเตรียมตัวก้าวสู่กระบวนการรับรอง โรงพยาบาลคุณภาพในปี2556-2557

19 19 1. Unit Optimization 2. Patient Safety 3. Clinical Population 4. Standard Implementation 5. Self Assessment 6. Strategic Management 4 Domains & 6 QI Tracks ทำ 4 พื้นที่ ภายใต้ 6 เครื่องมือพัฒนา

20 1.Unit Optimization พื้นที่ในการพัฒนาระดับหน่วยงาน

21 PurposeProcessPerformance จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง CQI : Continuous Quality Improvement 3P ในงานประจำวัน 3P ในโครงการพัฒนาคุณภาพ 3P ในระดับหน่วยงาน (service profile) 3P กับการพัฒนาระบบงาน 3P กับการดูแลผู้ป่วย (clinical tracer) 3P กับการบริหารองค์กร (strategic management) และเมื่อจะทำอะไรให้ใช้หลัก 3 P ตลอดทั้งการทำงาน และใช้ตอบคำถามตอนการตรวจประเมิน **** หลักการง่ายๆของ HA คือใช้ 3 P พื้นฐานการ พัฒนาคุณภาพ สิ่งที่ทำมี เป้าหมาย อย่างไร กระบวนการทำอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมาย จะวัดผลอย่างไร มีตัวชี้วัดอะไร

22 สิ่งที่ต้องทำ 1. ใช้หลัก 3 P (Purpose Process Performance) บูรณาการในงานประจำทั้งระดับหน่วยงาน และระดับ องค์กร สาเหตุ กำหนดเป้าหมาย กระบวนการ ผลที่เกิดขึ้น 2.หัวหน้าพาทำคุณภาพ ให้ลูกน้องมีส่วนร่วม 3. กิจกรรมคุณภาพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 5 ส. KM พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 4. Service Profile เน้นผู้รับบริการ สามารถสะท้อน การบริหารจัดการในหน่วยงานมีเป้าหมายชัดเจน หรือไม่ สอดคล้องกับบริบทหน่วยงานหรือไม่

23 สิ่งที่ต้องทำ 5. กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรมทบทวน ให้ สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน ช่วย แก้ปัญหา เป็นมาตรการป้องกัน 6.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เช่นมี โครงการต่างๆ มีเป้าหมายชัดเจน 7. การเชื่อมโยงเป้าหมายของหน่วยงานกับ ตัวชี้วัด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพต้อง เกิด จาก AE หรือตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ

24 2. Patient Safety ความปลอดภัยในการ ดูแลผู้ป่วย

25 สิ่งที่ต้องทำ 1.หัวหน้าต้องทบทวนกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ 2.ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทบทวน เช่น เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น มีการส่งต่อที่มีปัญหาและนำมาทบทวนพัฒนาเชิงระบบ ระบบ 3. หาสาเหตุของปัญหา RCA 5 Why 4.ตามรอย Patient Safety Goal ใช้ SIMPLE เป็นเครื่องมือ ไปตามรอยเพื่อหาส่วนขาด 5.ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง ทีม RM ต้องทบทวนระบบ 6.โปรแกรมต่างๆในระบบบริหารความเสี่ยง ต้องบูรณาการ ข้อมูลโปรแกรมต่างๆเข้าด้วยกัน

26 3.Clinical Population กลุ่มประชากรทางคลินิก

27 สิ่งที่ต้องทำ 1.PCT กำหนดโรคที่สำคัญ เช่น โรคที่มีค่าใช้จ่าย สูง โรคที่มีผลการรักษา โรคที่ต้องสร้างเสริม สุขภาพ หรืออื่นๆ 2.กำหนดเป้าหมายของแต่ละโรค ให้ชัดเจน 3.ตามรอยโรคใช้ 13 ขั้นตอน เพื่อดูวิธีการปฏิบัติ ที่ดี และเห็นโอกาสพัฒนามีอะไรบ้าง 4.ทบทวนประเด็นการพัฒนาอีกครั้งและดำเนินการ พัฒนา 5.สรุป Clinical Tracer Highlight

28 4. Standard Deployment การนำมาตรฐานสู่การ ปฏิบัติ

29 สิ่งที่ต้องทำ 1.เข้าใจความหมายของ SPA S มาตรฐาน P กิจกรรมที่ควรดำเนินการ A วัดผลอย่างไร อะไรที่เป็น Key word ของมาตรฐาน ของข้อนั้นๆ

30 30 (3) ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออยู่บน พื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย การ ปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นไปตามข้อกำหนดใน กฎหมาย และจัดทำแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร. กิจกรรมที่ควรดำเนินการ ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันเลือกสรร scientific evidence ( หลักฐานวิธีการที่ได้รับการ พิสูจน์ว่าได้ผลจากการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ) ที่ update จากแหล่งที่เหมาะสม เช่น CDC, ชมรม โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล นำข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับแนวทาง ปฏิบัติงานที่ใช้อยู่ ( ถ้ามีการจัดทำไว้แล้ว ) ทบทวน แนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยกับ evidence ทำ gap analysis เพื่อหาช่องว่างของการปฏิบัติกับ มาตรการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว กำหนดเป้าหมายและ แผนการปรับปรุง จัดทำแนวทางปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นที่ใช้ อ้างอิง ทำความเข้าใจ และธำงให้การปรับปรุงที่ เกิดขึ้นมีความยั่งยืน ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป ตัวอย่าง scientific evidence ที่นำมาใช้ในการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ S P A นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล “ คุณภาพแบบเรียบง่าย ผ่อนคลายด้วย SPA” 10 th HA National Forum 12 มีนาคม 2552

