งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)
เป็นระบบสำหรับกรอกข้อมูลของสถานศึกษาทุกสังกัดตามแบบ รศ.รค. เพื่อประมวลผลส่งให้กับหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

2 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)
เป็นระบบที่ใช้ในงานบริหารของสถานศึกษา

3 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)
เป็นระบบสำหรับกรอกข้อมูลของอำเภอตามแบบ รศภ. เพื่อประมวลผลส่งให้กับหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

4 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)
เป็นระบบสำหรับรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของอำเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ และประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานเขตและกระทรวงศึกษาธิการ

5 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)
เป็นระบบสำหรับรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดที่อยู่ในเขตการศึกษานั้น ๆ และประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

6 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)
เป็นระบบสำหรับรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

7 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)
เป็นระบบสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเผยแพร่ออกสู่ Homepage MOENet

8 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ ศธ. 1. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การพัฒนาบุคลากร 3. การพัฒนาสื่อและซอฟต์แวร์ 4. การจัดหาและพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 5. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ 6. การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดหาระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ (ระบบ GIS)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (EIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google