งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิ์ บุญเกิด สปสช.เขต10อุบลราชธานี 084-7512773 ชี้แจงงบกองทุนย่อย OP-PP individual data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิ์ บุญเกิด สปสช.เขต10อุบลราชธานี 084-7512773 ชี้แจงงบกองทุนย่อย OP-PP individual data."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประสิทธิ์ บุญเกิด สปสช.เขต10อุบลราชธานี 084-7512773 prasit.b@nhso.go.th ชี้แจงงบกองทุนย่อย OP-PP individual data

3 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก/ ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ รายบุคคล (OP-PP individual data)

4 3.มาตรฐาน 21 แฟ้มข้อมูล 2.งบกองทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลOP-PP 1.เจตนารมณ์ของงบOP-PPindiv. 5.ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้ป่วยนอก และข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ 4.การส่งแฟ้มข้อมูล 21 แฟ้ม 6.ระบบสารสนเทศกองทุนท้องถิ่น

5 1. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจาย ค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการ 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดระบบ สารสนเทศข้อมูล OP & PP รวมถึงการนำ ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบการบันทึก ข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการ 5

6 6

7 งบข้อมูลบริการผู้ป่วย นอกฯ บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค บริการปฐมภูมิ บริการแพทย์แผนไทย บริการควบคุมป้องกัน รักษาโรคเรื้อรัง งบกองทุนยา 7

8 ธุรกรรม ในหน่วยบริการ ธุรกรรม ในหน่วยบริการ 8 HIS Data Set

9 ธุรกรรม นอกหน่วยบริการ ธุรกรรม นอกหน่วยบริการ 9 HIS Data Set

10 ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชัน 5.0 : 1 ก.ค. 2555) PERSON DEATH CHRONIC HOME CARD NCDSCREEN WOMEN PROCED SURVEIL SERVICE** DIAG** DRUG APPOINT LABFU ANC EPI FP PP NUTRI MCH CHRONICFU แฟ้ม สะสม แฟ้ม บริการ แฟ้มบริการกิ่ง สำรวจ แฟ้มบริการและ สะสม 10

11 PERSON SERVICE DIAG PROCEDDRUG นวดไทย (นวด/ประคบ/อบสมุนไพร) บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ยาสมุนไพร 11 การใช้ยาสมเหตุ สมผล สัดส่วนบริการ แม่ข่าย/ลูกข่าย กำหนดกลุ่ม เป้าหมาย

12 12 Guidelines PCU การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ

13 13

14

15 15 Person Type Are 1,3 คือกลุ่มเป้าหมาย ของงาน PP แฟ้ม PERSON เก็บข้อมูลรายละเอียดบุคคล 1.ตามทะเบียนราษฎร์ทุกคนในเขตรับผิดชอบ 2.บุคคลมาอาศัยอยู่อยู่ในเขต(ไม่ได้ย้ายเข้า) 3.ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ

16 16

17 17

18 18

19 กลุ่มเป้าหมาย NCD SCREEN - ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(Type 1+3) - อายุ 15 ปีเป็นต้นไป - เป้าหมายคัดกรอง DM ต้องไม่ป่วยเป็น DM - เป้าหมายคัดกรอง HT ต้องไม่ป่วยเป็น HT การนับผลงาน NCD SCREEN - เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจคัดกรอง - นับเป็นคน ไม่ใช่นับเป็นครั้ง - ไม่นับเป็นผลงานคัดกรองDM ถ้าป่วยเป็นDM อยู่แล้ว - ไม่นับเป็นผลงานคัดกรองHT ถ้าป่วยเป็นHT อยู่แล้ว - วันตายต้องไม่น้อยกว่าวันตรวจ(ตายก่อนมาคัดกรอง) - ไม่อยู่ระหว่างที่ Admit ใน รพ. - ผลตรวจสามารถนำมาแปรผล ความเสี่ยงได้

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 ให้บันทึกเป็น “00000” TableField EPIVCCPLACE FPFPPLACE ANCAPLACE 25 กรณีไม่ทราบสถานที่รับบริการ หรือไม่มีรหัสสถานบริการ

