งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aquifer test การทดสอบหิน อุ้มน้ำ โดย 1. นางสาวนิสา ศรีจันทร์ 4725058 2.. นายอรรถพล ชำรัมย์ 4405648 เป้าหมายที่เราอยากให้คุณรู้ 1. ทฤษฎีที่ใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aquifer test การทดสอบหิน อุ้มน้ำ โดย 1. นางสาวนิสา ศรีจันทร์ 4725058 2.. นายอรรถพล ชำรัมย์ 4405648 เป้าหมายที่เราอยากให้คุณรู้ 1. ทฤษฎีที่ใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบ่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Aquifer test การทดสอบหิน อุ้มน้ำ โดย 1. นางสาวนิสา ศรีจันทร์ 4725058 2.. นายอรรถพล ชำรัมย์ 4405648 เป้าหมายที่เราอยากให้คุณรู้ 1. ทฤษฎีที่ใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบ่อ บาดาลกับชั้นหินอุ้มน้ำ 2. วิธีทั้งหมดที่สามารถใช้ทดสอบได้ 3. วิธีไหนเหมาะกับสถานการณ์แบบไหน

2 ทฤษ ฎี หินอุ้มน้ำ คือ หินที่สามารถกักเก็บและจ่ายน้ำได้ใน อัตราที่เร็วเพียงพอต่อบ่อบาดาล 1. Intrinsic Permeability (k ’ ) 2. Hydraulic Permeability เมื่อ คือ fluid Specific Weigh t (Darcy or cm 2 )

3 Darcy Law อัตราการไหลของมวลน้ำ (Mass Flow rate ) Discharge Velocity เมื่อความเร็ว discharge เลข Reynolds Number จะต้องมีค่าน้อยกว่า 5

4 เทคนิคที่ใช้ในการ ทดสอบหินอุ้มน้ำ 1. Permeametors 2. ใช้ Darcy Law โดยตรง 3. Pumping Test Theis’s Method Cooper- Jacob’s Method

5 permeameter

6 ในการสูบทดสอบ ขณะที่ทำการสูบจะ เกิด free surface เพราะอัตราเร็วที่น้ำไหลเข้าบ่อกับอัตราเร็วที่สูบน้ำออก จากบ่อไม่เท่ากันเนื่องจากเกิดการสะสมอยู่ในหินอุ้มน้ำ เมื่อทำการ derive หา field equation ของ ระบบ ดังกล่าว เมื่อ S = Storativity T = Transmitivity

7 ConfinedUnconfin ed S T ผู้ที่สามารถแก้สมการนี้ได้เป็นคนแรกคือ C.V.Theis โดยใส่ขอบเขตในการแก้สมการด้วย สมการของ ดาร์ซีในระบบ Spherical Coordinate เมื่ อ 0

8 จะได้ Thesis equation สำหรับ Confine aquifer (1)(1) เมื่ อ จาก (1) (2)(2) จาก (2) จัดรูป

9 Theis เห็นว่าลักษณะของกราฟจากสอง สมการจะเป็นไปในรูป แบบเดียวกันดังนั้นถ้าเราเตรียม type- curve ของ W(u) กับ u ไว แล้วเมื่อเราสูบทดสอบหา h 0 -h กับ แล้วนำมา plot บน loq-loq scale ระหว่าง h 0 -h กับ แล้วนำกราฟนี้ไปทาบบน type-curve หาจุดตัดก็จะทำการหาค่า T และ S ได้

10 theis curve for afully confined aquifer

11 กราฟระยะน้ำลด

12 วิธีของ Cooper - Jacop เริ่มจาก Theis Equation หากเราใช้เวลา t ในการสูบมากๆ และระยะสังเกตการณ์ r สั้นๆ จะได้ว่า จะได้ว่า (3)

13 ทำการ Plot graph ระหว่าง ทำการ Plot graph ระหว่าง h 0 -h กับ log 10 t จะได้กราฟเส้นตรง

14 จากกราฟอ่านค่า ( จากกราฟอ่านค่า (h 0 -h ) 1 ที่ตำแหน่ง t 1 ( (h 0 -h ) 2 ที่ตำแหน่ง t 2 โดย (a)(a)(a)(a) (b)(b)(b)(b) Solve หาค่า T จากนั้นนำค่า T ที่ได้ไปแทนใน (a) หรือ (b) จะได้ค่า S 1

15


ดาวน์โหลด ppt Aquifer test การทดสอบหิน อุ้มน้ำ โดย 1. นางสาวนิสา ศรีจันทร์ 4725058 2.. นายอรรถพล ชำรัมย์ 4405648 เป้าหมายที่เราอยากให้คุณรู้ 1. ทฤษฎีที่ใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google