งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ
ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ ชื่องานวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ในการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเรื่อง เทคนิคการเสนอขาย วิชาการขาย 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความกล้าแสดงออกในเรื่องของการตอบข้อซักถามหรือให้แสดงความคิดเห็นเป็นประจำ

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังกิจกรรมบทบาทสมมุติ
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังกิจกรรมบทบาทสมมุติ

4 ตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 การประเมินผล ก่อนเรียน หลังเรียน Mean Variance Observations 42 Pearson Correlation Hypothesized Mean Difference df 41 t Stat P(T<=t) one-tail E-34 t Critical one-tail P(T<=t) two-tail E-34 t Critical two-tail

5 สรุปผลการวิจัย 1. ได้ประเภทของบทบาทสมมติที่ใช้การแสดงที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเนื้อหา ในการส่งเสริมพฤติกรรมกล้าแสดงออก 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 2 เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอขาย” โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า (X) ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ = และคะแนนเฉลี่ย (X) หลังเรียน = แสดงว่าผู้สอนได้ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ เรื่องเทคนิคการนำเสนอขาย มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google