งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว Research Methods in Hotel and Tourism Business 1-2 : 16/23 ม.ค. 58 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ จิตต์โสภิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว Research Methods in Hotel and Tourism Business 1-2 : 16/23 ม.ค. 58 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ จิตต์โสภิณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว Research Methods in Hotel and Tourism Business 1-2 : 16/23 ม.ค. 58 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ จิตต์โสภิณ มีระเกตุ คณะวิทยาการจัดการ

2 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต Research Methods in Hotel and Tourism Business Research Methods in Hotel and Tourism Business วัน/เวลา/สถานที่ : หมู่ 800วันศุกร์เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 10209 หมู่ 850 วันศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง 10209 นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน - วันจันทร์เวลา14.00-16.30 น. - วันพุธเวลา 8.30-11.00 น. - วันพฤหัสบดีเวลา 8.30-11.00 น. - วันหรือเวลาที่เหมาะสม โดยนัดหมายศูนย์การเรียน คณะวิทยาการจัดการ : http://www.ms.src.ku.ac.th : E-mail fmstss@src.ku.ac.th : Tel. 08-0663-3707

3 วัตถุประสงค์ของวิชา (Objective of Subject) : 2.เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงหลักการ ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินงานวิจัยที่ถูกต้องตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา จนถึงการเขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลงานการวิจัยทางธุรกิจ โรงแรม การท่องเที่ยวและบริการ 1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของการวิจัย และ แนวทางการทำวิจัย รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยทางธุรกิจ โรงแรม การท่องเที่ยวและบริการ 3.เพื่อให้นิสิตมีทักษะความชำนาญ ความสามารถเชิงการวิเคราะห์และการ ปฏิบัติทางการวิจัยทุกขั้นตอนตามหลักวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ สถิติเพื่อการวิจัย โปรแกรมสำเร็จรูปและงานวิจัยสำหรับการจัดการและ บริหารธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยวและบริการ 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต Research Methods in Hotel and Tourism Business Research Methods in Hotel and Tourism Business

4 คำอธิบายรายวิชา (Course Description) : หลักและระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยด้านการดำเนิน ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ตลอดจนการนำเสนอและรายงานการวิจัย Research principles and methods. Defining research problem of hotel and tourism business including research proposing and presenting. 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต Research Methods in Hotel and Tourism Business Research Methods in Hotel and Tourism Business

5 - การบรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม การฝึกปฏิบัติการ - การค้นคว้าผลงานวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การ อภิปรายแบบมีส่วนร่วม - การจัดทำโครงการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและ นำเสนอ โดยที่มีงานค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมความรู้ และการฝึกปฏิบัติการตาม การมอบหมายให้ค้นคว้าจัดทำการวิจัยและรายงานผลการวิจัยด้วย ตนเอง วิธีการสอนและระบบสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: วิธีการสอนและระบบสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต Research Methods in Hotel and Tourism Business Research Methods in Hotel and Tourism Business

6 1.เอกสารประกอบการสอน 2.ตำราและหนังสือ 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD และเครื่องฉาย วัตถุ 3 มิติ 4.เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูป ทางสถิติและเครื่องพิมพ์ 5.แบบฝึกหัด คู่มือการลงรหัส กระดาษลงรหัสและสื่อ บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อการสอน: อุปกรณ์สื่อการสอน : 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต Research Methods in Hotel and Tourism Business Research Methods in Hotel and Tourism Business

7 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน : 1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมร้อยละ 10 รับฟังคำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. การทดสอบ แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายในชั้นเรียน ร้อยละ 15 3. การทำรายงานการวิจัยร้อยละ 35 4. การสอบกลางภาคร้อยละ 20 5. การสอบปลายภาคร้อยละ 20 หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงจะต้องตกลงร่วมกันระหว่างนิสิตและผู้สอน 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต Research Methods in Hotel and Tourism Business Research Methods in Hotel and Tourism Business

8 การประเมินผลการเรียน : สูงกว่า 79.9 คะแนน ระดับคะแนน Aหรือ 4.0 75.0 - 79.9 คะแนน ระดับคะแนน B+หรือ 3.5 70.0 - 74.9 คะแนน ระดับคะแนน Bหรือ 3.0 65.0 - 69.9 คะแนน ระดับคะแนน C+หรือ 2.5 60.0 - 64.9 คะแนน ระดับคะแนน Cหรือ 2.0 55.0 - 59.9 คะแนน ระดับคะแนน D+หรือ 1.5 50.0 - 54.9 คะแนน ระดับคะแนน Dหรือ 1.0 ต่ำกว่า50.0 คะแนน ระดับคะแนน Fหรือ 0.0 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต Research Methods in Hotel and Tourism Business Research Methods in Hotel and Tourism Business

