งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADDIE DESIGN Sumai Binbai. Analysis การวิเคราะห์ Design การออกแบบ Development การพัฒนา Implementation การนำไปใช้ Evaluation การประเมินผล Analysis การวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADDIE DESIGN Sumai Binbai. Analysis การวิเคราะห์ Design การออกแบบ Development การพัฒนา Implementation การนำไปใช้ Evaluation การประเมินผล Analysis การวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADDIE DESIGN Sumai Binbai

2 Analysis การวิเคราะห์ Design การออกแบบ Development การพัฒนา Implementation การนำไปใช้ Evaluation การประเมินผล Analysis การวิเคราะห์ Design การออกแบบ Development การพัฒนา Implementation การนำไปใช้ Evaluation การประเมินผล องค์ประกอบของ ADDIE Model

3 Analysis การวิเคราะห์ องค์ประกอบของ ADDIE Model อายุ / ระดับชั้ น ความรู้ / สติปัญ ญา เจตคติ ความ ต้องการ ความสนใจ วัฒนธ รรม

4 Analysis การวิเคราะห์ องค์ประกอบของ ADDIE Model ความ ต้องการ ของ หลักสูตร ขอบเขต เนื้อหา วิชาอะไร ขอบเขต เนื้อหา วิชาอะไร เนื้อหาบท ที่หรือ หน่วยที่ ต้องการทำ สื่อ

5 Analysis การวิเคราะห์ องค์ประกอบของ ADDIE Model ภายใน โรงเรียน ใน ห้องเรียน นอก ห้องเรียน

6 Design การออกแบบ องค์ประกอบของ ADDIE Model เรื่อง / หน่วย ย่อย โครงสร้ าง เนื้อหา จุดประส งค์การ เรียนรู้

7 โครงสร้างเนื้อหา จุดประสงค์การ เรียนรู้ เนื้อหาหน่วย ที่ 1 เนื้อหาหน่วยที่ 2 เนื้อหาหน่วย ที่ 3 แบบฝึกหั ด แบบทดสอบก่อน เรียน ทดสอบ

8 Design การออกแบบ องค์ประกอบของ ADDIE Model กำหนด กิจกรรม การเรียนรู้ กำหนด ขั้นตอน การเรียนรู้ กำหนด วิธีการวัด และ ประเมินผ ล

9 องค์ประกอบของ ADDIE Model วัด / ประเมินผ ลโดยวิธี ใด ตอบ วัตถุประสง ค์ การ เรียนรู้ หรือไม่ การให้ผล ป้อนกลับ / Reflection

10 Development การพัฒนา องค์ประกอบของ ADDIE Model โปรแกรม ที่ใช้ กราฟิก / ภาพ ภาพเคลื่อ นไหว / เสียง เนื้อหา แบบวัด / ประเมินผ ล

11 Implementation การนำไปใช้ องค์ประกอบของ ADDIE Model ทดลอง ใช้ ประเมิน คุณภาพ นำไปใช้ จริง

12 Evaluation การประเมินผล องค์ประกอบของ ADDIE Model การ วิเคราะห์ การ ออกแบบ การ นำไปใช้ การ พัฒนา การ ประเ มิน


ดาวน์โหลด ppt ADDIE DESIGN Sumai Binbai. Analysis การวิเคราะห์ Design การออกแบบ Development การพัฒนา Implementation การนำไปใช้ Evaluation การประเมินผล Analysis การวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google