งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension สำหรับส่วน ราชการผู้เบิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension สำหรับส่วน ราชการผู้เบิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension สำหรับส่วน ราชการผู้เบิก

2 ส่วนราชการผู้ เบิก ส่วนราชการผู้ เบิก ตรวจสอบปฏิทิน การสั่งจ่าย ประจำเดือน ตรวจสอบปฏิทิน การสั่งจ่าย ประจำเดือน ลงทะเบียนแบบขอ ขอเบิก ลงทะเบียนแบบขอ ขอเบิก บันทึกส่งข้อมูลการ ขอเบิก บันทึกส่งข้อมูลการ ขอเบิก พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน

3 ปฏิทินการ สั่งจ่าย ประจำเดือ น ปฏิทินการ สั่งจ่าย ประจำเดือ น

4 เมนูหลัก การ LOG IN เข้าสู่ระบบ ผู้ปฏิบัติงา น

5 ตรวจสอบปฏิทินการสั่งจ่าย ประจำเดือน เลือกเมนู รายงาน 1. ตรวจสอบปฏิทินการสั่งจ่าย ประจำเดือน เลือกเมนู รายงาน

6 ตรวจสอบปฏิทินการสั่งจ่าย ประจำเดือน ( ต่อ ) เลือก เดือนที่ต้องการสั่งจ่าย 1. ตรวจสอบปฏิทินการสั่งจ่าย ประจำเดือน ( ต่อ ) เลือก เดือนที่ต้องการสั่งจ่าย

7 ตรวจสอบปฏิทินการสั่งจ่าย ประจำเดือน ( ต่อ ) ดูรอบที่จะสั่งจ่าย 1. ตรวจสอบปฏิทินการสั่งจ่าย ประจำเดือน ( ต่อ ) ดูรอบที่จะสั่งจ่าย

8 ลงทะเบียน ขอเบิก ลงทะเบียน ขอเบิก

9 ลงทะเบียนขอเบิก เลือกเมนู บันทึกข้อมูล เลือกลงทะเบียน ขอเบิก 2. ลงทะเบียนขอเบิก เลือกเมนู บันทึกข้อมูล เลือกลงทะเบียน ขอเบิก

10 ลงทะเบียนขอเบิก ( ต่อ ) กรอกข้อมูล ประเภทเงิน รอบการจ่าย 2. ลงทะเบียนขอเบิก ( ต่อ ) กรอกข้อมูล ประเภทเงิน รอบการจ่าย

11 บันทึกส่ง ข้อมูล การขอเบิก

12 3. บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก การ LOG IN เข้าสู่ ระบบ หัวหน้างาน

13 บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก เลือกเมนู บันทึกข้อมูล เลือกบันทึกส่ง ข้อมูลการขอเบิก 3. บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก เลือกเมนู บันทึกข้อมูล เลือกบันทึกส่ง ข้อมูลการขอเบิก

14 บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก ( ต่อ ) กรอกข้อมูลประจำเดือน รอบการจ่าย กด ค้นหา 3. บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก ( ต่อ ) กรอกข้อมูลประจำเดือน รอบการจ่าย กด ค้นหาเลิอกปิดรอบส่งกรมบัญชีกลาง เลิอกปิดรอบส่งกรมบัญชีกลาง

15 ส่วนราชการผู้ เบิก ส่วนราชการผู้ เบิกพิมพ์รายงาน

16 พิมพ์รายงาน เลือกเมนู รายงาน เลือกพิมพ์รายงานสรุป การลงทะเบียนขอเบิก 4. พิมพ์รายงาน เลือกเมนู รายงาน เลือกพิมพ์รายงานสรุป การลงทะเบียนขอเบิก

17 พิมพ์รายงาน ( ต่อ ) เลือกเมนู รายงาน เลือกพิมพ์รายงาน ทะเบียนขอเบิก 4. พิมพ์รายงาน ( ต่อ ) เลือกเมนู รายงาน เลือกพิมพ์รายงาน ทะเบียนขอเบิก

18 พิมพ์รายงาน ( ต่อ ) เลือก สรจ.10 กรอกรายละเอียดประเภท รอบการจ่าย 4. พิมพ์รายงาน ( ต่อ ) เลือก สรจ.10 กรอกรายละเอียดประเภท รอบการจ่าย

19 พิมพ์ราย งาน ( ต่อ ) พิมพ์รายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา ลง นาม 4. พิมพ์ราย งาน ( ต่อ ) พิมพ์รายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา ลง นาม


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension สำหรับส่วน ราชการผู้เบิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google