9 1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า ชั้นเรียน 3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำ ให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ 4.นิสิตต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการและการจัดทำ รายงานการวิจัยกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 5.นิสิตเข้าเรียนสาย 2 ครั้ง เท่ากับขาดเรียน 1 ครั้ง ข้อกำหนดในการเรียน: ข้อกำหนดในการเรียน : 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต Research Methods in Hotel and Tourism Business Research Methods in Hotel and Tourism Business

10 เหตุผลการวิจัยธุรกิจ 1. ปัจจัยในการพิจารณาสภาพแวดล้อมและตัดสินใจดำเนินงาน ทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ มีปริมาณมากขึ้น 2.การแข่งขันของธุรกิจมีมาก และรุนแรงขึ้นทั้งระดับภายใน ประเทศและระดับโลก องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว 3.องค์ความรู้ต่างๆ ทางธุรกิจเจริญก้าวหน้ามากขึ้น : ระดับ คุณภาพทฤษฎีและแบบจำลอง การวิจัยทำให้เกิดความรู้และความชำนาญที่ต้องการ การวิจัยทำให้เกิดความรู้และความชำนาญที่ต้องการสำหรับการตัดสินใจที่รวดเร็วภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ถูก กำหนด :

11 4. สารสนเทศต่างๆ มีอยู่มากมายบนเครือข่ายโลก (World Wide Web, WWW) ข้อเท็จจริงต้องกลั่นกรองและตรวจสอบ 5. องค์กรต่างๆ ทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อหากฎเกณฑ์ การเรียนรู้และหาความรู้ที่ มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในองค์กร (Internal Databases) 6. ความก้าวหน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้ภาคธุรกิจสร้าง คลังข้อมูล (Data Warehousing) 7. บุคลากร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและสาธารณชน ทั่วไปสามารถแสวงหาสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 8. เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยการคำนวณได้รวดเร็วขึ้น ในการแก้ไขปัญหาองค์กรเหตุผลการวิจัยธุรกิจ

12 9. จำนวนและขีดความสามารถเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย เพิ่มขึ้น เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ สารสนเทศและการพัฒนาเทคนิค 10. พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม สถานการณ์และความต้องการ 11. ความต้องการลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่มีความ ซับซ้อนขึ้น ขณะเดียวกัน ปริมาณทรัพยากรมีอย่างจำกัด แต่ความ ต้องการบริโภคหรือใช้บริการมากขึ้น 12. ภาคธุรกิจมีการพัฒนาองค์กรอย่างมาก และเกิดความทันสมัย ประกอบกับภาวะโลกาภิวัตน์ทำให้สามารถเชื่อมโยงของภาคการผลิต การค้า และพาณิชยกรรมทั่วทุกพื้นที่และทั่วโลกใกล้ชิดกันมากขึ้นเหตุผลการวิจัยธุรกิจ

13 1.การแก้ไขปัญหาทางการจัดการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการ บริหารการเงิน-บัญชี จะเสนอข้อมูลหรือต้องตัดสินใจ เกี่ยวกับ: - การตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) - การตัดสินใจแสวงหาเงินทุน (Financial Decision) - การตัดสินใจการจ่ายเงินปันผล (Dividend Decision) ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

14 ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร 2.การวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการ บรรลุตามเป้าหมายองค์กร 3.การให้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจขององค์กร 4.การควบคุม และตรวจสอบระบบการเงิน-บัญชีให้มี เสถียรภาพและมั่นคงอย่างถูกต้อง 5.สร้างความต้องการเสนอให้กับลูกค้า ผู้บริโภคหรือ ผู้ใช้บริการแทนที่จะให้ลูกค้าเรียกร้องก่อน

15 ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ แผนงาน ที่กำลังพัฒนา ทางเลือก ที่เกิดขึ้น ทางเลือก ที่เลือก ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ - Primary Data - Secondary Data การแก้ปัญหา/งาน พัฒนาของผู้บริหาร ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร

16 ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร ปัญหาและเหตุการณ์ทางการบริการ สภาพแวดล้อม ความต้องการ ของลูกค้า / พนักงาน แนวทางและทางเลือกทาง การบริหาร / จัดการ ข้อมูล แนวทางหรือทางเลือกที่ดีที่สุด แผนทางการ บริหาร / จัดการ ความพอใจ / ประสิทธิภาพ

