งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การประชุม SCORPion Research Group แนวทางในการทดสอบความถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การประชุม SCORPion Research Group แนวทางในการทดสอบความถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การประชุม SCORPion Research Group แนวทางในการทดสอบความถูกต้อง ของส่วนประมวลผลสัญญาณ Baseband น. ส. ศันสนีย์ เนติโรจนกุล Research Group Research Group EE Department, Kasetsart University EE Department, Kasetsart University

2 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n แนวทางที่จะนำมาใช้ในการทดสอบ ความถูกต้อง  แนวทางที่จะนำมาใช้ในการทดสอบความถูกต้อง ในการทำงานของบล็อกต่างๆที่สร้างขึ้นโดย FPGA และ DSP มี 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่  ADS  Matlab v.6.5

3 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n ADS  ความคิดในตอนแรกที่จะนำ ADS มาทดสอบนั้น เนื่องจากว่ามี library ของ WCDMA และมี block ต่างๆ ที่จะสามารถนำมาตรวจสอบความถูกต้อง เทียบกับ block ที่สร้างขึ้นเองโดยใช้ FPGA และ DSP ได้  มี block ของ Cosim ที่สามารถนำ code ที่เรา เขียนขึ้นไปใส่แล้วนำไปแทนที่ block ย่อยที่อยู่ ใน transport channel หรือ physical channel เพื่อทดสอบ code ใน block ส่วนต่างๆ ว่าเมื่อ รวมกับทั้งระบบแล้วยังสามารถทำงานได้ถูกต้อง หรือไม่

4 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n ปัญหาที่พบใน ADS  เมื่อลองใช้งานจริงแล้วพบว่าแนวความคิดเดิมที่ จะใช้ Cosim นั้นเกิดปัญหาในการ interface ระหว่าง Cosim ของ ADS กับ code ที่เขียนขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากต้องเขียนโปรแกรมใน การ interface เพิ่มให้กับทุก block เพื่อให้ สามารถทำงานรวมกันได้  ราคาค่อนข้างแพงมาก  เนื่องจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมองหา software ที่ตัวอื่นที่สามารถทำงานในการ ตรวจสอบได้เช่นเดียวกับ ADS

5 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n Matlab v.6.5  เนื่องจากพบใน Matlab v.6.5 นั้นก็มี Demo ของ WCDMA และมี block ต่างๆ ที่จะสามารถนำมา ตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับ block ที่สร้างขึ้น เองโดยใช้ FPGA และ DSP ได้เช่นเดียวกับ ADS จึงมาเริ่มศึกษา  ราคาของ Matlab v.6.5 นั้นถูกกว่า  ความสะดวกในการใช้งาน Matlab v.6.5 นั้นมี มากกว่า ADS

6 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n ปัญหาที่พบใน Matlab v.6.5  เมื่อลองใช้งานในการทดสอบไปเรื่อยๆ แล้ว พบว่า ใน Matlab v.6.5 นั้นยังไม่มี block ของ turbo code ซึ่งส่วนนี้น่าจะสามารถหามาจาก internet แทนได้  อาจจะมีบาง block ที่ยังใช้งานไม่ได้อีก

7 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n ขั้นตอนในการทดสอบ  ขั้นตอนในการทดสอบนั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  ทดสอบเทียบแต่ละ block  แต่ละ block มารวมกันแล้วทดสอบทั้งระบบร่วมกัน

8 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การทดสอบเทียบแต่ละ block  จะทำการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบทีละ block โดยการนำค่าที่ save เป็นไฟล์จาก input ของ block ต่างๆ ใน ADS/Matlab6.5 ไปป้อนให้กับ block เดียวกันนั้นที่ทำโดย FPGA/DSP แล้วนำ ผลที่ได้มาเทียบกับ ouput ที่ออกมาจาก block ที่เราทดสอบอยู่ ใน ADS/Matlab 6.5

9 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การทดสอบเทียบแต่ละ block [2] Block ต่างๆ ที่จะทำการทดสอบ Transport Channel ( ฝั่งส่ง ) Transport Channel ( ฝั่งรับ ) Physical channel ( ฝั่งส่ง ) Physical channel ( ฝั่งรับ ) CRC 8,12,16,24 EncoderSyndrome Detector Physical channel segment Physical channel Concatenation Transport block concatenation /code block segmentation Code Block Concatenation /transport block segment2nd Interleaver2nd Deinterleaver convolution 1/2, 1/3 encoderconvolution 1/2, 1/3 decoder Physical channel mapping (slot) Physical channel demapping (slot) Turbo code encoderTurbo code decoderSpreadingSlot Splitter Rate MatchingRate DeMatchingScramblingSlot Rebuilder 1st Interleaver1st Deinterleaverpower adjustmentI&Q Demapping Radio Frame SegmentationRadio Frame Concatenation Radio Frame Segmentation I&Q Demappingpower adjustment1st Deinterleaver1st Interleaver Slot RebuilderScramblingRate DeMatchingRate Matching Slot SplitterSpreadingTurbo code decoderTurbo code encoder Physical channel demapping (slot) Physical channel mapping (slot)convolution 1/2, 1/3 decoderconvolution 1/2, 1/3 encoder 2nd Deinterleaver2nd Interleaver Code Block Concatenation /transport block segment Transport block concatenation /code block segmentation Physical channel Concatenation Physical channel segmentSyndrome DetectorCRC 8,12,16,24 Encoder Physical channel ( ฝั่งรับ ) Physical channel ( ฝั่งส่ง ) Transport Channel ( ฝั่งรับ ) Transport Channel ( ฝั่งส่ง ) Block ต่างๆ ที่จะทำการทดสอบ

10 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n ตัวอย่างการทดสอบ block CRC โดยใช้ ADS Block ที่ใช้เก็บค่าส่วนต่าง เพื่อนำไปเป็น source ให้ FPGA/DSP z นำค่าที่ save เป็นไฟล์จาก input ของ block CRC ใน ADS ไปป้อนให้กับ CRC ที่ทำโดย FPGA/DSP แล้วนำ ผลที่ได้มาเทียบ กับ ouput ที่ออกมา จาก block CRC ใน ADS

11 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n ตัวอย่างการทดสอบ block CRC โดยใช้ Matlab v.6.5 Block ที่ใช้เก็บค่าส่วนต่าง เพื่อนำไปเป็น source ให้ FPGA/DSP

12 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การเทียบจำนวนบิตที่ผิดใน Matlab v.6.5 ค่าจาก FPGA /DSP ค่าจาก block ของ Matlab

13 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การทดสอบทั้งระบบ  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้  ทดสอบส่วน Transport Channel  ทดสอบส่วน Physical Channel  ทดสอบรวมทั้ง Transport Channel และ Physical Channel เข้าด้วยกัน

14 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n แบบจำลองในการทดสอบโดยใช้ ADS หรือ Matlab v.6.5 Source จาก Matlab/ ADS FPGA/DSP Process ต่างๆ เช่น CRC, conv. coder Buffer Write ลง file แล้วจึง นำไป เปรียบเทีย บกับค่าใน Matlab /ADS

15 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n ตัวอย่างการทดสอบ transport channel ( ฝั่งส่ง )

16 We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n สรุป


ดาวน์โหลด ppt We Bring Networking to Your Life ™ S uperior CO mmunications R esearch and P rototyp i ng for c o mmercializatio n การประชุม SCORPion Research Group แนวทางในการทดสอบความถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google