งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับ สถานศึกษา (EIS1) เป็นระบบสำหรับกรอกข้อมูลของ สถานศึกษาทุกสังกัดตามแบบ รศ. รค. เพื่อ ประมวลผลส่งให้กับหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับ สถานศึกษา (EIS1) เป็นระบบสำหรับกรอกข้อมูลของ สถานศึกษาทุกสังกัดตามแบบ รศ. รค. เพื่อ ประมวลผลส่งให้กับหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับ สถานศึกษา (EIS1) เป็นระบบสำหรับกรอกข้อมูลของ สถานศึกษาทุกสังกัดตามแบบ รศ. รค. เพื่อ ประมวลผลส่งให้กับหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS)

2 ระบบบริหารสถานศึกษา (EIS2) เป็นระบบที่ใช้ในงานบริหารของ สถานศึกษา ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS)

3 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับ หน่วยงานระดับอำเภอ (EIS3) เป็นระบบสำหรับกรอกข้อมูลของ อำเภอตามแบบ รศภ. เพื่อประมวลผลส่ง ให้กับหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS)

4 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับ หน่วยงานระดับจังหวัด (EIS4) เป็นระบบสำหรับรวบรวมข้อมูล สารสนเทศของอำเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ และประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับ หน่วยงานเขตและกระทรวงศึกษาธิการ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS)

5 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับ หน่วยงานระดับเขตการศึกษา (EIS5) เป็นระบบสำหรับรวบรวมข้อมูล สารสนเทศของจังหวัดที่อยู่ในเขต การศึกษานั้น ๆ และประมวลผลข้อมูลเพื่อ ส่งต่อให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS)

6 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับ หน่วยงานระดับกระทรวง ศึกษาธิการ (EIS6) เป็นระบบสำหรับรวบรวมข้อมูล สารสนเทศของจังหวัด และประมวลผล ข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS)

7 ระบบประมวลผลข้อมูล (EIS7) เป็นระบบสำหรับประมวลผลข้อมูล สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ เผยแพร่ออกสู่ Homepage MOENet ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS)

8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาของ ศธ. 1. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาขีด ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การพัฒนาบุคลากร 3. การพัฒนาสื่อและซอฟต์แวร์ 4. การจัดหาและพัฒนาระบบเครือข่ายและ คอมพิวเตอร์ 5. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ การบริหารและการจัดการ 6. การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดหาระบบ สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ ( ระบบ GIS) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (EIS)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับ สถานศึกษา (EIS1) เป็นระบบสำหรับกรอกข้อมูลของ สถานศึกษาทุกสังกัดตามแบบ รศ. รค. เพื่อ ประมวลผลส่งให้กับหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google