17 ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร คุณสมบัติของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน ความเกี่ยวข้อง (Relevance) ความตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้ (relevance) ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาควรเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ ข้อมูลต้องการใช้ และจำเป็นต้องรู้ / ทราบ หรือเป็นประโยชน์ ต่อการจัดทำแผน กำหนดนโยบายหรือตัดสินปัญหานั้นๆ คุณภาพ (Quality) ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องตรงกับความ เป็นจริง รายละเอียดครบถ้วน โดยมีความถูกต้องแม่นยำ (accuracy) ข้อมูลที่ดีควรจะมีความถูกต้องแม่นยำสูง หรือถ้ามี ความคลาดเคลื่อน (errors) ปนอยู่บ้าง ก็ควรที่จะสามารถ ควบคุมขนาดของความคลาดเคลื่อนที่ปนมาให้มีความ คลาดเคลื่อน น้อยที่สุด ความทันสมัย (Timeless) เป็นข้อมูลที่ทันสมัย (up to date) และทันต่อความต้องการของ ผู้ใช้ ถ้าผลิตข้อมูลออกมาช้า ก็ไม่ มีคุณค่าถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำก็ตาม

18 ภาระหน้าที่/บทบาทของผู้บริหาร ความสมบูรณ์ (Completeness) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้อง เป็นข้อมูลที่ให้ข้อจริง (facts) หรือข่าวสาร (information) ที่ ครบถ้วนทุกด้าน มิใช่ขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้นำไปใช้ การไม่ได้ ความกระทัดรัด (conciseness) ข้อมูลส่วนใหญ่มักจะกระจัด กระจาย ควรจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ สะดวกต่อการใช้และค้นหา ผู้ใช้มีความเข้าใจได้ทันที ความต่อเนื่อง (continuity) การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรอย่าง ยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในลักษณะ ของอนุกรมเวลา (time-series) เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหาแนวโน้มในอนาคต คุณสมบัติของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน

19 ประโยชน์การวางแผนทางธุรกิจ 1. รับรู้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้ 2. ง่ายต่อการควบคุมและประเมินผล 3. สามารถกำหนดกิจกรรมทางธุรกิจช่วงเวลาต่างๆ อย่าง เหมาะสม 4. สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ล่วงหน้าในอนาคต 5.ดำเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด ประสิทธิภาพ

20 คุณค่าของการมีทักษะการวิจัย เพื่อเป็นการรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ก่อนลงมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเพื่อเป็นการรวบรวมสารสนเทศต่างๆ ก่อนลงมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยและแสวงหาความรู้ระดับสูงที่มีความลึกซึ้งเพื่อสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยและแสวงหาความรู้ระดับสูงที่มีความลึกซึ้งต่อไป เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบวิจัย ขั้นตอนและกระบวน การวิจัยเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบวิจัย ขั้นตอนและกระบวน การวิจัย เพื่อสามารถประเมินและแก้ปัญหาทางการบริหารในองค์กรอย่างเพื่อสามารถประเมินและแก้ปัญหาทางการบริหารในองค์กรอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อสร้างอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยทางการตลาดและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยทางการตลาดและธุรกิจหรือการวิจัยด้านต่างๆ

21 ลำดับขั้นตอนการวิจัย ลำดับขั้นตอนการวิจัย (The Research (The Research Sequence) Sequence) ระบุสาขาหัวข้อกว้างๆ (identify boardarea) เลือกหัวเรื่องที่จะทำ (select topic) ตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใช้ (decide approach) กำหนดแผนการวิจัย (formulate plan) เก็บรวบรวมข้อมูล (collect information) วิเคราะห์ข้อมูล (analyze data) เสนอผลการวิจัยที่ค้นพบ (present findings)

22 แม่นตรง (validity) “ตรงประเด็น” หมายถึง การหาข้อสรุป หรือการดำเนินการ วัดที่ตรงเป้า ตรงประเด็นกับสิ่งที่ ประสงค์จะวัด การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่จะไปศึกษา เชื่อถือได้ (reliability) “น่าเชื่อถือ” เกี่ยวกับความคงเส้น คงวา ของคำตอบ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

23


ดาวน์โหลด ppt 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว Research Methods in Hotel and Tourism Business 1-2 : 16/23 ม.ค. 58 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ จิตต์โสภิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google