งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ในการใช้กิจกรรม บทบาทสมมุติเรื่อง เทคนิคการ เสนอขาย วิชาการขาย 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ในการใช้กิจกรรม บทบาทสมมุติเรื่อง เทคนิคการ เสนอขาย วิชาการขาย 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ในการใช้กิจกรรม บทบาทสมมุติเรื่อง เทคนิคการ เสนอขาย วิชาการขาย 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาด ความกล้าแสดงออกในเรื่องของการ ตอบข้อซักถามหรือให้แสดงความ คิดเห็นเป็นประจำ

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน ก่อนและหลังกิจกรรมบทบาทสมมุติ

4 การประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียน Mean 57.69047 619 81.88095 238 Variance 15.92624 855 3.473286 876 Observations42 Pearson Correlation 0.224479 988 Hypothesized Mean Difference0 df41 t Stat - 39.11928 902 P(T<=t) one-tail 2.16767E -34 t Critical one-tail 1.682878 003 P(T<=t) two-tail 4.33533E -34 t Critical two-tail 2.019540 948

5 1. ได้ประเภทของบทบาทสมมติที่ใช้การ แสดงที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง กับเนื้อหา ในการส่งเสริมพฤติกรรมกล้า แสดงออก 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 2 เรื่อง “ เทคนิคการนำเสนอขาย ” โดยใช้ กิจกรรม บทบาทสมมติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า (X) ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ = 57.09 และคะแนนเฉลี่ย (X) หลังเรียน = 81.88 แสดงว่าผู้สอนได้ใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ เรื่องเทคนิคการนำเสนอ ขาย มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนน เฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ในการใช้กิจกรรม บทบาทสมมุติเรื่อง เทคนิคการ เสนอขาย วิชาการขาย 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google