26 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล (OP-PP individual Data)  หน่วยบริการส่งข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและ ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพตามชุดมาตรฐาน 21แฟ้ม,43แฟ้ม  ทุกแห่งต้องส่งข้อมูลให้ Server สสจ. ( Datacenter สสจ.)  สปสช.เขตร่วมกับ สสจ.ใช้ข้อมูลจาก Server สสจ. ประมวลผลเพื่อประเมิน KPI และจัดสรรงบบางส่วน เช่น แพทย์แผนไทย,งานPP,งานNCD,Ontop PCU, P4P ฯลฯ

27 รูปแบบการส่งแฟ้มข้อมูล PERSON.txt DEATH.txt CHRONIC.txt SERVICE.txt DIAG.txt SURVEIL.txt DRUG.txt PROCED.txt FP.txt EPI.txt NUTRI.txt ANC.txt PP.txt MCH.txt NCDSCREEN.txt CHRONICFU.txt LABFU.txt F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss F21_12345_25560101083011 F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip F21_12345_25560101083011.zip แฟ้มใดไม่มีข้อมูลไม่ต้องส่ง (ส่งไม่ครบ 21 แฟ้มได้) 27

28 สถานีอนามัย/PCU รพ./หน่วย บริการประจำ 21,43 แฟ้ม สสจ. Provis / Data Center 21,43 แฟ้ม สนย. 21,43 แฟ้ม Rep Statement ส่ง21,43แฟ้ม ส่ง21แฟ้ม ส่ง21,43แฟ้ม  ประเมินผลงาน(KPI)  จัดสรรงบ ระดับเขต จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ส่ง 21แฟ้ม

29 http://op.nhso.go.th/o p จังหวัด=>ส่ง 21แฟ้ม(สอ.),ดูผลการส่ง หน่วยบริการประจำ=>ส่ง 21แฟ้ม,ดูผลการส่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ=>ดูผลการส่ง ผู้รับผิดชอบ คุณประสิทธิ์ บุญเกิด โทร. : 084-751-2773 email:prasit.b@nhso.go.th

30 ไม่รับแฟ้มข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะแจ้งเป็น แฟ้มข้อมูลเสียที่หน้าเว็บ ส่วนแฟ้มที่มีโครงสร้างถูกต้อง แต่ ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นจะรับไว้ประมวลผล และจะรายงาน เป็นข้อมูล error ตาม code ที่กำหนดไว้ แฟ้ม SERVICE และ DIAG จะต้องส่งพร้อมกัน แฟ้ม DRUG และ PROCED ถ้าต้องการส่ง จะต้องส่งพร้อม กับแฟ้ม SERVICE และ DIAG ทุกครั้ง ข้อมูลที่ไม่ผ่านสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งใหม่ได้ ข้อมูลที่ตรวจแล้วผ่าน จะไม่รับการ update ใด ๆ ถ้าส่งอีก จะเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน และมีผลต่อ Performance 30 เงื่อนไขการส่ง

31 เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ มีเลข 13 หลักในฐานข้อมูล ประชากรของ สปสช. ( ยกเว้น EPI กรณี ไม่ใช่คน ไทย ) เป็นข้อมูลการให้บริการช่วง 1 ก. ค. 2556 – 30 มิ. ย. 2557 31 เงื่อนไขการคิดคะแนนข้อมูล

32 รายการเกณฑ์ให้คะแนน OP 1 คน /1 วัน /1 Point PROC ตาม ICD9CM, ICD10TM รายการละ 0.01 Point DRUG ตามรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก รายการละ 0.01 Point REF รายการละ 0.05 Point PERSON รายการละ 0.10 Point (Typearea = 1,3 / ส่งช่วง 1 ส. ค. – 31 ต. ค. 2556) DEATH รายการละ 0.10 Point (DDATE ต้องอยู่ในช่วง 1 ก. ค. 2556 – 30 มิ. ย. 2557) 32

33 รายการเกณฑ์การคำนวณ CHRONIC รายการละ 0.05 Point ( ส่งช่วง 1 ส. ค. – 31 ต. ค. 2556 และ เป็นบุคคลที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขต รับผิดชอบ ) CHRONICFU รายการละ 0.05 Point LABFU รายการละ 0.10 Point EPI รายการละ 0.25 Point FP รายการละ 0.10 Point ANC รายการละ 0.10 Point 33

