งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาแผนกการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาแผนกการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาแผนกการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ชื่อผู้วิจัย...นายณัฐเกียรติ ฉิมภู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

2 2. ปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกได้
ปัญหาการวิจัย 1. ปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถจดจำการเรียนรู้ในรายวิชาบัญชีได้คงทน และฝังแน่น 2. ปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกได้

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามารถคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1ห้อง 1 แผนกการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1ห้อง 1 แผนกการบัญชี เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design

4 ตาราง 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูงศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย Backward Design ผลการทดสอบ n K x S.D t p ก่อนการทดลอง 31 10 3.48 0.81 23.09 .000 หลังการทดลอง 6.26 0.96

5 ตาราง 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย Backward Design ผลการทดสอบ n K x S.D t p ก่อนการทดลอง 31 10 2.77 0.67 11.58 .000 หลังการทดลอง 5.23 1.26

6 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1ห้อง 1 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backward Design สรุปผลได้ดังนี้ 1. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backward Design มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ .01 2. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backward Design มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง การบัญชีบริษัท (การริบหุ้น) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ .01

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาแผนกการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google