งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูวินิญากรณ์ วัตรสติ ที่มาและ ความสำคัญของ ปัญหา 1. ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ วิชาการขายและการตลาดโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูวินิญากรณ์ วัตรสติ ที่มาและ ความสำคัญของ ปัญหา 1. ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ วิชาการขายและการตลาดโรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย ครูวินิญากรณ์ วัตรสติ

3 ที่มาและ ความสำคัญของ ปัญหา 1. ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ วิชาการขายและการตลาดโรงแรม 2. มุ่งเน้นในเรื่องกลยุทธ์ส่วนประสมทาง การตลาด 8 Ps’ 3. พบว่าหน่วยที่ 4 กลยุทธ์ส่วนประสมทาง การตลาด 8 P’s มีผู้เรียนสอบตก คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้เรียนทั้งหมด 4. ผู้วิจัยจึงศึกษาหาวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ พบว่า การศึกษากระบวนการ จัดการเรียนรูปแบบซิปปา ที่พัฒนาขึ้นโดย ทิศนา แขมมณี ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ จัดการเรียนรู้เรื่อง กลยุทธ์ส่วน ประสมทางการตลาด 8 P’s

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ จัดกิจกรรมการเน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 8 P’s ในรายวิชาการขายและ การตลาดโรงแรม ของนักศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 1 สาขาการโรงแรม โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษาชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขาการโรงแรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียน ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทาง การตลาด 8 P’s โดยใช้รูปแบบการสอน แบบซิปปา (CIPPA MODEL)

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัว แปรตาม การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอน แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการขายและ การตลาดโรงแรม โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิป ปา (CIPPA MODEL) แนวทางในการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้

6 ระเบียบ วิธีวิจัย นักศึกษา SIBA ปวส.1 สาขาการ โรงแรม จำนวน 52 คน นักศึกษา SIBA ปวส.1/1 สาขาการ โรงแรม จำนวน 28 คน ภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 6- 31 ม. ค. 57 จำนวน 12 ชั่วโมง

7 วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษา ทฤษฎี และ ทบทวน วรรณกรร ม จัดทำ แผนการ เรียนรู้ สร้างใบ งาน ( ซิป ปา ) แบบทดสอ บ และ แบบ ประเมิน ทดสอ บก่อน เรียน ดำเนินการ สอนโดย ใช้รูปแบบ การสอน แบบซิปปา ทดสอบ วัดผลการ จัด กิจกรรม หลังเรียน ประเมิน ผลสัมฤท ธิ์ทางการ เรียน เปรียบเทีย บ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน นำผล ทั้งหมดมา วิเคราะห์ และสรุป ตาม วัตถุประสง ค์

8 เครื่องมือ วิจัย ข้อมูลที่ใช้ (Data) เครื่องมือเก็บข้อมูล (Tool) คะแนนผลการเรียน - แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการขาย และการตลาดโรงแรม - แบบทดสอบวัดผลการ จัดการเรียนรู้ - แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

9 วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูล 1. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมโดย เน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วน ประสมทางการตลาด 8 P’s ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples ของ เผชิญ กิจระการ (2546:1-6) โดยมีสูตรดังนี้ ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน ( จำนวนนักเรียน x คะแนนเต็ม ) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 2. สถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสม ทางการตลาด 8 P’s โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ซิปปา ใช้ Pair Sample T-test

10 ผลการ วิจัย สรุปผลการนำ นวัตกรรมไปใช้ จำนวน ผู้เรียน ผลรวมของคะแนน ( คะแนนเต็ม 15 คะแนน ) ดัชนี ประสิทธิผ ล (E.I.) ทดสอบ ก่อนเรียน ทดสอบ หลังเรียน 282804200.7428 ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนี ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ เน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กล ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 8 P’s ในรายวิชาการขายและ การตลาดโรงแรมของนักศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 1 สาขาการโรงแรม โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา

11 ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ XSDndftp ก่อนเรียนหลังเรียนก่อนเรียนหลังเรียน 6.2910.01.942.482827-16.206.000* ตัวแปร ผลสัมฤท ธิ์ XSDndftp ก่อน เรียน หลัง เรียน ก่อน เรียน หลัง เรียน 6.2910.01.942.482827- 16.206.000* ผลการวิ จัย ตาราง 2 ตารางผลการวิเคราะห์คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ หลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย การจัดกิจกรรมการเน้นทักษะ กระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วน ประสมทางการตลาด 8 P’s ใน รายวิชาการขายและการตลาด โรงแรม ของนักศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 1/1 สาขาการโรงแรมโดย ใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา

12 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และการวิจัยครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะใน การนำไปใช้ 1. ครูผู้สอนควรอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการ เรียนให้ผู้เรียนเข้าใจในรูปแบบการสอนแบบ ซิปปาก่อน เพราะ ?????????????????????????????? 2. ครูผู้สอนควรกระตุ้นและฝึกให้ผู้เรียน ทุกคนภายในกลุ่มให้กล้าแสดงออก ทุกคนมี ความสำคัญต่อกลุ่มเท่าเทียมกัน ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า 1. ควรสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ใน รายวิชาอื่นๆ ที่เป็นวิชาทฤษฎีเพิ่มเติม 2. ควรมีการเปรียบเทียบการใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบซิปปากับวิธีการสอนหรือเทคนิค การสอนตามรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็น แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัด กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

13


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูวินิญากรณ์ วัตรสติ ที่มาและ ความสำคัญของ ปัญหา 1. ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ วิชาการขายและการตลาดโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google