งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aquifer test การทดสอบหินอุ้มน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aquifer test การทดสอบหินอุ้มน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Aquifer test การทดสอบหินอุ้มน้ำ
โดย 1. นางสาวนิสา ศรีจันทร์ 2..นายอรรถพล ชำรัมย์ เป้าหมายที่เราอยากให้คุณรู้ 1.ทฤษฎีที่ใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบ่อบาดาลกับชั้นหินอุ้มน้ำ 2.วิธีทั้งหมดที่สามารถใช้ทดสอบได้ 3.วิธีไหนเหมาะกับสถานการณ์แบบไหน

2 2. Hydraulic Permeability
ทฤษฎี หินอุ้มน้ำ คือ หินที่สามารถกักเก็บและจ่ายน้ำได้ในอัตราที่เร็วเพียงพอต่อบ่อบาดาล 1. Intrinsic Permeability (k’) (Darcy or cm2) 2. Hydraulic Permeability เมื่อ คือ fluid Specific Weight

3 Darcy Law อัตราการไหลของมวลน้ำ(Mass Flow rate ) Discharge Velocity
เลข Reynolds Number จะต้องมีค่าน้อยกว่า 5

4 เทคนิคที่ใช้ในการทดสอบหินอุ้มน้ำ
1. Permeametors 2. ใช้ Darcy Law โดยตรง 3. Pumping Test Theis’s Method Cooper-Jacob’s Method

5 permeameter

6 ในการสูบทดสอบ ขณะที่ทำการสูบจะเกิด free surface
เพราะอัตราเร็วที่น้ำไหลเข้าบ่อกับอัตราเร็วที่สูบน้ำออกจากบ่อไม่เท่ากันเนื่องจากเกิดการสะสมอยู่ในหินอุ้มน้ำ เมื่อทำการ derive หา field equation ของ ระบบดังกล่าว เมื่อ S = Storativity T = Transmitivity

7 Confined Unconfined S T ผู้ที่สามารถแก้สมการนี้ได้เป็นคนแรกคือ C.V.Theisโดยใส่ขอบเขตในการแก้สมการด้วยสมการของ ดาร์ซีในระบบ Spherical Coordinate เมื่อ

8 จะได้Thesis equation สำหรับ Confine aquifer
(1) (2) เมื่อ จาก(1) จาก (2) จัดรูป

9 Theis เห็นว่าลักษณะของกราฟจากสองสมการจะเป็นไปในรูป
แบบเดียวกันดังนั้นถ้าเราเตรียม type-curve ของ W(u) กับ u ไว แล้วเมื่อเราสูบทดสอบหา h0-h กับ แล้วนำมา plot บน loq-loq scale ระหว่าง h0-h กับ แล้วนำกราฟนี้ไปทาบบน type-curve หาจุดตัดก็จะทำการหาค่า T และ S ได้

10 theis curve for afully confined aquifer

11 กราฟระยะน้ำลด

12 เริ่มจาก Theis Equation
วิธีของ Cooper - Jacop เริ่มจาก Theis Equation หากเราใช้เวลา t ในการสูบมากๆ และระยะสังเกตการณ์ r สั้นๆ จะได้ว่า (3)

13 ทำการ Plot graph ระหว่าง h0-h กับ log10t
จะได้กราฟเส้นตรง

14 Solve หาค่า T จากนั้นนำค่า T ที่ได้ไปแทนใน (a) หรือ (b) จะได้ค่า S
จากกราฟอ่านค่า (h0-h )1 ที่ตำแหน่ง t 1 (h0-h )2 ที่ตำแหน่ง t 2 โดย (a) (b) 1 Solve หาค่า T จากนั้นนำค่า T ที่ได้ไปแทนใน (a) หรือ (b) จะได้ค่า S

15


ดาวน์โหลด ppt Aquifer test การทดสอบหินอุ้มน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google