งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูวินิญากรณ์ วัตรสติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูวินิญากรณ์ วัตรสติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูวินิญากรณ์ วัตรสติ
งานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 8 P’s ในรายวิชาการขายและการตลาดโรงแรม ของนักศึกษาชั้นปวส.ปีที่ สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา โดย ครูวินิญากรณ์ วัตรสติ

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
1. ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวิชาการขายและการตลาดโรงแรม 2. มุ่งเน้นในเรื่องกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 8 Ps’ 3. พบว่าหน่วยที่ 4 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด8 P’s มีผู้เรียนสอบตก คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้เรียนทั้งหมด 4. ผู้วิจัยจึงศึกษาหาวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ พบว่า การศึกษากระบวนการ จัดการเรียนรูปแบบซิปปา ที่พัฒนาขึ้นโดยทิศนา แขมมณี ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำมาใช้จัดการเรียนรู้เรื่อง กลยุทธ์ส่วน ประสมทางการตลาด 8 P’s

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 8 P’s ในรายวิชาการขายและการตลาดโรงแรม ของนักศึกษาชั้นปวส.ปีที่ 1 สาขาการโรงแรม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษาชั้นปวส.ปีที่ 1 สาขาการโรงแรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทาง การตลาด 8 P’s โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย ใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการขาย และการตลาดโรงแรม โดยใช้รูปแบบการ สอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

5 ภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 6-31 ม.ค. 57
ระเบียบวิธีวิจัย นักศึกษา SIBA ปวส.1 สาขาการโรงแรม จำนวน 52 คน นักศึกษา SIBA ปวส.1/1 สาขาการโรงแรม จำนวน 28 คน ภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 6-31 ม.ค. 57 จำนวน 12 ชั่วโมง

6 วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม จัดทำแผนการเรียนรู้
สร้างใบงาน(ซิปปา) แบบทดสอบ และแบบประเมิน ทดสอบก่อนเรียน ดำเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา ทดสอบวัดผลการจัดกิจกรรมหลังเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำผลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสรุปตามวัตถุประสงค์

7 เครื่องมือเก็บข้อมูล (Tool)
เครื่องมือวิจัย ข้อมูลที่ใช้ (Data) เครื่องมือเก็บข้อมูล (Tool) คะแนนผลการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการขาย และการตลาดโรงแรม - แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรู้ - แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

8 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 8 P’s ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples ของ เผชิญ กิจระการ (2546:1-6) โดยมีสูตรดังนี้ ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน (จำนวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 2. สถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 8 P’s โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา ใช้ Pair Sample T-test

9 ผลรวมของคะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
ผลการวิจัย สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ เน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 8 P’s ในรายวิชาการขายและการตลาดโรงแรมของนักศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 1 สาขาการโรงแรม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา จำนวนผู้เรียน ผลรวมของคะแนน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 28 280 420 0.7428

10 ตาราง 2 ตารางผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ผลการวิจัย ตาราง 2 ตารางผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย การจัดกิจกรรมการเน้นทักษะกระบวนการคิด เรื่อง กลยุทธ์ส่วน ประสมทางการตลาด 8 P’s ในรายวิชาการขายและการตลาด โรงแรม ของนักศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 1/1 สาขาการโรงแรมโดย ใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ X SD n df t p ก่อนเรียน หลังเรียน 6.29 10.0 1.94 2.48 28 27 .000* ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ X SD n df t p ก่อนเรียน หลังเรียน 6.29 10.0 1.94 2.48 28 27 .000*

11 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และการวิจัยครั้งต่อไป
1. ครูผู้สอนควรอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจในรูปแบบการสอนแบบซิปปาก่อน เพราะ ?????????????????????????????? 2. ครูผู้สอนควรกระตุ้นและฝึกให้ผู้เรียนทุกคนภายในกลุ่มให้กล้าแสดงออก ทุกคนมีความสำคัญต่อกลุ่มเท่าเทียมกัน ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า 1. ควรสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ในรายวิชาอื่นๆ ที่เป็นวิชาทฤษฎีเพิ่มเติม 2. ควรมีการเปรียบเทียบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนตามรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูวินิญากรณ์ วัตรสติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google