31 สิ่งที่ต้องทำ ถอดรหัสมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมาตรฐานแต่ละเรื่อง อย่างลึกซึ้ง ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 1.ผู้เกี่ยวข้อง ใครเป็นคนทำ ใครเป็นคนได้ 2.เป้าหมายของมาตรฐาน คนได้จะได้รับคุณค่า อะไร 3.ขั้นตอนที่ควรดำเนินการมีอะไรบ้าง 4.บริบทที่เกี่ยวข้อง อะไรคือปัญหาขององค์กร ในเรื่องนี้ 31

32 บทบาทของทีมนำเฉพาะด้าน  ประเมินตนเองตามSAR2011 (คำอธิบายมาตรฐานคือเนื้อหาในSPA)  กำหนดนโยบายด้านนั้น ๆ ให้ทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ  ถ่ายทอด สื่อสารนโยบาย  ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย  สรุปผลงานในภาพรวม SAR ; self assesment review แบบประเมินตนเองระดับองค์กร SPA : Standard Practice Assesment

33 LOGO วันนี้มาดูสิ..ว่าทีมนำเฉพาะด้านเน้น HILIGHT อะไรกันบ้าง..

34 สรุปจุดเน้นของทีมนำเฉพาะด้าน  เน้นเรื่อง ประสิทธิภาพช่องทางการค้นหา ความเสี่ยง และช่องทางการตอบกลับความเสี่ยง  เน้นเรื่องNearmiss (ความเสี่ยงเชิงรุก)  เน้นระบบบริหารความเสี่ยงภาพรวม 7 โปรแกรม 4 ระดับความรุนแรง  PSG : การป้องกันการติดเชื้อในรพ TB :Medication errorความคลาดเคลื่อนทางยา ทีมที่ 1 บริหารความเสี่ยง RM

35 สรุปจุดเน้นของทีมนำเฉพาะด้าน  เน้นเรื่อง Clinical Tracer Hilight การตามรอยคุณภาพสำคัญ  เน้นเรื่องกระบวนการดูแลผู้ป่วย  เน้น5 โรคสำคัญคือ DM HT COPD MI TB  ตัวชี้วัดคลินิกสำคัญ  High Alert Drug  แนวการตอบคำถาม ทีมที่ 2 ทีมนำทางคลินิกPCT

36 สรุปจุดเน้นของทีมนำเฉพาะด้าน  เน้นเรื่อง ซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ  เน้นเรื่อง ซ้อมแผนอุบัติเหตุบนโต๊ะ  เน้นการใช้เครื่องดับเพลิง ทีมที่ 3 ทีมENV

37 สรุปจุดเน้นของทีมประสานงานคุณภาพ  เน้นเรื่อง ความหมายHA  มาตรฐาน HA มี 4 ตอนหลักและมีการแบ่ง หน้าที่ตามโครงสร้างคุณภาพ  เน้นเรื่อง 3 P แทรกในการทำงานประจำ  เน้นบทบาทของทุกระดับ

38 บทบาทของหน่วยงาน  ทบทวน Service Profile (แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงาน)  สรุปเรื่องราวการพัฒนาจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ความเสี่ยงสำคัญ  ผลงานตามรอยคุณภาพ วิจัย  ผลงานตามตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง

39 บทบาทของเจ้าหน้าที่ทุกคน  รับทราบนโยบายจากหัวหน้างาน  นำ 3 P มาใช้เป็นแนวทางตลอด ตนเอง - ทำงานอะไร ทำเพื่ออะไร ทำได้ดีหรือไม่ จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร หน่วยงาน - มีเป้าหมายอะไร ทำได้ดีหรือไม่ จะ ทำให้ดีขึ้น ได้อย่างไร รพ. - มีเป้าหมายอะไร มีส่วนช่วยให้ รพ. บรรลุ เป้าหมาย ได้อย่างไร  ทบทวนว่าตนเองเกี่ยวข้องกับนโยบายอย่างไร  นำนโยบายสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลการปฏิบัติงาน

40

41 After Action Review (AAR)  ทบทวนความคาดหวังที่เข้าร่วม Workshop นี้ คืออะไร?  อะไรบ้างที่ได้ เกิน ความคาดหวังที่ตั้งไว้ เพราะอะไร?  อะไรบ้างที่ได้ น้อย กว่าความคาดหวังที่ตั้ง ไว้ เพราะอะไร?  ตัวเองจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ กลับไปทำ อะไร? สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.) 41

42 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO เหลียวหลังแลหน้า กับ การพัฒนาคุณภาพ HA ชูขวัญ ศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การ 2 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google