34 รายการเกณฑ์การคำนวณ MCH รายการละ 3 Point (BDATE ต้องอยู่ในช่วง 1 ก. ค. 2556 – 30 มิ. ย. 2557 และ ต้องมีวันที่ดูแลมารดา ครั้งที่ 2) PP รายการละ 3 Point (BDATE ต้องอยู่ในช่วง 1 ก. ค. 2556 – 30 มิ. ย. 2557 และ ต้องมีวันที่ดูแลเด็ก ครั้งที่ 2) SURVEIL ส่งภายใน 7 วัน = 1 point ส่งหลัง 7 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน = 0.5 point ( กรณี รพสต. คิดจากวันที่ สสจ. ส่งให้ สปสช.) 34

35 รายการเกณฑ์การคำนวณ NCDSCREEN รายการละ 0.10 Point NUTRI รายการละ 0.05 Point ( วันที่สำรวจ ต้องอยู่ในรอบการส่งข้อมูลที่ กำหนด กรณี 0-5 ปี : ก. ค. 56, ต. ค. 56, ม. ค. 57, เม. ย. 57 กรณี 6-18 ปี : ครั้งที่ 1 = พ. ย. – ธ. ค. 2556 ครั้งที่ 2 = พ. ค. – มิ. ย. 2557) 35

36 เกณฑ์ความถูกต้อง : ตรวจทุกแฟ้ม ยกเว้น APPOINT, CARD, HOME, WOMAN ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 95.00 =1.00 point ถูกต้อง ร้อยละ 90.01 – 95.00=0.50 point ถูกต้อง ร้อยละ 85.01 – 90.00=0.25 point เกณฑ์ความซ้ำซ้อน : ตรวจเฉพาะ PERSON, DEATH, CHRONIC, SERVICE, SURVEIL, EPI, FP, ANC, MCH, PP, NUTRI, NCDSCREEN, CHRONICFU, LABFU ซ้ำซ้อนน้อยกว่า ร้อยละ 5=1.00 point ซ้ำซ้อนน้อยกว่า ร้อยละ 5 – 10=0.50 point 36

37 เกณฑ์ความทันเวลา : ตรวจเฉพาะ DEATH, SERVICE, EPI, FP, ANC, NUTRI, NCDSCREEN, CHRONICFU, LABFU ทันเวลามากกว่า ร้อยละ 95.00=1.00 point ทันเวลา ร้อยละ 90.01 – 95.00=0.50 point ทันเวลา ร้อยละ 85.01 – 90.00=0.25 point การจัดสรร แบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ข้อมูลที่ส่ง ระหว่างวันที่ 7 ส. ค. 2555 – 31 ม. ค. 2556 งวดที่ 2 ข้อมูลที่ส่ง ระหว่างวันที่ 1 ก. พ. 2556 – 31 ก. ค. 2556 37

38 38 Flow การ Audit ข้อมูล

39 เป็นการ audit เชิงปริมาณ สบจ. จะดำเนินการเลือกเป้าหมาย การ Audit และแจ้ง หน่วยบริการทราบ ( สำเนาแจ้ง เขต / จังหวัด ) หากหน่วยบริการ อุทธรณ์ และ ขอรับการตรวจสอบ เขต ร่วมกับ จังหวัด / คณะกรรมการตรวจสอบ ออกไปตรวจสอบข้อมูล ณ หน่วย บริการ ( โดยยึดข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็น หลัก ) 39 การ Audit ข้อมูล

40 เขตแจ้งผลการตรวจสอบ พร้อม ข้อเสนอ ให้ สบจ. เช่น - เห็นควรให้จัดสรรงบเงินได้ - จัดสรรได้บางส่วน โดยมี เงื่อนไขเพิ่มเติม - งดการจัดสรรเงิน สบจ. แจ้งผลการตรวจสอบ และ มติการจัดสรรเงิน ส่งหน่วยบริการ ( สำเนาแจ้ง เขต / จังหวัด ) 40 การ Audit ข้อมูล

41 รายการเงื่อนไขชะลอการจ่าย OP 1. มีอัตราการใช้บริการ ( Utilization Rate ) ที่ผิดปกติไปจาก ค่าเฉลี่ยมาตรฐานเกินจริง 2. มีความไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการให้บริการ 3. ไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการทางการแพทย์และการ สาธารณสุข PERSON มีจำนวนคนในเขตรับผิดชอบมากผิดปกติเกินความเป็นจริง EPI 1. ให้วัคซีนไม่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคของกรมควบคุมโรค 2. ฉีดวัคซีนมากกว่า 3 เข็ม / คน / วัน 3. อายุ และช่วงเวลาที่ฉีดวัคซีนไม่เหมาะสม 41

