งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 บทที่ 7 การรับ กำลังของดิน วันชัย ยอด ฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 บทที่ 7 การรับ กำลังของดิน วันชัย ยอด ฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 บทที่ 7 การรับ กำลังของดิน วันชัย ยอด ฤทธิ์

2 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา SOIL MECHANICS 2 การพังทลายของดิน FOOTING

3 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา SOIL MECHANICS 3 วัตถุประสงค์ การยึดเกาะของ เม็ดดิน 1 หาค่าหน่วยแรงใน ดิน 2 ค่าความต้านทาน แรงเฉือน 3 หาค่าแรงเฉือนใน ดินเหนียว 4 หาค่าแรงเฉือนใน ดินทราย 5 ประยุกต์ ค่าพารามิเตอร์ไป ใช้ 6

4 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา SOIL MECHANICS 4 หน่วยการเรียน บทนำ 7.1 กฎของคูลอมบ์ 7.2 กำลังของดิน 7.3 ทดสอบแรงเฉือน ใน LAB 7.4 ทดสอบแรงเฉือน ในสนาม 7.5

5 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา SOIL MECHANICS 5 บทที่ 7 การรับกำลังของดิน ดินเป็นวัสดุที่ เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติมี คุณสมบัติ ทางเคมีและ ทางกายภาพ ที่แตกต่างกัน. 7.1 บทนำ ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบ ต่าง ๆ เช่น แหล่งกำเนิด กระบวนการ พัดพา การ ทับถม.

6 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา SOIL MECHANICS บทนำ การเคลื่อนพังทาง ปฐพีกลศาสตร์

7 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา SOIL MECHANICS 7 Direct Shear Test   ชุดเครื่องมือ ทดสอบแรงเฉือน

8 สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา SOIL MECHANICS 8 Unconfined Compression Test  ชุดเครื่องมือ ทดสอบ

9 99


ดาวน์โหลด ppt 11 บทที่ 7 การรับ กำลังของดิน วันชัย ยอด ฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google