งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี ชั้นกลาง 2 และความสามารถในการคิด แก้ปัญหาของนักศึกษาแผนกการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี ชั้นกลาง 2 และความสามารถในการคิด แก้ปัญหาของนักศึกษาแผนกการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี ชั้นกลาง 2 และความสามารถในการคิด แก้ปัญหาของนักศึกษาแผนกการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ชื่อผู้วิจัย... นายณัฐเกียรติ ฉิมภู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

2 ปัญหาการวิจัย 1. ปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถจดจำการเรียนรู้ใน รายวิชาบัญชีได้คงทน และฝังแน่น 2. ปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์แบบ ฝึกได้

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถคิดแก้ปัญหาของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง 1 แผนกการบัญชี วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ โดย การจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1 แผนกการบัญชี เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบ Backward Design

4 ตาราง 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีชั้นสูงศึกษาก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย Backward Design

5 ตาราง 2 ผลการศึกษาความสามารถในการ คิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย Backward Design

6 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backward Design สรุปผลได้ดังนี้ 1. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Backward Design มีความสามารถในการ แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ.01 2. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Backward Design มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง การบัญชีบริษัท ( การริบหุ้น ) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ.01

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี ชั้นกลาง 2 และความสามารถในการคิด แก้ปัญหาของนักศึกษาแผนกการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google