42 รายการเงื่อนไขชะลอการจ่าย FP วิธีการคุมกำเนิดและระยะเวลาที่รับบริการไม่สอดคล้องกัน ANC วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน MCH วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน PP 1. วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน 2. อายุเด็กไม่สัมพันธ์กับวันที่ให้บริการ CHRONIC มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบมากผิดปกติเกิน ความเป็นจริง NUTRI น้ำหนัก และส่วนสูงผิดปกติไม่สัมพันธ์กับอายุ 42

43 รายการเงื่อนไขชะลอการจ่าย NCDSCREEN ข้อมูลการคัดกรองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ เป้าหมายที่กำหนด CHRONICFU จำนวนครั้งและความถี่ของการตรวจมากผิดปกติ LABFU จำนวนครั้งและความถี่ของการตรวจมากผิดปกติ 43

44 กรอบการจัดสรร งบประมาณ ปี 57 OP จ่ายตามปริมาณการให้บริการ 18.09 บาท / ปชก.UC ปริมาณข้อมูลการให้บริการ >= 14.28 บาท / ปชก. OP/PP Performance <= 3 บาท / ปชก. 44 เขตภูมิภาค เขตกทม. ตามผลงาน 17.28 บาท / ปชก.UC สนับสนุนส่งเสริมการจัดทำข้อมูล 0.81 บาท / ปชก.UC ภาพรวม / การเงินการคลัง 0.27 บาท / ปชก. เขตภูมิภาค 0.54 บาท / ปชก. เขตกทม.

45 45 ไตรมาส ข้อมูลการให้บริการที่จัดส่ง 1 1 ก.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2556 2 1 ต.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 3 1 ม.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2557 4 1 เม.ย. 2557 - 31 ก.ค. 2557 กำหนดการจัดสรรตามผลงานข้อมูล การให้บริการ โอนค่าใช้จ่ายผ่านหน่วยบริการประจำ เท่านั้น

46 46 งวด ข้อมูลการให้บริการที่จัดส่ง 1 1 ก. ค. 2556 – 31 ธ. ค. 2556 2 1 ม. ค. 2557 - 31 ก. ค. 2557 กำหนดการจัดสรรตามเกณฑ์ คุณภาพข้อมูล โอนค่าใช้จ่ายผ่านหน่วยบริการประจำ เท่านั้น

47 ข้อมูล OP-PP มีปัญหาจะถามใคร? (คุณภาพข้อมูล,KPI,ข้อมูลแพทย์แผนไทย,NCD) ผู้รับผิดชอบข้อมูล สสจ. (รวมทั้ง U/P ด้วย) ศรีสะเกษ: คุณวีระวุธ เพ็งชัย Tel.085-6332980 email: wrw2512@yahoo.com อุบลฯ : คุณหรรษา ชื่นชูผล Tel.089-8452255 email: hunsa_c@hotmail.com ยโสธร: คุณอาคม มูลสาร Tel.081-7901332 email: akpatiu2004@yahoo.com อำนาจฯ: คุณสายฝน จันทบุตร Tel.089-6245447 email: jun_s_th@yahoo.com มุกดาหาร:คุณบุญมี ทองออนTel.085-7415559 email: middybm@hotmail.com

48 คุณประสิทธิ์ บุญเกิด โทร. : 084-7512773 email : prasit.b@nhso.go.th ผู้รับผิดชอบ สปสช.เขต10อุบลฯ ข้อมูล OP-PP มีปัญหาจะถามใคร? (คุณภาพข้อมูล,KPI,ข้อมูลแพทย์แผนไทย,NCD) คุณชาลิณี ปิยะประสิทธิ์ โทร. : 090-197-5237 email : chalini.p@nhso.go.th จัดสรรงบแพทย์แผนไทย/ปฐมภูมิ จัดสรรงบโรคเรื้อรัง/NCD คุณพรทิพย์ ชนะภัย โทร. : 084-751-2771 email : porntip.c@nhso.go.th

49


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิ์ บุญเกิด สปสช.เขต10อุบลราชธานี 084-7512773 ชี้แจงงบกองทุนย่อย OP-PP individual data.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google