งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.6 The enthalpy กิจกรรมฝึกคำนวณเกี่ยวกับ Calorimetry

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.6 The enthalpy กิจกรรมฝึกคำนวณเกี่ยวกับ Calorimetry"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.6 The enthalpy กิจกรรมฝึกคำนวณเกี่ยวกับ Calorimetry
ดูตัวอย่าง Example 1.2 หน้า 43 ของ Textbook ฝึกทำแบบฝึกหัด Self-test 1.3 หน้าเดียวกัน

2 1.7 Enthalpy changes accompanying physical processes
Standard state ของสาร หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ความดัน 1 bar (เดิมเคยใช้ 1 บรรยากาศ) อุณหภูมิใด ๆ ก็ได้ ไม่จำเป็นต้อง 25°C เอนทัลปีของการระเหย การหลอมเหลว การระเหิด เช่น H2O(l)  H2O(g) H° = +44 kJ

3

4

5 1.8 Bond enthalpy

6 1.9 thermochemical properties of fuels

7 1.9 thermochemical properties of fuels

8 1.9 thermochemical properties of fuels

9 1.10 The combination of reaction enthalpies
Hess’s Law The standard enthalpy of a reaction is the sum of the standard enthalpies of the reactions into which the overall reaction may be divided.

10 1.10 The combination of reaction enthalpies

11 1.10 The combination of reaction enthalpies

12 1.11 Standard enthalpies of formation
ศึกษาเพิ่มเติมจากตัวอย่าง 1.5 หน้า 59 ของ Textbook

13 บทที่ 2 The Second Law Entropy 2.1 The direction of spontaneous change

14 2.2 Entropy and the second law
Second law of thermodynamics “The entropy of an isolated system tends to increase.” S = qrev/T

15 2.2 Entropy and the second law

16 2.2 Entropy and the second law
Entropy change in the surrounding Ssur = -H/T ถ้ากระบวนการใดเป็นแบบ exothermic ค่า H จะเป็นลบ ดังนั้น ค่า Ssur จะเป็นบวก ค่าเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความร้อนปล่อยเข้าไปในสิ่งแวดล้อม

17 2.2 Entropy and the second law

18 The Gibbs energy G = H - TS
สำหรับปฏิกิริยาที่ spontaneous นั้น ค่า G จะมีค่าลดลง

19 The Gibbs energy

20 The Gibbs energy

21 The Gibbs energy


ดาวน์โหลด ppt 1.6 The enthalpy กิจกรรมฝึกคำนวณเกี่ยวกับ Calorimetry

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google